Внутрішня політика держави. Основні напрямки внутрішньої політики Росії на сучасному етапі

Під внутрішньою політикою розуміється сукупність напрямків діяльності держави в економічній, соціальній, науковій, освітній, демографічної, правоохоронної, військової, екологічної та інших найважливіших сферах суспільного життя всередині країни. Держава використовує різні засоби для реалізації своєї внутрішньої політики: податки, державний бюджет, судові та правоохоронні органи, систему соціального забезпечення, фінансування науки, освіти, охорони здоров'я. Оскільки управління в державі здійснюється на трьох рівнях - загальнодержавному, регіональному та місцевому, то відповідно, і внутрішня державна політика поділяється на загальнодержавну (федеральну), регіональну і місцеву.

Серед основних напрямків внутрішньої політики держави прийнято виділяти економічну, соціальну, промислову, аграрну, енергетичну політику, а також політику в області зайнятості, трудових відносин, освіти, охорони здоров'я, охорони правопорядку, екології.

Економічна політика держави

Економічна політика покликана відігравати головну роль в забезпеченні стабільності економічної сфери суспільства, гарантуючи свободу підприємницької діяльності, захист прав власників і споживачів.

Для ефективного функціонування ринкової економіки потрібні сприятливе соціальне, організаційна, нормативно-правове середовище, політична стабільність, які забезпечуються силою і авторитетом держави. Саме держава виступає гарантом підтримки конкурентного середовища, коли стежить за дотриманням антимонопольного законодавства. Одночасно держава регулює фінансову сферу, забезпечуючи гарантії надійності національної валюти і стабільності грошової системи. Важливим регулятором економічного життя полягає в ухваленні й розподіл державного бюджету, в якому визначається кошторис фінансування найважливіших державних програм. У періоди економічних криз роль державного регулювання економіки особливо важлива, оскільки саме держава здатна в критичний момент мобілізувати всі ресурси суспільства для виходу з кризи.

На сучасному етапі економічна політика Росії спрямована на забезпечення модернізації всієї системи соціально-економічної сфери суспільства. Дані, представлені в табл. 5.1, дозволяють порівняти основні макроекономічні та науково-технічні показники розвитку Росії в 2000-і рр. і наочно побачити їх зростання.

Таблиця 5.1

Основні макроекономічні та науково-технічні показники розвитку Росії в 2000-2009 рр. [1]

показники

2000 р

2005 р

2009 р

ВВП (млрд дол. США, в цінах 2000 р)

259,71

319.85

397.96

ВВП на душу населення (дол. США, в цінах 2000 р)

один тисячі сімсот сімдесят п'ять

2443

2805

Внутрішні витрати на дослідження і розробки (ДіР) (в% ВВП),

1,05

1,07

1.24

- Включаючи витрати приватного сектора на ДіР (в% ВВП)

0,2

0,22

0,24

Експорт високотехнологічної продукції (млрд дол. США, в поточних цінах)

4,19

3,69

4,6

Експорт високотехнологічної продукції цивільного призначення (% світового ринку)

0,45

0,25

Патентні заявки (резиденти)

23 377

23 644

27 712

Дослідників на млн населення

2912

2740

2602

Число зайнятих в сфері ДіР, включаючи:

887 729

813 207

742 433

- приватний сектор

590 646

496 706

432 115

- держсектор

255 850

272 718

260 360

- Сектор вищої освіти (наприклад, університети)

40 787

43500

48 498

- Некомерційний сектор

446

283

1160

Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року , затверджена розпорядженням Уряду РФ від 17 листопада 2008 року № 1662-р [2] , в якості стратегічної мети державної політики визначає досягнення рівня економічного і соціального розвитку, відповідного статусу Росії як провідної світової держави XXI ст. У 2015-2020 рр. Росія повинна увійти до п'ятірки країн-лідерів за обсягом ВВП. Досягнення цієї мети державної політики означає формування якісно нового образу майбутнього Росії до кінця наступного десятиліття і, зокрема, передбачає:

 • 1) вихід Росії на стандарти добробуту розвинених країн;
 • 2) висока якість і комфортні умови життя населення;
 • 3) створення сприятливого середовища проживання людини;
 • 4) зміна соціальної структури суспільства на користь середнього класу, зниження економічної диференціації населення і різке скорочення бідності;
 • 5) інноваційне лідерство Росії в світі на основі передових науково-дослідних розробок, високих технологій та освітніх послуг. Росія повинна зайняти значуще місце на ринках високотехнологічних товарів (не менше 10% ринку) і інтелектуальних послуг за чотирма - шести і більшим позиціях. Передбачається формування умов для масової появи нових компаній у всіх секторах економіки, в першу чергу "економіки знань";
 • 6) лідерство Росії в поставках енергоресурсів на світові ринки, в тому числі за рахунок географічної і продуктової диверсифікації поставок, перетворення Росії в логістичний вузол глобальної енергетичної інфраструктури та ключового учасника вироблення правил функціонування глобальних енергетичних ринків;
 • 7) створення розгалуженої транспортної мережі, що забезпечує високу територіальну мобільність населення і глобальну конкурентоспроможність Росії на ринках транспортних послуг;
 • 8) лідерство Росії в інтеграційних процесах на євразійському просторі, перетворення нашої країни в один з світових центрів світогосподарських зв'язків, у тому числі в якості світового фінансового центру;
 • 9) формування нової моделі просторового розвитку Росії на основі створення нових територіальних центрів зростання та зменшення масштабів регіонального нерівності;
 • 10) забезпечення гарантованої реалізації конституційних прав громадян, включаючи розвинену систему демократичних інститутів, наявність ефективних механізмів правозастосування та системи забезпечення національної безпеки.

Системне досягнення поставленої мети полягає в переході російської економіки від експортно-сировинного до інноваційного соціально орієнтованого типу розвитку. Це дозволить різко розширити конкурентний потенціал російської економіки за рахунок нарощування її порівняльних переваг в науці, освіті і високих технологіях і на цій основі задіяти нові джерела економічного зростання і підвищення добробуту.

Формування інноваційної економіки означає перетворення інтелекту, творчого потенціалу людини в провідний чинник економічного зростання і національної конкурентоспроможності поряд із значним підвищенням ефективності використання природних ресурсів та виробничого капіталу. Джерелом високих доходів стає не тільки можливість отримання ренти від використання природних ресурсів та світової кон'юнктури, а й виробництво нових ідей, технологій і соціальних інновацій.

Інноваційний шлях розвитку дозволяє підвищити соціальну стійкість і справедливість в суспільстві, оскільки виграш від економічного зростання отримує не тільки вузький прошарок суспільства, який бере участь у привласненні рентних та експортних доходів, а й основні соціальні групи, пов'язані з розвитком інфраструктури, аграрного комплексу, базових галузей промисловості і сфери виробництва. В цьому випадку посилення соціальної орієнтованості економічного розвитку спирається на підвищення національної конкурентоспроможності та ефективності, а не на перерозподіл наявного багатства і соціальну конфронтацію.

Інноваційний соціально орієнтований тип зростання має ряд якісних і кількісних характеристик, що відображають особливості його ключових чинників. Інноваційне зростання - це зростання на основі:

 • а) диверсифікації економіки, в структурі якої провідна роль переходить до галузей "економіки знань" і високотехнологічним галузям промисловості. Частка високотехнологічного сектора і "економіки знань" в ВВП повинна становити не менше 17-20%, а внесок інноваційних факторів в річний приріст ВВП - не менше нiж двох-трьох процентних пунктів;
 • б) підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки без істотного нарощування виробничих ресурсів. До 2020 р продуктивність праці повинна збільшитися в 2,4-2,6 рази (по окремим секторам - до 4 разів), а енергоефективність - в 1,6-1,8 рази;
 • в) високою інноваційної активності підприємств, пов'язаної з освоєнням нових ринків, оновленням асортименту продукції, освоєнням нових технологій, створенням нових форм організації бізнесу. Частка промислових підприємств, що здійснюють технологічні інновації, повинна зрости до 40-50%, а інноваційної продукції в обсязі випуску - до 25-35%;
 • г) активізації фундаментальних і прикладних досліджень та розробок при кардинальне підвищення їх результативності. У 2020 р внутрішні витрати на дослідження і розробки повинні підвищитися до 3,5-4% ВВП;
 • д) підвищення якості людського капіталу та ефективності його використання, що характеризується, зокрема, випереджаючим зростанням заробітної плати кваліфікованих працівників. Середньомісячна заробітна плата в економіці в 2020 р підвищиться до 2700 дол. США (для порівняння: у 2007 році - 526 дол. США);
 • е) випереджаючого зростання галузей, що забезпечують розвиток людського потенціалу, насамперед освіти і охорони здоров'я. У 2020 р витрати на освіту за рахунок державних і приватних джерел повинні скласти 5,5-6% ВВП (для порівняння: у 2006 р - 4,6%), на охорону здоров'я - 6,5-7% ВВП (у 2006 м - 3,9%), що можна порівняти з рівнем найбільш розвинених країн.

Такий підхід вимагає реалізації взаємопов'язаних за ресурсами, термінами і етапах комплексних перетворень по основних напрямках переходу російської економіки до інноваційного соціально орієнтованого типу розвитку.

 • 1. Розвиток людського потенціалу. З одного боку, це забезпечення сприятливих умов для розвитку здібностей кожної людини, поліпшення умов життя людей і якості соціального середовища, а з іншого - підвищення конкурентоспроможності людського капіталу і забезпечують його соціальних секторів економіки як ключового чинника інноваційного розвитку.
 • 2. Створення висококонкурентному інституційного середовища, стимулюючої підприємницьку активність і залучення капіталу в економіку.
 • 3. Структурна диверсифікація економіки па основі інноваційного технологічного розвитку, що передбачає формування національної інноваційної системи, включаючи такі елементи, як інтегровану з вищою освітою систему наукових досліджень і розробок, гнучко реагує на запити з боку економіки, інжиніринговий бізнес, інноваційну інфраструктуру, інститути ринку інтелектуальної власності, механізми стимулювання інновацій та ін.
 • 4. Закріплення і розширення глобальних конкурентних переваг Росії в традиційних сферах (енергетика, транспорт, аграрний сектор, переробка природних ресурсів).
 • 5. Розширення і зміцнення зовнішньоекономічних позицій Росії, підвищення ефективності її участі у світовому розподілі праці.
 • 6. Перехід до нової моделі просторового розвитку російської економіки, що передбачає формування нових центрів соціально-економічного розвитку в Поволжі і на Уралі, на Півдні Росії, в Сибіру і на Далекому

Сході, що спираються на розвиток енергетичної і транспортної інфраструктури та створення мережі територіально виробничих кластерів, що реалізують конкурентний потенціал територій.

У табл. 5.2 представлений індекс конкурентоспроможності Росії в 2012-2013 рр. в порівнянні з іншими державами світу за матеріалами щорічного дослідження, яке проводиться Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ). У звіті ВЕФ фігурують два індексу, на основі яких складаються рейтинги країн:

 • - Індекс глобальної конкурентоспроможності ( Global Competitiveness Index, GCI);
 • - Індекс конкурентоспроможності бізнесу (Business Competitiveness Index, BCI).

Основним засобом узагальненої оцінки конкурентоспроможності країн є Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI), який вперше був опублікований в 2004 р GCI складений з 12 критеріїв, які детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, які перебувають иа різних рівнях економічного розвитку. Такими критеріями виступають: якість інститутів; інфраструктура; макроекономічна стабільність; здоров'я і початкова освіта; вища освіта та професійна підготовка; ефективність ринку товарів і послуг; ефективність ринку праці; розвиненість фінансового ринку; рівень технологічного розвитку; розмір внутрішнього ринку; конкурентоспроможність компаній; інноваційний потенціал.

Таблиця 5.2

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2012-2013 рр. [3]

Економіка

Індекс глобальної конкурентоспроможності

зміна позиції

2012-2013 рр.

2011-2012 рр.

Рейтинг

оцінка

Рейтинг

тренд

Швейцарія

1

5,72

1

0

Сінгапур

2

5,67

2

0

Фінляндія

3

5,55

4

1

Швеція

4

5,53

3

-1

Нідерланди

5

5,50

7

2

Німеччина

6

5,48

6

0

Сполучені Штати Америки

7

5,47

5

-2

Великобританія

8

5,45

10

2

Гонконг

9

5,41

11

2

Японія

10

5,40

9

-1

Катар

11

5,38

14

3

Данія

12

5,29

8

-4

Тайвань

13

5,28

13

0

Канада

14

5,27

12

-2

Норвегія

15

5,27

16

1

Австрія

16

5,22

19

3

Бельгія

17

5,21

15

-2

Саудівська Аравія

18

5,19

17

-1

Південна Корея

19

5,12

24

5

Австралія

20

5,12

20

0

Франція

21

5,11

18

-3

Люксембург

22

5,09

23

1

Нова Зеландія

23

5,09

25

2

Об'єднані Арабські Емірати

24

5,07

27

3

Малайзія

25

5,06

21

-4

Ізраїль

26

5,02

22

-4

Ірландія

27

4,91

29

2

Бруней

28

4,87

28

0

Китай

29

4,83

26

-3

Ісландія

30

4,74

30

0

Пуерто-Ріко

31

4,67

35

4

Оман

32

4,65

32

0

Чилі

33

4,65

31

-2

Естонія

34

4,64

33

-1

Бахрейн

35

4,63

37

2

Іспанія

36

4,60

36

0

Кувейт

37

4,56

34

-3

Таїланд

38

4,52

39

1

Чехія

39

4,51

38

-1

Панама

40

4,49

49

9

Польща

41

4,46

41

0

Італія

42

4,46

43

1

Туреччина

43

4,45

59

16

Барбадос

44

4,42

42

-2

Латвія

45

4,41

44

-1

Азербайджан

46

4,41

55

9

Мальта

47

4,41

51

4

Бразилія

48

4,40

53

5

Португалія

49

4,40

45

-4

Індонезія

50

4,40

46

-4

Казахстан

51

4,38

72

21

Південна Африка

52

4,37

50

-2

Мексика

53

4,36

58

5

Маврикій

54

4,35

54

0

Литва

55

4,35

64

9

Словенія

56

4,34

57

1

Коста-Ріка

57

4,34

61

4

Кіпр

58

4,32

47

-11

Індія

59

4,32

56

-3

Угорщина

60

4,30

48

-12

Перу

61

4,28

67

6

Болгарія

62

4,27

74

12

Руанда

63

4,24

70

7

Йорданія

64

4,23

71

7

Філіппіни

65

4,23

75

10

Іран

66

4,22

62

-4

Росія

67

4,20

66

-1

Шрі Ланка

68

4,19

52

-16

Колумбія

69

4,18

68

-1

Марокко

70

4,15

73

3

Словаччина

71

4,14

69

-2

Чорногорія

72

4,14

60

-12

Україна

73

4,14

82

9

Уругвай

74

4,13

63

-11

В'єтнам

75

4,11

65

-10

Сейшельські острови

76

4,10

-

-

Грузія

77

4,07

88

11

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2012- 2013 рр. очолила Швейцарія, яка посідає перше місце в рейтингу четвертий рік поспіль. Друге і третє місця займають відповідно Сінгапур і Фінляндія.

Країни Північної та Західної Європи продовжують домінувати в першій десятці списку: верхні рядки в ньому займають Швеція (4), Нідерланди (5), Німеччина (6). Сьоме місце займають Сполучені Штати Америки: незважаючи на поліпшення показників конкурентоспроможності в цілому, США продовжують падіння в рейтингу четвертий рік поспіль, змістившись на два місця вниз.

Продовжує збільшуватися розрив в конкурентоспроможності серед європейських країн. Зокрема, країни Північної і Західної Європи зміцнили свої традиційно сильні конкурентні позиції з часу економічної кризи 2008-2009 рр. У той же час країни Півдня Європи, такі як Іспанія (36-е місце), Італія (42-е місце), Португалія (49-е місце) і особливо Греція (96-е місце), продовжують страждати від конкурентних недоліків, серед яких основними є макроекономічна нестійкість, поганий доступ до фінансування, негнучкі ринки праці і дефіцит інновацій.

Великі країни, що розвиваються ринкові економіки - країни БРІК - демонструють різні показники. Незважаючи на незначне зниження в рейтингу на три позиції, Китай (29-е місце) продовжує лідирувати в групі. Бразилія (48-е місце) перемістилася в рейтингу вгору, а Індія (59-е місце) і Росія (67-е місце) дещо знизили свої позиції.

Росія втратила одну позицію в рейтингу і опустилася на 67-е місце. У доповіді наголошується, що в порівнянні з попереднім роком відносно стабільне становище нашої країни погіршилося за такими складовою, як якість інститутів, конкуренція на ринках товарів і послуг, антимонопольна політика та розвиненість фінансового ринку. Поліпшення відбулося лише за двома показниками: макроекономічне середовище та інфраструктура. Як і в минулому році, ключовими проблемами для економічного розвитку Росії представники бізнесу називають корупцію та неефективність державного апарату, а також високі податкові ставки. Крім того, в цьому році суттєво посилилися проблеми з доступністю фінансування і кваліфікацією робочої сили. Все це заважає Росії скористатися своїми конкурентними перевагами, такими як порівняно низький рівень державного боргу і дефіциту бюджету, значний обсяг внутрішнього ринку, відносно високий інноваційний потенціал і якісну вищу освіту.

Для того щоб впоратися з негативними тенденціями, як найважливіше завдання економічної політики Росії на сучасному етапі названо подолання технологічного відставання країни [4] .

Росія повинна зайняти значне місце в міжнародному розподілі праці не тільки як постачальник сировини та енергоносіїв, а й як власниця постійно оновлюються передових технологій як мінімум в декількох секторах. В іншому випадку країна буде постійно втрачати ресурси, виплачуючи їм за нові, все більш складні і дорогі технології виробництва промислових товарів, матеріалів і медичних препаратів, які ми не вміємо створювати самі. При цьому частка світового валового продукту, що належить таким технологіям, буде рости, а сировинних товарів і традиційних послуг - скорочуватися. Для повернення технологічного лідерства потрібно ретельно вибрати пріоритети. Нова економічна політика Росії повинна бути зосереджена навколо таких галузей, як фармацевтика, високотехнологічна хімія, композитні та неметалеві матеріали, авіаційна промисловість, інформаційно-комунікаційні та нанотехнології. Традиційними секторами, де ми нс втратили технологічних переваг, є атомна промисловість і космос.

Відновлення інноваційного характеру економіки передбачається почати з університетів - і як центрів фундаментальної науки, і як кадрової основи інноваційного розвитку. Міжнародна конкурентоспроможність вищої школи стає національним завданням: до 2020 року планується створити кілька університетів світового класу по всьому спектру сучасних матеріальних і соціальних технологій. Для Російської академії наук, провідних дослідницьких університетів і державних наукових центрів будуть затверджені десятирічні програми фундаментальних і пошукових досліджень, планується збільшити фінансування до 25 млрд руб. (в 2018 р) державних наукових фондів, що підтримують ініціативні розробки наукових колективів. У 2012 р тільки 47 компаній з державною участю прийняли інноваційні програми, проте в перспективі і приватні корпорації повинні привчитися до того, щоб 3-5% свого валового доходу направляти в дослідження і розробки.

Друга сторона технологічної модернізації - максимально швидке освоєння імпортованих технологій. Інвестуючи в конкурентоспроможність передових галузей економіки, Росія одночасно вирішує глобальну соціальну задачу - розвиток креативного класу і формування простору для його реалізації. Передбачається, що нова економіка Росії стане диверсифікованої: крім сучасного паливно-енергетичного комплексу будуть розвинені і інші конкурентоспроможні сектори. Частка високотехнологічних та інтелектуальних галузей у ВВП повинна до 2020 р збільшитися в півтора рази, при цьому високотехнологічний експорт Росії виросте вдвічі. Це буде ефективна економіка з низькою енергоємністю і високою продуктивністю праці: передбачається забезпечити зростання продуктивності по економіці в цілому в два рази, а в ключових секторах вийти на рівень продуктивності, який можна порівняти або навіть вище, ніж у наших конкурентів. Це буде економіка постійно оновлюються технологій: до кінця десятиліття частка підприємств, які впроваджують технологічні інновації, повинна вирости в два з половиною рази - з нинішніх 10,5 до 25%. Іншими словами, планується досягти сьогоднішнього середньоєвропейського рівня.

На інвестиційному форумі "Росія-2012" В. В. Путін вперше представив нову економічну програму. Він зазначив, що для Росії принципово важливо увійти в число країн з найбільш привабливим інвестиційним кліматом: "Потрібно зробити 100 кроків вперед, щоб в інвестиційному рейтингу зі 120-го місця піднятися на 20-е" [5] . В. В. Путін позначив конкретні орієнтири: терміни підключення до електромереж скоротяться майже в чотири рази; бухгалтер буде витрачати в три рази менше часу на заповнення паперів; вантажна фура буде перетинати митницю в сім разів швидше, ніж зараз; для отримання дозволу на будівництво об'єкта знадобиться в п'ять разів менше часу і в три рази менше паперів.

Робота щодо поліпшення інвестиційного клімату буде будуватися на трьох принципах: сумлінності роботи бізнесу, широкого впровадження міжнародних практик та співпраці бізнесу з державою. Для цього, по-перше, в Росії з'явиться уповноважений із захисту прав підприємців, в тому числі російських, а не тільки іноземних інвесторів. Новий омбудсмен отримає особливий юридичний статус: він зможе ініціювати нормативні акти, відстоювати інтереси підприємців в суді, призупиняти дію нормативних актів до рішення суду. По-друге, будуть суміщені адміністративні та майнові відносини в судах на базі арбітражної судової системи. По-третє, з кримінального законодавства повинні бути прибрані всі "рудименти радянських норм". Зокрема, запропоновано ввести заборону на порушення кримінальної виробництва про незаконність угод без відповідного рішення арбітражного суду. Крім того, буде змінено державний контроль над підприємницькою діяльністю: повинна відбутися реорганізація на користь саморегулювання і страхування відповідальності. Нарешті, має бути гармонізувати російське корпоративне законодавство з документами європейських партнерів, і насамперед прискорити роботу по акціонерним угодами.

Таким чином, має бути серйозна робота по підвищенню конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості російської економіки, на що націлена сучасна економічна політика Росії.

 • [1] Джерело: Світовий банк, Росстат, Міністерство економічного розвитку Росії. URL: rusnor.org/upload/iblock/de7/pub- 7685-6c28.pdf (дата звернення: 13.01.2013).
 • [2] Див .: Концепція довгострокового розвитку Російської Федерації // Міністерство економічного розвитку РФ. URL: economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/ (дата звернення: 02.04.2013).
 • [3] Джерело: Всесвітній економічний форум: рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2012-2013 // Центр гуманітарних технологій. URL: gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949 (дата звернення: 04.04.2013).
 • [4] Див .: Путін В. В. Про наших економічних задачах // Відомості. 2012. 30 Січня. № 15 (3029); Володимир Путін: "Нам потрібна нова економіка" // Відомості - Влада. URL: vedomosti.ni/politics/news/1488145/o_nashih_ekonomicheskih_zadachah?full#cut (дата звернення: 12.01.2013).
 • [5] Цит. по: Танас О. 100 кроків Путіна // Газета.Ru. URL: news.mail.ru/politics/7989204/?frommail=l (дата звернення: 04.04.2013).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >