Навігація
Головна
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
Наступна >
Статистика - Єлісєєва В. І.

У підручнику розглянуто методи збору даних, методи варіаційного і кореляційного аналізів, індексний метод, аналіз динаміки і прогнозування, кластерний аналіз та ін Представлена система показників статистики населення, національного багатства, інвестицій, рівня життя населення тощо Особливу увагу приділено статистикою фінансових інститутів (показників банківської діяльності та страхування). Детально викладені такі теми статистики фінансового ринку, як статистика грошового обігу, цін та інфляції. Окрема глава присвячена системі національних рахунків в економіці в цілому та на регіональному рівні, включаючи показники, що характеризують макроекономічні процеси.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


РОЗДІЛ I. ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИЧНОЇ НАУКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Предмет і метод статистичної науки Вимоги, що пред'являються до статистичних даних. Форми і види статистичного спостереження МЕТОДИ ОБРОБКИ І АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Угруповання і системи статистичних показників Завдання і види угруповань Ряди розподілу Основні види і системи статистичних показників СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ Форми і види середніх величин Середня арифметична величина і її властивості Структурні середні ВИВЧЕННЯ ВАРІАЦІЇ Показники варіації Показники структури і форми розподілу Правило додавання дисперсій ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (ЙМОВІРНІ ВИБІРКИ) Способи відбору та види вибіркового спостереження Помилки вибірки. Завдання, які вирішуються при застосуванні вибіркового спостереження ПАРНА ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ: УМОВИ І ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, АНАЛІЗ І НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ Завдання побудови парної лінійної регресії Умови побудови парної лінійної регресії методом найменших квадратів Процедура побудови парної регресійної моделі методом найменших квадратів Оцінка результатів побудови парної лінійної регресії Аналіз на основі парної регресійної моделі Прогноз на основі парної регресійної моделі ІНДЕКСИ Поняття індексів, їх види та значення в статистиці Методи побудови індексів. Агрегатна форма індексу і індекси, середні з індивідуальних Індекси середніх рівнів досліджуваних явищ Ланцюгові і базисні індекси АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ Поняття про рядах динаміки Середні показники ряду динаміки Методи аналізу основної тенденції розвитку в рядах динаміки Вимірювання сезонних коливань СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ Моделювання і прогнозування жорстко детермінованих залежностей Моделювання і прогнозування по часових рядах Моделювання періодичних коливань КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ Багатовимірний статистичний аналіз. Основні поняття Визначення, цілі та алгоритм кластерного аналізу Етапи кластерного аналізу (1-2) Етап. Подання вихідних даних у вигляді матриці Етап. Визначити подібність об'єктів Основні заходи відстаней Етапи кластерного аналізу (3-5) Етап. Вибір методу об'єднання об'єктів в кластери Етап. Визначення оптимального числа кластерів Етап. Інтерпретація кластерів і якості розбиття Приклад кластерного аналізу Етап. Подання вихідних даних у вигляді матриці Етап. Визначити подібність об'єктів Етап. Вибір методу об'єднання об'єктів в кластери Етап. Визначення оптимального числа кластерів Етап. інтерпретація кластерівРОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ Джерела інформації про населення Вивчення чисельності та складу населення Статистика природного руху населення Моделювання природного руху населення Статистика міграції населення Розрахунки перспективної чисельності населення СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ Показники результатів економічної діяльностіПромисловістьСільське господарствоБудівництвоТранспорт і зв'язокФінанси (банки та інші фінансові посередники) Аналіз ділової активності та економічної кон'юнктури ринку СТАТИСТИКА ПРАЦІ Завдання і джерела даних статистики праці Статистика економічно активного населення, зайнятості та безробіття Статистика робочої сили підприємства Чисельність і склад персоналу підприємства Показники руху персоналу підприємства Склад і використання робочого часу Статистика продуктивності праці Статистика витрат на робочу силу і заробітної плати Статистика умов праці та виробничого травматизму Статистика трудових конфліктів Індикатори гідної праці НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО Поняття і склад національного багатства Статистика основних фондів Статистика оборотних коштів СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙ Економічна сутність інвестицій. Джерела статистичної інформації Угруповання інвестицій Ефективність інвестицій в окремі галузі економіки Показники економічної ефективності проекту Система динамічних показників ефективності інвестицій проекту СТАТИСТИКА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ Специфіка нерухомості як товару і ринку нерухомості Учасники ринку нерухомості і їх функції Структура і операції, здійснювані на ринку нерухомості Фактори розвитку ринку нерухомості Джерела і способи фінансування розвитку нерухомості Особливості іпотечного кредитування СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Поняття рівня життя населення і завдання його вивчення Система показників рівня життя населення Статистика доходів і витрат населенняПоказники витрат населенняОбчислення показників доходів в реальному вираженніДжерела інформації про доходи та витрати населенняАналіз структурних відмінностей Методи оцінки диференціації населення за рівнем доходів Статистика споживання матеріальних благ і послуг Статистика бідності Узагальнюючі показники рівня життя населення СТАТИСТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА І МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ РЕГІОНІВ І ЕКОНОМІКИ В ЦІЛОМУ Інтегрована центральна структура СНР (класифікації і рахунки) Система регіональних економічних рахунків Основні макроекономічні показники (регіону і економіки в цілому)РОЗДІЛ III. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Бюджетна класифікація доходів і витрат. Система показників статистики бюджету Показники збалансованості бюджету СТАТИСТИКА ПОДАТКІВ Завдання статистики податків Податкові доходи і їх структура Система показників характеристики стану оподаткування Вивчення динаміки податкових доходів СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ Об'єкт вивчення, джерела даних та система показників статистики фінансів організацій Фінансові результати діяльності організаційСтатистичний аналіз рентабельності Оцінка фінансового стану організації СТАТИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Показники розвитку інституційних елементів банківської системи Показники формування та використання кредитних ресурсів СТАТИСТИКА СТРАХУВАННЯ Основні поняття, предмет і завдання статистики страхування Методика розрахунку тарифів і резервів в страхуванні життя Методика розрахунку тарифів і резервів в ризикових видах страхування Статистичний аналіз страхової діяльності СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ Поняття і соціально-економічна сутність грошового обігу і завдання статистики Основні показники статистики грошового обігу СТАТИСТИКА ЦІН Сутність ціни в ринковій економіці та завдання статистики Статистичне спостереження за цінами Система показників статистики цін Індекси цін в соціально-економічному аналізі Індекс споживчих цін Індекси цін виробників товарів і послуг Індекси цін у зовнішній торгівлі СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ІНФЛЯЦІЇ Сутність інфляції та інфляційних процесів Система статистичних показників інфляції
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук