ПЕРЕДМОВА

У будь-яких умовах, особливо в умовах криз, важливо вміти прогнозувати несприятливі для підприємства ситуації, знаходити оптимальні рішення виходу з них. Для такого прогнозу потрібен дієвий управлінський облік, який завдяки сучасним інструментам і технологіям здатний надавати неоціненну допомогу в управлінні підприємством.

Очевидно, що необхідна солідна теоретична і практична база прийняття рішень в умовах невизначеності цілого ряду факторів, що впливають па подальшу цінність тих чи інших дій. В даний час така база законодавчого, нормативного, рекомендаційного, навчально-практичного матеріалу з управлінського обліку недосконала, хоча зростає інтерес до управлінського обліку не тільки у вітчизняних менеджерів вищої і середньої ланки, але і у державних органів, розширився діапазон дослідження проблем управлінського обліку і кількість організацій, в ньому беруть участь.

Основними центрами формування методологічної бази і забезпечення уніфікованого кваліфікаційного рівня фахівців і аналізу в міжнародній практиці зазвичай виступають саморегульовані професійні об'єднання в області управлінського обліку. Наприклад, в США таким професійним об'єднанням є Інститут управлінського обліку (Institute of Management Accountants - IMA), у Великобританії - Інститут дипломованих бухгалтерів-аналітиків (Chartered Institute of Management Accountants - СІМА). Ці організації координують роботу з розвитку методологічної бази управлінського обліку і аналізу в національному та міжнародному контексті, формують вимоги до рівня кваліфікації фахівців з управлінського обліку, спільно з університетами розробляють програми навчання в області управлінського обліку, забезпечують проведення сертифікації фахівців, а також організують безперервне підвищення кваліфікації фахівців з управлінського обліку. Університети проводять національні конференції та семінари, безкоштовні курси дистанційного навчання, а також спеціалізовані тренінги для компаній.

У зв'язку з впровадженням у виробництво автоматизованих інформаційних систем і їх розвитком стали з'являтися приватні концепції в галузі управління підприємствами, які реалізуються в цих системах. Концепції управління були затребувані ринком, що стало однією з причин появи в 1957 р Американського товариства управління виробництвом і запасами (Association for Operations Management). Воно не займається консалтингом, впровадженням або розробкою. Его співтовариство фахівців

в області управління виробництвом, насамперед популяризують свою діяльність і сучасні концепції (стандарти) управління.

У Росії також необхідні інститути управлінського обліку і управління, які на прикладі аналогічних спільнот інших країн акумулювали б все найкраще з теорії і практики для вдосконалення методологічної бази управлінського обліку в нашій країні, забезпечували досягнення необхідного кваліфікаційного рівня фахівців. Саме цим керувалися автори при написанні цього підручника, а головним завданням стала подача матеріалу в простій і зручній для сприйняття формі: докладне розкриття змісту кожного розділу супроводжується прикладами розрахунків. Завдяки такому підходу читачі отримають навички, які їм допоможуть в практичній діяльності. Кожна глава супроводжується переліком контрольних питань, завданнями і тестами.

У розділі 1 розглянуті передумови виникнення управлінського обліку, його організаційні аспекти та перспективи розвитку. Дан огляд сучасних управлінських технологій і методів обліку витрат. Визначено цілі, завдання, предмет, об'єкти управлінського обліку, проведено порівняльний аналіз основних показників бухгалтерського фінансового і бухгалтерського управлінського обліку. Особливу увагу приділено такій характеристиці, як ступінь відкритості інформації.

У розділі 2 визначено в порівнянні і відповідно до міжнародних стандартів такі важливі категорії управлінського обліку, як витрати, витрати і витрати підприємства, наведено їх класифікації для різних цілей управлінського обліку.

У розділі 3 охарактеризовані сутність виробничих витрат, особливості виробничих процесів і їх вплив на облік витрат, специфіка обліку прямих і непрямих витрат у виробничій собівартості.

У розділі 4 детально описані особливості обліку і калькулювання собівартості за такими класифікаційними ознаками, як повнота обліку витрат, об'єкти обліку витрат або особливості виробничого процесу, оперативність обліку витрат.

Відповідно до ознакою повноти включення витрат у собівартість розглянуті в зіставленні метод обліку повних витрат і система direct costing.

У розрізі класифікаційної групи, сформованої за об'єктами обліку витрат або відповідно до технології виробництва, описані наступні методи обліку витрат і калькулювання собівартості: попроцессний, попередільний, позамовний, функціональний.

Наведено порядок обліку і калькулювання фактичних (минулих, історичних) витрат і стандартних (нормативних) витрат з точки зору оперативного обліку витрат.

У розділі 5 йдеться про бюджетування як одному з головних елементів системи управлінського обліку. Наведені приклади створення фінансової структури підприємства, що становить основу для організації бюджетування, аналізується структурну побудову генерального бюджету, показані форми складання бюджетів і кошторисів, звітів по виконанню центрами відповідальності бюджетів і кошторисів, а також приклад складання гнучкого бюджету.

У главі 6 простежено цикл управлінського рішення, наведені основні вимоги, що пред'являються до якості управлінських рішень, приклади управлінських рішень: по ціноутворенню, планування асортименту продукції (товарів), "виробляти або купувати", про спеціальне замовлення, структурі продукції (асортименту) з урахуванням лімітує фактора, виробництві нової продукції, капіталовкладень, заміні обладнання.

Після вивчення матеріалу підручника студент повинен:

знати

 • • відмінні ознаки фінансового та управлінського обліку;
 • • місце управлінського обліку в системі управління організацією;
 • • перспективи розвитку управлінського обліку;
 • • особливості організації управлінського обліку;
 • • класифікації витрат і їх використання в управлінському обліку;
 • • основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) в залежності від характеру виробничої діяльності;
 • • сутність і цілі бюджетування;
 • • основні види бюджетів і методи їх складання;
 • • основні етапи процесу розробки, прийняття і реалізації управлінського рішення;
 • • вимоги, що пред'являються до якості управлінських рішень;

вміти

 • • вибрати методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції відповідно до технології виробництва продукції;
 • • визначати фінансову структуру підприємства;
 • • співвідносити бюджети і центри фінансової відповідальності;
 • • розраховувати гнучкий бюджет для будь-якого рівня виробництва і здійснювати аналіз відхилень;
 • • планувати оптимальну структуру виробництва, виробничі потужності;
 • • використовувати результати аналізу співвідношення "витрати - обсяг - прибуток" для знаходження точки беззбитковості, проведення аналізу чутливості результатів фінансово-господарської діяльності в разі зміни:
 • - Постійних витрат;
 • - Ціни реалізації одиниці продукції; змінних витрат на одиницю продукції;
 • - Обсягу реалізації продукції;

володіти

 • • поняттями теорії управлінського обліку: "момент завершення періоду накопичення витрат", "майбутні економічні вигоди", "об'єкт обліку витрат", "носій витрат", "місце виникнення витрат", "витрати на період", "витрати на продукт";
 • • розумінням релевантності витрат;
 • • методами обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
 • • здатністю формувати операційні та фінансові бюджети підприємства і аналізувати відхилення по ним;
 • • понятійним апаратом в області теорії прийняття управлінського рішення;
 • • методами оцінки управлінських рішень щодо ціноутворення, планування виробництва і виробничих потужностей, капіталовкладенням.

Матеріал підручника підготовлений на базі російських законодавчих і нормативних актів. Велику цінність в світлі переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності має короткий словник термінів, що вживаються у вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці управлінського обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >