Попроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартості

Даний метод застосовують організації, які серійно виробляють одноманітну продукцію або мають безперервний виробничий процес.

При цьому продукція послідовно проходить етапи (процеси) виробництва, наприклад у хімічній промисловості, нафтопереробної, видобувних галузях і т.п. Слід зазначити основні особливості накопичення витрат при попроцессном методі калькулювання собівартості продукції:

 • 1) угруповання виробничих витрат по окремих підрозділах або виробничих дільниць:
 • 2) списання витрат за календарний період, а не за час, необхідний для завершення окремого замовлення або продукції;
 • 3) відкриття декількох аналітичних рахунків до рахунку "Основне виробництво" для кожного підрозділу або виробничої дільниці (але різновидам продукції, що виготовляється).

При попроцессном методі витрати враховуються за встановленими статтями калькуляції по всьому виробничому процесу і, крім того, по окремих стадіях процесу виробництва. Після закінчення звітного періоду сукупні витрати по виробничому процесу ділять на кількість одиниць випущеної продукції і обчислюють собівартість однієї калькуляційної одиниці.

Схема переміщення виробничих витрат наведена на рис. 4.5.

Схема попроцессного методу

Мал. 4.5. Схема попроцессного методу

Схему переміщення виробничих витрат розглянемо на прикладі.

приклад 4.2

Простежити, як змінюється структура собівартості при попроцессном обліку витрат, можна на прикладі. Всі дані наведені в рублях.

процес А

Передано на процес У 3000 ►

процес В

Передано на процес З 6500

З процесу А

3000

матеріали

1000

матеріали

10 000

трудовитрати

1000

трудовитрати

20 000

Накладні витрати

1000

Накладні витрати

500

Разом

3000

Разом

6500

процес З

Передано на склад готової продукції 12 000

Готова продукція

З процесу В

6500

Передано з процесу З

12 000

матеріали

2000

трудовитрати

3000

Накладні витрати

1000

Разом

12 500

При попроцессном методі обліку особливо слід розглянути ситуацію, коли має місце незавершене виробництво (НЗВ). У цьому випадку постає питання про об'єктивне розподіл витрат на готову продукцію і НЗП з використанням такого поняття, як еквівалентні одиниці (ее) продукції, які дозволяють перерахувати в повному обсязі завершені вироби в умовно готові вироби, або ее.

Кількість ее дорівнює сумі:

 • 1) загальної кількості виробів, розпочатих і завершених в межах даного звітного періоду;
 • 2) доданка, що відображає роботу, яка виконана над виробами в НЗВ на початок і кінець періоду.

Таким чином,

1 ее = Фізична одиниця • Ступінь її завершеності.

Елементи і статті витрат (матеріали, витрати на працю і накладні витрати), як правило, вкладені в НЗП в різному ступені. Так, матеріали частіше вкладаються відразу, на 100%, а витрати на працю і накладні витрати додаються поступово. У зв'язку з цим калькуляція собівартості ее складається з розбивкою за елементами або видам витрат: прямі матеріальні (напівфабрикати, сировину, матеріали) і додані (витрати на обробку), що включають прямі трудові та загальновиробничі витрати.

Таким чином, розрахунок собівартості проводять з урахуванням:

 • • однаковою мірою завершеності НЗП за всіма видами витрат;
 • • різного ступеня завершеності НЗП по кожному виду витрат.

приклад 4.3

Облік НЗП з однаковим ступенем завершеності за всіма видами витрат. Припустимо, що НЗП на початок періоду немає.

Завершено в обробці і передані на склад 20 од. готової продукції. НЗВ на кінець місяця - 10 од.

Дані про поточні витрати за звітний період наведені в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Поточні витрати за звітний період

Найменування

Кількість, ден. од.

Матеріали и ті витрати

750

додані витрати

250

Разом

1000

Потрібно визначити собівартість випуску і НЗП, якщо для готової продукції коефіцієнт завершеності дорівнює 1, для НЗП - 0,5.

Для того щоб розрахувати питому собівартість продукту в умовах многопроцессного виробництва, важливо встановити повний обсяг робіт, виконаний за звітний період, і число одиниць умовно готової продукції.

При відсутності НЗП на початок періоду число ее визначається методом середньої зваженої по формулі

Ее = Одиниці завершеного виробництва +

+ НЗВ на кінець періоду • Ступінь завершеності. (4.1)

Показник ее буде дорівнює

Ее = 20 + 10 • 0.5 = 25 (од. Продукції)

або

Питома собівартість виробленої продукції = = (750 + 250): 25 = 40 ден. од.

Таким чином, отримуємо такі результати (табл. 4.9).

Таблиця 4.9

результати розрахунку

показник

Розрахунок, ден. од.

собівартість випуску

20 • 40 = 800

собівартість НЗВ

5-40 = 200

Собівартість виробництва за період

800 + 200 = 1000

приклад 4.4

Облік НЗП при різного ступеня завершеності за видами витрат.

Припустимо, що НЗП на початок періоду немає.

Для готової продукції коефіцієнт завершеності дорівнює 1 (100%), для НЗП: за основними матеріалами - 1 (100%);

- По доданих витратах - 0,5 (50%).

Завершено в обробці і передані на склад 20 од. готової продукції.

НЗВ на кінець місяця - 10 од.

Дані про поточні витрати представлені в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

поточні витрати

Найменування

Кількість, ден. од.

Матеріальні витрати

750

додані витрати

250

Разом

1000

Потрібно визначити собівартість випуску і НЗП. Розрахунок в ее наведено в табл. 4.11.

Таблиця 4.11

Розрахунок в ее, од.

показник

Ее з матеріальних витрат

Ее по доданих витратах

завершена продукція

20 (100%)

20 (100%)

НЗП, ее

10 (100%)

5 (50%)

Разом

30

25

Собівартість 1 ее але матеріалами = 750: 30 = 25 ден. од. Собівартість 1 ее по доданих витратах = 250: 25 = 10 ден. од. Собівартість повна = 25 + 10 = 35 ден. од.

Підсумковий розрахунок наведено в табл. 4.12.

Таблиця 4.12

Розрахунок собівартості виробництва за період, ден. од.

показник

розрахунок

собівартість випуску

20 • 35 = 700

собівартість НЗВ

10-25 + 5 10 = 300

Собівартість виробництва за період

700 + 300 = 1000

Аналізуючи схему попроцессной калькуляції і накопичення витрат, обліковий процес можна поділити на п'ять етапів:

 • 1) підсумовування (підрахунок потоку) перебувають у провадженні фізичних одиниць продукції;
 • 2) визначення продукції на виході (підрахунок випуску) в еквівалентних (умовних) одиницях;
 • 3) підсумовування всіх врахованих витрат за дебетом рахунка 20 "Основне виробництво";
 • 4) підрахунок собівартості еквівалентної (умовної) одиниці продукції;
 • 5) розподіл витрат між готовими напівфабрикатами і НЗВ на кінець періоду.

Перші два етану припускають відображення процесу виробництва в натуральних одиницях, три наступні - у вартісних.

Етап 1. Підсумовування (підрахунок потоку) перебувають у провадженні фізичних одиниць продукції.

Па цьому етапі простежується рух напівфабрикатів (звідки вони надійшли і куди передані). Складається баланс фізичних одиниць і витрат виробів. Його вміст у простій формі відображено на рис. 4.6.

Схема балансу виробів

Мал. 4.6. Схема балансу виробів

Баланси охоплюють велике коло облікових операцій, інформація про яких формується на робочих місцях, а узагальнюється в цехових балансах. Всі операції по приходу і витраті підтверджуються первинними документами, звіряються і повинні бути збалансовані. Межцеховое рух деталей по підприємству в цілому узагальнюється в зведеному балансі руху деталей.

На етапі 1 проводиться також оцінка НЕП , яка включає прямі матеріальні витрати і витрати на обробку: прямі трудові витрати, відрахування на соціальне страхування і загальновиробничі витрати.

Етап 2. Визначення продукції на виході (підрахунок випуску) в еквівалентних (умовних) одиницях.

На даному етапі підраховують випуск продукції в натуральних або планово-облікових (умовних, еквівалентних) одиницях.

Якщо на початок періоду є НЕП, то число одиниць умовно готової продукції може розраховуватися як методом середньої зваженої, так і методом ФІФО. Якщо ж на початок періоду відсутній НЕП, то число одиниць умовно готової продукції може визначатися тільки шляхом середньозваженої.

При методі оцінки середньої зваженої витрати на НЕП на початок періоду поєднуються з витратами на виробництво одиниці продукції, розпочате в поточному періоді, і звідси обчислюється середня собівартість. При визначенні еквівалентних одиниць продукції відмінності в витратах між виробництвом, частково завершеним в минулий період, і одиницями продукції, виробництво яких розпочато і завершено в поточному періоді, не враховуються. Для повністю завершеного виробництва показник середньої собівартості тільки один.

Одиниці умовно готової продукції при методі середньозваженої визначаються за формулою (4.1), наведеної в прикладі 4.3.

При методі ФІФО вартість запасів НЗП розраховується від додаткових витрат, віднесених на поточний період. За період враховуються два види питомої собівартості:

 • 1) завершених одиниць незавершеної продукції па початок періоду;
 • 2) одиниць продукції, виробництво яких розпочато і завершено в тому ж періоді.

Відповідно до цього методу одиниці продукції в НЕП на початок періоду будуть завершені до того, як нові вироби надійдуть в обробку. Одиниці умовно готової продукції за методом ФІФО обчислюються наступним чином:

Одиниці завершеного виробництва +

+ НЕП на кінець періоду • Ступінь завершеності (%) - - НЗП на початок періоду • Ступінь завершеності (%).

Метод ФІФО, хоча і дещо складніший для розуміння, дасть більш точні результати, ніж метод усереднення.

Етап 3. Підсумовування всіх врахованих витрат за дебетом рахунка 20 "Основне виробництво".

На етапі 3 передбачається підрахунок суми витрат. Умовні одиниці, що залишилися в НЗВ на початок періоду, оцінюються так само, як на попередньому етапі. За дебетом рахунку "Основне виробництво" узагальнюють витрати, групуючи їх за елементами витрат:

Основні матеріали + Основна заробітна плата +

+ Відрахування, пов'язані з заробітною платою +

+ Загальновиробничі витрати.

Таким чином відображаються НЗП і виконання роботи одночасно в планово-облікових одиницях і вартісному вираженні.

Етан 4. Підрахунок собівартості еквівалентної (умовної) одиниці продукції.

Такий підрахунок проводять на етапі 4 розподілом згрупованих відповідним чином витрат на кількість одиниць, окремо розрахованих для матеріальних і доданих витрат цим підрозділом (див. Етап 2).

Етап 5. Розподіл витрат між готовими напівфабрикатами і НЗН на кінець періоду.

У складі етапу 5 основними обліковими процедурами є:

 • • облік виходу готової продукції підприємства;
 • • підрахунок по балансах еквівалентних (умовних) одиниць НЗП за місцями зберігання (знаходження);
 • • оцінка готової продукції та НЗВ.

За базу при розподілі витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом виступає собівартість одиниці еквівалентної (умовної) продукції цеху, розрахована на рівні етапу 4, кількість одиниць готової продукції і залишилася незавершеною.

Розглянемо ці способи на прикладах.

приклад 4.5

Розрахунок собівартості НЗП і готової продукції процесу Л. Інформація про процес А:

НЗП на початок періоду

немає

Продукція, введена в процес А, од.

15 000

Продукція, закінчена обробкою і перекладена на процес В, од.

12 000

закінчення таблиці

НЗВ на кінець періоду, од.

6000

Витрати на матеріали за період, ден. од.

108 000

Вартість обробки за період, ден. од.

45 000

Витрати на матеріали здійснюються на початку процесу, а вартість обробки додається рівномірно в ході процесу. Ступінь готовності незавершеного виробництва оцінюється в 50%.

Потрібно розрахувати собівартість випуску, що перекладається на процес В, і собівартість НЗВ на кінець періоду (табл. 4.13 і 4.14).

Таблиця 4.13

Розрахунок собівартості еквівалентної одиниці (ее) продукції

елементи

собівартості

Поточна собівартість, ден. од.

Готова продукція, од.

ее

на кінець періоду

сума

ее

Собівартість однієї ее, ден. од.

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 1: 4

матеріали

108 000

12 000

6000

18 000

6,00

вартість

обробки

45 000

12 000

3000

15 000

3,00

Разом

153 000

9,00

Таблиця 4.14

Розрахунок собівартості виробництва в грошовому вимірі

елементи собівартості

Собівартість елементів, ден. од.

Всього, ден. од.

Собівартість НЗВ, в тому числі:

45 000

вартість матеріалів (6000 од. по 6 ден. од. за 1 од.)

36 000

вартість обробки (3000 од. по 3 ден. од. за 1 од.)

9000

Готова продукція (12 000 од.)

108 000

Разом

153 000

Перевірка балансу витрат

Рахунок виробництва по процесу А, ден. од.

матеріали

108 000

Готова продукція, перекладена на процес В

108 000

вартість обробки

45 000

Напівфабрикати на кінець періоду (до перенесення на наступний період)

45 000

Разом

153 000

11олуфабрікати на початок наступного періоду

45 000

Таким чином, в ході виробництва вихідний продукт одного процесу стає вхідним продуктом наступного.

приклад 4.6

Розрахунок собівартості незавершеного виробництва і готової продукції на складі. Інформація про процес В:

НЗП на початок періоду

немає

Продукція, перекладена з процесу А, од.

10 000

НЗВ на кінець періоду, од.

1000

Продукція, доставлена ​​на склад готової продукції, од.

9000

Собівартість за звітний період:

Собівартість продукції після процесу А, ден. од.

90 000

Вартість обробки, ден. од.

57 000

Матеріали, ден. од.

36 000

Ступінь готовності продукції - 50%.

Потрібно розрахувати собівартість одиниць готової продукції, відправленої на склад, а також собівартість НЗГІ на кінець періоду (табл. 4.15 і 4.16).

Розрахунок собівартості однієї еквівалентної одиниці продукції

елементи собівартості

Загальна собівартість, ден. од.

Готова продукція, од.

ее

на кінець періоду

сума

ее

Собівартість однієї ее, ден. од.

собівартість

попереднього

процесу

90 000

9000

1000

10 000

9

матеріали

36 000

9000

немає

9000

4

вартість обробки

57 000

9000

500

9500

6

Разом

183 000

19

Таблиця 4.16

Розрахунок собівартості виробництва в грошовому вимірі

елементи собівартості

Собівартість елементів, ден. од.

Всього, ден. од.

Собівартість незавершеного виробництва на кінець періоду, в тому числі:

12 000

собівартість попереднього процесу (1000 од. по 9 ден. од. за 1 од.)

9000

вартість матеріалів

немає

вартість обробки (500 од. за 6 ден. од. за 1 од.)

3000

Таблиця 4.16

Закінчення табл. 4.16

елементи собівартості

Собівартість елементів, ден. од.

Всього, ден. од.

Готова продукція (900 од. За 19 ден. Од. За 1 од.)

171 000

Разом

183 000

Перевірка балансу витрат

Рахунок виробництва по процесу В, леї. од.

Собівартість попереднього процесу

90 000

матеріали

36 000

Готова продукція, передана на склад готової продукції

171 000

вартість обробки

57 000

Напівфабрикати на кінець періоду (до перенесення на наступний період)

12 000

Разом

183 000

Напівфабрикати на початок наступного періоду

12 000

Як правило, при попроцессном калькулюванні на початок періоду є певна кількість НЗП. Для обліку цієї кількості, як вже зазначалося раніше, використовуються два методи:

 • 1) метод середньозваженої. В цьому випадку НЗП на початок періоду повністю залучено у виробництво поточного періоду;
 • 2) метод ФІФО. В цьому випадку НЗП на початок періоду - це перша група одиниць готової продукції (оброблена і закінчена в поточному періоді).

приклад 4.7

Облік НЗП на початок періоду методом середньої зваженої.

Компанія здійснює два процеси (X і Y). Матеріали закладаються на початку процесу X, додаткові матеріали - в ході процесу Y, коли процес завершено на 70%. Вартість обробки додається рівномірно протягом обох процесів. Одиниці готової продукції безпосередньо передаються з процесу X.

Дані за період виробництва наведені в табл. 4.17.

Таблиця 4.17

Дані за період виробництва

показник

процес X

процес Y

НЗП на початок періоду

6000 од., Готових на 0,6 (60%), включаючи матеріали на 24 000 грош. од. і вартість обробки 15 300 грош. од.

2000 од., Готових на 0.8 (80%), включаючи собівартість попереднього процесу в 30 600 ден. од., матеріали на 400 ден. од. і вартість обробки 12 800 ден. од.

Закінчення табл. 4.17

показник

процес X

процес Y

Продукція, виготовлення якої розпочато в даному періоді, од.

16 000

18 000

НЗВ на кінець періоду, од.

4000 готових на 0,75 (75%)

8000 готових на 0,5 (50%)

Матеріали, додані за період, справ. од.

: 64 000

20 000

Вартість обробки, додана за період, ден. од.

75 000

86 400

На першому етапі слід розрахувати кількість продукції, обробка якої завершена протягом періоду. Для цього використовуємо баланс виробів.

Наведемо розрахунки для кожного процесу (табл. 4.18).

Таблиця 4.18

розрахунок процесів

показник

процес X

процес Y

НЗП на початок періоду, од.

6000

2000

Продукція, виробництво якої розпочато протягом періоду, од.

16 000

18 000

Загальна кількість продукції в обробці в поточному періоді, од.

22 000

20 000

Мінус НЗП на кінець періоду, од.

4000

8000

Разом: готова продукція, од.

18 000

12 000

Розрахунок собівартості одиниці продукції для процесу X методом середньозваженої виглядає наступним чином (табл. 4.19 і 4.20).

Таблиця 4.19

Розрахунок собівартості еквівалентної одиниці (ее) продукції

елементи

собівартості

НЗП на початок періоду, ден. од.

Поточна собівартість, ден. од.

Загальна собівартість, ден. Од.

Готова продукція,

од.

Ее на кінець періоду, од.

Сума ее, од.

Собівартість однієї ее, ден. од.

матеріали

24 000

: 64 000

88 000

18 000

4000

22 000

4,0

вартість обробки

15 300

75 000

90 300

18 000

3000

21 000

4,3

Разом

39 300

139 000

178 000

8,3

Таблиця 4.20

Розрахунок собівартості виробництва в грошовому вимірі

елементи собівартості

Собівартість елементів, ден. од.

Всього, ден. од.

Собівартість незавершеного виробництва на кінець періоду, в тому числі:

28 900

вартість матеріалів (4000 од. по 4 ден. од. за 1 од.)

16 000

вартість обробки (3000 од. по 4,3 ден. од. за 1 од.)

12 900

Готова продукція (18 000 од. По 8,3 ден. Од. За 1 од.)

149 400

всього

178 000

Перевірка балансу витрат

Рахунок виробництва по процесу X , ден. од.

НЕП на початок періоду (перенесене з минулого періоду)

39 300

матеріали

: 64 000

І Іолностью оброблена продукція, передана на процес Y

149 400

вартість обробки

75 000

11олуфабрікати на кінець періоду (до перенесення на наступний період)

28 900

Разом

178 300

Напівфабрикати на початок наступного періоду

28 900

Розрахунок собівартості одиниці продукції для процесу Y методом середньозваженої виглядає так. як показано в табл. 4.21 і 4.22.

Таблиця 4.21

Розрахунок собівартості еквівалентної одиниці (ее) продукції

елементи

собівартості

НЗП на початок періоду, ден. од.

Поточна собівартість, ден. од.

Загальна собівартість, ден. од.

Готова продукція, од.

Ее на кінець періоду, од.

Сума ее, од.

Собівартість однієї ее, ден. од.

1

2

3 = 1 + 2

4

5

6 = 4 + 5

7 = 3: 6

Собівартість попереднього процесу

30 600

149 400

180 000

12 000

8000

20 000

9,00

Закінчення табл. 4.21

елементи собівартості

НЕП на початок періоду, ДСП. сд.

Поточна собівартість, ден. од.

Загальна собівартість,

ден. Од.

Готова продукція, од.

Ее на кінець періоду, од.

Сума ее, од.

Собівартість однієї ее, ден. од.

матеріали

4000

20 000

24 000

12 000

-

12 000

2,00

вартість обробки

12 800

86 400

99 200

12 000

4000

16 000

6,20

Разом

47 400

303 200

17,20

Таблиця 4.22

Розрахунок собівартості виробництва в грошовому вимірі

елементи собівартості

Собівартість елементів, ден. од.

Всього, ден. од.

Собівартість НЕП на кінець періоду, в тому числі:

96 800

собівартість попереднього процесу (8000 од. по 9 ден. од. за 1 од.)

72 000

вартість матеріалів

немає

вартість обробки (4000 од. по 6,2 ден. од. за 1 од.)

24 800

Готова продукція (12 000 сд. По 17,20 ден. Од. За 1 од.)

206 400

Разом

303 200

Перевірка балансу витрат

Рахунок виробництва по процесу Y, ден. од.

НЕП на початок періоду

47 400

І Іередано з процесу X

149 400

Готова продукція, передана на склад

206 400

матеріали

20 000

вартість обробки

86 400

НЗВ на кінець періоду

96 800

Разом

303 200

ПЗП на початок наступного періоду

96 800

приклад 4.8

Облік незавершеного виробництва на початок періоду методом ФІФО. Процес X - метод ФІФО (табл. 4.23 і 4.24).

Таблиця 4.23

Розрахунок собівартості еквівалентної одиниці (ее) продукції

елементи

собівартості

Поточні витрати, ден. од.

Число ее на початок періоду, од.

Готова продукція, од. мінус число ее НЗП на початок періоду, од.

Число ее на кінець періоду, од.

Сума ее, од.

Собівартість однієї ее, ден. од.

1

2

3

4

5 = 3 + 4

6 = 1: 5

матеріали

: 64 000

6000

12 000 (18 000- - 6000)

4000

16 000

4,00

вартість

обробки

75 000

 • 3600
 • (6000 -3: 5)

14 400 (18 000- - 3600)

3000 (4000 х х 0,75)

17 400

4,31

Разом

139 000

8,31

Таблиця 4.24

Розрахунок собівартості виробництва в грошовому вимірі

елементи собівартості

Собівартість елементів, ден. од.

Всього, ден. од.

Собівартість НЗВ на кінець періоду, в тому числі:

28 931

вартість матеріалів (4000 од. по 4 ден. од. за 1 од.)

16 000

вартість обробки (3000 од. по 4,31 ден. од. за 1 од.)

12 931

Готова продукція, в тому числі:

149 369

НЗП на початок періоду, ден. од.

39 300

вартість матеріалів (12 000 од. по 4 ден. од. за 1 од.)

48 000

вартість обробки (14 400 од. по 4,31 ден. од. за 1 од.)

62 060

Разом

178 300

Закінчення табл. 4.24

Перевірка балансу витрат

Рахунок виробництва по процесу X, ден. сд.

НЗП на початок періоду

39 300

матеріали

: 64 000

Повністю оброблена продукція, передана на процес Y

149 369

вартість обробки

75 000

НЗВ на кінець періоду

26 931

Разом

178 300

НЗП на початок наступного періоду

26 931

Середня собівартість одиниці продукції заснована на величинах витрат поточного періоду, виділених на еквівалентну кількість ее, вироблених протягом періоду. Остання величина виключає ее НЕП на початок періоду, так як вони були включені в попередній період. Собівартість НЕП на кінець періоду множиться на величину середньої собівартості одиниці продукції за поточний період. 1Хель полягає в тому, щоб собівартість НЗІI на початок періоду була виділена окремим складником собівартості готової продукції. Отже, собівартість НЗВ на початок періоду не включається в розрахунок собівартості одиниці продукції, а безпосередньо додається до собівартості готової продукції.

Процес Y - метод ФІФО (табл. 4.25 і 4.26).

Таблиця 4.25

Розрахунок собівартості еквівалентної одиниці продукції

елементи

собівартості

Число ее на початок періоду, од.

Поточні витрати,

Ден. Од.

Готова продукція, од. мінус число ее НЗП на початок періоду, од.

Ее на кінець періоду, од.

Сума ее, од.

Собівартість однієї ее, ден. од.

1

2

3

4

5 = 3 + 4

6 = 2: 5

Собівартість попереднього процесу

2000

149 369

10 000 (12 000 - 2000)

8000

18 000

8,2983

матеріали

2000

20 000

10 000 (12 000 - 2000)

немає

10 000

2,00

вартість обробки

1600 (2000 х

х 4: 5)

86 400

10 400 (12 000- - 1600)

4000 (8000 х х 0,5)

14 400

6,00

Разом

255 769

16,2983

Таблиця 4.26

Розрахунок собівартості виробництва в грошовому вимірі

елементи собівартості

Собівартість елементів, ден. од.

Всього, ден. од.

Собівартість незавершеного виробництва на кінець періоду, в тому числі:

90 386

вартість попереднього періоду (8000 од. по 8,2983 ден. од. за 1 од.)

66 386

вартість матеріалів

немає

вартість обробки (4000 од. по 6 ден. од. за 1 од.)

24 000

Готова продукція, в тому числі:

212 783

НЗП на початок періоду, ден. од.

47 400

вартість попереднього процесу (1000 од. по 8,2983 ден. од. за 1 од.)

82 983

вартість матеріалів (10 000 од. по 2 ден. од. за 1 од.)

20 000

вартість обробки (10 400 од. по 6 ден. од. за 1 од.)

62 400

Разом

303 169

Перевірка балансу витрат

Рахунок виробництва по процесу Y , ден. од.

НЗП на початок періоду

47 400

Отримано з процесу X

149 369

матеріали

20 000

Готова продукція, передана на склад

212 783

вартість обробки

86 400

НЗВ на кінець періоду

90 386

Разом

303 169

НЗП на початок наступного періоду

90 386

Результатом застосування даного методу є контроль витрат за періодами, так як в цьому випадку вартість НЗВ на початок періоду виділяється окремою складовою частиною собівартості готової продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >