Основні види бюджетів і процес їх складання

Затверджений бюджет дозволяє організовувати і координувати роботу підрозділів підприємства. Від якості інформації, використовуваної при складанні бюджету, залежить його ефективність і якість роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому.

Бюджет може бути побудований "від низу до верху" або "зверху вниз" (запропонований бюджет). Бюджет, складений за принципом "знизу вгору", передбачає збір, обробку та передачу інформації від керівників нижчого рівня управління керівникам наступного рівня управління. Основною проблемою при цьому є те, що керівники нижчих рівнів не мають повного уявлення про цілі і завдання, які намічені вищим керівництвом, а також неузгодженість, тобто прагнення кожного керівника вирішувати тільки свої вузькі завдання.

При організації планування "зверху вниз" керівник визначає спільну мету, виробляє стратегію, а на наступних рівнях управління розробляються докладні плани, аж до господарських операцій, для досягнення спільної мети. Недоліком такого планування нерідко є слабка поінформованість керівників вищого рівня про особливості виробничого, технологічного, постачальницького, збутового та інших процесів. Тому на практиці частіше за все використовуються змішані варіанти складання бюджету.

Бюджет виконує шість найбільш значущих функції :

 • 1) планування основних операцій. Бюджет - це частина діяльності господарюючих суб'єктів, що дозволяє організувати чітку роботу по досягненню поставлених цілей;
 • 2) координація різних видів діяльності і роботи структурних підрозділів. При складанні генерального бюджету досягається узгодженість інтересів усіх ланок господарюючого суб'єкта;
 • 3) стимулювання керівників для досягнення поставлених цілей. Генеральний бюджет визначає головну мету, на досягнення якої спрямована робота господарюючого суб'єкта, а керівники ЦФО формулюють завдання, які повинні бути вирішені ЦФО;
 • 4) контроль поточної діяльності. Бюджет в якійсь мірі є стандартом, з яким порівнюють фактичні результати і виявляють відхилення;
 • 5) джерело інформації для оцінки результатів діяльності.

На основі даних бюджету оцінюється робота ЦФО і їх керівників;

6) засіб навчання менеджерів. Складання бюджетів сприяє вивченню діяльності всього господарюючого суб'єкта та особливостей роботи його структурних підрозділів.

Процес складання бюджету називається бюджетним циклом, який складається з таких етапів:

 • 1) планування діяльності підприємства в цілому і його структурних підрозділів;
 • 2) визначення показників оцінки діяльності;
 • 3) обговорення можливих змін в планах, пов'язаних з новою ситуацією;
 • 4) коригування планів з урахуванням пропозицій.

Залежно від цілей, завдань, тимчасового періоду і деяких обмежень виділяють різні види бюджетів :

 • генеральний бюджет , консолідуючий все подбюджетов в загальний план, на основі якого здійснюється управління;
 • приватний бюджет , що складається зі статей доходів і витрат і відноситься до певного підрозділу, функції або процесу;
 • довгостроковий і короткостроковий бюджети, що розрізняються по періоду, па який вони складаються;
 • постатейний бюджет , в якому витрати класифікуються за джерелами їх виникнення;
 • бюджет з тимчасовим періодом , в якому передбачається витрата по кожній статті в певний період без можливого перенесення невитрачених коштів на наступний період;
 • гнучкий бюджет , показники якого можуть регулюватися в залежності від рівня ділової активності. Найчастіше дані цього бюджету складають фіксовані суми плюс змінні від ділової активності;
 • статичний бюджет , який розраховують на певний рівень ділової активності;
 • спадкоємний бюджет , в основі якого лежить шаблон, а виправлення відображають зміни поточних процесів;
 • бюджет з нульовим рівнем , який складають без шаблону.

Загальний бюджет підприємства складається з двох частин; операційного

і фінансового бюджетів.

Операційний бюджет - це план доходів і витрат, пов'язаний з веденням операційної діяльності в певний період. Він складається з цілого ряду бюджетів - від бюджету продажів до бюджету витрат відділів, кількість яких залежить від ієрархічної структури організації.

Фінансовий бюджет включає в себе бюджет капітальних вкладень, грошових коштів, а результатом є складання прогнозного балансу.

Однією з важливих складових бюджету підприємства є кошторис грошових коштів, яка складається з двох частин: перша містить докладний план надходжень грошових коштів, друга прогноз платежів па планований період.

Основне джерело надходжень - виручка від продажів, тому при складанні кошторису слід спиратися на дані бюджету продажів з урахуванням можливих відхилень (наприклад, надходження можливі не в момент відвантаження, а через певний період, якщо договором передбачено розстрочення платежу). Повинні враховуватися і можливі надходження з інших джерел (наприклад, від продажу майна, акцій, в якості позик).

Дані про суми очікуваних платежів беруться з різних бюджетів, які передбачають витрати, наприклад з бюджету закупівлі матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету накладних витрат. При цьому беруться до уваги відстрочка платежів і необхідність придбання основних засобів і акцій.

При складанні кошторису грошових коштів зіставляють періоди і джерела надходження грошових коштів з періодами і джерелами їх витрачання, що дозволяє виявити періоди нестачі і надлишків фінансових ресурсів. Так з'являється можливість завчасно намітити додаткові джерела коштів і визначити шляхи найбільш ефективного використання тимчасово вільних коштів.

Бюджетування - постійний динамічний процес, в якому відбувається порівняння фактичних даних з плановими показниками, а по закінченні планового періоду проводиться пофакторний аналіз, що виконується в чотири етапи.

Технологія оперативного планування, таким чином Список використаних планів (бюджетів) і послідовність їх складання, в її "класичному" вигляді представлена ​​на рис. 5.8.

Послідовність складання бюджетів

Мал. 5.8. Послідовність складання бюджетів

Звичайно, представлена ​​схема планування має спрощений характер і не відображає всіх взаємозв'язків складаються планів.

Розглянемо предметне зміст поданих на даній схемі планів.

Складання операційних бюджетів Бюджет продажів. У цьому бюджеті (табл. 5.5) представлений прогноз збуту за видами продукції в натуральному і вартісному вираженні, тобто показані майбутні доходи, і він є основою для всіх інших бюджетів: у кінцевому підсумку витрати залежать від обсягу випуску, а обсяг випуску встановлюється па основі обсягу реалізації.

Таблиця 5.5

бюджет продажів

Найменування

продукції

кількість,

шт.

Ціна без ПДВ, руб.

Виручка без ПДВ, руб.

ПДВ,

руб.

Виручка з ПДВ, руб.

А

Б

В

Разом

Маркетингові дослідження дають для бюджету продажів такі показники, як ціна і обсяг продажів. При підготовці бюджету слід враховувати деякі внутрішні чинники - виробничі потужності, досконалість технологій, можливість виробництва нового продукту. Із зовнішніх факторів більшою мірою слід враховувати такі, як економічна ситуація в країні, купівельна спроможність населення, рівень конкуренції.

Часто використовують фактичні дані минулих періодів, на основі яких за допомогою математичних методів і експертних оцінок будується прогноз продажів.

Бюджет виробництва визначає структуру і об'єм виробництва в натуральних і грошових вимірниках в майбутньому бюджетному (плановому) періоді (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

бюджет виробництва

Найменування

продукту

НЗП на початок періоду

Випуск готової продукції

НЗВ на кінець періоду

продукт 1

продукт 2

продукт п

Крім кількості готової продукції, яка повинна бути випущена, бюджет виробництва повинен відображати інформацію про виробничих напрацювання (НЗП) на початок і кінець періоду.

При розрахунку кількості готової продукції, яка повинна бути здійснена протягом бюджетного періоду, слід враховувати існуючі запаси готової продукції на початок періоду і бажану величину запасів на кінець періоду (так звані перехідні запаси).

Для того щоб врахувати в розрахунках наявність перехідних запасів, слід скористатися балансовим рівнянням. У загальному вигляді його формула виглядає наступним чином:

Випуск готової продукції + Запас продукції па початок періоду =

= Запас готової продукції на кінець періоду -

- Кількість реалізованої продукції. (5.1)

Стосовно до бюджету виробництва балансове рівняння прийме наступний вигляд:

Випуск готової продукції = Кількість реалізованої продукції +

+ Запас готової продукції на кінець періоду - - Запас продукції на початок періоду.

З урахуванням запасів НЗП визначається кількість продукції, яка повинна бути запущена у виробництво протягом періоду:

Запуск продукції = Випуск готової продукції +

+ НЗВ на кінець періоду - НЗП на початок періоду.

На основі кількісних даних про випуск продукції становлять групу бюджетів, що відображають потреби в необхідних для цього ресурсах.

Бюджет прямих матеріальних витрат містить інформацію про витрати в майбутньому бюджетному періоді сировини, матеріалів, комплектуючих в натуральному і вартісному вираженні за видами продуктів і в цілому по підприємству (табл. 5.7).

Перехідні запаси включають в себе запаси готової і незавершеної продукції. Запаси необхідні підприємству для безперебійного функціонування. Необхідні перехідні запаси (табл. 5.8) можна визначити на основі бюджету продажів і наявною на підприємстві інформації про швидкість оборотності кожного з цих видів оборотних активів підприємства.

Таблиця 5.7

Виробнича програма та бюджет перехідних запасів готової продукції

Найменування

продукції

Об `єм

реалізації,

шт.

Термін зберігання запасів на складі, дн.

Запас готової продукції, шт.

товарна

продукція,

шт.

на кінець періоду

на початок періоду

А

Б

Таблиця 5.8

Виробнича програма та бюджет перехідних запасів НЗП

Найменування продукції

Товарна продукція, шт.

Тривалість виробничого циклу, дн.

Коефіцієнт готовності,%

Запас НЗП, шт.

Валова продукція, шт.

на кінець періоду

на початок періоду

А

Б

Необхідний запас готової продукції розраховують за формулою

де ДП До - запас готової продукції / -го виду на кінець періоду; 5; - Обсяг реалізації і-го виду продукції в майбутньому періоді, t i - середній термін зберігання готової продукції і-го виду на складі (в днях); Т - тривалість майбутнього періоду (в днях).

Запас готової продукції залежить від t x - середнього терміну зберігання готової продукції. Але слід орієнтуватися не стільки на ту ситуацію, яка склалася на підприємстві до теперішнього часу, скільки па оптимальний час зберігання запасів на складі.

У бюджеті виробництва визначається кількість продукції, яку передбачено виготовити виходячи з наміченого обсягу продажів і потреб в запасах готової продукції. Виробничий бюджет складається за видами продукції на основі співвідношення

де ТП, - обсяг товарної продукції, який повинен бути проведений в планованому періоді; РП i - передбачуваний обсяг реалізації продукції; ДП Н . - Запаси готової продукції на початок періоду.

Однак для забезпечення безперервності виробничого процесу підприємству необхідний деякий запас НЗВ (див. Табл. 5.8). Запаси НЗВ розраховують аналогічно запасам готової продукції, за винятком того, що замість терміну зберігання враховують тривалість виробничого циклу:

де НЗП До - запас незавершеної продукції / -го виду на кінець періоду; В j - обсяг випуску / -го виду продукції за майбутній період; t, - тривалість виробничого циклу (в днях); До г - коефіцієнт готовності НЗВ (зазвичай приймають рівним 50%).

Отже, обсяг випуску валової продукції (ВП) / -го виду дорівнює обсягу випуску товарної продукції, скоригованого на зміну запасів НЗП:

Бюджет матеріальних витрат (потреби в матеріалах) (табл. 5.9) складають в натуральному і вартісному вираженні. Його мета - визначення кількості матеріалів, необхідних для виробництва запланованого обсягу продукції, і кількості матеріалів, які необхідно закупити протягом планованого періоду. Часто бюджет потреб називають кошторисом витрат.

Попередньо складають бюджет прямих матеріальних витрат (табл. 5.10) і витрата матеріалів за видами продукції (табл. 5.11).

Таблиця 5.9

Бюджет потреби в матеріалах

матеріал

Потреба на витрату, кг

Запас матеріалу на кінець періоду, кг

Разом потреба в матеріалі, кг

Запас матеріалу на початок періоду, кг

Обсяг закупівель, кг

Ціна за 1 кг, руб.

Вартість закупівель, тис. Руб.

X

У

Z

Разом

Таблиця 5.10

Бюджет прямих матеріальних витрат

Найменування

матеріалу

Потреба за видами продуктів, од.

Потреба всього, од.

облікова

ціна,

руб-

вартість,

руб-

продукт 1

продукт 2

продукт п

матеріал 1

матеріал 2

матеріал п

Таблиця 5.11

Витрата матеріалів за видами продукції

матеріал

Продукція А

Продукція В

Разом потреба на витрату

на 1 шт.

на обсяг

на 1 шт.

на обсяг

X

Y

Z

Здебільшого витрати на матеріали є змінними, а тому потреба в матеріалах в натуральному вираженні можна розрахувати за такою формулою:

де М - потреба в матеріалах; Н - норма витрати на одиницю продукції; Q - обсяг виробництва; М до - запас матеріалів на кінець періоду.

Однак існують матеріали, витрата яких залежить не від обсягу випуску, а від тривалості планованого періоду Т (наприклад, допоміжні матеріали, каталізатори та ін.). У цьому випадку застосовується формула

Обсяг закупівель дорівнює різниці між потребою в матеріалах і запасом, наявними на підприємстві на початок планового періоду:

де 3 - обсяг закупівель (в натуральному вираженні); М н - запас матеріалів на початок періоду.

Вартість закупівель дорівнює

де 3 - обсяг закупівель (в натуральному вираженні); Ц - ціна.

Виходячи з стандартного розміру партії, періодичності закупівель і середнього терміну оплати складається графік оплати кредиторської заборгованості перед постачальниками матеріалів (це важливо для прогнозування грошових потоків і складання фінансового плану).

При розрахунку потреби у заготівлі матеріальних ресурсів повинні бути враховані перехідні запаси (див. Балансове рівняння - формула (5.1)):

Кількість заготовляється матеріальних ресурсів =

= Виробнича потреба в матеріальних ресурсах +

+ Запаси матеріальних ресурсів па кінець періоду - - Запаси матеріальних ресурсів на початок періоду.

Бюджет прямих витрат на оплату праці відображає потребу в основному виробничому персоналі та витрати на оплату його праці в майбутньому періоді (табл. 5.12).

Таблиця 5.12

Бюджет прямих витрат на оплату купа

Категорія

персоналу

Потреби за видами продуктів, нормо-год

Потреба всього, нормо-год

Годинна ставка, руб.

Всього по відрядній оплаті, руб.

Інші виплати, руб.

Всього на оплату праці, руб.

продукт 1

продукт 2

продукт п

1-я

2-я

п-я

Бюджет прямих витрат на оплату праці складається на базі виробничої програми.

Для визначення планових витрат на оплату праці очікуваний обсяг виробництва кожного виду продукції множать на трудомісткість одиниці продукції, а потім отриману трудомісткість випуску множать на вартість одного людино-години (тобто середню годинну тарифну ставку). Витрати на оплату праці також розраховують по центрах витрат (видах робіт, ділянках), а потім зводять в єдину форму. Важливо, щоб при цьому зберігся поділ на постійні і змінні витрати.

План потреби в потужностях (табл. 5.13) відображає необхідний для виконання плану виробництва фонд робочого часу обладнання і витрати, пов'язані з використанням обладнання в майбутньому періоді.

Таблиця 5 .13

План потреби в потужностях

вид обладнання

Потреба але видам продуктів, машино-год

Потреба всього, машино-год

вартість

машино-год,

руб.

Вартість всього,

руб.

продукт 1

продукт 2

продукт п

устаткування 1

устаткування 2

устаткування п

Бюджет загальновиробничих витрат (табл. 5.14) відображає витрати на утримання виробничої інфраструктури, необхідної для виконання виробничого плану.

Таблиця 5.14

Бюджет загальновиробничих витрат

Статті витрат

Сума, руб.

Стаття 1

Стаття 2

Стаття п

Разом

Загальновиробничі витрати включають в себе цехові витрати і витрати на утримання та експлуатацію обладнання. Ці витрати можуть бути як змінними, так і постійними (табл. 5.15).

Таблиця 5.15

Приблизний бюджет загальновиробничих витрат з поділом витрат на змінні і постійні

Стаття витрат

Сума, руб.

Змінні витрати всього, в тому числі:

допоміжні матеріали

заробітна плата допоміжних робітників

преміальний фонд

рухова електроенергія

витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Постійні витрати всього, в тому числі:

амортизація

заробітна плата контролерів, майстрів, начальників цехів

електроенергія на освітлення

ремонт, техобслуговування

Разом

Статтями бюджету загальновиробничих витрат можуть бути:

 • • оплата праці працівників, які обслуговують обладнання, машини, механізми і транспортні засоби;
 • • амортизація виробничого обладнання, машин, механізмів і транспортних засобів;
 • • ремонт основних засобів цехового призначення; внутрішньозаводське переміщення вантажів і матеріалів;
 • • утримання апарату управління цеху;
 • • зміст іншого цехового персоналу;
 • • амортизація будівель, споруд, інвентарю цехового призначення;
 • • інші статті витрат общецехового призначення.

Бюджет цехової (виробничої) собівартості продукції містить інформацію про собівартості видів продукції і витратах на виробничу програму в майбутньому бюджетному періоді (табл. 5.16).

Таблиця 5.16

Бюджет цехової (виробничої) собівартості продукції

Стаття витрат

Продукція А

Продукція Б

всього

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

Змінні витрати

X

Y

Закінчення табл. 5.16

Стаття витрат

Продукція А

Продукція Б

всього

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

Z

Разом матеріалів

Прямі витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні потреби

Разом змінних витрат

Постійні витрати

Допоміжні матеріали

енерговитрати

Фонд оплати праці

відрахування

Ремонт, техобслуговування

амортизація

Разом постійні витрати

Всього цехова собівартість

До бюджету цехової (виробничої) собівартості продукції зведені воєдино витрати на матеріали, зарплату, організацію і підготовку ділянок і цехів з урахуванням зміни запасів НЗП. Структура бюджету цехової собівартості продукції залежить від методу управлінського обліку собівартості, що застосовується на підприємстві, тобто від того, чи включаються постійні витрати в собівартість продукції. У будь-якому випадку необхідно зберегти поділ на постійні і змінні витрати, причому змінні витрати необхідно вказати окремо для кожного виду продукції.

Витрати па матеріали є твір норм витрати матеріалів па ціну цих матеріалів: вихідні дані беруть з бюджету потреби в матеріалах. Витрати на оплату праці визначають з бюджету прямих витрат на оплату праці. Загальновиробничі витрати переносять з відповідного бюджету, причому якщо на підприємстві застосовується система direct costing , то на види продукції ці витрати не розподіляють, а включають загальною сумою в собівартість продукції, реалізованої за даний період.

Бюджет загальногосподарських витрат відображає витрати на утримання в майбутньому бюджетному періоді забезпечує інфраструктури по підприємству в цілому (табл. 5.17) і складається за тим же принципом, що і бюджет загальновиробничих витрат.

Таблиця 5.17

Бюджет загальногосподарських витрат

Стаття витрат

Сума, руб.

амортизація

Фонд оплати праці

відрахування

Представницькі витрати

Енерговитрати, комерційні послуги

Послуги сторонніх організацій

Податки в складі собівартості

Інші

Разом

Статтями витрат бюджету загальногосподарських витрат можуть бути:

 • • заробітна плата апарату управління підприємством;
 • • відрядження і переміщення;
 • • утримання пожежної, воєнізованої та сторожової охорони;
 • • амортизація основних засобів і їх зміст;
 • • охорона праці;
 • • підготовка кадрів;
 • • організований набір робочої сили;
 • • податки, збори і відрахування;
 • • непродуктивні витрати і ін.

Бюджет комерційних витрат відображає витрати, пов'язані зі збутом продукції в майбутньому бюджетному періоді (табл. 5.18).

Таблиця 5.18

Бюджет комерційних витрат

Стаття витрат

Продукція А

Продукція Б

всього

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

Змінні витрати

транспортування

упаковка

Комісійні (5% від вартості)

Разом змінних витрат

Постійні витрати

Реклама і стимулювання збуту

Фонд оплати праці відділу маркетингу і збуту

Закінчення табл. 5.18

Стаття витрат

Продукція А

Продукція Б

всього

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

відрахування

Послуги сторонніх організацій та інші витрати

Разом постійних витрат

Разом комерційних витрат

Бюджет комерційних витрат включає в себе витрати поточного характеру, пов'язані з реалізацією продукції, маркетинговою діяльністю (дослідження ринку, заходи щодо стимулювання збуту, реклама, укладення договорів зі споживачами і т.п.). Ці витрати необхідно поділити на постійні та змінні. Наприклад, витрати на комісійні є змінними і розраховуються за формулою

Комісійні = Відсоток комісійних • Обсяг реалізації.

Витрати на рекламу - постійні.

Складання фінансових бюджетів

Мета фінансового бюджету - розробити прогнозний баланс підприємства, який є результатом фінансових і нефінансових операцій організації. Він складається з використанням плану прибутків і збитків, бюджету капітальних вкладень і прогнозу руху грошових коштів.

Бюджет доходів і витрат (план прибутків і збитків) відображає структуру і величину доходів і витрат підприємства в цілому, окремих центрів відповідальності (або напрямків діяльності) підприємства і планований до отримання фінансовий результат в майбутньому бюджетному періоді. "Дохідна" частина даного бюджету формується на підставі міститься в плані продажів інформації про розмір виручки від реалізації, "видаткова" - па підставі бюджету цехової (виробничої) собівартості, бюджету загальногосподарських витрат, бюджету комерційних витрат (табл. 5.19).

Таблиця 5.19

Бюджет доходів і витрат

показник

Продукція А

Продукція Б

всього,

руб.

У відсотках до виручки

на 1 шт., руб.

на обсяг, руб.

на 1 шт., руб-

на обсяг, руб.

виручка

ПДВ

Виручка без ПДВ

Закінчення табл. 5.19

показник

Продукція А

Продукція Б

всього,

руб.

У відсотках до виручки

на 1 шт., руб.

на обсяг, руб.

на 1 шт., руб.

на обсяг, руб.

Змінні витрати

матеріали

Прямі витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні потреби

Змінні комерційні витрати

Разом змінних витрат

маржинальна

прибуток

Постійні витрати

допоміжні

матеріали

енерговитрати

Фонд оплати праці

відрахування

Ремонт, техобслуговування

амортизація

Постійні комерційні витрати

адміністративні

витрати

Разом постійних витрат

Разом витрат

прибуток

Бюджет капітальних вкладень (інвестицій) відображає інвестиції, які підприємству необхідно здійснити в майбутньому бюджетному періоді із зазначенням їх розміру та напрямки використання (табл. 5.20). Визначення напрямків капітальних вкладень і отримання інвестиційних ресурсів для них є комплексним завданням всього управлінського обліку. Проблема полягає в тому, щоб вирішити, які довгострокові активи придбати або побудувати на основі обраного критерію, що пов'язано з визначенням рентабельності інвестицій. Інформація, що стосується довгострокових капіталовкладень, впливає на бюджет готівки, зачіпаючи питання виплати відсотків за кредити, прогнозний звіт

про прибуток і збитки, прогнозний баланс, змінюючи сальдо на рахунках основних засобів та інших довгострокових активів. Отже, всі рішення за капітальними витратами повинні плануватися і включатися в загальний бюджет.

Таблиця 5.20

Бюджет капітальних вкладень (інвестицій)

Найменування

проекту

напрямок інвестицій

всього

придбання

обладнання

Роботи, що виконуються власними силами

Послуги сторонніх організацій

проект 1

проект 2

проект п

Разом

Бюджет руху грошових коштів (план грошових потоків) відображає прогнозоване надходження і вибуття грошових коштів та інших платіжних інструментів в результаті господарської діяльності підприємства в майбутньому бюджетному періоді. По суті, це план руху грошових коштів по розрахунковому рахунку і касі.

Бюджет руху грошових коштів повинен забезпечити безумовну збалансованість надходжень і використання грошових коштів. Якщо в бюджеті доходів і витрат в деякі проміжки часу витрати можуть перевищувати доходи, то в бюджеті руху грошових коштів в кожному періоді кінцеве сальдо повинно бути позитивним.

При підготовці бюджету руху грошових коштів використовується інформація з розглянутих раніше бюджетів. Наприклад, з плану продажів беруть інформацію про суми надходження грошових коштів від реалізації продукції, з бюджету прямих матеріальних витрат - дані про суми виплат, пов'язаних з заготовлением матеріалів, з бюджету прямих витрат на оплату праці - інформацію про суми виплат по заробітній платі та соціальних відрахувань (табл. 5.21).

Таблиця 5.21

Бюджет руху грошових коштів виробничої компанії

показник

тиждень

всього

1-я

2-я

3-тя

4-я

Початкове сальдо

Поточна діяльність

Надходження від продажу

У тому числі виплати по операційній діяльності:

закупівлі сировини і матеріалів

Закінчення табл. 5.21

показник

11 їжі л я

всього

1-я

2-я

3-тя

4-я

заробітня плата

податки

оренда

комунальні платежі

Сальдо грошових коштів по поточній діяльності

Фінансова діяльність

Дивіденди та інші надходження від дочірніх компаній

Надходження коштів від кредитів

повернення кредитів

процентні платежі

Сальдо грошових коштів з фінансової діяльності

Інвестиційна діяльність

Інвестиції по проектам, в тому числі:

проект 1

проект ...

повернення інвестицій

Сальдо грошових коштів з інвестиційної діяльності

кінцеве сальдо

Для цього необхідно проаналізувати дебіторську і кредиторську заборгованість. Умови погашення дебіторської заборгованості: потрібно з'ясувати, скільки відсотків від загального обсягу реалізації поточного місяця становить надходження грошових коштів; скільки відсотків дебіторської заборгованості поточного місяця буде ліквідовано в наступному періоді; куди надходять кошти - в касу або на розрахунковий рахунок.

Умови погашення кредиторської заборгованості: необхідно, зокрема, визначити, як часто проводиться виплата заробітної плати та за який місяць, виникає велика заборгованість по заробітній платі, як регулярно оплачуються рахунки кредиторів, як оплачуються накладні витрати.

Слід врахувати мінімальну сальдо грошових коштів на розрахунковому рахунку і в касі підприємства, проаналізувати дані про зовнішньому фінансуванні - розмірі необхідних кредитів для покриття дефіциту оборотних коштів, з'ясувати, чи плануються капітальні вкладення.

Прогнозний баланс (розрахунковий баланс) являє собою планований Батані підприємства па кінець майбутнього бюджетного періоду. Іншими словами, це плановане співвідношення активів і пасивів підприємства, яке складається відповідно до структури активів і пасивів на розпочато бюджетного періоду і зміною в ході реалізації інших планів.

Прогнозний баланс є підсумковий план, який вінчає собою процедуру планування.

Прийнято розрізняти основні та допоміжні бюджети (плани). Розглянуті вище види планів відносять до основних. Допоміжні бюджети забезпечують складання основних. Наприклад, для складання бюджету руху грошових коштів, що відноситься до категорії основних, можуть бути підготовлені допоміжні плани: графік надходження грошових коштів від реалізації і графік податкових виплат.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >