СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

А

Адміністративні витрати, управлінські витрати, загальногосподарські витрати ( administrative expense, general and administrative expense) - витрати, понесені на підприємстві в цілому, на відміну від витрат спеціального призначення, таких як виробничі або витрати на реалізацію. Характер витрат, що включаються в цю категорію, різниться в залежності від видів діяльності. Зазвичай до адміністративних витрат відносяться витрати на оплату праці управлінського персоналу, амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів загальногосподарського призначення, орендна плата за приміщення загальногосподарського призначення, витрати по оплаті інформаційних, аудиторських, консультаційних та інших подібних послуг, інші аналогічні за призначенням управлінські витрати.

Актив (asset) - ресурси, одержувані або контрольовані конкретним господарюючим суб'єктом, що виникли в результаті здійснених в минулому операцій або подій і є джерелом передбачуваних економічних вигод у майбутньому.

Амортизація ( depreciation , amortization, depletion) - розподіл вартості, яка амортизується активу на розрахований термін його корисної служби. В рамках поняття "амортизація" розрізняють терміни "знос" (depreciation) - застосовується, як правило, до матеріальних активів; "амортизація" (amortization) - використовується зазвичай для нематеріальних активів; "виснаження" (depletion) - амортизація природних ресурсів (так званих виснажуємо коштів - природного газу, вугілля, нафти, деревини і т.п.). Природні ресурси не включаються до складу майна, що амортизується (п. 17 ПБО 6/01 "Облік основних засобів").

Аналіз співвідношення "витрати - обсяг - прибуток", CVP-аналіз (cost / volume / profit analysis) - аналіз результатів діяльності підприємства на основі співвідношення обсягів виробництва, прибутку і витрат, що дозволяє визначити взаємозв'язку між витратами і доходами при різних обсягах виробництва. Особливість цього аналізу полягає в тому, що він показує одночасно і обсяг, при якому не виникають ні прибуток, ні збитки, і вплив постійних і змінних факторів на очікуваний прибуток при різних обсягах виробництва.

Б

База розподілу (allocation basis) - базис, на основі якого виконується розподіл, наприклад непрямих витрат на об'єкти обліку

витрат. Прикладами такої бази є відпрацьовані людино-години, зарплата, машино-години.

Сприятливе відхилення (favourable variance) - відхилення, що виникає, коли фактичні чи поточні результати перевищують очікувані; перевищення фактичних доходів над очікуваними; перевищення очікуваних витрат над фактичними.

Майбутня вартість (future value) - вартість активу па задану в майбутньому дату платежу або серії платежів, розрахована по деякому прогнозному методу, наприклад за відповідною ставкою відсотка рефінансування.

Бюджет ( budget) - інформація про плановані або очікуваних доходах, витратах, активи і зобов'язання. Бюджет являє собою директивний план майбутніх операцій і використовується для планування, контролю та оцінки ефективності діяльності. Також іноді називається планом але прибутку ( profit plan).

Бюджет гнучкий (flexible budget) - бюджет, показники якого можуть регулюватися в залежності від рівня діяльності. Це може бути змінний бюджет, дані якого складають фіксовані суми плюс змінні від обсягу діяльності, або ступінчастий бюджет, що складається з серії детальних фінансових бюджетів. З усіх них можна вибрати бюджет, прийнятний для будь-якого рівня фактичної діяльності, щоб оцінити фактичні витрати і витрати.

Бюджет головний (master budget) - бюджет, який консолідує всі подбюджетов в загальний план і на основі якого здійснюється управління. Зазвичай охоплює період, рівний одному року. До складу головного бюджету входить також фінансова звітність (що включає звіт про прибутки і збитки, баланс і звіт про рух грошових коштів), операційний бюджет і бюджет продажів. Крім зазначеного, до його складу може входити бюджет капітальних вкладень, який протягом періоду планування коригується таким чином, щоб на його основі можна було координувати діяльність. Називається також загальним бюджетом (comprehensive budget).

Бюджет динамічний (continuous budget, multiple budget, rolling budget) - динамічне прогнозування фінансових операцій на ряд найближчих періодів (тижнів, місяців або кварталів). В кінці кожного періоду та частина бюджету, яка відповідає минулого періоду, видаляється, а новий розділ бюджету за аналогічний за тривалістю період додається.

Бюджет капітальних вкладень (capital budget) - план передбачуваних витрат на придбання довгострокових активів і засоби фінансування цих придбань.

Бюджет операційний (operating budget) - план доходів і витрат, пов'язаний з веденням операційної діяльності за певний період. Називається також поточним бюджетом.

Бюджет постатейний (line item budget) - бюджет, в якому витрати класифікуються за джерелами їх виникнення, таким як заробітна плата, додаткові пільги, транспорт і т.п.

Бюджет продажів ( sales budget) - затверджений для підприємства план

продажів, очікуваних протягом певного періоду, класифікований але центрам відповідальності, видам продукції і (або) регіонах.

Бюджет проекту ( project budget ) - бюджет витрат і капітальних вкладень, що складається для певного проекту на період терміну його реалізації в розрізі ресурсів і функцій; термін реалізації проекту може охоплювати кілька періодів операційного бюджету.

Бюджет фіксований (Jixed budget ) - бюджет, в якому заплановані конкретні суми доходів і витрат для кожної бюджетної статті. Називається також статичним бюджетом.

Бюджет функціональний (functional budget) бюджет, в якому витрати та доходи класифікуються за функціями.

Бюджет центру відповідальності ( responsibility budget) - бюджет, який встановлює плани по співробітниках, відповідальним за їх виконання. Являє собою механізм контролю роботи менеджерів центрів відповідальності, оскільки в цьому бюджеті закріплюються очікувані показники ефективності діяльності менеджерів.

Бюджетування, планування ( budgeting) - процес планування руху ресурсів по підприємству на заданий майбутній період і (або) проект.

Бюджетний цикл ( budget cycle) - циклічно повторюється ланцюжок дій, спрямованих на підготовку бюджету, контроль і необхідні корективи в ході виконання.

В

Валовий прибуток ( gross margin - англ., Gross profit - амер.) - Різниця між чистою реалізацією і собівартістю реалізованих товарів.

Валовий дохід, валова реалізація (gross revenue, gross sales) - сумарний дохід від продажу без урахування знижок за терміновість оплати, компенсацій та інших коригувань.

Необоротні активи (noncurrent assets; fixed assets , capital assets - англ .; long-live assets - амер.) - Всі активи, які не є поточними. Необоротні активи включають в себе матеріальні, нематеріальні, операційні та фінансові активи довгострокового характеру.

Внутрішня норма прибутку (internal rate of return - IRR) - ставка дисконтування, при якій чиста поточна вартість грошових виплат і надходжень дорівнює нулю. Називається також нормою прибутку з поправкою на час (time-adjusted rate of return). Це спеціальна ставка дисконту, при якій суми надходжень і відрахувань коштів дають нульову чисту поточну приведену вартість, тобто приведена вартість грошових надходжень дорівнює приведеній вартості відрахувань коштів.

Г

Готова продукція (finished goods inventory) - 1) кінцевий продукт виробничого процесу підприємства; 2) відповідно до п. 2 ПБУ 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів" готова продукція - частина МПЗ, призначених для продажу (кінцевий результат виробничого циклу, активи, закінчені обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках, встановлених законодавством); 3) зміст відповідного управлінського рахунку, відображає вартість завершеною продукції, готової до реалізації або іншого використання.

Д

Дані (data) - факти, з яких шляхом аналізу і зіставлення можна отримати корисну інформацію.

Рух грошових коштів (cash flow) - 1) потоки грошових надходжень і виплат підприємства або його сегмента. З аналітичної точки зору уявлення потоків грошових коштів повинен відображати час, суму і джерело грошових надходжень, а також характер грошових витрат; 2) наявність, надходження і витрачання грошових коштів в організації в звітному періоді (Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організацій" ПБУ 4/99, затверджене наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 № 43).

Ділова репутація (goodwill) - рахунок активів, що з'являється в результаті придбання підприємства за суму, що перевищує справедливу вартість її чистих активів, піддаються обліку.

В економічному сенсі - характеристики господарської одиниці, які не ідентифікуються окремо і дозволяють отримати наднормативну прибуток від активів, піддаються обліку.

У російській практиці застосовуються терміни "ділова репутація" і "гудвіл". Гудвіл - комерційна цінність підприємства (фірми), його престиж, ділові зв'язки. Для цілей бухгалтерського обліку ділова репутація організації може визначатися у вигляді різниці між купівельною ціною підприємства (як придбаного майнового комплексу в цілому) і вартістю але бухгалтерського балансу всіх се активів і зобов'язань. Ділова репутація може бути негативною, коли максимальна ринкова вартість придбаних чистих активів перевищує ціну придбання компанії.

Дерево рішень (decision tree) - діаграма, в якій кожна гілка є альтернативне рішення. Чистий виграш (вигоди мінус витрати) відображається на останніх вузлах дерева, шлях до яких проходить по гілках від першого вузла. Використовується для аналізу альтернативних варіантів і прийняття рішення.

Дефіцит запасів (inventory shortage) - кількість наявних запасів, недостатнє для задоволення попиту.

Дисконтований період окупності (discounted payback period) - період часу, який повинен пройти перш, ніж теперішня поточна вартість грошових надходжень від проекту стане дорівнює дисконтованою поточної вартості грошових виплат.

Дисконтований ноток грошових коштів (discounted cash flow , DCF) метод оцінки майбутніх потоків чистих грошових коштів шляхом їх приведення до поточної вартості. Див. Також Внутрішня норма прибутку і чиста поточна / теперішня вартість.

Частка маржинального прибутку (contribution margin ratio) - відношення маржинального прибутку до чистої реалізації. Частка маржинального прибутку може вимірюватися для окремої одиниці або для всієї суми реалізації і маржинальної прибутку підприємства.

Доходи (income - англ .; revenues - амер.) - Надходження за період, або інші форми підвищення вартості активів господарської одиниці, або зміна стану її зобов'язань (або комбінації того й іншого) від поставки або виробництва продукції, надання послуг або інших операцій, які є основною діяльністю господарської одиниці.

Згідно ПБУ 9/99 "Доходи організації" дохід - це збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна), погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).

3

Заборгованість, сукупна заборгованість ( indebtedness) - засновані на законі або угоді будь-які зобов'язання перед третіми особами.

Замовлення ( order) - 1) загальна назва для будь-яких операцій, пов'язаних з "переміщенням" ТМЦ, грошей або послуг; включає в себе, як правило, інформацію про джерело, приймачі, назві, кількості переміщуваного продукту і грошовому еквіваленті і вказівка на тип господарської операції. Може включати і інші дані, необхідні для ідентифікації господарської операції, наприклад реквізити і адреси платника і одержувача товару; 2) термін, коротко характеризує будь-які різновиди замовлень; замовлення на закупівлю, замовлення на продаж, складські замовлення, замовлення на виробництво, замовлення на субпідрядні роботи, замовлення на обслуговування.

Запаси, складські запаси, товарно-матеріальні запаси ( inventory) -

1) запаси або вироби, що використовуються для підтримки виробництва (сировина і вироби для НЗП), підтримки діяльності (поточний ремонт та обслуговування, ремонт і технологічні запаси) і обслуговування клієнтів (готові товари і запасні деталі); 2) складські запаси, які визначаються як вироби, закуплені для перепродажу, що включають НЗП і сировину. Складські запаси завжди оцінюються gо ціною закупівлі і не містять додаткової собівартості, на відміну від традиційної практики обчислення собівартості, при якій додаються прямі трудовитрати, а накладні витрати резервуються в ході НЗП; 3) в широкому сенсі - все, що зберігається на складі, готівковий запас. Потреба в складських запасах може бути залежною або незалежною. Функції управління запасами - его підготовка, управління втратами, циклічна інвентаризація, управління партіями, управління серійними номерами, страховий запас (буфер або резерв). Відповідно до російського законодавства, до бухгалтерського обліку в якості МПЗ приймаються активи (п. 2 ПБУ 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів"): використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг); призначені для продажу; використовувані для управлінських потреб організації.

Витрати, що включаються до вартості запасів ( inventoriable cost ) - понесені при формуванні запасів витрати, що підлягають включенню до вартості придбаних запасів або виробленої продукції. Розглядаються як витрати процесу на відміну від витрат періоду. У практиці російського бухгалтерського обліку - витрати, пов'язані з придбанням МПЗ. Такі витрати формують фактичну собівартість МПЗ і включають в себе витрати організації на їх доставку та приведення у стан, придатний для використання (ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів"). Поняття витрат процесу і періоду фактично введені гл. 25 НК РФ.

Витрати на відтворення ( reproduction costs) - витрати, які необхідно здійснити для повернення існуючого активу в його первісний стан.

Витрати на гарантійне або сервісне обслуговування ( warranty cost) - понесені або очікувані витрати, пов'язані з реалізацією товарів або послуг в результаті продовження надання послуг продавцем після здійснення продажу.

Витрати на логістику ( logistics cost) - витрати на планування, ведення та управління товарами і запасами на всіх етапах їх проходження - з моменту виникнення товарів і запасів і до моменту їх споживання. Логістика інтегрує в собі функції постачання, транспортування і складування. Її мета - забезпечити з найменшими витратами максимально ефективне проходження товарно-матеріальних потоків з метою задоволення потреб клієнтів.

І

Ідеальна нормативна собівартість ( ideal standard cost) - мінімальна сума комбінації всіх виробничих витрат для досягнення максимально допустимого випуску. Оскільки визначення має на увазі ідеальні технологічні умови, він має швидше теоретичне, ніж практичне значення. Називається також досконалої нормативної собівартістю ( perfection standard cost).

Інвентаризація (physical inventory) - фізичний підрахунок (або інший спосіб вимірювання) всіх запасів, наявних. Інвентаризація зазвичай проводиться не рідше одного разу на рік і полягає в звірці фактичних залишків та стану (вартості) активів з даними облікових регістрів. Відповідно до російського законодавства організації зобов'язані проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності (ст. 12 Закону № 402-ФЗ). Інвентаризація проводиться обов'язково;

 • • при передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
 • • перед складанням річної бухгалтерської звітності;
 • • при зміні матеріально відповідальних осіб;
 • • при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;
 • • в разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
 • • при реорганізації або ліквідації організації;
 • • в інших випадках, передбачених законодавством РФ.

Інвестиції ( investment ) -1) витрати на придбання власності

або інших активів з метою отримання прибутку; придбаний актив, тобто витрати, вироблені в очікуванні майбутнього доходу; 2) грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові вдачі, інші права, що мають грошову оцінку, що вкладаються в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту (ст. 1 федерального закону від 2,5.02.1999 № 39-ФЗ "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень").

Історична вартість ( historical cost) - сума, спочатку сплачена за актив, який не коригується наступними змінами вартості. Називається також вартістю придбання ( acquisition cost) або первісною вартістю ( original cost). У російській практиці під історичної розуміється первісна вартість придбання без урахування переоцінок.

До

Калькулювання собівартості (costing) - накопичення і віднесення витрат па об'єкти обліку витрат (одиниці продукції, підрозділи тощо), для яких потрібно роздільна калькуляція або роздільна оцінка.

Калькулювання собівартості повної ( full costing) - віднесення всіх можливих статей витрат на об'єкт обліку витрат (наприклад, продукцію), як правило, з метою ціноутворення, оцінки прибутковості продукції та оцінки запасів. У нафтогазовидобувної промисловості - капіталізація і подальша амортизація витрат на розробку родовищ незалежно від успіху.

Калькулювання собівартості попроцессного (process costing) - метод обліку витрат, при якому витрати спочатку збираються по бізнес- процесів, а потім ставляться на окремі центри витрат і на кожну одиницю продукції.

Калькулювання собівартості за прямими витратами, система direct costing - 1) в розрахунок приймаються тільки прямі виробничі витрати, а непрямі враховуються як витрати періоду; таке калькулювання зазвичай застосовується тільки для потреб управлінського обліку;

2) загальна назва методу калькулювання собівартості продукту без включення накладних витрат.

Калькулювання собівартості але фактичними витратами, система actual costing - в собівартість продукції включаються фактичні прямі витрати на матеріали і праця, а також виробничі накладні витрати.

Капітал (capital) - 1) сума власних коштів і довгострокових зобов'язань підприємства; 2) сума оборотного капіталу і необоротних активів підприємства.

Капіталізувати ( capitalize ) реєструвати витрати, які

в майбутньому повинні принести користь, ставши активами, на відміну від витрат, які є витратами періоду, в якому вони зроблені.

Капіталовкладення ( capital investment) - інвестиції в основний капітал (основні засоби), в тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи та інші витрати.

Капітальні витрати ( capital expenditure) - витрати на модернізацію і реконструкцію об'єктів основних засобів, які після їх закінчення покращують (підвищують) раніше прийняті нормативні показники функціонування (строк корисного використання, потужність, якість застосування тощо) об'єктів основних засобів. Такі витрати збільшують первісну вартість об'єкта основних засобів.

Касовий бюджет (cash budget) - сумова і часова оцінка грошових надходжень і виплат майбутніх періодів, потреб в грошових коштах в проміжних точках цього періоду, а також суми готівкових коштів в кінці даного періоду.

Касовий метод обліку (cash basis of accounting) - метод обліку доходів і витрат, при якому згідно з ПК РФ:

 • • доходи визнаються в день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу, надходження іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав;
 • • витрати визнаються після фактичної оплати виникають витрат; при цьому оплатою товарів (робіт, послуг і (або) майнових прав) визнається припинення зустрічного зобов'язання платником податків - покупцем зазначених товарів (робіт, послуг) і майнових прав перед продавцем, яке безпосередньо пов'язане з поставкою товарів (наданням послуг, виконанням робіт, передачею майнових прав).

Якісні фактори (qualitative factors) - фактори, що впливають на рішення, які тим не менше не можна виразити кількісно.

Якість (quality) - сукупність характеристик об'єкта, що має відношення до його здатності задовольнити встановлені і передбачувані вимоги споживача. При цьому під об'єктом якості може розумітися як власне продукція (товари або послуги), процес се виробництва, так і виробник (організація, система чи навіть окремий працівник).

Ключовий показник діяльності (key performance indicator - КPI) міра, яка використовується для визначення піддаються кількісному вимірюванню і є значущими з точки зору досягнення цілей і завдань підприємства показників діяльності.

Контрольовані витрати (controllable cost) - витрати, на поведінку яких може впливати відповідальна особа. Звичайно мається на увазі конкретний керівник, оскільки будь-які витрати кимось контролюються.

Контррахунок (contra account) - рахунок, пов'язаний з іншим рахунком і регулює його сальдо. Наприклад, рахунок "Накопичена амортизація" є контррахунків до рахунку "Основні засоби", рахунок "Резерви по сумнівним боргах" - до рахунку "Розрахунки з дебіторами і кредиторами"; рахунок "Знижки" - до рахунку "Продажі". Залишки за даними рахунками можуть показуватися в бухгалтерській звітності окремо або разом з основним рахунком. Наприклад, рахунки "Основні засоби" та "Накопичена амортизація" можуть розкриватися в звітності окремо, а можуть показуватися згорнуто - як рахунок "Основні засоби".

Кореляція ( correlation ) розмір або ступінь статистичної залежності між двома або більше змінними.

Непрямі витрати ( burden , indirect cost) - 1) елемент витрат, зазвичай відноситься до одного або декількох об'єктів, однозначний зв'язок якого з конкретним об'єктом економічно обгрунтувати неможливо. Непрямими витратами є всі витрати, крім прямих матеріальних і трудових витрат. Називаються також накладними витратами (( overhead cost ); 2) будь-які витрати, які неможливо безпосередньо віднести на єдиний результуючий об'єкт витрат. Розподіляються на кілька результуючих об'єктів витрат або хоча б на один проміжний об'єкт витрат. Відповідно до російського законодавства, до накладних (непрямим) витрат відносяться: витрати, пов'язані з організацією і управлінням виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, що відносяться до діяльності підприємства в цілому: утримання апарату управління та обслуговуючого персоналу, включаючи заробітну плату, відрахування в державні позабюджетні фонди, оренда приміщень, опалення, освітлення, водопостачання, поточний ремонт та інші непрямі витрати.

Непрямі матеріальні витрати ( indirect materials cost) - витрати

на матеріали, які не пов'язані безпосередньо з виробництвом того чи іншого продукту. Прикладами є витратні матеріали, використовувані при налагодженні, мастилі і техобслуговуванні, заміна дрібних деталей.

Непрямі виробничі витрати ( indirect production cost) - виробничі витрати, які неможливо безпосередньо віднести на єдиний об'єкт обліку витрат.

Непрямі трудовитрати ( indirect labor cost) - 1) трудовитрати, не пов'язані безпосередньо з єдиним об'єктом обліку витрат, наприклад витрати на керівництво (часто поняття використовується в більш вузькому сенсі, позначаючи працю неосновних працівників, тобто не зайнятих у виробництві); 2) заробітна плата невиробничих робітників; витрати на невиробничу робочу силу.

Коефіцієнт дисконтування ( discount factor) - коефіцієнт, який використовується для перетворення майбутніх доходів в поточну вартість. Коефіцієнт поточної вартості (коефіцієнт дисконтування) грошових потоків за межами планованого періоду розраховується для кінця року за формулою

де n - число років; г - обрана ставка дисконту.

Короткострокові зобов'язання ( current liability) - зобов'язання, які повинні бути погашені за рахунок використання поточних активів про-

ніє одного року або операційного циклу, в залежності від того, що триваліше.

Кредит ( credit ) - 1) позика в грошовій або товарній формі на умовах повернення і звичайно з сплатою відсотка; 2) здатність або право на придбання або позику із зобов'язанням оплати в майбутньому.

Л

Ліквідаційна вартість (liquidation value , salvage value , abandonment value) - 1) вартість, яка може бути отримана в результаті ліквідації активу; 2) ліквідаційною вартістю об'єкта оцінки визнається вартість об'єкта оцінки у разі, якщо об'єкт оцінки повинен бути відчужений у строк, менший за звичайний терміну експозиції аналогічних об'єктів.

М

Маржинальний прибуток ( contribution margin , marginal contribution) - різниця між доходом від реалізації та змінними витратами. Для досягнення точки беззбитковості маржинальний прибуток повинна покрити постійні витрати.

Маржинальний прибуток одиниці продукції (unit contribution) - різниця між ціною реалізації і змінними витратами однієї одиниці продукції. Див .: Маржинальний прибуток.

Маржинальний прибуток на одиницю реалізованої продукції (contribution margin per unit) маржинальний прибуток, розрахована на одиницю продукції. Див .: Маржинальний прибуток.

Маржинальний дохід (marginal revenue) - величина, на яку виросте дохід при зміні рівня діяльності в разі застосування методу калькулювання за прямими витратами.

Метод найменших квадратів (least-squares method) - статистичний метод, який застосовується для визначення лінійної функції виду у (х) = ах + Ь, яка проходить через набір точок (x jt у) таким чином, що сума квадратів відстаней від цих точок до лінії є меншою за суму квадратів відстаней до будь-якої іншої прямої лінії. Даний метод найчастіше застосовується для аналізу поведінки постійних / змінних витрат, причому кожна точка на графіку є взаємозв'язок витрат / обсягу виробництва за певний період. Також називається лінійної регресією (linear regression).

Метод ковзної середньої (moving average method) - метод оцінки запасів, згідно з яким середня вартість одиниці наявних запасів перераховується кожного разу при оприбуткуванні додаткових одиниць. Кожне чергове списання одиниць із запасів виконується за оновленою середньої вартості до тих пір, поки не відбудеться наступна закупівля. У російській практиці такий метод не застосовується.

Метод середньої вартості (average cost method) - 1) припущення щодо руху МПЗ, згідно з яким вартість запасів визначається як усереднене значення від суми вартості запасів на початок періоду і вартості закупівель; 2) метод оцінки МПЗ за середньою собівартістю. Оцінка проводиться по кожній групі (виду) запасів шляхом ділення загальної собівартості групи (виду) запасів на їх кількість, що складаються відповідно з собівартості і кількості залишку на початок місяця і запасів, що надійшли протягом цього місяця.

Мінімаксний метод ( high-low method) метод поділу сумарних витрат на змінні і постійні, при якому відношення різниці між двома крайніми величинами сумарних витрат до різниці в рівнях ділової активності є питомі змінні витрати.

Моральний знос ( obsolescence) - втрата корисності активу, викликана технічним прогресом, змінами в законодавстві або в потребах суспільства. Не слід плутати з виснаженням, повним зносом і виходом з ладу, які пов'язані з втратою функціональності в результаті зміни фізичного стану.

Потужність, виробнича потужність, продуктивність ( capacity) - 1) міра функціональності виробничої системи (виробничого ресурсу), що визначає її можливість здійснювати функції, покладені на технічними характеристиками; 2) здатність працівника, обладнання, робочого центру, заводу або організації забезпечувати вихід стандартного обсягу продукції за певну одиницю часу;

3) "необхідна потужність" представляє собою характеристику виробничої системи, необхідну для випуску заданого асортименту продукції (при відповідній технології, специфікації продукції і т.д.). При плануванні слід враховувати, що готівкова потужність і необхідна потужність можуть бути різними для короткого, середнього та довгого періоду часу; 4) здатність промислового підприємства до максимально можливого випуску продукції на рік (добу, зміну) або обсягом переробки сировини в асортименті, передбаченому на планований період, при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, поліпшення організації виробництва і праці.

Н

Надбавка ( mark-on ) - див .: Нацепка.

Накладні витрати (overhead cost) - см .; Непрямі витрати.

Накладні витрати підрозділу (departmental overhead) - накладні витрати, понесені підрозділом, включаючи витрати, нараховані обcлужівающімі підрозділами.

Націнка ( mark-up ) - торгова надбавка (торгова націнка, торгова накидка) - елемент ціни продавця, що забезпечує йому відшкодування витрат gо продажу товарів і отримання прибутку. Наприклад, при закупівельній ціні товару в 100 руб. і націнці продавця в 10% відпускна ціна повинна скласти 110 руб.

Вважається, що націнка являє собою взаємозв'язок вартості виробу і його продажної ціни. Як правило, надбавка (або націнка) в 40% означає, що продажна ціна розраховується рівній 140% вартості, але може також означати те, що вартість становить 60% в складі продажної ціни.

Несприятливий відхилення (unfavorable variance) - сума, на яку фактичні витрати перевищують нормативні або планові, або сума, на яку фактичні доходи менше нормативних або планових.

Неповоротні витрати (unrecovered costs) - частина початкових вкладень, які раніше не були нараховані до витрат методом амортизації, зносу або виснаження.

Недостача ( shrinkage) - перевищення величини запасів, зазначеної в бухгалтерській документації, над їх фактичної готівкою. Втрата у вазі або об'ємі сировини, матеріалів у виробництві або готової продукції, обумовлена властивостями продукції або застосовуваної технології виробництва, транспортування і зберігання.

Незавершене виробництво ( work-in-process inventory , work in process , goods in process) - 1) продукт або продукти на різних стадіях готовності по всьому підприємству, включаючи всі матеріальні ресурси - від сировини, виданого в виробництво, до повністю переробленого матеріалу, який чекає вихідного контролю і приймання в якості готового продукту. Відповідно до п. 63 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації до НЗВ належить продукція (роботи), що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів), передбачених технологічним процесом, а також вироби неукомплектовані, що не пройшли випробування і технічного приймання ; 2) облікова категорія запасів. Витрати на поточний момент, понесені на виготовлення продукції, виробництво якої розпочато, але ще незавершене; продукцією можуть бути як товари, так і послуги. Багато облікові системи включають в цю категорію вартість напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Неконтрольовані витрати (noncontrollable cost) - витрати, що не контрольовані конкретним керівником на підприємстві.

Необоротні витрати (sunk cost) - витрати, понесені в минулі періоди, які неможливо переглянути і, отже, неможливо (або не можна) регулювати при прийнятті рішень щодо підвищення або зниження рівня поточного прибутку (без урахування впливів податку на прибуток).

Чи не повністю розподілені накладні витрати (underapplied overhead, underabsorbed overhead) - перевищення суми фактично понесених виробничих витрат над сумою їх розподілу в виробничу собівартість.

Непередбачені витрати (contingency cost) - витрати, склад і розмір яких неможливо точно визначити на етапі планування.

Невиробничі витрати (nonmanufacturing costs) - 1) все понесені витрати, не пов'язані з виробництвом товарів; 2) до складу позареалізаційних витрат, не пов'язаних з виробництвом і реалізацією, включаються обгрунтовані витрати на здійснення діяльності, безпосередньо не пов'язаної з виробництвом і (або) реалізацією.

Номінальна потужність (theoretical capacity) - максимально можлива продуктивність верстата або іншої виробничої одиниці за певний період часу за умови відсутності непередбачених перерв, затримок і простоїв протягом цього періоду. Цей показник зазвичай можна досягти тільки на нетривалий час. Називається також паспортної (або встановленої) потужністю (design capacity).

Нормативна собівартість (standard cost) 1) собівартість, розрахована з використанням нормативних значень; 2) передбачувана вартість виробництва одиниці продукції. Нормативна собівартість є норма витрат на одиницю продукції.

Нормативна ставка накладних витрат ( predetermined overhead rate) - ставка віднесення виробничих накладних витрат на собівартість продукції, яка розраховується як відношення суми бюджетіруемих накладних витрат за період до суми відповідних очікуваних показників діяльності за цей же період, наприклад до суми машино-годин або годин прямого праці .

Нормативна ставка оплати праці ( standard labor rate) - базова оплата, кошти стимулювання, надбавки, додаткові пільги і пов'язані з заробітною платою податки, які оцінюються за умови забезпечення планових умов праці. У деяких системах додаткові пільги і податки виключаються.

Нормативна ціна ( standard price) - ціна за одиницю, встановлена на матеріали або праця на основі систем розрахунку за нормативною собівартістю.

Носій витрат ( cost driver) - 1) показник діяльності, такої як людино-години, машино-години, використане комп'ютерний час, годинник польотів, кілометри пробігу або контракти, що є причинним фактором віднесення витрат на об'єкт (див .: База розподілу ); 2) товар, послуга або центр витрат, в якому можуть виникати або поглинатися витрати.

У загальному значенні - будь-який фактор, який має причинно-наслідковий зв'язок з витратами.

Про

Зворотний метод розподілу (reciprocal method of allocation) - розподіл витрат обслуговуючого підрозділу шляхом включення взаємних послуг, наданих всім підрозділам. Розподіл накладних витрат обслуговуючих підрозділів на виробничі та інші обслуговуючі підрозділи на основі оціночних рівнів надання послуг. Іноді називається методом перехресного розподілу, методом матричного розподілу або методом подвійного розподілу.

Обслуговуюче підрозділ (service department) - 1) господарська одиниця, яка надає послуги іншим підрозділам. Обслуговуюче підрозділ зазвичай є і обслуговуючим центром витрат; проте обслуговуючі центри витрат не обов'язково повинні бути частиною підприємства; 2) обслуговуючі виробництва і господарства - власні підрозділи підприємства, діяльність яких не пов'язана з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, які стали метою створення даного підприємства. До обслуговуючим виробництвам і господарствам відносяться житлово-комунальне господарство (експлуатація житлових будинків, гуртожитків, пралень, лазень тощо); кравецькі та інші майстерні побутового обслуговування; їдальні та буфети; дитячі дошкільні установи (сади, ясла); будинки відпочинку, санаторії та інші установи оздоровчого та культурно-просвітнього призначення; науково-дослідні та конструкторські підрозділи.

Обслуговуючий центр витрат (service cost center) - центр витрат, який надає послуги іншим підрозділам підприємства. Такий центр зазвичай нараховує витрати, пов'язані з подібними послугами, своїм замовникам.

Об'єкт обліку (accounting entity) - 1) господарський об'єкт, для якого потрібно вести бухгалтерський облік (пор. З: Юридична особа (legal entity)); 2) об'єктами бухгалтерського обліку є майно підприємств, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані в процесі діяльності підприємств.

Об'єкт обліку витрат (cost object) - функція, організаційне підрозділ, контракт або інша робоча одиниця, для якої потрібно організувати ведення даних по витратах і накопичення і вимірювання вартості процесів, продукції, робіт, капітальних проектів і т.і.

Об'єктивність (fairness and objectivity) - характерна риса бухгалтерської (фінансової) звітності, яка полягає у відображенні фактичної суті подій або операцій і мінімізує присутність людського чинника в процесі вимірювання результатів. Бухгалтерська (фінансова) звітність повинна давати об'єктивну і достовірну інформацію про фінансовий та майновий стан підприємства і фінансові результати її діяльності.

Об'ємно-календарний план (masterproduction schedule - MPS) - 1) передбачуваний план виробництва виробів, який містить ряд показників, що складають основу для подальшого планування потреби в матеріальних ресурсах. Це строго виробничий план підприємства (на відміну від прогнозу), виражений в певному для виробництва асортименті виробів, обсяги і терміни їх виробництва. При складанні календарних планів обсягів виробництва слід брати до уваги прогноз, укрупнений виробничий план, маркетингові плани, плани заміни продуктових ліній, інші вихідні дані, наприклад НЕП, наявність матеріалів, виробничих потужностей; 2) результат процесу календарного планування обсягів виробництва. План, який регулює виробництво і закупівлю виробів, обумовлених даним методом планування; 3) план більш високого порядку, ніж виробничий. Планування здійснюється, як правило, в інтервалі від одного місяця до п'яти років. Може бути підготовлений як фактичний, так і сценарний об'ємно-календарний план.

Операційні витрати (operation costs) - вартість операцій (здійснення елементарних виробничих функцій).

У загальному значенні - вартість ведення комерційної діяльності (наприклад, операційні витрати при продажі, закупівлі, складування).

Операційні витрати (operating expenses) - витрати, понесені в ході ведення повсякденної діяльності підприємства. Зазвичай до цього виду витрат відносяться витрати на збут і адміністративні витрати. У операційні витрати не включаються витрати з податку на прибуток та сплати процентів, а також собівартість реалізованих товарів. У російській практиці такі витрати в бухгалтерському обліку відносяться до інших.

Операційний левередж, операційний важіль, операційна залежність (operating leverage) - залежність постійних операційних

витрат (постійні виробничі, реалізаційні і адміністративні витрати) від діяльності компанії. Високий ступінь залежності означає, що відносно невеликі зміни в обсязі реалізації викликають різку зміну чистого операційного прибутку.

Операційний цикл (operating cycle) - середній час між придбанням матеріалів або послуг і отриманням виручки від реалізації готової продукції.

Оптимальний розмір замовлення, оптимальний розмір партії (economic order quantity - EOQ , optimal lot size ) - тип моделі "оптимальний обсяг замовлення", що визначає кількість виробів одного найменування, які слід закупити або зробити за один раз. При цьому вирішується завдання мінімізації комбінованих витрат із закупівлі та ведення складського обліку. Економічний замовлення визначається по формулі

де А - щорічна потреба на даний виріб, шт .; D - витрати з розміщення одного замовлення; H - середні витрати по зберіганню запасів (цього продукту на од / рік як відсоток від суми витрат).

Організаційна одиниця ( business unit) - будь-який сегмент підприємства або все підприємство, якщо воно не сегментируется.

Організація управління, управлінський контроль ( management control) - організований комплексний процес, спрямований на формування структури, в рамках якої управлінський апарат здатний досягти корпоративних цілей раціонально і ефективно. Цей процес охоплює все підприємство, визначаючи чітко задані одиниці виміру результатів і оцінки, і орієнтований на постійне проведення порівняння фактичних показників з плановими (бюджетними).

Обачність, консерватизм ( conservatism ): 1) концепція обліку, згідно з якою доходи визнаються тільки тоді, коли вони вважаються в належній мірі певними, а витрати визнаються, коли вони в належному ступені вірогідні; 2) обережна реакція на невизначеність з метою адекватного ставлення до невизначеності і ризиків, притаманним подій, пов'язаних з веденням бізнесу.

Основні засоби ( fixed assets ; property , plant and equipment - амер .; tangible assets - англ.) - 1) матеріальні активи, які використовуються підприємством для виробництва або постачання товарів і послуг, здавання в оренду іншим компаніям або для адміністративних цілей і які передбачається використовувати протягом більш ніж одного періоду; 2) необоротні активи, що мають матеріальну форму і одноразово відповідають таким умовам (п. 4 ПБУ 6/01 "Облік основних засобів"):

 • • використовуються у виробництві продукції при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
 • • використовуються протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • • організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;
 • • здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Відхилення бюджетне ( budget variance) - відхилення фактичних результатів від планових за даними порівняння, наприклад фактично отриманих доходів або понесених витрат з відповідними статтями бюджету.

Відхилення вироблення (yield variance) - різниця між фактичною кількістю матеріалів, використаних на заданий обсяг продукції, і нормативною кількістю, який потрібен на цей обсяг, помножена на нормативну вартість одиниці матеріалів.

Відхилення гнучкого бюджету ( flexible budget variance) - різниця між фактичними значеннями показників і значеннями згідно гнучкому бюджету для фактичного рівня діяльності.

Відхилення використання (utilization variance) - див .: Відхилення постійних виробничих накладних витрат за обсягом.

Відхилення потужності (capacity variance) - див .: Відхилення постійних виробничих накладних витрат за обсягом.

Відхилення загальне (joint variance) - відхилення, викликане зміною ціни і кількості. Математично виражається наступним чином:

(Фактична ціна за одиницю - Нормативна ціна за одиницю) х х (Фактична кількість - Нормативна кількість).

Відхилення обсягу виробництва (production volume variance) - див .: Відхилення постійних виробничих накладних витрат за обсягом.

Відхилення від нормативних витрат (rate variance) - відхилення вартості, пов'язане з різницею між нормативною і фактичною собівартістю одиниці продукції. Зазвичай визначається як різниця між нормативом на одиницю (наприклад, на годину) і фактичної ставкою на одиницю, помножена на фактичну кількість використаних одиниць (в даному випадку - годин).

Відхилення змінних виробничих накладних витрат (variable production overhead variance) - різниця між фактичними і нормативними змінними накладними витратами.

Відхилення змінних виробничих накладних витрат за витратами (variable production overhead expenditure variance) різниця між фактично відпрацьованими годинами прямих трудовитрат, помноженим на нормативну ставку змінних накладних витрат, і фактичними змінними накладними витратами.

Відхилення змінних виробничих накладних витрат по продуктивності (variable production overhead efficiency variance) - різниця між нормативними годинами і фактично відпрацьованими годинами при прямих затратах, прийнятими для фактичного обсягу виробництва або випуску, помножена на нормативну ставку змінних накладних витрат в розрахунку на годину прямих трудовитрат (або на будь-яку іншу прийняту одиницю).

Відхилення постійних виробничих накладних витрат по бюджету (fixed manufacturing overhead budget variance), відхилення постійних виробничих накладних витрат за витратами (fixed production overhead expenditure variance) - різниця між плановими і фактичними постійними виробничими накладними витратами.

Відхилення постійних виробничих накладних витрат за обсягом (fixed production overhead volume variance) - зайве або недостатньо розподілені постійні виробничі витрати, що виникають, коли фактичний обсяг виробництва знаходиться вище або нижче планового. Різниця між плановими і фактичними постійними виробничими накладними витратами, розподіленими в виробничу собівартість. Називається також відхиленням потужності (i capacity variance), відхиленням використання ( utilization variance) або відхиленням обсягу виробництва (production volume variance).

Відхилення продажів за обсягом (sales volume variance) - різниця між плановим і фактичним обсягом реалізації, що виникає в результаті зміни обсягу реалізації продукції. Розраховується множенням різниці в кількості на середню нормативну прибуток у розрахунку па одиницю кількості продукції. Інший спосіб розрахунку - найчастіше він дає більш інформативне відхилення - базується на збільшенні різниці в кількості на середню нормативну валовий прибуток в розрахунку на одиницю кількості.

Відхилення продажів за структурою (sales mix variance) - різниця між плановим і фактичним обсягом реалізації, викликана різною структурою плановою та фактичною пропорції видів продукції, кожен з яких має різну міру рентабельності.

Відхилення продажів за ціною (sales price variance) - різниця між плановою та фактичною ціною продажу одиниці продукції, помножена на фактичний обсяг реалізації.

Відхилення виробничих витрат (production cost variance) - різниця між нормативними витратами на фактичний обсяг виробництва або випуску і фактичними виробничими витратами, понесеними за певний період часу.

Відхилення прямих матеріальних витрат (direct materials variances) - різниця між нормативними і фактичними прямими матеріальними витратами на фактичний обсяг виробництва або випуску.

Відхилення прямих матеріальних витрат по виробленню (direct materials yield variance) - різниця між використанням фактичного та нормативного кількості матеріалів, передбаченого для даного обсягу виробництва або випуску, помножена на середньозважену вартість одиниці матеріалів.

Відхилення прямих матеріальних витрат за кількістю використаних матеріалів (direct materials quantity variance) - різниця між нормативним і фактичним кількістю матеріалів, використаних у виробництві заданого обсягу випуску, оцінена за нормативною ціною. Обчислюється за формулою

(Нормативне кількість - Фактична кількість) х Нормативна ціна одиниці матеріалу.

Відхилення прямих матеріальних витрат за структурою ( direct materials mix variance) - дане відхилення показує, наскільки структура набору фактично використаних матеріалів відрізняється від нормативної структури, передбаченої для даного фактичного обсягу виробництва або випуску.

Відхилення прямих матеріальних витрат за ціною (direct materials price variance) - різниця між фактичною і нормативної ціною одиниці закуплених матеріалів, помножена на фактично придбане (або використане у виробництві) кількість одиниць матеріалу.

Відхилення прямих трудовитрат ( direct labor cost variance) - різниця між нормативними і фактично понесеними прямими затратами на фактичний обсяг виробництва або випуску.

Відхилення прямих трудовитрат по виробленню (direct labor yield variance) - відхилення, викликане використанням числа одиниць праці па заданий обсяг випуску, яке перевищує заплановане. Розраховується наступним чином:

(Норматив одиниць трудовитрат на дозволений фактичний випуск - - Фактично використана кількість одиниць трудовитрат) х х Нормативна середня ціна одиниці трудовитрат.

Відхилення прямих трудовитрат за ставкою оплати {direct labor rate variance) - різниця між нормативною і фактичною ставкою погодинної оплати, помножена на фактичну кількість годин прямого праці.

Відхилення прямих трудовитрат по продуктивності (direct labor efficiency variance) - різниця між нормативною кількістю і фактичною кількістю годин прямих трудовитрат, понесених на фактичний обсяг виробництва або випуску, помножена на норматив трудовитрат на годину. Називається також відхиленням робочого часу {labor time variance) або кількісним відхиленням трудовитрат.

Відхилення прямих трудовитрат змішане ( direct labor mix variance) - відхилення, що виникає в результаті різниці між фактичними і нормативними змішаними трудозатратами. Розраховується за формулою

(Фактичний відсоток змішаних трудовитрат - Плановий відсоток змішаних трудовитрат) • Фактичне загальна кількість використаних одиниць трудовитрат • (Планова індивідуальна ціна на одиницю трудовитрат Планова середня ціна на одиницю трудовитрат).

Відхилення робочого часу ( labor time variance) - див .: Відхилення прямих трудовитрат по продуктивності.

Віднесення витрат {cost assignment) - 1) розподіл елемента витрат на один або кілька об'єктів обліку витрат, що є причиною їх виникнення. Прямі витрати мають прямого відношення, непрямі - розподіляються. Див .: Розподіл ; 2) включення витрат в певну статтю витрат прямим або непрямим шляхом. Непрямий метод застосовується при неможливості безпосередньо зв'язати витрата з конкретною статтею. У цьому випадку проводиться розподіл пропорційно обраної базі.

Звіт про рух грошових коштів (cash flow statement) - 1) звіт, в якому грошові надходження і виплати групуються за джерелами їх походження - в результаті операційної діяльності, вкладень інвестицій або фінансової діяльності. Називається також звітом по фондам (funds statement) ', 2) бухгалтерський звіт, що характеризує зміни у фінансовому становищі підприємства в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Розкриває дані про рух грошових коштів у звітному періоді, що характеризують наявність, надходження і витрачання грошових коштів на підприємстві.

Звіт про прибутки і збитки, звіт про доходи (income statement , earnings statement - амер., Profit and loss statement - англ.) - 1) фінансовий звіт, що відображає доходи, витрати, прибутки і збитки за обліковий період, зазвичай в порівнянні з сумами за один або кілька минулих періодів; 2) бухгалтерська звітність, що характеризує фінансові результати діяльності підприємства за звітний період і відображає наступні числові показники:

 • • виручку від продажу товарів, продукції, робіт, послуг за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів і тому подібних податків і обов'язкових платежів (нетто-виручка);
 • • собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (крім комерційних і управлінських витрат).

Оцінка (appraisal) - 1) оцінка економічної вартості (зазвичай з урахуванням поточної ринкової ціни) ресурсу, зобов'язання, власного капіталу або підприємства, вироблена експертом на підставі результатів огляду в натурі, порівняльного аналізу цін і (або) технічного висновку; 2) діяльність суб'єктів оціночної діяльності, спрямована на встановлення щодо об'єктів оцінки ринкової або іншої вартості. Експерти здійснюють оцінку відповідно до стандартів оцінки. Існують такі підходи до оцінки:

 • • витратний - сукупність методів оцінки вартості об'єкта оцінки, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення або заміщення об'єкта оцінки, з урахуванням його зносу;
 • • порівняльний - сукупність методів оцінки вартості об'єкта оцінки, заснованих на порівнянні об'єкта оцінки з аналогічними об'єктами, щодо яких є інформація про ціни угод з ними;
 • • прибутковий - сукупність методів оцінки вартості об'єкта оцінки, заснованих на визначенні очікуваних доходів від об'єкта оцінки.

П

Первинні витрати (prime cost) - сума прямих матеріальних і трудових витрат.

Первинний документ (journal voucher) - виправдувальний документ, що оформляється при проведенні господарських операцій, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Згідно російським правилам первинний документ повинен бути складений у момент здійснення господарської операції, а якщо це не представляється можливим - безпосередньо після закінчення операції.

Змінні витрати ( variable cost) - операційні витрати, які прямо і пропорційно змінюються при зміні обсягу виробництва або реалізації, використання потужностей, або іншого параметра діяльності. Прикладами можуть служити спожиті матеріали, прямі трудовитрати, виробнича електроенергія, а також комісійні з продажів (пор. З: Постійні витрати (fixed cost)).

Період окупності (payback period) - час, необхідний для відшкодування інвестицій. У російській практиці дане поняття частіше називають терміном (простим терміном) окупності. Інакше кажучи, це тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності. Початковий момент вказується в завданні на проектування (зазвичай мова йде про початок нульового кроку або початку операційної діяльності). Моментом окупності називається найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого поточний чистий дохід стає і надалі залишається невід'ємним.

Період планування (budget period) - період, на який складається бюджет і який може бути поділені на ряд контрольних періодів. Зазвичай період планування становить один рік.

План рахунків - 1) систематизований перелік рахунків (з номерами і найменуванням) для обліку діяльності господарської одиниці; 2) план рахунків бухгалтерського обліку представляє собою схему реєстрації та групування фактів господарської діяльності (активів, зобов'язань, фінансових, господарських операцій та ін.) В бухгалтерському обліку. У ньому наведено найменування і номери синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку) (наказ Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування").

Планування потреби в матеріальних ресурсах (material requirement planning - MRP I) - ряд технологій з використанням даних відомості основних матеріалів (bill of materials - BOM) про склад виробів і складських запасів, а також об'ємно-календарний план для обчислення потреби в матеріальних ресурсах. В ході такого планування даються рекомендації про випуск замовлень для поповнення матеріальних ресурсів. Надалі, оскільки процес спланований за часом, даються рекомендації по переплануванню відкритих замовлень в разі, якщо дати готовності і дати потреби не збігаються. MRP I на певний період починається з вказівки виробів, перерахованих в об'ємно-календарному плані, потім визначаються кількість всіх матеріалів і компонентів, необхідних для виробництва цих виробів, і дані по цих матеріалів і компонентів. MRP I здійснюється за допомогою "розвузлування" ВВП, коригування обсягу наявних або замовлених складських запасів і зміщення чистої потреби відповідно до необхідного часом виконання.

Планування потреби в матеріальних ресурсах із замкнутим циклом (CL MRP) ідеологія структури управління підприємством, що базується на плануванні потреби в матеріальних ресурсах, яка включає в себе всі функції, стандартно (мінімально) необхідні для реалізації завдання управління, такі як планування продажів і виробниче планування, об'ємно-календарне планування і планування потреби в виробничих потужностях. Зазвичай передбачає двухфазное планування і управління, що складається з фази планування і фази виконання. Перша фаза - власне застосування методології MRP II [1] , яка закінчується затвердженням планів. На другій фазі реалізуються функції виконання планів, тобто здійснюються закупівлі необхідних матеріалів і комплектуючих, виконуються виробничі завдання, відвантажується продукція споживачеві. Closed loop означає не тільки те, що обидві фази входять в загальну систему, а й те, що існує зворотний зв'язок функцій виконання з плановими функціями, тому планування можна постійно підтримувати в діючому стані. Однак реально "класичні" продукти MRP II підтримують саме двухфазную роботу, так як частий перерахунок планів являє істотну проблему і реально здійснимо тільки на періодичній основі (наприклад, не частіше одного разу на добу, бажано рідше).

Планування потреби в виробничих потужностях (capacity requirements planning - CRP) - функція планування, призначена для визначення, вимірювання та коригування необхідних обмежень потужності або рівнів потужності. Даний термін в MRP II відноситься до процесу детального визначення кількості праці і виробничих ресурсів, необхідних для виконання виробничих завдань. Відкриті цехові виробничі завдання і заплановані замовлення системи MRP I (є вхідними даними процесу CRP, який за допомогою інформації про маршрутизації деталей і даних про нормах часу (машин або робочої сили) переводить ці замовлення в необхідний робочий час для кожного робочого центру на кожен період планування ). І незважаючи на те що "чорнове" планування виробничих потужностей вже могло показати, що існують достатні виробничі потужності для виконання об'ємно-календарного плану, детальний аналіз в рамках CRP може виявити їх нестачу для деяких періодів планування, що може привести до необхідності зміни об'ємно-календарного плану.

Планування виробничих ресурсів (manufacturing resource planning - MRP І) - метод планування всіх ресурсів виробничого підприємства. В ідеалі це оперативне планування в одиницях продукції, фінансове планування в грошових одиницях з елементами моделювання, т.с. план може варіюватися в залежності від відповідей на питання: "що, якщо? ..". Стосується ряду функцій, кожна з яких пов'язана з іншими: бізнес-планування, планування продажів і операцій, об'ємно-календарне планування, планування потреби в матеріалах, планування потреби у виробничих потужностях, а також планування систем підтримки виробничих потужностей і матеріальних ресурсів. Висновки цих систем інтегруються з фінансовими звітами, бюджетом перевезень і складським плануванням в грошових одиницях. Планування виробничих ресурсів - це пряме розширення концепції планування потреби в матеріальних ресурсах ( MRP ) із замкнутим циклом планування.

Планова собівартість (production budget) - планована на певний період собівартість виробництва заданого обсягу продукції.

Побічний продукт ( byproduct ) - продукція, неминуче що отримується в процесі виробництва і яка відіграє другорядну роль в порівнянні з основною продукцією. Витрати спільного виробництва не розподіляються на побічний продукт, і його собівартість зазвичай вважається невизначеної. Отримана виручка від реалізації цієї продукції кредитується на рахунок доходів від реалізації основної продукції або на рахунок інших доходів, або на цю величину зменшуються витрати спільного виробництва. Допускається також облік прибутку по побічного продукту окремо. У російській практиці застосовується в тому ж значенні, наприклад, побічний продукт - продукт, який є неминучим наслідком конкретного технологічного процесу отримання цільового продукту.

Поведінка витрат (cost behavior) - зміна або відсутність зміни в сумі по статті витрат, пов'язане зі змінами па рівні господарської операції.

Поглинання витрат (cost absorption) - див .: Калькулювання собівартості методом поглинання витрат.

Підготовчі витрати (preoperating costs) - витрати на підготовку до роботи, що включають витрати на планування, оснащення, наймання і навчання трудових ресурсів перед запуском виробництва: переїзд; підготовка потужностей; інші відповідні адміністративні витрати. Називаються також пусковими витратами ( start-up costs).

Підрозділ ( division ) - 1) відносно самостійна організаційна одиниця, що входить до складу більшої організаційної одиниці і знаходиться під її контролем; 2) відокремлений підрозділ організації - будь-який територіально відокремлений від неї підрозділ, за місцем знаходження якого обладнані стаціонарні робочі місця. Відокремлений підрозділ організації визнають таким незалежно від того, чи відображено його створення в установчих чи інших організаційно-розпорядчих документах організації, і від повноважень, якими наділяється такий підрозділ. Згідно НК РФ робоче місце вважається стаціонарним, якщо воно створюється на термін більше одного місяця. Відокремлений підрозділ може бути створене у вигляді представництва або філії (ст. 55 ГК РФ).

Корисність ( utility) - задоволення потреб, що забезпечується товаром або послугою.

Постійні витрати (fixed cost , constant cost) - елемент витрат, який не залежить від обсягу діяльності в короткостроковому періоді. Називаються також непеременнимі або постійними витратами (пор. З: Змінні витрати (variable cost)).

Погодинна ставка оплати праці (hourly labor rate) - загальна річна зарплата одного працюючого, поділена на нормативну кількість робочих

годин за рік. Разом з нормою витрат на верстат (механізм) погодинна ставка заробітної плати є основою для калькуляції собівартості.

Погодинна ставка прямих трудовитрат (direct labor hour rate) - ставка прямих виробничих витрат, яка використовується для розподілу трудовитрат на одиницю виробленої продукції. Обчислюється діленням планових або оціночних трудовитрат на планове число людино-годин прямих трудовитрат.

Практична потужність ( practical capacity) - реально очікуваний протягом певного періоду рівень виробництва підприємства. Цей показник можна визначити як різницю між ідеальною потужністю і оціночними показниками відхилень, пов'язаними з можливими простоями, викликаними порушеннями в роботі і проведенням ремонтів.

Прибуток ( earnings ; income, profit) - 1) earnings - перевищення доходів над витратами за обліковий період; чисте збільшення акціонерного капіталу підприємства в результаті діяльності за обліковий період. Іноді використовується як синонім чистого доходу, чистого прибутку і виручки. Відповідно до російський законодавством, прибутком визнається отриманий дохід, зменшений на величину зроблених витрат; 2) income (амер.), Profit (англ.) - Різниця між доходами і витратами.

Прогноз (forecast) - оцінка майбутніх потреб або інших числових показників (вартості, продажу тощо.). Може розраховуватися математичними засобами за допомогою фактичних даних за попередні періоди (історичних даних), може створюватися суб'єктивно за допомогою оцінок з неофіційних джерел або виконуватися па основі поєднання цих двох методик.

Продукція (product) - все те, що виробляється. Товари є матеріальною продукцією, послуги - нематеріальної. Це аналог загальноприйнятого в російській практиці вираження "товари (роботи, послуги)", де під товарами слід розуміти як безпосередньо товари, придбані для перепродажу, так і готову продукцію, виготовлену самостійно.

Проект (project) план діяльності, що має певну мету, яка повинна бути досягнута за намічений термін при дотриманні встановлених фінансових обмежень, що підлягає затвердженню або виконання.

Продуктивність (productivity) - взаємозв'язок "виходу" (кількості вироблених товарів і наданих послуг) і "входу" (трудовитрат, матеріальних та інших витрат, понесених у процесі виробництва товарів і послуг). Зазвичай вимірюється як обсяг випуску на людино-годину, але, в загальному випадку, повинні враховуватися не тільки елемент трудовитрат, по і вартість обробки.

Продуктивність праці (labor productivity) - часткова міра продуктивності, розмір вироблення робочого або групи робітників на одиницю часу в порівнянні з установленою нормою або розміром вироблення. Може виражатися як вироблення на одиницю часу або вироблення за годину роботи (штук / год або годин / штука; також є недопустимим використання вимірювача "машино-години" або "людино-години").

Виробнича собівартість (production cost , manufacturing cost) - вартість матеріалів, праці і величина накладних витрат, спожитих в процесі виробництва продукції або надання послуг. У цю собівартість не включаються витрати на реалізацію і дистрибуцію.

Виробничі накладні витрати (production overhead cost , manufacturing overhead cost) - частина собівартості продукції, до якої не входять прямі матеріальні витрати і прямі трудовитрати. До її складу можуть включатися адміністративні витрати, витрати на електроенергію і утримання будівель.

Пропорційний розподіл ( proration , apportionment) - 1) нарахування непрямих витрат на кілька об'єктів обліку витрат, які ймовірно є їх носіями. У загальному значенні - поділ підсумкової суми між декількома елементами ( proration ); 2) процес розподілу доходів і витрат за кількома періодами або по об'єктах обліку витрат ( apportionment ); 3) розподіл пропорційно будь-якої базі.

Інша прибуток (або збиток) (gain (or loss)) - 1) чистий бажаний (або небажаний) ефект від неосновних операцій або подій. Збільшення (або зменшення) чистих активів або акцій в результаті неосновних операцій або подій, при якому вартість отриманої винагороди вище (або менше) вартості відданого. Деякі підприємства включають прибутки і збитки в доходи і витрати; інші виділяють їх як окремі статті; 2) прибуток (збиток) від доходів і витрат по звичайних видах діяльності, від інших доходів і витрат. (ПБО 9/99 "Доходи організації", ПБО 10/99 "Витрати організації").

Інші витрати на персонал (labor related costs) - витрати, пов'язані з персоналом і не мають відношення до його заробітку. Прикладами можуть служити податки по соціальному забезпеченню, пенсійні відрахування.

Пряме віднесення витрат (direct charging) - віднесення вартості продуктів і послуг на певні об'єкти обліку витрат з достатнім ступенем впевненості в тому, що ці об'єкти є причиною нарахування витрат.

Пряме списання (direct write-off) - практика віднесення активів до витрат або збитків, тобто дебет - на рахунок витрат (або збитків) і кредит - на рахунок активів. Альтернативний метод: віднесення збитків на рахунок резервів.

Прямі витрати (direct cost) - витрати, безпосередньо пов'язані з одним об'єктом обліку витрат.

Прямі матеріальні витрати (direct material cost) - кількість матеріалу, безпосередньо пов'язане з певним об'єктом обліку витрат, вартість якого визначається за ціною одиниці безпосередньо використаного матеріалу.

Прямі трудовитрати (direct labor cost) трудовитрати, викликані певним об'єктом обліку витрат.

Р

Розподіл (allocation) - 1) рознесення (розподіл) витрат, які неможливо віднести безпосередньо на об'єкти обліку витрат; 2) раз

несення статті або групи статей витрат на один або кілька об'єктів обліку витрат. Цей термін позначає і пряме віднесення витрат, і перерозподіл частки непрямих витрат з накопичувального рахунку; 3) в російській практиці - широке поняття, що означає не тільки розподіл витрат (витрат) між об'єктами калькуляції, а й будь-яке інше необхідне розподіл пропорційно якій-небудь бази, наприклад, згідно з ПК РФ витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені на витрати за конкретним видом діяльності, розподіляються пропорційно частці відповідного доходу в сумарному обсязі всіх доходів платника податків.

Розподілені витрати (allocated cost) - витрати, розподілені па об'єкт обліку витрат.

Розподілені накладні витрати (absorbed overhead , applied overhead) - та частина непрямих виробничих витрат, яка розподіляється на вартість конкретного виду продукції. Розподіл зазвичай виконується на конкретні одиниці виробленої продукції із застосуванням відповідної ставки накладних витрат.

Витрати ( expense ) - 1) вартість товарів, послуг і виробничих потужностей, використовуваних в поточному обліковому періоді. Витрати віднімаються з доходів для визначення чистого прибутку. Витрати за період - его витрати, прямо або побічно пов'язані з доходами за період; 2) відтоки або інші способи витрачання активів, або вступу в зобов'язання (або поєднання і того й іншого) за період в результаті надання або виробництва товарів, надання послуг або здійснення інших видів діяльності; 3) відповідно до п. 2 ПБУ 10/99 "Витрати організації" витратами визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу організації за винятком зменшення внесків але рішенням учасників ( власників майна).

Витрати на продаж, комерційні витрати (selling costs) - витрати на продаж продукції, товарів, робіт і послуг. В організаціях, що здійснюють промислову й іншу виробничу діяльність, до витрат на продаж відносяться витрати: на затарювання і упаковку виробів на складах готової продукції; з доставки продукції на станцію (пристань) відправлення, навантаженню у вагони, судна, автомобілі та інші транспортні засоби; комісійні збори (відрахування), що сплачують збутових та інших посередницьким організаціям; але утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її продажу і оплаті праці продавців в організаціях, зайнятих сільськогосподарським виробництвом; на рекламу; на представницькі витрати; інші аналогічні за призначенням витрати. В організаціях, що здійснюють торговельну діяльність, - витрати на перевезення товарів; оплату праці; оренду; утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю; зберігання і доопрацювання товарів; рекламу; представницькі витрати; інші аналогічні за призначенням витрати.

Витрати звітного періоду (period cost) - витрати або збитки, що відносяться па поточний період, на відміну від собівартості виробленої за цей період продукції.

Витрати по заробітній платі (payroll cost) - оплата праці працівників. Витрати по заробітній платі зазвичай складаються з двох компонентів: виплати працівникам і утримань (прибутковий податок, виплати по соціальному страхуванню, виплати до пенсійного фонду і відповідно до іншими програмами майбутнього забезпечення працівників); виплати роботодавцем податкових і аналогічних їм зборів згідно із законодавством. Як приклад можна привести пенсійні виплати та виплати по страхуванню від безробіття в федеральний і місцевий бюджети. У російській практиці в елементі "Витрати на оплату праці" відображаються витрати па оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, включаючи премії за виробничі результати, стимулюючі і компенсуючі виплати, в тому числі компенсації, які виплачуються у встановлених законодавством розмірах жінкам, які перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею визначеного законодавством віку, а також витрати на оплату праці не складаються в штаті підприємства працівників, зайнятих в основній діяльності

Реалізація ( realization , sale) - 1) realization - процес перетворення негрошових ресурсів і прав в грошові кошти. У своєму справжньому сенсі цей термін використовується в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності по відношенню до продажу активів за гроші або в рахунок зобов'язань про оплату. Пов'язані з ним терміни "реалізований" і "нереалізований" відповідно ідентифікують прибутки та збитки від реалізованих і нереалізованих активів; 2) sale - операція отримання доходів, яка полягає в постачанні товарів чи послуг замовникові в обмін на оплату або зобов'язання оплати.

Відповідно до російського законодавства реалізацією товарів, робіт або послуг організацією або індивідуальним підприємцем визнається відповідно передача на оплатній основі (у тому числі обмін товарами, роботами або послугами) права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою іншій особі, оплатне надання послуг однією особою іншій особі.

Регресивний аналіз ( regression analysis) - засіб статистичного аналізу, що дозволяє виявити взаємозв'язок залежних і незалежних змінних (див .: Метод найменших квадратів).

Результати діяльності ( performance) - термін, що застосовується для оцінки всієї діяльності підприємства або його окремої сфери за певний період. Зазвичай грунтується на деяких нормативних показниках, наприклад прогнозованих витратах, базової ефективності, адміністративної відповідальності або підзвітності.

Рекламація ( claim) - 1) документ, призначений для фіксації та пред'явлення претензій за якістю або кількістю поставлених товарів; 2) заяву з приводу неналежного виконання зобов'язань.

Релевантний рівень ( relevant range) період господарської діяльності, в рамках якого достовірні оціночні дані і передбачення. Цей діапазон зазвичай розглядається в контексті гнучкого планування і аналізу "витрати - обсяг - прибуток". За його межами може знадобитися переоцінка передбачуваної взаємозв'язку із застосуванням аналізу беззбитковості.

Ремонт, відновлення ( repair ) - 1) відновлення повної виробничої потужності об'єкта основних засобів після його пошкодження, аварії або тривалого використання, що не викликає збільшення перш оціненого терміну служби або виробничої потужності; 2) дію щодо повернення активів до нормального або очікуваному робочого стану. В даному випадку мова йде про поточний ремонт. До поточного та середнього ремонту об'єктів основних засобів відносяться роботи по систематичному і своєчасному охорони їх від передчасного зносу і підтримання в робочому стані. Поточний ремонт - один із способів відновлення об'єкта основних засобів поряд з капітальним ремонтом, модернізацією та реконструкцією.

Рентабельність капіталу (return on equity ROE) - відношення чистого прибутку після сплати податків до чистого акціонерного капіталу. Показує норму прибутку на інвестиції акціонерів. Називається також рентабельністю власного капіталу.

Рентабельність продажів ( return on sales) - відношення прибутку до виручки від реалізації.

Ресурс (resource) - 1) грошові кошти, цінності, запаси, можливості, джерела засобів, доходів; 2) все, що додає продукту або послуги вартість при їх створенні (наданні), виробництві або постачанні.

Рішення "виробляти або закуповувати" (make-or-buy decision) - рішення, пов'язане з вибором з двох варіантів: або виготовити необхідні товари або послуги за допомогою власних ресурсів підприємства, або закупити їх у стороннього постачальника.

Ринкова вартість ( fair market value) - переважна ціна товарів або послуг, що продаються на ринку, що складається з великої кількості добре поінформованих покупців і продавців, які тісно спілкуються один з одним. Відповідно до Федерального закону від 26.12.199,5 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", ринковою вартістю майна, включаючи вартість акцій або інших цінних паперів товариства, є ціна, за якою продавець, який має повну інформацію про вартість майна і не зобов'язаний його продавати, погоджувався б продати його, а покупець, який має повну інформацію про вартість майна і не зобов'язаний його придбати, згоден був би придбати це майно.

З

Збалансована карта показників діяльності, система взаємопов'язаних показників (balanced scorecard) - методика загальної оцінки діяльності підприємства, призначена для аналізу ефективності його роботи по досягненню стратегічних цілей. Задає структуру аналізу діяльності в чотирьох напрямках (Д. Нортон, Р. Каплан, США): фінансові показники, що відображають зростання і прибутковість компанії для акціонерів; показники роботи з клієнтами / замовниками; показники ефективності внутрішніх бізнес-процесів, які ведуть до задоволення потреб як клієнтів компанії, так і його акціонерів; показники зростання і розвитку підприємства, що визначають розвиток інноваційного клімату та підтримки організаційних перетворень.

Собівартість (costprice) - витрати на виробництво і (або) реалізацію одного виробу.

Собівартість одиниці продукції (unit cost) - собівартість однієї одиниці продукції або однієї одиниці елемента його собівартості. Розраховується зазвичай діленням загальної собівартості на загальне число одиниць.

Собівартість виробленої продукції (cost of goods manufactured) - собівартість всіх товарів, виробництво яких завершено протягом певного облікового періоду. Сюди включається собівартість одиниць продукції, виготовлення яких було розпочато в минулому періоді, а закінчено - в поточному. Вартість цієї продукції включає в себе вартість НЗВ, накопичену за минулі періоди.

Собівартість реалізації, собівартість реалізованих товарів (cost of sales, cost of goods sold) - собівартість товарів або послуг, реалізація яких відображена в доходах; іншими словами, собівартість виробленої (закупленої) продукції плюс або мінус зміна в запасах готової продукції (або товарів).

Система планування бізнес-ресурсів (enterprise resource planning system - ERP) - інформаційна система, орієнтована на бухгалтерський облік, для ідентифікації і планування ресурсів по всьому підприємству, необхідних для прийняття, виготовлення, відвантаження та обліку замовлень клієнтів. Система ERP відрізняється від типової системи MRP II (див .: Планування виробничих ресурсів) за технічними вимогами, таким як графічний інтерфейс користувача, реляційна база даних, використання мови новітнього покоління і новітніх комп'ютерних програмних засобів конструювання, архітектура клієнт / сервер і мобільність відкритої системи.

Система управління (control system) - 1) система, яка сприяє веденню обліку і контролю витрат; 2) система, що сприяє прийняттю рішень на основі обліку, аналізу та контролю.

Система управління витратами (cost system) - система, що діє всередині господарської одиниці і забезпечує збір і віднесення витрат на проміжні та кінцеві об'єкти обліку витрат.

Система обліку витрат (cost accounting system) - система управління, що забезпечує збір, облік, аналіз, розподіл витрат за об'єктами обліку витрат і управління витратами.

Система обліку за нормативною собівартістю (standard cost system) - метод визначення собівартості продукції на основі нормативних (а не фактичних) витрат. Може базуватися на принципах калькулювання собівартості методом поглинання витрат або системі direct costing і застосовуватися до всіх або тільки до деяких елементів витрат.

Складний відсоток (compound interest) - відсоток, розмір якого формується шляхом постійного додавання простого відсотка до розрахункової бази, що призводить до збільшення бази нарахування відсотка на кожен наступний період.

Змішані витрати (mixed cost) - витрати, що складаються з постійних і змінних елементів.

Досконала нормативна собівартість (perfection standard cost) см .: Ідеальна нормативна собівартість.

Відповідність ( matching ) - принцип визнання витрат (витрат) в тому ж обліковому періоді, в якому визнаються і відповідні доходи.

Порівнянність ( comparability ) - ступінь якості інформації, що дозволяє виявляти подібні і різні моменти в двох наборах економічних подій.

Супутній продукт ( co-product) продукція, для виробництва якої використовуються виробничі потужності, призначені для виготовлення іншої продукції. Наприклад, якщо виробник одягу виготовляє чоловічі сорочки та спортивні майки на одній і тій же лінії, вони вважаються супутніми продуктами. Супутні продукти відрізняються від спільної та побічної продукції, які за своєю суттю можуть проводитися тільки разом, як, наприклад, різні сорти деревних заготовок, вироблених на одній деревообробної лінії.

Середньозважена вартість (weighted average cost) - метод оцінки вартості запасів, згідно з яким середня вартість одиниці запасів перераховується шляхом ділення вартості запасів на початок періоду плюс вартість надходжень за період на загальну кількість одиниць. Існує варіація цього методу, коли перерахунок середньозваженої вартості проводиться після виконання кожної операції. Такий метод називається ковзної середньозваженої вартістю (moving weighted average cost).

Середня вартість (average cost) - відношення загальної вартості до загальної кількості використовуваних або перебувають в обігу позицій.

Ставка дисконтування (discount rate) - процентна ставка, яка використовується для приведення майбутніх потоків грошових коштів до їх поточної вартості.

Ставка машино-годин (machine hour rate) - ставка розподілу витрат на об'єкти обліку витрат пропорційно тривалості використання устаткування у виробництві цих об'єктів, вираженої в годинах.

Ставка накладних витрат (оvеrhead rate, burden rate) - норматив (ставка, частка або відсоток, іноді - фіксована сума), який використовується для віднесення частки накладних витрат на собівартість продукції. Розраховується діленням планованої суми накладних витрат на відповідну базу розподілу (наприклад, ставлення очікуваних або нормативних накладних витрат до очікуваних або нормативних трудовитрат).

Ставка накладних витрат загальновиробничих (plantwide overhead rate) - єдина для всього підприємства ставка, яка використовується для включення накладних витрат в собівартість виробленої продукції.

Стандартна нормативна собівартість (normal standard cost) - собівартість в сумі витрат, очікуваних за умови роботи з нормальною продуктивністю з урахуванням нормативних обсягів переробки, шлюбу і т.п.

Стандартна собівартість (standard cost) - планова собівартість операції, процесу або продукту з урахуванням прямих витрат на матеріали, прямих трудовитрат і накладних витрат, розрахованих gо встановленим нормативам.

Вартість (cost, value) - 1) в управлінському обліку (cost) - оцінка у вартісному вираженні кількості ресурсів, використаного в певних цілях. Це поняття саме по собі не має певного сенсу. Воно набуває сенсу при використанні разом з терміном, що відображає його суть, наприклад "вартість придбання", "інкрементна вартість" або постійні витрати; у фінансовому обліку - ціна, сплачена або підлягає сплаті в цілях придбання товарів або послуг. Поняття "вартість" часто використовується при згадці про ціну придбаних товарів чи послуг. Коли термін "вартість" застосовується в цьому сенсі, ця категорія розглядається як актив. Коли цінність придбання (товарів або послуг) втрачає силу, вартість перетворюється в витрати або збитки; 2) value - привласнена цінність в грошовому вираженні по відношенню до окремо взятому активу, наприклад вартість автомобіля; також по відношенню до наданими послугами, наприклад вартість праці працівника; по відношенню до групи активів, наприклад вартість патентів компанії; але відношенню до всього підприємству, наприклад вартість основних засобів або підприємства.

Вартість капіталу (cost of capital, capital cost) - 1) середньозважене значення процентної вартості залученого капітана і прихованих витрат власного капіталу. Це мінімальна норма прибутку, яку необхідно отримати від нових капіталовкладень і при якій не буде знижуватися вартість акцій; 2) вмененная вартість, яка визначається множенням ставки відсотка на капітал компанії.

Структура капіталу (capital structure) - співвідношення короткострокових і довгострокових зобов'язань і власного капіталу, включаючи частку меншості, підприємства.

Т

Поточна нормативна собівартість (current standard cost) - нормативна собівартість, заснована на передбачувані витрати на товари та послуги і максимальної продуктивності, яку можна очікувати при існуючих умовах виробництва. На відміну від випадку досяжною нормативної собівартості, поточні умови розглядаються як найкращі.

Поточна приведена вартість, приведена вартість, теперішня вартість (present value) - вартість суми або сума, яка буде сплачена або отримана в інші дати, дисконтируемая за деякою ставкою на певну дату.

Поточна вартість (current cost) - сума грошових коштів, яку доведеться сплатити, якщо за поточний період буде закуплено такий же

актив - або ідентичний, або еквівалентної виробничої потужності. Поточна вартість розраховується множенням історичної вартості на один або кілька індексів або заміною історичних цін переважаючими зараз цінами аналогічних товарів і послуг.

Поточні активи (current assets ) - кошти та інші активи, які передбачається продати, конвертувати в грошові кошти або якось інакше вжити протягом звичайного операційного циклу підприємства або протягом одного року - в залежності від того, який із цих періодів є більш тривалим.

Поточні витрати (current costs ) - відповідно до російського законодавства витрати, які здійснюються головним чином за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг) і включають в себе витрати на оплату праці працівників, зайнятих розробкою і впровадженням технологічних інновацій, відрахування на соціальні потреби, а також інші витрати, які не відносяться до капітальних витрат, такі як витрати на придбання сировини, матеріалів, обладнання, необхідних для забезпечення інноваційної діяльності, виконуваної організацією протягом року.

Технічне обслуговування ( maintenance ) - для технічного засобу комплекс профілактичних заходів для підтримання їх працездатності або справності при використанні за призначенням, очікуванні, зберіганні і транспортуванні.

Технологічні (розрахункові) норми (engineered standards) - нормативи витрат, засновані на показниках і формулах, розроблених інженерами та експертами, на відміну від оцінок або даних аналізу минулих результатів діяльності.

"Точно в термін", економічне виробництво (just-in-time - JIT) метод оптимізації виробництва, що передбачає зниження залишків на складах і відповідно витрат, пов'язаних з володінням ними і зберіганням. Зниження залишків може досягатися шляхом оптимізації графіків поставки і виробництва, зменшення обсягів закупівель сировини і матеріалів, стикувань процесів.

Трансферна ціна (transfer price) - ціна, за якою товари і послуги передаються між підрозділами підприємства. Її слід відрізняти від вартості, але якої таке переміщення відображається у бухгалтерському обліку, оскільки трансферна ціна зазвичай включає в себе компонент прибутку, якого вартість переміщення не містить.

Праця (labor) - 1) послуги, що надаються співробітниками підприємства. Слід відрізняти від послуг, що надаються сторонніми організаціями; 2) під трудовими і прирівняними до них обов'язками відповідно до російського законодавства мається на увазі виконання громадянином робіт з конкретної спеціальності, кваліфікації, посади на підставі укладеного ним з організацією трудового договору або виконання трудової функції у зв'язку з членством в кооперативі, колгоспі, селянське (фермерське) господарство, громадської чи релігійної організації, адвокатуру, а також у зв'язку зі службою або навчанням.

У

"Вузьке місце" ( bottleneck) - в загальному значенні - нестійкий робочий процес, нестабільність якого викликана експлуатаційними обмеженнями або неефективною завантаженням наявних ресурсів. У вузькому сенсі - "повільні" але порівняно з іншими ділянки виробничого процесу, наявність яких призводить до утворення запасів в НЕП і (або) до виникнення простоїв.

Управлінський облік ( management accounting) - ідентифікація, вимір, накопичення, аналіз, підготовка, інтерпретація і подання фінансової та іншої інформації, необхідної управлінської ланки підприємства для здійснення планування, оцінки і контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень. Ця інформація дозволяє також організувати оптимальне використання ресурсів підприємства і контроль за повнотою їх обліку. Управлінський облік включає в себе також підготовку фінансової звітності для зовнішніх зацікавлених груп користувачів інформації, таких як акціонерів, кредиторів, органів державного та податкового регулювання та ін.

Прискорена амортизація ( accelerated depreciation) - 1) будь-який метод амортизації, при якому зменшення суми відрахувань в перші звітні періоди вище, ніж в наступні; 2) відповідно до російського законодавства нарахування амортизації із застосуванням коефіцієнта прискорення, а також списання додаткових сум амортизації, передбачених законом.

Умовно-постійні витрати, полупостоянние витрати ( semifixed cost) - витрати, в яких можуть бути виділені постійні і змінні елементи. Наприклад, витрати на виробничу електроенергію включають постійну компоненту - витрати на запуск, обслуговування та підготовку обладнання, а також змінну компоненту - витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції. При нормальному рівні виробництва постійна компонента в цьому випадку незначна, однак при зниженні вироблення вона може стати дуже суттєвою. У короткостроковій перспективі умовно-постійні витрати ведуть себе як постійні, а в довгостроковій - як змінні. Називаються також умовно-змінними витратами ( semivanable cost).

Умовний обсяг виробництва, умовні одиниці ( equivalent production , equivalent units) - кількість одиниць готової продукції, на випуск якого потрібно здійснити витрати в тому ж обсязі, в якому вони були фактично понесені в процесі виробництва завершених або частково завершених одиниць готової продукції протягом періоду. В основному застосовується в попроцессной калькуляції собівартості для визначення в єдиних термінах обсягу випуску з безперервного процесу.

Облік витрат (cost accounting) - класифікація, реєстрація, розподіл, узагальнення та подання до вигляді звітів поточних і майбутніх витрат. Облік витрат передбачає також розробку і введення в дію облікової системи та відповідних процедур; методів формування витрат по підрозділах, функцій, обов'язків, видам діяльності, видами продукції, територіям, звітних періодів та іншим категоріям; методів прогнозування майбутніх, очікуваних або нормативних, а також минулих витрат; порівняння витрат за різні періоди і фактичних з оціночними, бюджетіруемих або нормативними витратами; порівняння альтернативних витрат; уявлення і розшифровку даних про витрати керівникам підприємства, що дозволяє їм управляти поточними і майбутніми операціями.

Ф

Фактична вартість (база) (actual cost (basis)) - 1) вартість придбання, або історична вартість; 2) сума, яка визначається на основі понесених витрат (на відміну від прогнозованої вартості).

Фізичний термін служби (physical life) - оцінний період, протягом якого амортизується актив буде зберігати свою експлуатаційну потужність незалежно від того, чи буде він використовуватися на підприємстві чи ні.

ФІФО (first-in-first-out - FIFO) - метод оцінки запасів при їх списанні на реалізацію, який передбачає, що запаси, першими надходять у виробництво (продаж), повинні бути оцінені по собівартості перших за часом придбань з урахуванням запасів, що значаться на початок місяця.

Фонд (fund) - актив (або група активів), виділений на певні цілі.

Ц

Мета (goal) - завдання, поставлене групі осіб для координації їх зусиль заради досягнення необхідних результатів.

Ціноутворення на основі маржинальної прибутку (contribution pricing) - метод утворення ціни продукції на основі розрахунку прибутку, яка очікується при покритті постійних витрат маржинальної прибутком. Що визначається як різниця між виручкою і змінними витратами, маржинальний прибуток використовується для покриття постійних витрат і генерації прибутку. При цьому змінні витрати включають в себе змінні виробничі витрати, а також витрати на збут і загальногосподарські витрати.

Ціноутворення на основі повної собівартості (full cost pricing) - метод формування ціпи продукції па основі визначення повних витрат, включаючи змінні і постійні виробничі витрати.

Ціноутворення за принципом "собівартість плюс" (cost-plus pricing) - метод ціноутворення, згідно з яким ціна реалізації визначається шляхом додавання відсотка або суммовой націнки до вартості продукції, як би вона не визначалася.

Центр доходів (revenue center) - центр відповідальності, фінансові результати якого визначаються через дохід.

Центр витрат, центр вартості (cost center) - об'єкт віднесення витрат, в якому акумулюються витрати, пов'язані з однією або кількома взаємопов'язаними функціями або видами діяльності. В системі віднесення витрат на виріб елементи витрат спочатку збирають по центрам

витрат і вже потім відносять на виріб. З цієї причини центри витрат часто називають проміжним об'єктом віднесення витрат, на відміну від кінцевого - вироби.

Центр інвестицій ( investment center) центр відповідальності, результати діяльності якого визначаються в сумах доходів по відношенню до інвестицій в його активи.

Центр відповідальності ( responsibility center) - організаційна одиниця, очолювана менеджером, відповідальним за його діяльність. Центри відповідальності можуть бути центрами доходів, витрат, прибутку або інвестицій.

Центр прибутку ( profit center) - центр відповідальності, фінансові результати якого визначаються через прибуток (різниця між його доходами і витратами / витратами).

Центр витрат (expense center) - центр відповідальності, фінансові результати діяльності якого визначаються тільки по його видатках.

Ч

Чистий операційний прибуток (net operating profit) - прибуток від господарської діяльності за вирахуванням податків.

Чистий прибуток (net income, net earnings) - прибуток за період, отримана після вирахування з прибутку всіх витрат за цей період.

Е

Експлуатаційна потужність (service capacity) - максимально можливий обсяг одиниць продукції, які може зробити обладнання, процес або завод за вказаний період; потужність продуктивності.

Елемент витрат (cost element , natural element) - складова частина витрат, що класифікується відповідно до факторами, які викликали їх виникнення (такими як праця і матеріали).

Ефективність, продуктивність (effectiveness) - міра (процентне співвідношення) фактично виробленого обсягу до нормативного / запланованого.

 • [1] Планування виробничих ресурсів
 
< Попер   ЗМІСТ