Банк розвитку

Відповідно Законом про банк розвитку "банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)" є державною корпорацією, створеної Російською Федерацією. Згідно ст. 7.1 Федерального закону від 12.01.1996 № 7-ФЗ "Про некомерційні організації" державною корпорацією визнається не має членства некомерційна організація, заснована Російською Федерацією на основі майнового внеску і створена для здійснення соціальних, управлінських чи інших суспільно корисних функцій. Державна корпорація створюється на підставі федерального закону.

Майно, передане державної корпорації Російською Федерацією, є власністю державної корпорації. Державна корпорація не відповідає за зобов'язаннями Російської Федерації, а Російська Федерація не відповідає за зобов'язаннями державної корпорації, якщо законом, що передбачає створення державної корпорації, не передбачено інше.

Державна корпорація використовує майно для цілей, визначених законом, що передбачає створення державної корпорації. Державна корпорація може здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вона створена, і цих цілей.

У зв'язку з викладеним в літературі виділені ознаки державної корпорації як самостійної організаційно-правової форми юридичної особи:

 • - Єдино можливим засновником державної корпорації є Російська Федерація, що передбачає спеціальний порядок її створення;
 • - Відсутність установчих документів державної корпорації (роль цих документів виконує федеральний закон);
 • - Цілі створення мають некомерційний характер і припускають в тому числі здійснення ряду управлінських (публічних) функцій, характерних для органів державної влади;
 • - Незастосування до державної корпорації ряду норм цивільного законодавства, що регламентує статус юридичних осіб;
 • - Формування вищих органів управління державної корпорації та призначення її одноосібного виконавчого органу державою;
 • - Унітарний устрій з одночасним присутністю рис, властивим корпоративним організаціям;
 • - Специфічний зміст речового права, що лежить в основі майнової відокремленості. Дане право не може кваліфікуватися як право власності. За своїм характером право державної корпорації на належне їй майно найближче до права оперативного управління;
 • - Виключення можливості визнання державної корпорації неспроможною (банкрутом) [1] .

Подивимося, як перераховані ознаки знаходять свій прояв у банку розвитку.

Відповідно до ст. 3 Закону про банк розвитку Зовнішекономбанк діє з метою забезпечення підвищення конкурентоспроможності російської економіки, її диверсифікації, стимулювання інвестиційної діяльності шляхом здійснення інвестиційної, зовнішньоекономічної, страховій, консультаційної та іншої передбаченої названим Законом діяльності по реалізації проектів в Росії і за кордоном, в тому числі за участю іноземного капіталу, спрямованих на розвиток інфраструктури, інновацій, особливих економічних зон, захист навколишнього середовища, на підтримку експорту російських товарів, робіт і послуг, а також на підтримку малого і середнього підприємництва.

Зовнішекономбанк має право здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню зазначених цілей, і цих цілей. Прибуток Зовнішекономбанку, отримана за результатами його діяльності, спрямовується до фондів Зовнішекономбанку і використовується виключно для досягнення перерахованих цілей.

Зовнішекономбанк для досягнення цілей своєї діяльності реалізує наступні основні функції:

 • - Здійснює фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури і реалізацію інноваційних проектів, в тому числі у формі надання кредитів або участі в капіталі комерційних організацій;
 • - Випускає облігації та інші цінні папери;
 • - Організовує залучення позик і кредитів і привертає позики і кредити, в тому числі на фінансових ринках;
 • - Набуває частки (акції, паї) у статутному капіталі господарських товариств, а також інвестиційних і пайових інвестиційних фондів;
 • - Здійснює права і виконує обов'язки агента валютного контролю, встановлені для уповноважених банків;
 • - Видає поручительства юридичним особам за третіх осіб (за винятком фізичних осіб, в тому числі індивідуальних підприємців);
 • - Набуває у третіх осіб права вимоги виконання зобов'язань у грошовій формі і випускає емісійні цінні папери, забезпечені зазначеними вимогами;
 • - Здійснює страхування експортних кредитів від комерційних і політичних ризиків [2] ;
 • - Бере участь в угодах, які передбачають зобов'язання сторін сплачувати грошові суми в залежності від зміни цін на товари та цінні папери, курсу відповідної валюти, величини процентної ставки і рівня інфляції, з метою зниження ризиків але здійснюваними операціями;
 • - Бере участь в реалізації федеральних цільових програм і державних інвестиційних програм, проектів, включаючи зовнішньоекономічні, в тому числі щодо державної підтримки експорту промислової продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - Бере участь в реалізації проектів по створенню об'єктів інфраструктури особливих економічних зон та інших об'єктів, призначених для забезпечення функціонування цих зон, а також в реалізації інвестиційних проектів, що мають загальнодержавне значення і здійснюються на умовах державно-приватного партнерства;
 • - Здійснює лізингові операції;
 • - Здійснює банківське обслуговування бюджетних кредитів в разі, якщо ці кредити надаються з метою підтримки експорту промислової продукції російських організацій, в тому числі при спорудженні об'єктів за кордоном і здійсненні поставок комплектного обладнання, видачу банківських гарантій за участю російських організацій в міжнародних торгах і реалізації укладених експортних контрактів;
 • - Організовує і проводить експертизу інвестиційних проектів і проектів експортних контрактів російських експортерів, включаючи організацію експертизи інженерно-технічних рішень;
 • - Бере участь у фінансовій підтримці малого і середнього підприємництва за допомогою фінансування кредитних організацій і юридичних осіб, які здійснюють підтримку зазначених суб'єктів;
 • - Контролює дотримання юридичними особами вимог, передбачених умовами проектів, що реалізуються за участю Зовнішекономбанку;
 • - Взаємодіє з міжнародними організаціями розвитку, корпораціями та інститутами розвитку зарубіжних країн та бере участь в реалізації міжнародними організаціями розвитку проектів на території РФ;
 • - Бере участь в асоціаціях, союзах та інших некомерційних організаціях, які створюються в Росії і за кордоном і метою діяльності яких є сприяння економічному розвитку та інвестицій;
 • - Створює філії та відкриває представництва, а також створює юридичні особи на території РФ і за кордоном;
 • - Бере участь у забезпеченні фінансової та гарантійної підтримки експорту промислової продукції російських організацій, включно з наданням державних гарантій російським експортерам промислової продукції (товарів, робіт, послуг), російським і іноземним банкам, які кредитують російських експортерів, іноземних імпортерів, банки-нерезиденти та іноземні держави при здійсненні експорту промислової продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - Бере участь у виконанні операцій з обліку використання, обслуговування та погашення державних кредитів і позик, наданих Російською Федерацією іноземним державам, іноземними державами - Російської Федерації, і робить міжнародні розрахунки за такими кредитами та позиками;
 • - Здійснює роботи, пов'язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, та інших видів конфіденційної інформації, і забезпечує захист таких відомостей.

При виконанні своїх функцій Зовнішекономбанк здійснює такі банківські операції:

 • 1) залучає у вклади грошові кошти юридичних осіб, що беруть участь в реалізації проектів Зовнішекономбанку;
 • 2) відкриває і веде банківські рахунки юридичних осіб, що беруть участь в реалізації проектів Зовнішекономбанку, кореспондентські рахунки в Банку Росії, кредитних організаціях на території РФ, іноземних банках і міжнародних розрахунково-клірингових центрах;
 • 3) розміщує зазначені в п. 1 залучені кошти від свого імені і за свій рахунок;
 • 4) здійснює розрахунки за дорученням юридичних осіб, в тому числі беруть участь у реалізації проектів Зовнішекономбанку, включаючи банки-кореспонденти, по їхньому банківському рахунку;
 • 5) здійснює купівлю-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;
 • 6) здійснює інкасацію грошових коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування юридичних осіб, що беруть участь в реалізації проектів Зовнішекономбанку;
 • 7) видає банківські гарантії юридичним особам, які беруть участь в реалізації проектів Зовнішекономбанку.

Крім того, на підставі ст. 21 Закону про банк розвитку Зовнішекономбанк здійснює функції з обслуговування банківських вкладів і ведення банківських рахунків фізичних осіб в разі, якщо вони були відкриті в Банку зовнішньоекономічної діяльності СРСР до дати його реорганізації відповідно до ст. 17 названого Закону. Внєшекономбанк не має права залучати у вклади грошові кошти фізичних осіб, а також зараховувати додаткові кошти на рахунки фізичних осіб, з якими було укладено договір банківського рахунку (вкладу), за винятком відсотків.

З метою реалізації проектів Зовнішекономбанку, забезпечення власної ліквідності та управління ризиками Зовнішекономбанк здійснює на ринку цінних паперів дилерську, депозитарну діяльність, діяльність з управління цінними паперами, а також здійснює довірче управління грошовими коштами та іншим майном, в тому числі що знаходяться в державній власності.

Законодавство про банки і банківську діяльність поширюється на діяльність Зовнішекономбанку в частині, що не суперечить Закону про банк розвитку, і з урахуванням встановлених цим Законом особливостей. На Внєшекономбанк не поширюються положення законодавства про банки і банківську діяльність, що регулюють порядок:

 • - Державної реєстрації кредитних організацій і видачі їм ліцензій на здійснення банківських операцій;
 • - Ліквідації або реорганізації кредитних організацій;
 • - Надання інформації про діяльність кредитних організацій;
 • - Здійснення окремих видів банківських операцій і угод у випадку якщо порядку, встановленого

законодавством про банки і банківську діяльність, Закону про банк розвитку;

- Забезпечення вимог стійкості та фінансової надійності кредитних організацій, дотримання інших обов'язкових вимог і нормативів.

До відносин, що виникають при здійсненні Зовнішекономбанком покладених на нього функцій, застосовуються положення ЦК, встановлені для кредитних організацій (банків). На Внєшекономбанк не поширюються положення, встановлені п. 3, 5, 7, 10 і 14 ст. 32 Федерального закону "Про некомерційні організації", що регламентують порядок здійснення контролю за діяльністю некомерційних організацій.

Основні напрямки та показники інвестиційної та фінансової діяльності Зовнішекономбанку, кількісні обмеження на залучення позикових коштів, ліміти, основні умови, порядок і терміни надання кредитів і позик, участі в статутному капіталі господарських товариств, видачі гарантій встановлюються в Меморандумі про фінансову політику Зовнішекономбанку, який затверджується Урядом РФ [3] .

Майно Зовнішекономбанку формується за рахунок майна, отриманого в результаті реорганізації Банку зовнішньоекономічної діяльності СРСР, майнового внеску Російської Федерації, доходів, одержуваних від діяльності Зовнішекономбанку, добровільних майнових внесків і пожертвувань, а також за рахунок інших законних надходжень. Внєшекономбанк не відповідає за зобов'язаннями Російської Федерації. Російська Федерація не відповідає за зобов'язаннями Зовнішекономбанку. Зовнішекономбанк використовує своє майно виключно для досягнення цілей, заради яких він створений.

Органи державної влади РФ, органи державної влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в діяльність Зовнішекономбанку, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.

Уряд РФ:

 • - Призначає на посаду і звільняє з посади членів наглядової ради Зовнішекономбанку;
 • - Затверджує положення про наглядову раду Зовнішекономбанку [4] ;
 • - Стверджує Меморандум;
 • - Здійснює інші функції, передбачені Законом про банк розвитку.

Зовнішекономбанк може бути реорганізований або ліквідований тільки на підставі федерального закону, що визначає порядок і терміни реорганізації або ліквідації і порядок використання майна Зовнішекономбанку. До процедури ліквідації Зовнішекономбанку не застосовуються правила, передбачені законодавством про неспроможність (банкрутство).

У зв'язку з викладеним в літературі зроблено висновок про те, що державні корпорації (насамперед банк розвитку і АСВ) є юридичними особами публічного права поряд з міністерствами, федеральними службам і агентствами. Вони виконують схожі функції, хоча державні корпорації і не віднесені до органів виконавчої влади [5] .

 • [1] Ивашкина, С. Г. Цивільно-правовий статус державної корпорації: автореф, дис .... канд. юрид, наук / С. Г. Ивашкина. М., 2011. С. 8-9, 16-17.
 • [2] Правила страхування Зовнішекономбанком експортних кредитів від комерційних і політичних ризиків затверджені постановою Уряду РФ від 19.02.2008 № 100.
 • [3] Див. Постанову Уряду РФ від 27.07.2007 № 1007-р "Меморандум про фінансову політику державної корпорації" Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк) "".
 • [4] Див. Постанову Уряду РФ від 27.07.2007 № 488 "Про затвердження Положення про наглядову раду державної корпорації" Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк) "".
 • [5] Єфімова, Л. Г. Банківське право / Л. Г. Єфімова. Т. 1: Банківська система Російської Федерації. М .: Статут, 2010. С. 178.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >