БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД

Поняття і види банківських вкладів

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону про банки залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний термін) законодавцем віднесено до банківських операцій, при цьому даний вид діяльності наводиться в зазначеній статті першим в числі інших операцій, які становлять виняткову компетенцію кредитних організацій. Більш того, відповідно до п. 2 ст. 1 Закону про банки залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб є одним з трьох видів банківських операцій, поряд з розміщенням зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості і відкриттям і веденням банківських рахунків фізичних та юридичних осіб , включених законодавцем до переліку операцій, виняткове право на вчинення яких в сукупності належить тільки банкам. Отже, по-перше, даним видом діяльності жоден суб'єкт, крім кредитних організацій, займатися не має права, а по-друге, за умови відсутності у кредитної організації права на вчинення хоча б одного з трьох наведених видів банківських операцій саме в зазначеному обсязі без розмежування цих операцій як на окремі елементи, так і по категорії услугополучателя така організація формально не може бути визнана банком.

Визначення поняття внесок наводиться в ст. 36 Закону про банки, яка відкриває гл. VI цього Закону "Ощадна справа". Зазначена стаття закону називається "Банківські вклади фізичних осіб", а відповідна глава присвячена регулювання діяльності банків із залучення грошових коштів лише фізичних осіб. Згідно ч. 1 зазначеної статті внесок - грошові кошти у валюті РФ або іноземній валюті, розміщувані фізичними особами з метою збереження і отримання доходу. Дохід за вкладом виплачується в грошовій формі у вигляді відсотків. Внесок повертається вкладникові на його першу вимогу в порядку, передбаченому для внеску даного виду федеральним законом та відповідним договором.

Поняття вкладу дається також і в ч. 2 ст. 2 Закону про страхування вкладів - як грошові кошти у валюті РФ або іноземній валюті, розміщувані фізичними особами або на їх користь в банку на території РФ на підставі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку, включаючи капіталізовані (зараховані) відсотки на суму вкладу. Правда, процитоване визначення обмежена сферою дії і цілями самого Закону про страхування вкладів.

У ГК регулювання відносин між кредитними організаціями та вкладниками присвячена окрема гл. 44, яка називається "Банківський вклад". З аналізу п. 1 ст. 834 ГК можна зробити висновок, що внесок - це грошова сума, прийнята однією стороною (банком) і надійшла від іншої сторони (вкладника) або для неї, при цьому підлягає поверненню і виплаті відсотків на неї банком на умовах та в порядку, передбачених договором банківського вкладу.

Слід звернути увагу на той факт, що поняття "внесок", що використовується в ст. 834 ГК, дещо ширше поняття, визначення якого наведено в Законі про банки, оскільки згідно з п. 1 ст. 834 ГК внесок - це грошова сума, що надійшла в банк від вкладника або для вкладника. При цьому в даному випадку законодавець не уточнює, ким розміщуються кошти - фізичними, юридичними особами або і тими, і іншими. Очевидно, що в контексті ст. 834 ГК даним терміном позначається сума грошових коштів, внесена вкладником (або для нього), причому значення цього терміна ідентично як для вкладника - фізичної особи, так і для юридичної особи.

Крім того, законодавець у цій же статті ототожнює поняття "внесок" і "депозит", які, по суті, співвідносяться між собою як загальне і часткове. Термін "депозит" походить від латинського слова depositum, що означає "поклажа", "зберігання". У Дигестах Юстиніана наводиться таке визначення договору зберігання: "Depositum - це те, що дано кому-небудь на заощадження" (D. 16.3.1. Рг.) [1] . Річ, як предмет цього договору, визначалася не індивідуальними, а тільки родовими ознаками, тому охоронець був зобов'язаний повернути нс саму річ, а лише ту ж кількість речей такого роду, яке було отримано, наприклад ту ж суму грошей. Однак термін "депозит" в сучасній банківській практиці використовується не тільки як синонім вкладу, але і для позначення різних за своєю правовою природою угод, предметами яких можуть виступати цінні папери, дорогоцінні метали, інші види майна. Таким чином, депозит може виступати предметом договору банківського вкладу тільки в тому випадку, коли він виражений у вигляді грошових коштів.

Виходячи з цього банківський вклад (депозит) - кошти в валюті РФ або іноземній валюті, розміщувані фізичними або юридичними особами в кредитних організаціях, з метою отримання доходу в формі капіталізованих (зарахованих) відсотків на суму вкладу і підлягають поверненню на першу вимогу вкладника, за винятком вкладів, внесених юридичними особами на інших умовах повернення, на підставі укладеного договору банківського вкладу.

Дане визначення не відображає підхід, характерний для регулювання інституту банківського вкладу Законом про банки, в ст. 36 якого зазначається мета розміщення вкладу - зберігання і отримання доходу. Іншими словами, банк зобов'язується не зберігати, а зберегти передані йому гроші і повернути ці гроші вкладнику в цілості, сплативши при цьому дохід у вигляді відсотків. ЦК не вказує на наявність між вкладником і банком відносин, пов'язаних зі зберіганням готівки: банк або інша фінансова установа приймає грошову суму (вклад) і зобов'язується повернути зазначену суму, а також відсотки на неї відповідно до умов договору. Обидва підходи знайшли своє відображення в юридичній літературі і, по суті, являють собою спробу розкриття поняття "внесок" через інститут "иррегулярной поклажі" [depositum irregulare], при якій допускається повернення не тієї ж самої речі, а речі, визначеною родовими ознаками, або за допомогою віднесення вкладу до одного з різновидів конструкції договору позики. Проте жоден з наведених підходів не відображає дійсної суті, оскільки договір банківського вкладу має свої особливості, не властиві жодній з наведених вище договірних конструкцій.

За винятком випадків оформлення вкладів (депозитів) ощадними (депозитними) сертифікатами вкладникам відкриваються рахунки для обліку грошових коштів, що розміщуються у вклад (депозит). Правовий режим цих рахунків має специфіку в порівнянні з іншими видами банківських рахунків, яка розкривається в положеннях гл. 44 ГК, а також в деяких нормативних актах Банку Росії (див., Наприклад, інструкцію ЦБ РФ від 14.09.2006 № 28-І "Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами)"). Зокрема, згідно з п. 3 ст. 834 ГК юридичні особи не мають права перераховувати які у вклади (депозити) грошові кошти іншим особам. Іншими словами, ГК встановив заборону для юридичних осіб здійснювати розрахунки за допомогою використання депозитних рахунків, оскільки для зазначеної мети останніми повинні використовуватися розрахункові, поточні та інші види банківських рахунків.

На основі аналізу нормативно-правових актів, присвячених регулюванню відносин між кредитними організаціями та вкладниками, можна виділити різні критерії класифікації банківських вкладів і їх види.

За категорії вкладника можна виділити вклади фізичних осіб і депозити юридичних осіб (як уже згадувалося вище, в ГК дані поняття, в тому числі з приводу грошових коштів, внесених юридичними особами, використовуються як тотожні - див., Наприклад, п. 3 ст. 834 ГК).

Залежно від терміну приміщення коштів у внески їх можна поділити на вклади до запитання і строкові вклади. Згідно ст. 837 ГК, якщо вклад внесено на умовах видачі його на першу вимогу, без попереднього повідомлення банку, то такий внесок є внеском до запитання. Якщо ж умовою повернення вкладу є витікання визначеного договором терміну, то такий внесок визнається терміновим.

Договором може бути передбачено внесення вкладів на інших умовах їх повернення, що не суперечать закону. Такий вид вкладів прийнято називати умовними вкладами. Умовним внеском, наприклад, буде внесок на користь третьої особи, що видається при досягненні нею певного віку, закінчення будь-якого навчального закладу, настанні інших обставин, зазначених вносителем при відкритті вкладу.

Різновидом вкладів до запитання, обов'язковою умовою яких є регулярне зарахування сум пенсій, є пенсійний внесок.

Цільові вклади на дітей приймаються на ім'я дітей у віці до 16 років строком на 10 років незалежно від родинних відносин.

Вклади, за якими вкладникам надається можливість брати участь в тиражах виграшів, що проводяться банками, і отримувати дохід у вигляді виграшів, є виграшними. Позиція Банку Росії з приводу можливості проведення розіграшів призів серед вкладників викладена в листі від 10.07.2003 № 105-Т "Про залучення кредитними організаціями коштів громадян у внески з розіграшем призів". У ньому зазначено, що залучення кредитними організаціями грошових коштів громадян у внески з розіграшем призів не підпадає під дію встановленого ч. 6 ст. 5 Закону про банки заборони. Разом з тим, з огляду на положення ст. 834 ГК і ст. 36 Закону про банки, кредитні організації не мають права залучати у вклади грошові кошти фізичних осіб на умовах виплати вкладникам доходу у вигляді товарів народного споживання чи інших матеріальних об'єктів в негрошовій формі в якості призу замість виплати доходу у вигляді відсотків в грошовій формі. Далі в листі зроблено висновок про те, що умова про розіграш призу не може бути включено в договір банківського вкладу, що не відповідає вимогам ст. 834 ГК.

Різновидом вкладів до запитання є номерні вклади, які призначені для клієнтів, зацікавлених в дотриманні таємниці відомостей, що стосуються особистості вкладника. Лише обмежене коло осіб з числа працівників банку має доступ до відомостей про вкладника. Особливістю таких вкладів є спеціальний порядок розпорядження ними. Наказ банку (ордер) про вчинення за вкладом прибуткових або видаткових операцій, підписаний вкладником, замість імені містить тільки номер його вкладу.

Порядок відкриття та ведення всіх рахунків, в тому числі і номерних, повинен відповідати вимогам ст. 7 Закону про протидію відмиванню доходів. Згідно з позицією Банку Росії, викладеної в листі від 20.01.2003 № 7-Т "Про виконання Закону України" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "" кредитним організаціям слід ідентифікувати особу, яка укладає договір банківського рахунку ( банківського вкладу), - клієнта (вкладника); осіб, які здійснюють від імені клієнта (вкладника) розпорядження про перерахування або видачу коштів з рахунку; третіх осіб, які вносять кошти на рахунок клієнта (вкладника). При цьому рекомендується при укладанні кредитними організаціями договорів банківського рахунку (вкладу) відмовитися від використання в їх найменуванні слова "номерний".

Залежно від того, в якій валюті вносяться грошові кошти у вклад, виділяються рублеві, валютні (грошові знаки іноземних держав) і мультивалютні вклади (депозити) . Мультивалютні вклади передбачають можливість внесення грошових коштів в іноземних валютах відразу декількох держав, в залежності від затвердженої в конкретної кредитної організації кошика іноземних валют, які приймаються у внески. Відповідно, вкладнику надається право вибору виду (або видів) іноземної валюти, в якій внесок буде зберігатися і виплачуватися в рамках тієї кошика валют, за якими ведуться депозитні операції, при цьому вкладник має право протягом терміну вкладу змінювати процентне відношення тієї чи іншої валюти в загальній сумі вкладу. Таким чином, можна вважати, що цей вид вкладу дозволяє вкладнику уникнути можливих втрат, пов'язаних з коливанням курсу окремих видів валют.

В останні роки деякі банки почали впроваджувати так звані індексні депозити - різновид строкового вкладу, що відкривається на термін від двох до п'яти років, процентна ставка по якому безпосередньо залежить від індикаторів внутрішнього і світового фінансових ринків, тобто є "плаваючою": процентна ставка за вкладами в рублях прив'язана до ставки рефінансування Банку Росії, процентна ставка за вкладами в доларах США і євро прив'язана до тримісячним ставками LIBOR [2] по доларах США і євро відповідно. Процентна ставка по карбованцевих внесках змінюється банком на 3-й робочий день після зміни ставки рефінансування Банком Росії. Відсоткова ставка за вкладами в іноземній валюті змінюється банком один раз на календарний квартал (на 3-й робочий день кварталу). При цьому нова процентна ставка встановлюється виходячи з розміру ставки LIBOR, що діє на 1-е число відповідного календарного кварталу.

В якості окремого виду договору банківського вкладу деякі вчені пропонують розглядати депозитні операції Банку Росії.

Особливою різновидом депозитних операцій є проведення ЦБ РФ операцій по залученню грошових коштів банків-резидентів у валюті РФ в депозити, що відкриваються в Банку Росії. Особливість даних угод полягає в їх цільової спрямованості, так як Банк Росії проводить такі депозитні операції відповідно до ст. 4 і 46 Закону про Банк Росії для регулювання ліквідності банківської системи в рамках розроблюваної і проводиться у взаємодії з Урядом РФ єдиної державної грошово-кредитної політики, спрямованої на захист і забезпечення стійкості рубля.

Специфіка депозитних операцій Банку Росії полягає в тому, що вони проводяться у формі депозитних аукціонів, депозитних операцій по фіксованій процентній ставці, прийому в депозит коштів банків, які уклали з Банком Росії генеральну угоду (з використанням системи "Рейтерс-Дилінг"), або на основі окремих угод з банками, що визначають умови депозиту (докладніше див. § 4 цієї глави).

  • [1] Цит. по: Римське приватне право: підручник / під ред. проф. І. Б. Новицького і проф. І. С. Перетерского. М., 1996. С. 412.
  • [2] LIBOR (англ. London Interbank Offered Rate - лондонська міжбанківська ставка пропозиції) - середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються першокласним банкам на Лондонській міжбанківській біржі. LIBOR встановлюється в різних валютах і на різні терміни. Дана ставка служить орієнтиром при встановленні відсотків по позиках для всіх інших банків, особливо при міжнародних угодах.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >