Робота банку при розрахунках за акредитивом

Згідно п. 1 ст. 867 ГК при розрахунках за акредитивом банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівки (банк- емітент), зобов'язується зробити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель.

До банку-емітенту, що проводить платежі одержувачу коштів або оплачує, акцептує або враховує перекладної вексель, застосовуються правила про виконуючого банку.

Акредитив відокремлений і незалежний від основного договору.

Банками можуть відкриватися такі види акредитивів '. покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані); відкличні і безвідкличні (безвідкличний акредитив може бути підтвердженим).

При відкритті покритого (депонованого) акредитива банк-емітент перераховує за рахунок коштів платника або наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива.

При відкритті непокритого (гарантованого) акредитива банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку банку-емітента в межах суми акредитива або вказує в акредитиві інший спосіб відшкодування виконуючому банку сум, виплачених за акредитивом відповідно до його умовами. Порядок списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента за непокритим (гарантованим) акредитивом, а також порядок відшкодування коштів за непокритим (гарантованим) акредитивом банком-емітентом виконуючому банку визначається угодою між банками. Порядок відшкодування коштів за непокритим (гарантованим) акредитивом платником банку-емітенту визначається в договорі між платником і банком-емітентом.

Відзивним визнається акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів. Відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів. Виконуючий банк зобов'язаний здійснити платіж або інші операції за відкличним акредитивом, якщо до моменту їх здійснення ним не одержано повідомлення про зміну умов або скасування акредитива. Акредитив є відкличним, якщо в його тексті прямо не встановлено інше.

У разі зміни умов або скасування відзивного акредитива банк-емітент зобов'язаний направити відповідне повідомлення одержувачу коштів не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​зміни умов або скасування акредитива.

Безвідкличний акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів.

Умови безвідкличного акредитива вважаються зміненими або безвідкличний акредитив вважається скасованим з моменту отримання виконуючим банком згоди одержувача коштів. Часткове прийняття змін умов безвідкличного акредитива одержувачем коштів не допускається.

На прохання банку-емітента безвідкличний акредитив може бути підтверджений виконуючим банком з прийняттям на себе зобов'язання, додаткового до зобов'язанню банку-емітента, здійснити платіж одержувачу коштів за подання ним документів, що відповідають умовам акредитива ( підтверджений акредитив). Підтвердження акредитива виконуючим банком засвідчує виникнення додаткового (по відношенню до зобов'язання банку-емітента) зобов'язання виконуючого банку здійснити платежі бенефіціару відповідно до умов акредитива. Підтверджений акредитив нс може бути змінений або скасований не тільки без згоди одержувача коштів, але і без згоди виконуючого банку (ст. 869 ЦК). Використання в розрахунках підтвердженого акредитива, коли його виконання гарантується як банком-емітентом, так і виконуючим банком, в найбільшою мірою відповідає інтересам одержувача грошових коштів (бенефіціара). Умови підтвердженого акредитива вважаються зміненими або акредитив вважається скасованим з моменту отримання банком-емітентом згоди виконуючого банку, що підтвердив акредитив, і одержувача коштів.

Про відкриття акредитива і його умов банк-емітент повідомляє одержувачеві коштів через виконуючий банк або через банк одержувача коштів за згодою останнього.

Платіж по акредитиву проводиться в безготівковому порядку.

Передача документів про відкриття акредитива і його умов, про підтвердження акредитива, про зміну умов акредитива або його закриття, а також про згоду банку на прийняття (відмову в прийнятті) поданих документів може здійснюватися банками з використанням будь-яких засобів зв'язку, що дозволяють достовірно встановити відправника документа.

При розрахунках за акредитивом платник подає в банк-емітент два примірники заяви на відкриття акредитива, в якому доручає банку-емітенту відкрити акредитив. Форму заяви на відкриття акредитива банк- емітент розробляє самостійно. У заяві на відкриття акредитива зазначаються такі відомості:

 • - Найменування банку-емітента;
 • - Найменування банку - отримувача коштів;
 • - Найменування виконуючого банку;
 • - Вид акредитива (відкличний або безвідкличний);
 • - Умова оплати акредитива;
 • - Перелік і характеристика документів, що подаються одержувачем коштів, і вимоги до оформлення зазначених документів;
 • - Дата закриття акредитива, період подання документів;
 • - Найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, термін відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), вантажовідправник, вантажоодержувач, місце призначення вантажу.

На підставі заяви на відкриття акредитива банк- емітент складає акредитив на бланку встановленої форми. При великому переліку документів, які підлягають вказівкою в акредитиві, може складатися додаток до акредитиву в довільній формі, на яке робиться посилання в акредитиві і яке є невід'ємною частиною акредитива.

Для здійснення розрахунків по покритому (депонованої) акредитиву в акредитиві вказується номер рахунку, відкритого виконуючим банком для здійснення розрахунків за акредитивом. Зазначений рахунок відкривається за запитом банку-емітента, складеною в довільній формі на підставі заяви на відкриття акредитива. Номер зазначеного рахунку доводиться виконуючим банком до відома банку-емітента, а банком-емітентом - до відома платника.

У разі зміни умов або скасування акредитива платником подається в банк-емітент відповідне розпорядження. Відповідно до зазначеного розпорядження банк-емітент направляє в виконуючий банк повідомлення про зміну умов або скасування акредитива. Зазначене розпорядження платника, повідомлення банку-емітента про зміну умов або скасування акредитива можуть направлятися у вигляді документа на паперовому носії, складеного в довільній формі і оформленого підписами осіб, що мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки, або у вигляді документа в електронній формі в відповідно до умов договору між платником і банком-емітентом (для зазначеного розпорядження платника) або угоди між банком-емітентом і виконуючим банком (для повідомлення банку-емітента про зміну умов або скасування акредитива виконуючому банку).

Одержувач коштів може бути повідомлений про зміну умов або скасування акредитива банком-емітентом через виконуючий банк або через банк отримувача коштів.

Перерахування коштів в виконуючий банк з метою збільшення суми покритого (депонованого) акредитива здійснюється платіжним дорученням банку-емітента, який складається на підставі розпорядження платника про збільшення суми акредитива. Порядок збільшення суми непокритого (гарантованого) акредитива визначається за згодою між банком-емітентом і виконуючим банком.

При отриманні від виконуючого банку документів по акредитиву банк-емітент перевіряє відповідність поданих документів і їх реквізитів умовам акредитива на підставі самих документів (перевірка за зовнішніми ознаками). Термін перевірки документів не повинен перевищувати семи робочих днів, наступних за днем ​​отримання документів, якщо інше не передбачено угодою між банком-емітентом і виконуючим банком.

При встановленні невідповідності документів за зовнішніми ознаками умовам акредитива банк-емітент має право відмовити в їх прийнятті або заздалегідь запитати платника про можливість прийняття зазначених документів. При відмові у прийнятті зазначених документів банк-емітент зобов'язаний повідомити про це банк, від якого отримані документи, або отримувача коштів, вказавши в повідомленні на розбіжності, які є причиною відмови.

При встановленні невідповідності за зовнішніми ознаками документів, прийнятих виконуючим банком від отримувача коштів, умовам акредитива банк-емітент має право вимагати від виконуючого банку повернення сум, виплачених одержувачу коштів за рахунок переведеного в виконуючий банк покриття (по покритому (депонованої) акредитиву), відновлення сум, списаних з кореспондентського рахунку, відкритого у виконуючому банку, або відмовити виконуючому банку у відшкодуванні сум, виплачених одержувачу коштів (по непокритим (гарантованим) акредитивом).

Банк-емітент зобов'язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​повернення суми невикористаного залишку або суми зменшеного або скасованого покритого (депонованого) акредитива, зарахувати відповідну суму на рахунок платника, з якого були списані кошти в рахунок покриття по акредитиву.

Виконуючий банк негайно повідомляє про надходження акредитива одержувачу коштів узгодженим з ним способом з подальшим письмовим підтвердженням в довільній формі не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​надходження акредитива від банку-емітента. Якщо виконуючий банк не є банком, що обслуговує отримувача коштів, виконуючий банк має право повідомити одержувачу коштів про надходження акредитива через банк отримувача коштів.

При сумніві в правильності вказівки реквізитів в акредитиві виконуючий банк має право направити запит у довільній формі в банк-емітент. Уточнення реквізитів в акредитиві проводиться в межах терміну дії акредитива. При цьому виконуючий банк може попередньо повідомити одержувача коштів або банк, що обслуговує отримувача коштів, про відкриття акредитива на користь одержувача коштів.

Для отримання грошових коштів по акредитиву одержувач коштів подає до виконуючого банку чотири примірники реєстру рахунків встановленої форми і передбачені умовами акредитива документи. Перший примірник реєстру рахунків оформляється підписами осіб, що мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки. Якщо виконуючий банк є банком, що обслуговує отримувача коштів, у рядках "Виконуючий банк" і "Банк одержувача" реєстру рахунків проставляються ті самі документи. Якщо виконуючий банк не є банком, що обслуговує отримувача коштів, у рядку "Виконуючий банк" реєстру рахунків проставляються реквізити банку, в який одержувачем коштів подаються документи по акредитиву. Реєстр рахунків і передбачені умовами акредитива документи повинні бути представлені в зазначений в акредитиві період, але в межах терміну дії акредитива. Четвертий примірник реєстру рахунків оформляється відбитком штампа банку, датою отримання документів та підписом бухгалтерського працівника і служить розпискою в отриманні документів.

Виконуючий банк зобов'язаний перевірити за зовнішніми ознаками відповідність документів умовам акредитива, а також правильність оформлення реєстру рахунків. Термін перевірки документів не повинен перевищувати семи робочих днів, наступних за днем ​​отримання документів, якщо інше не передбачено угодою між банком-емітентом і виконуючим банком.

При встановленні відповідності зазначених документів умовам акредитива і правильності оформлення реєстру рахунків виконуючим банком здійснюється платіж по акредитиву. На всіх прийнятих банком примірниках реєстру рахунків проставляються штамп банку, дата прийому і підпис бухгалтерського працівника. При виконанні відзивного акредитива виконуючий банк здійснює платіж в повній сумі, якщо до моменту подання документів він не отримав від банку-емітента розпорядження про скасування акредитива, в частині суми акредитива - при отриманні від банку-емітента розпорядження про зменшення суми акредитива.

При встановленні невідповідності зазначених документів за зовнішніми ознаками умовам акредитива виконуючий банк має право відмовити в їх прийнятті, негайно повідомивши про це одержувача коштів і банк-емітент і вказавши на розбіжності, які є причиною відмови. Одержувач коштів має право повторно подати документи, передбачені акредитивом, до закінчення терміну його дії.

При платежі по акредитиву сума, зазначена в реєстрі рахунків, зараховується (перераховується) на рахунок одержувача коштів платіжним дорученням виконуючого банку. Перший примірник платіжного доручення разом з першим примірником реєстру рахунків поміщається в документи дня банку в якості підстави списання грошових коштів з рахунку, призначеного для обліку сум за покритому (депонованої) акредитиву, або підстави списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента, відкритого у виконуючому банку, за непокритим (гарантованим) акредитивом. Виконуючий банк направляє банку-емітенту другий примірник реєстру рахунків з додатком необхідних умов акредитива документів, а також третій примірник реєстру рахунків для використання в банку-емітенті і для вручення платнику.

Якщо умовами акредитива передбачено акцепт уповноваженого платником особи, останнє зобов'язане представити виконуючому банку або довіреність, видану платником (якщо уповноваженим є фізична особа), або копію договору (якщо уповноваженою особою є організація).

Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться:

 • - Після закінчення терміну дії акредитива (у сумі акредитива або його залишку);
 • - При відмові одержувачем коштів від використання акредитива (в повній сумі або в її частині) до закінчення терміну його дії, якщо це допускається умовами акредитива, шляхом направлення заяви про закриття акредитива виконуючому банку.

Умовами акредитива може бути передбачено одержання згоди платника і (або) банку-емітента на відмову від використання акредитива одержувачем коштів. Відмова від використання підтвердженого акредитива може бути з дозволу підтверджуючого банку;

- При відкликання акредитива (в повній сумі або в її частині) банком-емітентом, в тому числі на вимогу платника або після отримання згоди отримувача коштів по безвідкличного акредитиву.

При відкликанні покритого (депонованого) акредитива в частині суми акредитива на лицьовій стороні акредитива бухгалтерським працівником виконуючого банку проставляється відмітка "Частковий відгук", сума, позначена цифрами, обводиться і проставляється нова сума. На зворотному боці вкритого (депонованого) акредитива проводиться запис про розмір суми, що підлягає і датою повернення, яка завіряється підписом бухгалтерського працівника із зазначенням прізвища, а також штампом банку.

Повернення суми банку-емітенту по покритому (депонованої) акредитиву здійснюється виконуючим банком платіжним дорученням одночасно із закриттям акредитива після закінчення терміну дії акредитива або в день подання документа, що є підставою для закриття акредитива.

Порядок відкликання непокритого (гарантованого) акредитива встановлюється угодою між банком-емітентом і виконуючим банком.

Про закриття акредитива виконуючий банк повинен направити в банк-емітент повідомлення, складене в довільній формі і оформлене відбитком штампа банку, датою складання і підписом бухгалтерського працівника.

Беручи до уваги обмеженість видів акредитивів, чітко регламентований маршрут платежу і обов'язкове попереднє депонування грошових коштів на окремому рахунку, слід констатувати, що в сучасній банківській практиці частка розрахунків за акредитивом достатня мала. Найбільш затребуваною у господарюючих суб'єктів у підприємницькій діяльності різновидом акредитива виступає документарний акредитив, правовий режим якого визначений Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів (публікація Міжнародної торгової палати № 500). Широкий діапазон видів документарного акредитива, його забезпечувальний характер і можливість участі в розрахунковій операції численних суб'єктів дозволяє вважати акредитив досить зручною, дієвої та надійною формою безготівкових розрахунків, "яка більше, ніж інші, дозволяє контрагентам відчувати себе захищеними від неналежних дій іншої сторони. Вона є однією з найбільш затребуваних форм платежу при проведенні як простих, так і складних структурованих угод ", а також" надає учасникам угоди можливість використовувати його не тільки з метою здійснення розрахунків, а й як інструмент фінансування " [1] .

 • [1] Федорова, Н. В. Акредитиви - практика і перспектива / Н. В. Федорова // Розрахунки і операційна робота в комерційному банку. 2005. № 11.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >