Робота банку при розрахунках по інкасо

Розрахунки по інкасо

Вони являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк (банк-емітент) за дорученням і за рахунок клієнта на підставі розрахункових документів здійснює дії щодо одержання від платника платежу. Для здійснення розрахунків по інкасо банк-емітент має право залучати інший банк (виконуючий банк).

Розрахунки по інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (у безспірному порядку).

Платіжні вимоги та інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів (стягувачем) до рахунку платника через банк, що обслуговує отримувача коштів (стягувача).

Одержувач коштів (стягувач) представляє в банк зазначені розрахункові документи при реєстрі переданих на інкасо розрахункових документів, який складається в двох примірниках. До реєстру можуть включатися на розсуд отримувача коштів (стягувача) платіжні вимоги і (або) інкасові доручення.

Перший примірник реєстру оформляється двома підписами осіб, що мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки.

При прийомі на інкасо платіжних вимог, інкасових доручень відповідальний виконавець банку-емітента здійснює перевірку відповідності розрахункового документа встановленої форми бланка, повноти заповнення всіх передбачених бланком реквізитів, відповідності підписів і печатки отримувача коштів (стягувача) зразкам, зазначених у картці зі зразками підписів і відбитка печатки , а також ідентичності всіх примірників розрахункових документів. При прийомі інкасових доручень з доданими виконавчими документами відповідальний виконавець банку зобов'язаний перевірити відповідність реквізитів розрахункового документа (дати і номера виконавчого документа, на який зроблено посилання в розрахунковому документі, стягуваної суми, найменувань, зазначених у полях "Платник" та "Одержувач" розрахункового документа) реквізитами виконавчого документа. Найменування, вказане в полі "Одержувач" розрахункового документа, може не відповідати найменуванню стягувача у виконавчому документі в разі стягнення коштів судовим приставом-виконавцем на депозитний рахунок служби судових приставів.

Після перевірки правильності заповнення на всіх примірниках прийнятих розрахункових документів проставляються штамп банку-емітента, дата прийому і підпис відповідального виконавця. Пропущені документи викреслюються з реєстру переданих на інкасо розрахункових документів і повертаються одержувачу коштів (стягувачу), кількість і сума розрахункових документів в реєстрі виправляються. Обидва примірники реєстру і виправлення в них завіряються підписом відповідального виконавця банку-емітента.

Останні екземпляри розрахункових документів разом з другим примірником реєстру повертаються одержувачу коштів (стягувачу) в якості підтвердження прийому документів на інкасо.

Перші екземпляри реєстрів залишаються в банку-емітенті, підшиваються в окрему папку, використовуються в якості журналу реєстрації прийнятих на інкасо розрахункових документів і зберігаються в банку-емітенті відповідно до встановлених термінів зберігання документів.

Банк-емітент, який прийняв на інкасо розрахункові документи, приймає на себе зобов'язання доставити їх за призначенням. Дане зобов'язання, а також порядок і терміни відшкодування витрат з доставки розрахункових документів відображаються в договорі банківського рахунку з клієнтом.

Установи та підрозділи розрахункової мережі Банку Росії здійснюють експедирування розрахункових документів самих кредитних організацій та інших клієнтів Банку Росії в порядку, передбаченому нормативними актами Банку Росії.

Кредитні організації (філії) організують доставку розрахункових документів своїх клієнтів самостійно.

Платіжні вимоги та інкасові доручення клієнтів кредитних організацій (філій), що пред'являються до рахунку кредитної організації (філії), повинні направлятися в установу чи підрозділ Банку Росії, що обслуговує дану кредитну організацію (філія).

Надійшли в виконуючий банк платіжні вимоги та інкасові доручення реєструються в журналі довільної форми із зазначенням номера рахунку платника, номери, дати та суми кожного розрахункового документа. Установами та підрозділами розрахункової мережі Банку Росії при реєстрації додатково вказуються БИК банку платника і банку отримувача коштів (банку стягувача). На нервом екземплярі надійшли платіжних вимог і інкасових доручень у верхньому лівому кутку проставляється дата надходження розрахункового документа.

Відповідальний виконавець виконуючого банку здійснює контроль повноти і правильності заповнення реквізитів платіжних вимог і інкасових доручень, за винятком перевірки підписів і печатки отримувача коштів (стягувача), а також перевіряє наявність на всіх примірниках розрахункових документів штампа банку-емітента та підпису відповідального виконавця.

Розрахункові документи, оформлені з порушенням вимог, підлягають поверненню. При поверненні платіжних вимог, інкасових доручень в реєстраційному журналі робиться запис із зазначенням дати і причини повернення.

При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника і при відсутності в договорі банківського рахунку умови про оплату розрахункових документів понад наявні на рахунку грошових коштів платіжні вимоги, акцептовані платником, платіжні вимоги на безакцептне списання грошових коштів та інкасові доручення (з доданими у встановлених законодавством випадках виконавчими документами) вкладаються у картотеку "Розрахункові документи, не сплачені в строк" із зазначенням дати поміщення в картотеку.

Виконуючий банк зобов'язаний сповістити банк-емітент про приміщенні розрахункових документів в картотеку "Розрахункові документи, не сплачені в строк", направивши повідомлення про постановку в картотеку. Зазначене повідомлення надсилається виконуючим банком банку-емітенту не пізніше, робочого дня, наступного за днем ​​приміщення розрахункових документів у картотеку. При цьому на зворотному боці першого примірника розрахункового документа робиться відмітка про дату направлення повідомлення, проставляються штамп банку і підпис відповідального виконавця.

Банк-емітент доводить повідомлення про постановку в картотеку до клієнта після отримання повідомлення від виконуючого банку.

Оплата розрахункових документів проводиться в міру надходження грошових коштів на рахунок платника в черговості, встановленої законодавством.

Допускається часткова оплата платіжних вимог, інкасових доручень, які перебувають в картотеці "Розрахункові документи, не сплачені в строк".

Часткова оплата проводиться платіжним ордером в порядку, аналогічному порядку часткової оплати платіжного доручення, за винятком позначки про часткову оплату.

При частковій оплаті платіжного вимоги, інкасового доручення з картотеки "Розрахункові документи, не сплачені в строк" відповідальний виконавець банку проставляє на всіх примірниках розрахункового документа в відповідних графах у нижній частині бланка номер часткового платежу, номер і дату платіжного ордера, яким здійснено оплату, суму часткового платежу, суму залишку і завіряє зроблені записи своїм підписом.

При оплаті платіжного вимоги, інкасового доручення на всіх примірниках розрахункового документа проставляється дата списання грошових коштів з рахунку платника (при частковій оплаті - дата останнього платежу), в поле "Відмітки банку платника" проставляються штамп банку платника і підпис відповідального виконавця.

При неотриманні платежу за платіжною вимогою, інкасовому дорученням або повідомлення про постановку в картотеку банк-емітент може на прохання одержувача (стягувача) коштів направити в виконуючий банк запит у довільній формі про причини несплати зазначених розрахункових документів не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​отримання відповідного документа від отримувача коштів (стягувача), якщо інший термін не передбачено договором банківського рахунку.

У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта щодо отримання платежу на підставі платіжного вимоги або інкасового доручення банк-емітент несе перед ним відповідальність відповідно до законодавства.

Більш наочно маршрут проходження платежу по інкасо виглядає наступним чином.

 • 1. Ініціатором платежу в даному випадку виступає одержувач коштів (стягувач). Відповідно, розрахункова операція починається з подання одержувачем коштів (стягувачем) в обслуговуючий його банк (банк-емітент) платіжної вимоги (інкасового доручення) при реєстрі переданих на інкасо документів.
 • 2. Відповідальний виконавець банку-емітента при прийомі на інкасо платіжних документів перевіряє відповідність розрахункового документа встановленої форми бланка, повноти заповнення всіх необхідних реквізитів, підписів та печаток наявними в банку зразкам. Згідно з чинним законодавством саме банк-емітент зобов'язується доставити за призначенням прийняті на інкасо документи. В ході виконання цього обов'язку, що випливає з договору банківського рахунку, укладеного між клієнтом і банком, банк-емітент має право залучити інший банк - виконуючий.
 • 3. Оскільки банк-емітент, який прийняв па інкасо розрахункові документи, приймає на себе зобов'язання доставити їх за призначенням, розрахункові документи надсилаються до виконуючого банку. Якщо маршрут платежу охоплює інші кредитні організації, доставку розрахункових документів вони здійснюють самостійно; якщо платіж проходить через установи та підрозділи розрахункової мережі Банку Росії, експедируються розрахункові документи самих кредитних організацій в порядку, встановленому ЦБ РФ.
 • 4. Надійшли в виконуючий банк розрахункові документи реєструються в журналі довільної форми. При цьому відповідальний виконавець банку контролює повноту і правильність заповнення реквізитів розрахункових документів.
 • 5. Один з примірників розрахункових документів надсилається платнику для акцепту (при розрахунках інкасовими дорученнями дана стадія випадає). При цьому розрахункові документи поміщаються в картотеку по позабалансовому рахунку "Розрахункові документи, що чекає акценту для оплати".
 • 6. Після акцепту розрахункових документів відповідна грошова сума списується з ведеться в кредитній організації банківського рахунку платника і зараховується на рахунок одержувача коштів. Чинним законодавством допускається також часткова оплата розрахункових документів.

Розрахунки по інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплачуватися які можуть за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (у безспірному порядку).

Платіжна вимога є розрахунковим документом, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк.

Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором.

Розрахунки за допомогою платіжних вимог можуть здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника.

Без акцепту платника розрахунки платіжними вимогами здійснюються у випадках:

 • 1) встановлених законодавством;
 • 2) передбачених сторонами за основним договором за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

Платіжна вимога складається на бланку форми 0401061.

У платіжній вимозі зазначаються:

 • а) умова оплати;
 • б) термін для акцепту;
 • в) дата надсилання (вручення) платнику передбачених договором документів у разі, якщо ці документи були відіслані (вручені) їм платнику;
 • г) найменування товару (виконаних робіт, наданих послуг), номер і дата договору, номери документів, що підтверджують поставку товару (виконання робіт, надання послуг), дата поставки товару (виконання робіт, надання послуг), спосіб поставки товару та інші реквізити.

У платіжній вимозі, оплачуваній з акцептом платника, в полі "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "з акцептом".

Термін для акцепту платіжних вимог визначається сторонами за основним договором. При цьому термін для акцепту повинен бути не менше п'яти робочих днів.

При оформленні платіжного вимоги кредитор (одержувач коштів) але основним договором в полі "Термін для акцепту" вказує кількість днів, встановлених договором для акцепту платіжної вимоги. При відсутності такої вказівки строком для акцепту вважаються п'ять робочих днів.

Па всіх примірниках прийнятих виконуючим банком платіжних вимог відповідальний виконавець банку в полі "Закінчення строку акцепту" проставляє дату, по настанні якої закінчується термін акценту платіжної вимоги. При обчисленні дати в розрахунок приймаються робочі дні. День надходження до банку платіжної вимоги до уваги дати не включається.

Останній примірник платіжного вимоги використовується для сповіщення платника про надходження платіжної вимоги. Зазначений екземпляр розрахункового документа передається платнику для акцепту нс пізніше наступного робочого дня з дня надходження до банку платіжної вимоги. Передача платіжних вимог платникові здійснюється виконуючим банком в порядку, передбаченому договором банківського рахунку.

Платіжні вимоги поміщаються виконуючим банком у картотеку розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, до отримання акцепту платника, відмови від акцепту (повного або часткового) або закінчення терміну акцепту.

Платник протягом терміну, встановленого для акцепту, представляє в банк відповідний документ про акцепт платіжного вимоги або відмову в цілому або частково від його акцепту на підставах, передбачених в основному договорі, в тому числі у разі невідповідності застосовуваної форми розрахунків з укладеним договором, з обов'язковим посиланням на пункт, номер, дату договору і зазначенням мотивів відмови.

Акцепт платіжного вимоги або відмову від акцепту (повний або частковий) оформляється заявою про акцепт, відмову від акцепту.

При акцепт платіжних вимог заява складається в двох примірниках, перший з яких оформляється підписами посадових осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки платника.

При повному або частковому відмову від акцепту заява складається в трьох примірниках. Перший і другий примірники заяви оформляються підписами посадових осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки платника.

Відповідальний виконавець банку, що обслуговує рахунок платника, перевіряє правильність і повноту оформлення клієнтом заяви про акцепт, відмову від акцепту, наявність підстави для відмови, посилання на номер, дату, пункт договору, в якому це підстава передбачено, а також відповідність номера і дати договору зазначеним в платіжній вимозі і проставляє на всіх примірниках заяви свій підпис та відбиток штампа банку із зазначенням дати. Останній екземпляр заяви про акцепт, відмову від акцепту повертається платнику як розписки про одержання заяви.

Акцептованим платіжним вимога не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​прийому заяви, списується меморіальним ордером з позабалансового рахунку обліку сум розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, і оплачується з рахунку платника. Примірник заяви разом з першим примірником платіжного вимоги міститься в документи дня в якості підстави списання грошових коштів з рахунку клієнта.

При повній відмові від акцепту платіжна вимога списується меморіальним ордером з позабалансового рахунку обліку сум розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, і не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​прийому заяви, має бути повернуто в банк-емітент разом з екземпляром заяви для повернення одержувачу коштів.

Примірник заяви разом з копією платіжного вимоги і меморіальним ордером поміщається в документи дня в якості підстави списання суми платіжної вимоги з позабалансового рахунку обліку сум розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, і повернення розрахункового документа без оплати.

При часткову відмову від акцепту платіжна вимога не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​прийому заяви, списується в повній сумі меморіальним ордером з позабалансового рахунку обліку сум розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, і оплачується в сумі, акцептованої платником. При цьому сума платіжної вимоги, позначену цифрами, обводиться і поряд з нею виводиться нова сума, що підлягає оплаті. Вироблена запис засвідчується підписом відповідального виконавця банку.

Один примірник заяви разом з першим примірником платіжного вимоги міститься в документи дня в якості підстави списання грошових коштів з рахунку клієнта, другий примірник заяви не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​прийому заяви, направляється в банк-емітент для передачі одержувачу коштів.

При неотриманні у встановлений термін заяви про акцент, відмову від акценту платіжна вимога на наступний робочий день після закінчення терміну акцепту списується меморіальним ордером з позабалансового рахунку обліку сум розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, і повертається в банк-емітент з зазначенням на зворотному боці першого примірника платіжної вимоги причини повернення: "Не отримано згоду на акцепт".

У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів з рахунків платників па підставі законодавства в поле "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "без акцепту", а також робить посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті), на підставі якого здійснюється стягнення. В поле "Призначення платежу" стягувачем у встановлених випадках вказуються показання вимірювальних приладів і діючі тарифи або виробляється запис про розрахунках на підставі вимірювальних приладів та діючих тарифів.

У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів на підставі договору в поле "Умова оплати" одержувач коштів указує "без акцепту", а також дату, номер основного договору і відповідний його пункт, який передбачає право безакцептного списання.

Безакцептне списання грошових коштів з рахунку у випадках, передбачених основним договором, здійснюється банком за наявності в договорі банківського рахунку умови про безакцептне списання грошових коштів або на підставі додаткової угоди до договору банківського рахунку, що містить відповідне умова. Платник зобов'язаний подати в обслуговуючий банк відомості про кредиторі (одержувача коштів), який має право виставляти платіжні вимоги на списання грошових коштів в безакцептному порядку, найменування товарів, робіт або послуг, за які будуть проводитися платежі, а також про основному договорі (дата, номер і відповідний пункт, що передбачає право безакцептного списання).

Відсутність умови про безакцептне списання грошових коштів в договорі банківського рахунку або додаткової угоди до договору банківського рахунку, а також відсутність відомостей про кредиторі (одержувача коштів) та інших вищевказаних відомостей є підставою для відмови банком в оплаті платіжної вимоги без акцепту. Дане платіжне вимога оплачується в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту п'ять робочих днів.

При прийомі платіжних вимог на безакцептне списання грошових коштів відповідальний виконавець виконуючого банку зобов'язаний перевірити наявність посилання на законодавчий акт (основний договір), що дає право одержувачу коштів на зазначений порядок розрахунків, його дату, номер, відповідний пункт, а також у встановлених випадках наявність показань вимірювальних приладів та діючих тарифів або записи про розрахунках на підставі вимірювальних приладів та діючих тарифів.

При відсутності вказівки "без акцепту" платіжні вимоги підлягають оплаті платником в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту п'ять робочих днів.

Банки не розглядають по суті заперечень платників зі списання грошових коштів з їх рахунків в безакцептному порядку.

Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку.

Інкасові доручення застосовуються:

 • 1) у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, які виконують контрольні функції;
 • 2) для стягнення за виконавчими документами;
 • 3) у випадках, передбачених сторонами за основним договором, за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

Відповідно до ст. 6 Федерального закону "Про виконавче провадження" виконавчий документ, в якому містяться вимоги судових актів і актів інших органів про стягнення грошових коштів, може бути направлений стягувачем безпосередньо в банк або іншу кредитну організацію, якщо стягувач має відомості про наявні там рахунках боржника та про наявність на них грошових коштів.

Інкасове доручення також складається на бланку форми 0401071.

При стягненні коштів з рахунків в безспірному порядку у випадках, встановлених законом, в інкасовому дорученні в полі "Призначення платежу" має бути зроблено посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті).

При стягненні коштів на підставі виконавчих документів інкасове доручення повинно містити посилання на дату видачі виконавчого документа, його номер, номер справи, по якій прийнято рішення, що підлягає примусовому виконанню, а також найменування органу, який виніс таке рішення. У разі стягнення виконавчого збору судовим приставом- виконавцем інкасове доручення повинно містити вказівку на стягнення виконавчого збору, а також посилання на дату і номер виконавчого документа судового пристава-виконавця.

Інкасові доручення на стягнення грошових коштів з рахунків, виставлені на підставі виконавчих документів, приймаються банком стягувача з додатком оригіналу виконавчого документа або його дубліката.

Банки не приймають до виконання інкасові доручення на списання грошових коштів у безспірному порядку, якщо доданий до інкасовому дорученням виконавчий документ пред'явлено після закінчення терміну, встановленого законодавством (ст. 21 Федерального закону "Про виконавче провадження").

Банки, що обслуговують боржників (виконують банки), виконують надійшли інкасові доручення з доданими виконавчими документами або за відсутності або недостатності коштів на рахунку боржника для задоволення вимог стягувача роблять на виконавчому документі відмітку про повне або часткове невиконання зазначених в ньому вимог і поміщають інкасове доручення з прикладеним виконавчим документом в картотеку "Розрахункові документи, не сплачені в строк". Інкасові доручення виконуються у міру надходження грошових коштів до черговості, встановленої ст. 855 ГК.

Безперечний порядок списання грошових коштів застосовується за зобов'язаннями відповідно до умов основного договору, за винятком випадків, встановлених Банком Росії.

Списання грошових коштів у безспірному порядку у випадках, передбачених основним договором, здійснюється банком за наявності в договорі банківського рахунку умови про списання грошових коштів у безспірному порядку або на підставі додаткової угоди до договору банківського рахунку, що містить відповідне умова. Платник зобов'язаний подати в обслуговуючий банк відомості про кредиторі (одержувача коштів), що має право виставляти інкасові доручення на списання грошових коштів у безспірному порядку, зобов'язання, за яким будуть проводитися платежі, а також про основному договорі (дата, номер і відповідний пункт, що передбачає право безспірного списання).

Відсутність умови про списання грошових коштів у безспірному порядку в договорі банківського рахунку або додаткової угоди до договору банківського рахунку, а також відсутність відомостей про кредиторі (одержувача коштів) та інших вищевказаних відомостей є підставою для відмови банком в оплаті інкасового доручення.

Інкасове доручення повинно містити посилання на дату, номер основного договору і відповідний його пункт, який передбачає право безспірного списання. Банки не розглядають по суті заперечень платників проти списання грошових коштів з їх рахунків в безспірному порядку.

Банки призупиняють списання грошових коштів у безспірному порядку в наступних випадках:

 • - За рішенням органу, який здійснює контрольні функції відповідно до законодавства, про призупинення стягнення;
 • - При наявності судового акта про призупинення стягнення;
 • - З інших підстав, передбачених законодавством.

У документі, який подається в банк, вказуються дані інкасового доручення, стягнення за яким має бути призупинено. При поновленні списання грошових коштів по інкасовому дорученням його виконання здійснюється зі збереженням зазначеної в ньому групи черговості і календарної черговості надходження документа всередині групи.

Виконавчий документ, стягнення грошових коштів за яким нс вироблялося (за винятком випадків припинення виконавчого провадження) або вироблено частково, повертається разом з інкасовим дорученням виконуючим банком банку-емітенту для передачі стягувачеві особисто під розписку про одержання або рекомендованим листом з повідомленням. При цьому виконуючий банк робить на виконавчому документі відмітку про дату повернення виконавчого документа із зазначенням стягненої суми, якщо мала місце часткова оплата документа.

Виконавчий документ, стягнення грошових коштів за яким вироблено або припинено, повертається виконуючим банком рекомендованою поштою з повідомленням до суду або інший орган, який видав виконавчий документ. При цьому виконуючий банк робить на виконавчому документі відмітку про дату його виконання із зазначенням стягненої суми або датою повернення із зазначенням підстави припинення стягнення (номер і дата заяви стягувача, ухвали суду (арбітражного суду) або іншого документа) і стягнутої суми, якщо мала місце часткова оплата документа.

Про повернення виконавчого документа в журналі реєстрації банку робиться відмітка із зазначенням дати повернення, суми (або залишку суми) і причини повернення.

Відповідно до п. 3 ст. 874 ЦК у разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк-емітент несе перед ним відповідальність на підставах і в розмірі, які передбачені гл. 25 ГК. Одночасно закон допускає можливість покладання судом відповідальності перед одержувачем на виконуючий банк, якщо невиконання чи неналежне виконання доручення мало місце в зв'язку з порушенням цим банком правил розрахункових операцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >