Надання джерелами формування кредитної історії інформації в бюро кредитних історій. Порядок отримання кредитного звіту

Джерела формування кредитної історії

[1] представляють інформацію, що становить кредитну історію, в хоча б одне з БКІ на підставі договору про надання інформаційних послуг, що укладається між джерелом формування кредитної історії і БКІ. За своєю правовою природою даний договір є договором приєднання, умови якого визначає БКІ.

Обов'язковою умовою для направлення в БКІ інформації про позичальника кредитної організацією є наявність згоди позичальника на її подання . Як правило, кредитні організації вказують у кредитних договорах з позичальниками окрему статтю (пункт) про згоду (або незгоду) останнього на розкриття даного роду інформації. Допускається і підписання позичальником окремого документа (листи, заяви та ін.), Що містить таку згоду.

З одного боку, відповідальності позичальника за відмову в наданні такої інформації чинним законодавством не передбачено. З іншого боку, ризик неповернення кредиту, виданого банком такого позичальника, незрівнянно вищий, в зв'язку з чим кредитні організації мають право передбачати в відношенні такого клієнта менш комфортні умови кредитування, аж до відмови у видачі кредиту.

Джерело формування кредитної історії представляє інформацію в БКІ тільки при наявності на це письмової або іншим способом документально зафіксованого згоди позичальника, отриманого в будь-якій формі, що дозволяє однозначно визначити його отримання.

Позичальник як суб'єкт кредитної історії представляє джерела формування кредитної історії код суб'єкта кредитної історії [2] при укладенні договору позики (кредиту), якщо у нього на момент укладення договору позики (кредиту) відсутня кредитна історія в будь-якому БКІ. Суб'єкт кредитної історії формує код самостійно і має право його змінити або створити для кожного користувача кредитної історії додатковий код. Джерело формування кредитної історії приймає від суб'єкта кредитної історії код і надає його в БКІ одночасно з інформацією, що становить частину кредитної історії позичальника. Крім того, код є паролем за зверненням суб'єкта кредитної історії в ЦККІ через Інтернет. Порядок формування, заміни та анулювання кодів суб'єкта кредитної історії встановлюється Банком Росії.

За загальним правилом, джерела формування кредитної історії представляють інформацію в БКІ в термін, передбачений договором про надання інформаційних послуг, але нс пізніше 10 днів з дня вчинення дії (настання події), інформація про який входить до складу кредитної історії, або з дня, коли джерела формування кредитної історії стало відомо про вчинення такої дії (настання такої події). Інформація подається в БКІ в формі електронного документа.

Бюро кредитних історій надає кредитний звіт:

1) користувачеві кредитної історії - за його запитом і на підставі договору про надання інформаційних послуг, що укладається між користувачем кредитної історії і БКІ.

Фізичні особи, за винятком індивідуальних підприємців, мають право на отримання кредитних звітів тільки в разі, якщо вони є суб'єктами відповідних кредитних історій, за якими запитуються кредитні звіти.

Основна частина кредитної історії розкривається користувачеві кредитної історії тільки на підставі запиту, що містить повну інформацію про суб'єкта запитуваної кредитної історії з титульної частини кредитної історії.

При наданні користувачу кредитної історії кредитного звіту БКІ вносить в додаткову (закриту) частину кредитної історії наступну інформацію:

 • а) щодо користувача кредитної історії - юридичної особи:
  • - Повне та скорочене (у разі якщо таке є) найменування юридичної особи, в тому числі фірмове найменування, найменування на одній з мов пародов Російської Федерації і (або) іноземною мовою;
  • - Єдиний державний реєстраційний номер;
  • - ІПН;
  • - Код ОКПО;
  • - Дату запиту;
 • б) щодо користувача кредитної історії - індивідуального підприємця:
  • - Відомості про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця;
  • - Прізвище, ім'я, по батькові (якщо останнє є) на російській мові (для іноземних громадян і осіб без громадянства - написані літерами латинського алфавіту на підставі відомостей, що містяться в документі, що посвідчує особу);
  • - ІПН;
  • - Дані паспорта громадянина Російської Федерації, а при його відсутності - документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата і місце видачі, найменування та код органу, що видав паспорт або інший документ, що засвідчує особу);
  • - Дату запиту.

Кредитний звіт надається користувачам кредитних історій тільки в формі електронного документа, юридична сила якого підтверджена електронним підписом або іншим аналогом власноручного підпису керівника бюро кредитних історій або іншої уповноваженої особи бюро кредитних історій.

Основна частина кредитної історії розкривається користувачеві кредитної історії з письмового або іншим способом документально зафіксованого згоди суб'єкта кредитної історії. У цій згоді повинні бути вказані найменування користувача кредитної історії і дата його оформлення.

За загальним правилом, згода суб'єкта кредитної історії, отримане користувачем кредитної історії, действуетв протягом одного місяця з дня його оформлення. Винятки встановлені для користувачів, які є кредитними організаціями. В силу ст. 6 Закону про кредитні історії згоду суб'єкта кредитної історії, отримане кредитною організацією, зберігає силу протягом всього терміну дії договору позики (кредиту), укладеного з зазначеним суб'єктом кредитної історії. Після закінчення зазначеного терміну БКІ не має права розкривати основну частину кредитної історії користувач, це згоду;

 • 2) суб'єкту кредитної історії - за його запитом для ознайомлення зі своєю кредитною історією. Кредитні звіти надаються суб'єкту кредитної історії на його запит однієї з двох форм:
  • - В письмовій формі, завіреною печаткою БКІ та підписом керівника БКІ або його заступника;
  • - У формі електронного документа, юридична сила якого підтверджена електронним підписом або іншим аналогом власноручного підпису керівника або іншої уповноваженої особи бюро кредитних історій;
 • 3) в ЦККІ - титульну частину кредитного звіту відповідно до вказівки ЦБ РФ від 31.08.2005 № 1611-У "Про порядок і формах уявлення бюро кредитних історій інформації, що міститься в титульних частинах кредитних історій, і кодів суб'єктів кредитних історій в Центральний каталог кредитних історій ".

Інформація, що міститься в титульних частинах кредитних історій (а також про зміни, що вносяться в титульні частини), надається БКІ в ЦККІ протягом двох робочих днів з дня початку формування відповідної кредитної історії або з дня внесення змін до її титульну частину. Одночасно із зазначеною інформацією БКІ представляє в ЦККІ код суб'єкта кредитної історії, отриманий від джерела формування кредитної історії. У разі якщо БКІ не отримало від джерела формування кредитної історії коду суб'єкта кредитної історії, зазначена інформація направляється в ЦККІ без коду суб'єкта кредитної історії (правила формування, заміни та анулювання кодів суб'єкта кредитної історії встановлені зазначенням ЦБ РФ від 31.08.2005 № 1610-У " Про порядок направлення запитів і отримання інформації з Центрального каталогу кредитних історій суб'єктами кредитних історій і користувачами кредитних історій за допомогою звернення до представництва Банку Росії в мережі Інтернет "),

Вищевказана інформація надається БКІ в ЦККІ по електронній пошті у вигляді електронного повідомлення із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації, прийнятих до використання в Банку Росії.

Електронне повідомлення надсилається в ЦККІ один раз протягом робочого дня (при наявності даних) і може містити:

 • - Інформацію з однієї або більше титульних частин кредитних історій з додаються до неї кодами суб'єктів кредитних історій (при їх наявності);
 • - Інформацію про зміни, що вносяться в титульні частини кредитних історій;
 • - Інформацію про коригування інформації з титульних частин кредитних історій (в разі виявлення помилок в раніше відправленої інформації).

ЦККІ здійснює розшифрування електронного повідомлення і виробляє перевірку коду аутентифікації електронного повідомлення з метою підтвердження достовірності та з метою контролю цілісності даного електронного повідомлення, а також перевірку відповідності формату електронного повідомлення встановленим Банком Росії вимогам. За результатами розшифрування і перевірки коду аутентифікації електронного повідомлення, а також перевірки відповідності формату електронного повідомлення встановленим Банком Росії вимогам ЦККІ направляє на адресу БКІ відповідь електронне повідомлення про прийняття (неприйняття) його електронного повідомлення в подальшу обробку;

4) до суду (судді) у кримінальній справі, що знаходиться в його виробництві, а при наявності згоди керівника слідчого органу - в органи попереднього слідства у порушеній кримінальній справі, що знаходиться в їх виробництві, - додаткову (закриту) частину кредитної історії.

Додаткова (закрита) частину кредитної історії може бути надана також суб'єкту кредитної історії. Відповідно до Положення про надання додаткової (закритої) частини кредитної історії суб'єкту кредитної історії, до суду (судді) і до органів попереднього слідства, затвердженим постановою Уряду РФ від 16.07.2005 № 435, додаткова (закрита) частину кредитної історії представляється до суду ( судді) і органам попереднього слідства на підставі відповідних запитів, що містять відомості про наявність у провадженні суду відповідної кримінальної справи (для органів попереднього слідства - про наявність в їх виробництві відповідної кримінальної справи і згоди керівника слідчого органу на надання такої інформації), протягом 10 днів з дня надходження запиту в письмовій формі, завіреною печаткою БКІ та підписом його керівника.

 • [1] Джерело формування кредитної історії - організація, що є кредитором (кредитором) за договором позики (кредиту) і представляє інформацію, що входить до складу кредитної історії, в бюро кредитних історій.
 • [2] Код суб'єкта кредитної історії - комбінація цифрових та буквених символів, певна суб'єктом кредитної історії, яка використовується ним та (або) з його згоди користувачем кредитної історії при направленні в ЦККІ запиту про БКІ, в якому (яких) сформована (сформовані) кредитна історія (кредитні історії) суб'єкта кредитної історії, для підтвердження правомірності подання зазначеної інформації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >