КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні фактори розвитку кон'юнктури ринку

Кон'юнктура являє собою сукупність ознак і показників, які характеризують поточний стан економіки.

Вивчення кон'юнктури ринку передбачає аналіз ситуації на ринку і її прогнозування. Кінцевим підсумком такого дослідження є отримання відповідей на наступні питання: в який момент і за якими цінами слід продавати або купувати товар.

Для вивчення кон'юнктури ринку та підготовки прогнозів його розвитку необхідно насамперед з'ясувати, в якій фазі свого циклу перебуває економіка країни. Потім дати комплексну характеристику економіки за попередній рік, виявити і проаналізувати всі фактори, що впливають на кон'юнктуру ринку, і зробити обгрунтований кон'юнктурний прогноз.

Виділяють стратегічні та оперативні цілі кон'юнктурного аналізу та прогнозування ринку.

Стратегічні цілі кон'юнктурного аналізу потребують виявлення та моделювання закономірностей ринкового механізму. Це дозволяє прогнозувати розвиток ринку та обґрунтовувати застосування економічних механізмів регулювання.

Оперативні цілі кон'юнктурного аналізу ситуації, що склалася орієнтовані на задоволення потреб маркетингу та менеджменту.

Для реалізації стратегічних та оперативних цілей основними завданнями кон'юнктурного аналізу є:

 • 1) оцінка стану ринку;
 • 2) характеристика масштабу (ємності) ринку;
 • 3) оцінка та аналіз основних пропорцій (часток) ринку;
 • 4) аналіз і прогнозування тенденцій розвитку ринку;
 • 5) аналіз сезонності та циклічності розвитку ринку;
 • 6) оцінка регіональних особливостей і відмінностей;
 • 7) аналіз ділової активності;
 • 8) оцінка комерційного (ринкового) ризику;
 • 9) характеристика ступеня монополізації ринку і інтенсивності конкуренції.

Вирішення цих завдань кон'юнктурного аналізу ринку представляється складним і вимагає серйозних досліджень, при яких використовуються системний та комплексний підходи.

Системний підхід до кон'юнктурному дослідженню припускає багаторівневе (ієрархічне) опис об'єкта. Як правило, дослідження об'єкта здійснюється не менше ніж на трьох рівнях:

 • • перший рівень передбачає дослідження об'єкта (ринку країни) в цілому, а також характеризують його узагальнених показників;
 • • другий рівень передбачає дослідження структури об'єкта (окремого товарного ринку) і характеризують його показники, а також системи зв'язків між окремими елементами об'єкта;
 • • третій рівень кон'юнктурного дослідження об'єкта передбачає опис стану окремих елементів товарного ринку.

Комплексний підхід до дослідження економічної кон'юнктури передбачає розгляд об'єкта дослідження на основі комплексного аналізу взаємодії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Так, при дослідженні кон'юнктури товарного ринку це означає, що об'єкт повинен вивчатися у взаємодії з загальногосподарської кон'юнктурою, з кон'юнктурою споживаючих галузей, а також з кон'юнктурою суміжних і доповнюють галузей.

Дослідження економічної кон'юнктури являє собою не тільки визначення її поточного стану, а й прогнозування напрямків і тенденцій розвитку ринку. Це необхідно організації для вироблення рішень в області збуту товарів і послуг, а також для планування науково-технічної та виробничої діяльності.

Вивчення кон'юнктури ринку передбачає:

 • • аналіз ціноутворення та збуту;
 • • визначення ринкового потенціалу і частки ринку;
 • • розробку короткострокового і довгострокового прогнозу.

Кон'юнктурне дослідження являє собою цілеспрямований збір і обробку інформації про стан товарного ринку, аналіз особливостей його функціонування, прогнозування основних параметрів і тенденцій розвитку ринку для прийняття ефективних маркетингових рішень. Це дослідження є основою для прийняття ефективного управлінського рішення по будь-якому виду господарської діяльності організації. Конкретні цілі та завдання в галузі виробництва і реалізації продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках повинні диктувати напрямок, масштаби і глибину проведених кон'юнктурних досліджень.

Метою кон'юнктурного дослідження може бути: визначення ємності ринку, динаміки та рівня ціни товару, обсягів реалізації товару, експорту або імпорту та ін.

Об'єктами кон'юнктурного дослідження є:

 • • загальногосподарські кон'юнктура. Дослідження цієї кон'юнктури припускає детальний розгляд макроекономічних процесів і тенденцій, що відбуваються в народному господарстві окремо взятої країни чи світового господарства в цілому;
 • • кон'юнктура товарного ринку. Це дослідження включає аналіз і прогноз стану ринку конкретного товару і передбачає вивчення галузей виробництва і споживання розглянутої продукції, їх взаємозв'язків, а також інфраструктурного забезпечення досліджуваного ринку.

Аналіз загальногосподарської кон'юнктури чи кон'юнктури конкретного товарного ринку в залежності від цілей дослідження можна проводити двома шляхами:

 • • якщо ставиться завдання з'ясувати тенденції розвитку кон'юнктури ринку за якийсь період, то аналіз проводиться шляхом вивчення її динаміки за цей період;
 • • якщо ставиться завдання визначити кон'юнктуру ринку на поточну дату, то аналіз проводиться з урахуванням фази економічного циклу в даний період.

Особливість кон'юнктурного дослідження ринку полягає в тому, що дослідник завжди має справу тільки з конкретними показниками (цифрами), що характеризують стан об'єкта дослідження. Аналіз цих показників повинен дати відповіді на поставлені питання. Тому, перш ніж приступити до процесу дослідження, слід скласти перелік питань і показників, необхідних для правильної оцінки об'єкта.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >