Випуск акцій, що супроводжується збільшенням розміру статутного капіталу кредитної організації

Статутний капітал кредитної організації, що діє у формі АТ, може бути збільшений шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій.

Рішення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій приймається загальними зборами акціонерів кредитної організації. Збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій здійснюється тільки за рахунок майна (капіталізації власних коштів (капіталу)) кредитної організації.

При збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості розміщених акцій реєстраційні документи оформляються на випуск акцій зі збільшеною номінальною вартістю.

У процесі розміщення акції з колишньою номінальною вартістю конвертуються у знову випущені акції зі збільшеною номінальною вартістю і після реєстрації підсумків випуску погашаються.

Рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій приймається загальними зборами акціонерів або радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації, якщо відповідно до статуту йому надано право приймати таке рішення. Рішення ради директорів (наглядової ради) про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій приймається одноголосно.

Додаткові акції можуть бути розміщені тільки в межах кількості оголошених акцій, встановленого статутом кредитної організації.

Сума, на яку збільшується статутний капітал кредитної організації за рахунок її майна (капіталізації власних коштів (капіталу)), не повинна перевищувати різницю між вартістю власних коштів (капіталу) і сумою статутного капіталу і резервного фонду кредитної організації.

На капіталізацію можуть бути спрямовані:

 • - Сума додаткового капіталу в межах залишків, що значаться на відповідних балансових рахунках з обліку приросту майна при переоцінці та (або) емісійного доходу;
 • - Кошти нерозподіленого прибутку.

Оплата додаткових акцій, що розміщуються через підписку, здійснюється за ціною, яка визначається радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації виходячи з їх ринкової вартості, але не нижче номінальної вартості.

Ціна розміщення додаткових акцій особам при здійсненні ними переважного права придбання акцій може бути встановлена ​​нижче ціни розміщення іншим особам, але не більше ніж на 10%.

Додаткові акції, що розміщуються шляхом підписки, розміщуються за умови їх повної оплати.

Порядок випуску акцій кредитної організації при їх консолідації і дробленні встановлено гл. 5 інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І.

Випуск облігацій кредитних організацій

Кредитна організація має право розміщувати облігації. Відповідно до ст. 816 ГК випуском і продажем облігацій оформляється укладення договору позики. Їх розміщення здійснюється за рішенням ради директорів (наглядової ради) кредитної організації, якщо інше не передбачено її статутом. Випуск облігацій допускається тільки після повної оплати статутного капіталу.

Номінальна вартість всіх випущених кредитною організацією облігацій нс повинна перевищувати розмір статутного капіталу або величину забезпечення, наданого кредитної організації третіми особами з метою випуску облігацій. У Російській Федерації кредитні організації випускають переважно тільки довгострокові облігації - з терміном погашення понад три роки, рідше - з терміном погашення від року до трьох років [1] .

Кредитна організація може випускати облігації таких видів:

 • а) іменні та на пред'явника;
 • б) забезпечені заставою власного майна або облігації із забезпеченням, наданим кредитної організації для цілей випуску третіми особами, облігації з іпотечним покриттям, облігації без забезпечення;
 • в) процентні та дисконтні;
 • г) конвертовані в акції;
 • д) з одноразовим строком погашення або облігації з терміном погашення за серіями у визначені терміни;
 • е) з можливістю дострокового погашення.

Кредитні організації можуть випускати облігації без забезпечення не раніше третього року свого існування за умови належного затвердження до цього часу двох річних балансів і на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу кредитної організації.

Надання забезпечення третіми особами при випуску облігацій кредитними організаціями потрібно у випадках:

 • - Існування кредитної організації менше двох років (на всю суму випуску облігацій);
 • - Існування кредитної організації більш двох років при випуску облігацій на суму, що перевищує розмір статутного капіталу (величина забезпечення повинна бути не менше суми перевищення розміру статутного капіталу).

Облігаціями з забезпеченням визнаються облігації кредитної організації, виконання зобов'язань за якими забезпечується заставою, заставою іпотечного покриття, поручительством, банківською гарантією, державної або муніципальної гарантією (ст. 27.2-27.5 Закону про ринок цінних паперів).

Облігація з забезпеченням надає її власнику повне право, що виникають з такого забезпечення. З переходом прав на облігацію з забезпеченням до нового власника (набувачеві) переходять всі права, що випливають з такого забезпечення. Передача прав, що виникли з наданого забезпечення, без передачі прав на облігацію є недійсною.

Предметом застави за облігаціями кредитних організацій із заставним забезпеченням можуть бути цінні папери і нерухоме майно.

Іпотечне покриття облігацій можуть становити тільки:

 • - Забезпечені іпотекою вимоги про повернення основної суми боргу та про сплату відсотків за кредитними договорами та договорами позики, в тому числі засвідчені заставними, що відповідають вимогам, встановленим Федеральним законом "Про іпотечні цінні папери";
 • - Іпотечні сертифікати участі, засвідчують частку їх власника у праві спільної власності на інше іпотечне покриття;
 • - Грошові кошти у валюті РФ або іноземній валюті;
 • - Державні цінні папери РФ і державні цінні папери суб'єктів РФ;
 • - Нерухоме майно, придбане (залишене за собою) кредитної організацією - емітентом облігацій з іпотечним покриттям відповідно до ГК при зверненні на нього стягнення у разі невиконання або неналежного виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання, що входив до складу іпотечного покриття облігацій.

Нерухоме майно може входити до складу іпотечного покриття облігацій за умови, що його придбання кредитною організацією - емітентом облігацій з іпотечним покриттям не суперечить вимогам, встановленим федеральними законами, і протягом не більше ніж двох років з моменту придбання.

У разі якщо кредитна організація - емітент випускає житлові облігації з іпотечним покриттям, включення до складу іпотечного покриття таких облігацій вимог, забезпечених іпотекою нерухомого майна, яка не є житловими приміщеннями, не допускається.

Іпотечне покриття може бути закладено в забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями двох або більше випусків. У разі емісії облігацій з одним іпотечним покриттям двох і більше випусків кредитна організація має право встановити черговість виконання зобов'язань за облігаціями. У цьому випадку погашення облігацій з іпотечним покриттям та виплата відсотків по ним здійснюються відповідно до Федерального закону "Про іпотечні цінні папери" в порядку встановленої черговості.

Розмір іпотечного покриття облігацій, а також умови виконання забезпечених іпотекою вимог, складових іпотечне покриття облігацій, повинні забезпечувати повноту [2] і своєчасність [3] виконання зобов'язань за облігаціями з даними іпотечним покриттям.

Майно, яке є предметом застави за облігаціями кредитних організацій із заставним забезпеченням, а також нерухоме майно, що входить до складу іпотечного покриття, підлягає оцінці оцінювачем.

Кожен власник облігацій кредитної організації із заставним забезпеченням і облігацій з іпотечним покриттям одного випуску має рівні з усіма іншими власниками облігацій цього ж випуску права щодо майна, що є предметом застави, а також страхового відшкодування, сум відшкодування, належних заставодавцю у разі вилучення (викупу) закладеного майна для державних або муніципальних потреб, його реквізиції або націоналізації.

Якщо цінні папери не є іменними, вони можуть бути надані в забезпечення по облігаціях тільки за умови врахування прав на них у депозитарії.

У разі якщо облігації забезпечені заставою цінних паперів, права на які враховуються в системі ведення реєстру (у реєстрі) або в депозитарії, після державної реєстрації випуску таких облігацій і до початку їх розміщення заставодавець зобов'язаний зафіксувати обтяження відповідних цінних паперів запорукою у особи, яка здійснює облік прав на ці цінні папери.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за облігаціями із заставним забезпеченням і облігаціями з іпотечним покриттям майно, що є предметом застави, слід було реалізувати за письмовою вимогою будь-якого з власників таких цінних паперів, спрямованому заставодавцю, особі, зазначеній у рішенні про випуск в якості особи, яка буде здійснювати реалізацію закладеного майна, а також кредитної організації - емітенту таких цінних паперів, якщо заставодавцем є третя особа.

Власники облігацій із заставним забезпеченням і облігацій з іпотечним покриттям мають право заявляти зазначені вимоги протягом двох місяців з дня настання строку виконання зобов'язання (закінчення останнього дня строку, якщо виконання зобов'язань передбачено протягом певного періоду часу).

Торги з реалізації заставленого майна, яким забезпечені зобов'язання за облігаціями, не можуть бути проведені раніше закінчення терміну, встановленого для пред'явлення вимог власників зазначених облігацій.

Грошові кошти, отримані від реалізації заставленого майна, направляються особам, що є власниками облігацій із заставним забезпеченням і облігацій з іпотечним покриттям, що має право на здійснення прав, засвідчених зазначеними цінними паперами, і який заявив свої вимоги протягом двомісячного терміну для направлення вимог про реалізацію заставленого майна , або після закінчення цього терміну, але не пізніше останнього дня терміну, встановленого рішенням про випуск цих цінних паперів для реалізації закладеного майна. Якщо сума, виручена при реалізації закладеного майна, перевищує розмір забезпечених заставою вимог по облігаціях, різниця після утримання з неї сум, необхідних для покриття витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на це майно і його реалізацією, повертається заставодавцю. Якщо сума, виручена при реалізації закладеного майна, не перевищує розмір забезпечених заставою вимог по облігаціях, то зазначена сума розподіляється пропорційно заявленим вимогам. Сума, виручена від реалізації заставленого майна і залишилася після задоволення в зазначеному порядку вимог власників облігацій із заставним забезпеченням, що не перевищує розміру забезпечених заставою вимог по облігаціях, підлягає зарахуванню в депозит нотаріуса. Власники, які не направили зазначених письмових вимог про реалізацію заставленого майна та які не отримали кошти від його реалізації, мають право отримати їх через депозит нотаріуса.

Договір поручительства, яким забезпечується виконання зобов'язань за облігаціями кредитної організації - емітента, вважається укладеним з моменту виникнення у їх першого власника прав на такі облігації. При цьому письмова форма договору поручительства вважається дотриманою.

Договір поручительства, яким забезпечується виконання зобов'язань за облігаціями кредитної організації - емітента, може передбачати тільки солідарну відповідальність поручителя і кредитної організації - емітента за невиконання або неналежне виконання кредитної організацією - емітентом зобов'язань за облігаціями.

Банківська гарантія, що надається в забезпечення виконання зобов'язань кредитної організації - емітента за облігаціями, не може бути відкликана. Термін, на який видається банківська гарантія, повинен не менше ніж на шість місяців перевищувати дату (термін закінчення) погашення облігацій кредитної організації, забезпечених такою гарантією.

Умовами банківської гарантії повинно бути передбачено, що права вимоги до гаранта переходять до особи, до якого переходять права на облігацію.

Банківська гарантія, якої забезпечується виконання зобов'язань за облігаціями кредитної організації - емітента, повинна передбачати тільки солідарну відповідальність гаранта і кредитної організації - емітента за іеісполненіе або неналежне виконання кредитної організацією - емітентом зобов'язань за облігаціями.

У разі розміщення облігацій на пред'явника до всіх екземплярів рішення про випуск облігацій, а в разі, якщо державна реєстрація випуску облігацій супроводжується реєстрацією проспекту облігацій, - також до всіх екземплярів проспекту облігацій підшивається зразок або опис сертифіката облігації.

У разі розміщення облігацій, забезпечених заставою емісійних цінних паперів, до всіх екземплярів рішення про випуск таких облігацій, а в разі, якщо державна реєстрація випуску облігацій супроводжується реєстрацією їх проспекту, - також до всіх екземплярів проспекту таких облігацій підшивається копія рішення про випуск закладаються емісійних цінних паперів.

Рішенням про випуск облігацій, що розміщуються шляхом відкритої підписки, може бути передбачено їх розміщення окремими частинами (траншами) в різні терміни протягом строку розміщення облігацій цього випуску, але не пізніше року з дня державної реєстрації випуску облігацій. У рішенні про випуск облігацій, що розміщуються траншами, має бути зазначено кількість або гранична кількість траншей облігацій, а також термін розміщення облігацій кожного траншу або порядок його визначення. Облігації кожного траншу повинні мати ідентифікаційний порядковий номер. Одночасне розміщення облігацій різних траншей одного випуску не допускається.

Невиконання зобов'язань кредитної організації - емітента за облігаціями є істотним порушенням умов укладеного договору позики (дефолт) в разі:

 • - Прострочення виконання зобов'язання по виплаті чергового відсотка (купона) по облігації на термін більше семи днів або відмови від виконання зазначеного зобов'язання;
 • - Прострочення виконання зобов'язання по виплаті суми основного боргу по облігації на термін більше 30 днів або відмови від виконання зазначеного зобов'язання.

Виконання відповідних зобов'язань з простроченням, що не перевищує зазначених термінів, становить технічний дефолт.

Порядок випуску конвертованих цінних паперів (облігацій, конвертованих в акції, та інших цінних паперів, конвертованих в акції) встановлено гл. 7 інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І.

 • [1] cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-2-3_11.htm&pid=pdko&sid=ovkosso
 • [2] Повнота виконання зобов'язань вважається забезпеченої, якщо розмір іпотечного покриття таких облігацій на будь-яку дату до їх погашення покриває розмір (суму) невиконаних зобов'язань за облігаціями з даними іпотечним покриттям.
 • [3] Своєчасність виконання зобов'язань вважається забезпеченої, якщо на дату початку найближчого періоду (купонного періоду), по закінченні якого власникам таких облігацій повинен бути виплачений відповідний дохід (процентний (купонний) дохід), розмір забезпечених іпотекою вимог, які повинні бути виконані до дати виплати такого доходу, в сумі з грошовими коштами та вартістю державних цінних паперів, що становлять іпотечне покриття зазначених облігацій, покриває розмір (суму) доходу, який повинен бути виплачений власникам облігацій з даними іпотечним покриттям після закінчення найближчого періоду (купонного періоду).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >