Реєстрація підсумків випуску

Кредитна організація - емітент не пізніше 30 днів після дня закінчення терміну розміщення цінних паперів, зазначеного в зареєстрованому рішенні про випуск (додатковий випуск) цінних паперів, а в разі, якщо всі цінні папери були розміщені до закінчення цього терміну, - не пізніше 30 днів після дня розміщення останньої цінного паперу цього випуску (додаткового випуску), подає до реєструючого органу звіт про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів.

Звіт про перший випуск акцій при установі кредитної організації - емітента представляється одночасно з поданням документів на отримання ліцензії на здійснення банківських операцій.

Звіт про підсумки випуску цінних паперів при реорганізації кредитної організації видається одночасно з поданням документів на реєстрацію випуску цінних паперів.

Звіт (повідомлення) про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів складається за формою додатка 8 до інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І.

Для державної реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів в реєструючий орган представляються:

 • - Заяву за формою додатка 7 до інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І (якщо державна реєстрація звіту про підсумки випуску не здійснюється одночасно з державною реєстрацією випуску цінних паперів);
 • - Звіт про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів за формою додатка 8 до інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І (подається окремо за кожним випуском цінних паперів);
 • - Опис документів за формою додатка 2 до інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І;
 • - Анкета кредитної організації - емітента за формою додатка 3 до інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І;
 • - Копія протоколу або виписка з протоколу засідання уповноваженого органу кредитної організації - емітента, на якому було затверджено звіт про підсумки випуску із зазначенням кворуму і результатів голосування за його твердження або копія наказу одноосібного виконавчого органу;
 • - Копія платіжного доручення, якій підтверджується факт сплати державного мита за державну реєстрацію звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів [1] (за винятком випадків, коли державна реєстрація звіту про підсумки випуску цінних паперів здійснюється одночасно з державною реєстрацією випуску цінних паперів) ;
 • - Копія виписки з накопичувального рахунку в Банку Росії, а також, в разі оплати акцій іноземною валютою, виписка з кореспондентського рахунку, відкритого для обліку надходить в оплату акцій, що розміщуються іноземної

валюти із зазначенням кредитної організації, в якій ведеться цей рахунок (у разі якщо оплата акцій здійснювалась з використанням накопичувального рахунку зі спеціальним режимом);

 • - Виписки з особових рахунків покупців акцій (за винятком випадків використання кредитної організацією накопичувального рахунку зі спеціальним режимом в рублях і (або) в іноземній валюті), що підтверджують надходження перерахованих інвесторами сум грошових коштів у валюті РФ і (або) іноземній валюті;
 • - Документ про отримання попередньої згоди Банку Росії в разі придбання та (або) отримання в довірче управління в результаті однієї або декількох угод однією юридичною чи фізичною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних між собою угодою, або групою юридичних осіб, є дочірніми чи залежними по відношенню один до одного, більше 20% акцій кредитної організації - емітента;
 • - Виписки з особових рахунків, кошти з яких підлягають капіталізації, за підписом одноосібного виконавчого органу і головного бухгалтера кредитної організації - емітента або осіб, які їх заміщають;
 • - Копія свідоцтва про право власності кредитної організації - емітента на банківську будівлю, передане інвестором в якості оплати акцій;
 • - Докази фіксації обтяження цінних паперів запорукою у особи, яка здійснює облік прав на ці цінні папери (в разі якщо предметом застави за облігаціями з забезпеченням є цінні папери, права на які враховуються в системі ведення реєстру (у реєстрі) або в депозитарії);
 • - Повідомлення про анулювання конвертованих цінних паперів у разі розміщення акцій шляхом конвертації;
 • - Документи (роздруківка з стрічки новин одного з інформаційних агентств, копія публікації в засобах масової інформації, роздруківка сторінки в мережі Інтернет, використовуваної кредитної організацією - емітентом для розкриття інформації, і т.п.), що підтверджують дотримання вимог щодо розкриття інформації на етапах державної реєстрації випуску (додаткового випуску) цінних паперів і розміщення цінних паперів у разі, якщо державна реєстрація випуску (додаткового випуску) цінних паперів супроводжувалася реєстрацією проспекту цінних паперів;
 • - Копії протоколів (виписок з протоколів) зборів (засідань) уповноваженого органу управління кредитної організації - емітента, який прийняв рішення про схвалення угод з розміщення цінних паперів, у скоєнні яких була зацікавленість кредитної організації - емітента (в разі, якщо в ході розміщення цінних паперів здійснені угоди, у вчиненні яких була зацікавленість кредитної організації - емітента, і зазначені угоди підлягали затвердженню уповноваженим органом управління кредитної організації - емітента) (див. гл. XI Федерального закону "Про акціонерні товариства");
 • - Копії протоколів (виписок з протоколів) зборів (засідань) уповноваженого органу управління кредитної організації - емітента, який прийняв рішення про схвалення великих угод з розміщення цінних паперів (у разі, якщо в ході розміщення ланцюгових паперів здійснені угоди, які були для кредитної організації - емітента великими угодами, підлягали затвердженню уповноваженим органом управління кредитної організації - емітента);
 • - Лист кредитної організації - емітента, що підтверджує повідомлення осіб, що мали переважне право придбання розміщувалися цінних паперів про можливість здійснення такого переважного права, з додатком копії публікації або зразка листи, які містять текст відповідного повідомлення, в разі, якщо при розміщенні цінних паперів надавалося переважне право їх придбання;
 • - Лист кредитної організації - емітента, що підтверджує повідомлення акціонерів про можливість придбання ними розміщувалися цінних паперів пропорційно кількості належали їм акцій, з додатком копії публікації або зразка листи, які містять текст відповідного повідомлення в разі, якщо акції, облігації, конвертовані в акції, та опціони кредитної організації - емітента розміщувалися шляхом закритої підписки тільки серед усіх акціонерів кредитної організації - емітента - власників акцій відповідної категорії (типу) і зазначені акціонери мали можливість придбати розміщувалися цінні папери пропорційно кількості належали їм акцій;
 • - Копія (виписка з) рішення (протоколу зборів (засідання)) уповноваженого органу управління кредитної організації - емітента і (або) особи, яка надала забезпечення за облігаціями, яким прийнято рішення про схвалення угоди з надання такого забезпечення (в разі, якщо розміщені облігації з забезпеченням і угода з надання забезпечення була для кредитної організації - емітента і (або) особи, яка надала таке забезпечення, великою угодою і (або) угодою, у здійсненні якої була зацікавленість, яка підлягала затвердженню уповноваженим органом управління);
 • - Інші документи відповідно до п. 16.5-16.9 інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І.

Наприклад, відповідно до п. 16.7 інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І для державної реєстрації звіту про підсумки випуску облігацій в реєструючий орган додатково подаються:

 • - Виписки з особових рахунків кредитної організації - емітента, що підтверджують внесення грошових коштів в оплату облігацій;
 • - Зведений реєстр заявок на покупку облігацій (у разі розміщення облігацій на майданчику організаторів торгівлі на ринку цінних паперів);
 • - Виписки з особових рахунків власників іменних облігацій в системі ведення реєстру або за рахунками депо депозитарію, що підтверджують факт розміщення облігацій;
 • - Копія (виписка з) протоколу зборів (засідання уповноваженого органу управління кредитної організації - емітента), на якому прийнято рішення про визначення доходу і (або) дати початку розміщення облігацій (у разі, якщо рішенням про випуск облігацій порядок визначення доходу і (або) дати початку розміщення облігацій встановлено шляхом вказівки на те, що дохід і (або) дата початку розміщення облігацій визначається уповноваженим органом управління кредитної організації - емітента).

Термін розгляду реєструючим органом звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів не може перевищувати два тижні.

Протягом терміну розміщення цінних паперів може бути розміщено меншу кількість цінних паперів, ніж передбачено рішенням про їх випуск, але не менше частки, при нерозміщення якої випуск (додатковий випуск) цінних паперів вважається не відбувся у разі, якщо в рішенні про випуск (додатковий випуск) цінних паперів була встановлена ​​така доля. Реєстрація підсумків випуску в цьому випадку здійснюється в обсязі фактично розміщених цінних паперів. Нерозміщені цінні папери підлягають погашенню.

В ході реєстрації звіту про підсумки додаткового випуску цінних паперів реєструючий орган здійснює перевірку правомірності оплати розміщених акцій кредитної організації (п. 16.15 інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І). При цьому для здійснення контролю за правомірністю оплати набувачами акцій реєструючий орган проводить безпосередньо в кредитній організації - емітента обов'язкову перевірку джерел коштів, внесених в оплату її акцій, у випадках збільшення статутного капіталу кредитної організації більш ніж на 20% від раніше зареєстрованого розміру її статутного капіталу, а також за наявності підстав припускати, що оплата акцій зроблена з порушенням встановлених вимог [2] (п. 17.6 інструкції ЦБ РФ від 12.04.2010 № 135-І).

При реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів реєструючий орган видає уповноваженій особі кредитної організації - емітента або направляє на адресу кредитної організації - емітента відповідний лист і два примірника зареєстрованого звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів. При цьому реєструючий орган підтверджує індивідуальний державний реєстраційний номер випуску цінних паперів, направляє на адресу РКЦ але місцем ведення кореспондентського рахунку кредитної організації - емітента лист із дозволом перерахувати кошти, що знаходяться на накопичувальному рахунку зі спеціальним режимом кредитної організації - емітента в Банку Росії, на кореспондентський рахунок кредитної організації - емітента (у разі якщо оплата акцій у валюті РФ здійснювалася з використанням накопичувального рахунку зі спеціальним режимом).

Після реєстрації звіту про підсумки випуску акцій знімаються всі обмеження і заборони, встановлені інструкцією ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І, на використання грошових коштів у валюті РФ та іноземній валюті, іншого майна, внесеного в оплату розміщених акцій, і ці кошти підлягають включенню в розрахунок величини власних коштів (капіталу) і обов'язкових нормативів діяльності кредитної організації.

У разі прийняття рішення про відмову в державній реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів реєструючий орган зобов'язаний видати або надіслати кредитної організації - емітенту лист, що містить підстави відмови.

Рішення про відмову в державній реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів може бути прийнято при порушенні кредитної організацією - емітентом в ході емісії цінних паперів вимог законодавства РФ і інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І, в тому числі в випадку:

 • - Порушення умов розміщення, передбачених зареєстрованим рішенням про випуск (додатковий випуск) цінних паперів;
 • - Невиконання вимог до розкриття інформації про випуск (додатковий випуск) цінних паперів;
 • - Зменшення кредитної організацією - емітентом протягом терміну розміщення облігацій розміру статутного капіталу, в результаті якого обсяг випуску облігацій складає суму, що перевищує розмір статутного капіталу або величину забезпечення, наданого третьою особою, в разі, коли відповідні обмеження за обсягом випуску облігацій встановлені законодавством РФ;
 • - Розірвання або припинення з інших підстав угоди з надання забезпечення за облігаціями або зменшення розміру наданого забезпечення по облігаціях до величини, що не відповідає вимогам законодавства РФ;
 • - Порушення кредитної організацією - емітентом терміну подання до реєструючого органу звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів (за винятком звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів, розміщених при реорганізації у формі злиття, поділу, виділення і перетворення);
 • - Порушення інвесторами при придбанні акцій законодавства РФ і інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І;
 • - Неподання протягом 30 днів на підставі запиту або повідомлення реєструючого органу про необхідність усунення порушень всіх документів, необхідних для державної реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів або змінених і (або) доповнених документів;
 • - Невідповідності документів, поданих для державної реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів, і складу містяться в них відомостей вимогам Закону про ринок цінних паперів та інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І;
 • - Внесення до рішення про випуск (додатковий випуск) цінних паперів або інші документи, які були підставою для державної реєстрації випуску (додаткового випуску) цінних паперів, або в звіт про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів або інші документи, які є підставою для державної реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів неправдивих відомостей або відомостей, що не відповідають дійсності (недостовірних відомостей);
 • - Недотримання кредитною організацією - емітентом облігацій з іпотечним покриттям обов'язкових нормативів, встановлених гл. 2 інструкції ЦБ РФ від 31.03.2004 № 112-І, а також вимог, встановлених ст. 13 Федерального закону "Про іпотечні цінні папери" на дату затвердження звіту про підсумки випуску облігацій з іпотечним покриттям;
 • - Нерозміщення ні одного цінного паперу випуску (додаткового випуску) або встановленої в рішенні про випуск (додатковий випуск) цінних паперів, розміщених шляхом підписки, частки цінних паперів, при нерозміщення якої їх випуск (додатковий випуск) визнається таким.

У разі відмови в державній реєстрації звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів такий випуск (додатковий випуск) визнається таким і його державна реєстрація анулюється.

 • [1] Відповідно до п. 53 ст. 333.33 НК розмір державного мита становить 10 тис. Руб.
 • [2] Вимоги, дотримання яких необхідно для підтвердження оплати статутного капіталу кредитної організації, встановлені гл. 7 інструкції ЦБ РФ від 02.04.2010 № 135-І.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >