Якісні показники конкурентоспроможності

Ці показники характеризують властивості товару з точки зору готовності його задовольняти конкурентну потребу.

Якість товару - це сукупність властивостей, що обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. Воно включає: функціональна відповідність товару; його відповідність нормам і стандартам; довговічність; надійність; естетичність; сприйняття (репутація, імідж) і т. д.

Оцінка конкурентоспроможності товару має на увазі зіставлення значень показників якості товару фірми з показниками якості товару-конкурента. У зв'язку з цим якісні показники конкурентоспроможності товару поділяються: на оціночні та класифікаційні:

  • • оціночні показники характеризують властивості товару, які визначають його якість і відповідність технологічним вимогам і стандартам. Оцінка відповідності параметрів продукції технологічним вимогам і стандартам, як правило, здійснюється на стадії виробництва товару, і тому цю групу оціночних показників називають нормативно-виробничої (К нп),
  • • класифікаційні показники розкривають властивості товару, які визначають його призначення, галузь застосування та умови використання. Оцінка відповідності властивостей товару конкретної потреби здійснюється в процесі використання товару, і тому цю групу оціночних показників називають консументной (К кп) (від англ. Consume - споживати).

Оцінка якісних параметрів передбачає розрахунок оціночних (нормативно-виробничих) і класифікаційних (консументних) показників:

  • а) при оцінці нормативно-виробничих (оціночних) показників конкурентоспроможності товару спочатку визначають приватні показники, потім загальний показник оцінки якості товару;
  • • приватний показник конкурентоспроможності товару оцінюється тільки двома значеннями: 1 або 0. Якщо товар відповідає обов'язковим нормам і стандартам, то цей показник дорівнює 1, якщо ні, то 0;
  • • загальний показник конкурентоспроможності товару по нормативно-виробничим параметрами (К нп) розраховується як добуток приватних показників по кожному параметру

де К нп - загальний показник конкурентоспроможності товару за нормативними параметрами;

q i - приватний показник по i-му нормативному параметрі;

m - число нормативних параметрів, що підлягають оцінці.

Як видно, якщо один з приватних показників буде дорівнює 0, то загальний показник також буде дорівнює 0, а значить, товар в цьому випадку є неконкурентоспроможним;

  • б) при оцінці консументних параметрів спочатку визначаються також приватні показники, а потім загальний показник, що характеризує відповідність властивостей існуючого товару товару-еталону:
    • • приватний показник конкурентоспроможності товару по консументним параметрах (К i) може бути визначений за формулою

де К i - приватний консументний показник по i-му параметру;

P ni - величина i-ro параметра аналізованого товару (товару підприємства);

Р е i - величина i-го параметра еталонного товару (товару-конкурента);

• загальний показник конкурентоспроможності товару по консументним параметрах (К кп) може бути визначений за формулою

де К кп - загальний показник конкурентоспроможності товару по консументним параметрам;

а i - питома вага i-го параметра із загального числа параметрів (m);

m - число параметрів, за якими здійснюють оцінку конкурентоспроможності.

Загальний показник конкурентоспроможності товару по консументним параметрах (К кп) показує, наскільки створюваний (або вже створений) товар відповідає еталонному товару по даному параметру. На практиці таке зіставлення можливо з товаром-конкурентом.

3. Маркетингові показники. Ці показники характеризують рівень витрат підприємства на забезпечення маркетингового супроводу товару, т. Е. На те, що створює популярність товару і його марці.

Для аналізу конкурентоспроможності товару визначають структуру маркетингових показників для свого товару і порівнюють її зі структурою показників товару конкурентів. За своїм змістом маркетингові показники відносяться до економічних показників, однак через їх особливої значущості для формування товарної політики ці показники умовно виділяють в окрему самостійну групу.

Оцінка маркетингових параметрів здійснюється так само, як і при оцінці якісних і економічних параметрів.

Загальний інтегральний показник конкурентоспроможності товару за якісними, економічним і маркетинговим параметрах розраховується за формулою

де К ін - інтегральний показник конкурентоспроможності товару;

До нп - загальний показник конкурентоспроможності товару за нормативними параметрами;

До кп - загальний показник конкурентоспроможності товару по консументним параметрам;

До еп - загальний показник конкурентоспроможності товару за економічними параметрами.

При К ін> 1 виріб вважається конкурентоспроможним, а при К ін <1 - вважається неконкурентоспроможним.

Запропонований методичний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності товару носить навчально-аналітичний характер. На практиці для цих цілей використовуються методики визначення конкурентоспроможності товару з урахуванням галузевих, міжгалузевих та міжнародних особливостей оцінки тих чи інших показників. Конкурентоспроможність товару є визначальним фактором конкурентоспроможності фірми, регіону та країни в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >