Технології командної соціальної роботи з інвалідами

В останні роки все активніше впроваджуються технології командної роботи в центрах або відділеннях соціальної реабілітації інвалідів.

Як відомо, метою реабілітації є ефективне і якомога більш раннє повернення хворих і інвалідів до суспільно корисної діяльності; формування у них стійкого позитивного ставлення до життя, праці, навчання, сім'ї, суспільству.

Реабілітація являє собою активну функцію суспільства по відношенню до особистості, коли йде боротьба не тільки проти хвороби, а й за людину і його місце в суспільстві. Тому вся робота в відділеннях соціальної реабілітації носить соціальну спрямованість.

В сучасних умовах головним ресурсом ефективної роботи є корпус фахівців. Різко зростає роль особистостей, які здійснюють робочий процес. Від їх кваліфікації, ділової активності, вміння взаємодіяти між собою і досягати соціально значущого результату залежать долі людей і перспективи розвитку установи.

У відділеннях соціальної реабілітації інвалідів, що працюють в структурі соціального захисту населення, працюють фахівці різних профілів: медики, психологи, фахівці соціальної роботи, педагоги, дефектологи і ін. Праця фахівців постає як безпосередню взаємодію членів колективу, при якому між ними складаються різні види складних міжособистісних і професійних відносин. Від їх професіоналізму та міжпрофесійного взаємодії багато в чому залежить ефективність реабілітаційного процесу.

Для удосконалення та оптимізації виробничого процесу в організації з'являється можливість створення і згуртування ефективних команд, а також навчання членів команд навичкам колективної роботи, групового самоаналізу, подолання криз функціонування групи.

В останні роки значно зріс інтерес до робочих груп як до організаційного принципу виконання роботи, а не просто до окремим працівникам. Багато організацій вже звернулися до досвіду робочих команд, на які покладається колективна відповідальність за виконання організаційної роботи. Останні наділені повноваженнями щодо прийняття рішень щодо конкретних способів виконання завдань. Членам команди самим доводиться вирішувати, хто, що, де, коли і як буде робити. Доцільним стає організація командного підходу в роботі, що надає об'єднання розумових ресурсів.

Команди - це обмежені соціальні об'єднання, які працюють всередині більш масштабної соціальної системи (організації). Для них характерно яке дозволяє ідентифікувати вас членство (тобто члени команди і тих хто не в ній чітко знають, хто до неї належить, а хто ні), а також наявність точно визначається завдання або їх сукупності . Завдання включають в себе моніторинг, виробництво, обслуговування, генерування ідей і багато іншого. Необхідною умовою роботи команди є взаємодія її членів завдяки обміну інформацією, використання загальних ресурсів, взаємної координації зусиль та реагування один на одного з метою успішного виконання завдання, що стоїть перед групою. Крім того, між членами команди завжди існує певного роду взаємозалежність, як і між різними командами всередині організації.

Команда - це автономний самоврядний колектив професіоналів, здатний оперативно, ефективно і якісно вирішувати поставлені перед ним завдання.

Команда бере участь в аналізі проблеми, пошуку рішення, і тільки після розробки сценарію вирішення проблеми всередині команди розподіляються зони відповідальності (хто за що відповідає) і позначаються конкретні терміни. Таким чином, кожен член команди проходить повний цикл вирішення проблеми, завдяки чому розширюється і поглиблюється його розуміння власних дій і формується усвідомлена відповідальність за них.

Творча робота команди фахівців уможливлює комплексне вирішення проблеми інвалідів, допомагає поліпшити його соціальний статус, застосувавши індівідуальнолічностний підхід до реалізації програм.

Робота в команді та комплексний підхід до організації всіх стадій реабілітаційного процесу за індивідуальними програмами соціальної реабілітації інвалідів дозволяє виробити принципово нові методи роботи у відділеннях соціальної реабілітації інвалідів, визначити області професійного функціонування кожного з членів команди. Коло проблем, з якими особи з обмеженими можливостями звертаються до відділення, дуже широкий і різноманітний - це психологічна допомога у вирішенні особистісних та міжособистісних проблем, профорієнтація, перенавчання, отримання засобів реабілітації, адаптація житла до інваліда та багато іншого. Комплексність в підході до реалізації ІПР інвалідів полягає не тільки в залученні різних фахівців в команду, але і в охопленні проблеми, обстеженні стану, колективному терапевтичному впливі, паралельному вирішенні кількох проблем інваліда в рамках програм реабілітації.

У виробничій сфері кінцевий результат - типова продукція (послуги); витрати на організацію команд доцільні в основному на технологічно автономних ділянках або при виникненні нестандартних ситуацій.

Ключовий елемент в інтелектуальній сфері - творча, креативна діяльність, пов'язана з дослідженням, експериментом, аналізом і пошуком раціональних рішень.

Спираючись на дані класифікації і наявний досвід роботи, відзначимо, що команди, які працюють в соціальній реабілітації, мають таку особливість, як сукупність класифікацій, так як в процесі роботи команди ставиться проблема, яку потрібно вирішити, здійснюється творчий підхід до пошуку вирішення цієї проблеми (інтелектуальна сфера) і розробляється план дій (відбувається надання послуг).

Наприклад, у Відділенні соціальної реабілітації інвалідів ГУ КЦСО "Вихіно" робота з підопічними будується поетапно.

На першому етапі збирається анамнез, вивчаються документи звернувся, проводиться психолого-діагностичне обстеження, вивчається запит, з яким звернувся чоловік. На первинному співбесіді, яке проводиться командою фахівців відділення, формується основа НПР, деталізується, конкретизується ІПР бюро МСЕ.

Другий етап - розробка індивідуальної програми соціальної реабілітації інваліда командою фахівців, де розподіляються зони відповідальності кожного. Під ІПР в відділенні мається на увазі комплекс заходів психолого-медико-соціальної реабілітації з відновлення соціального і психологічного статусу людини з обмеженими можливостями.

Третій етап роботи - реалізація реабілітаційної програми інваліда. Ця робота здійснюється командою фахівців із залученням різних організацій, необхідних для реалізації ІПР. Важливо, що сам інвалід бере активну участь у формуванні та реалізації ІПР. Кожен фахівець здійснює свою частину в загальній роботі по реалізації ІПР. Реалізація ІПР здійснюється у формі надання різних послуг, об'єднаних єдиною метою.

Четвертим, завершальним етапом взаємодії з інвалідом є підведення підсумків і оцінка ефективності реалізації ІПР згідно з виділеними критеріями. Критерії та ознаки реабілітації відображають загальний набір можливих заходів впливу в реабілітаційній установі. Творчий підхід при постановці і рішенні реабілітаційних завдань надає великі можливості для підбору методів і методик згідно цілям реабілітації.

При командному супроводі підопічного інваліда визначаються області професійної діяльності кожного фахівця - це залежить від стадій реабілітаційного процесу. Тісна взаємодія членів команди в процесі реабілітації і зацікавленість в кінцевому результаті характеризує команду.

Метод командної роботи ефективний і перспективний. Робота фахівців в команді відділення соціальної реабілітації інвалідів економить час проведення реабілітації, забезпечує повне використання професійних ресурсів. У такому колективі особливий дух єдності, висока мотивація і конструктивна активність співробітників, де в процесі роботи реалізуються потенціали і сильні сторони кожного співробітника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >