ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Розрахунки ведуться з позиції, що всі 100% інвестицій здійснюються власниками (акціонерами).

Оцінка комерційної ефективності інвестиційного проекту ґрунтується на наступних принципах:

 • • використання передбачених проектом цін (ринкові, поточні або прогнозні) на продукти, послуги та матеріальні ресурси:
 • • включення заробітної плати до складу операційних (виробничих) витрат в розмірах, встановлених проектом (з урахуванням відрахувань);
 • • при одночасному виробництві та споживанні деякої продукції (наприклад, комплектуючих виробів або обладнання) в розрахунку враховуються тільки витрати на її виробництво, але не витрати на придбання;
 • • в розрахунку враховуються податки, збори, відрахування тощо, передбачені законодавством, зокрема відшкодування ПДВ за використовувані ресурси, встановлені законом податкові пільги та ін .;
 • • якщо проектом передбачено повне або часткове зв'язування грошових коштів (депонування, придбання цінних паперів тощо.), Вкладення відповідних сум враховується (у вигляді відтоку) у грошових потоках від інвестиційної діяльності, а отримання (у вигляді приток) - в грошових потоках від операційної діяльності;
 • • якщо проект передбачає одночасне здійснення кількох видів операційної (виробничої) діяльності, в розрахунку враховуються витрати по кожному з них.

Як вихідних форм для розрахунку комерційної ефективності проекту рекомендуються таблиці звіту про фінансові результати, грошових потоків з розрахунком узагальнюючих показників ефективності (Р / к , NРУ До , і ін.), Обчислених на підставі формул (5.8-5.16).

До складу грошових потоків при розрахунках комерційної ефективності входять грошові потоки від операційної та інвестиційної діяльності.

Основним притокою грошових коштів від операційної діяльності є виручка від реалізації продукції, яка визначається за кінцевої продукції, а також інші і позареалізаційні доходи.

У грошовий потік від інвестиційної діяльності входять:

 • а) притоки - доходи (за вирахуванням податків) від реалізації майна і нематеріальних активів (зокрема, при припиненні проекту), а також від повернення оборотних активів (в кінці проекту);
 • б) відтоки - вкладення в основні засоби на всіх кроках розрахункового періоду, ліквідаційні витрати і т.д.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ.

При розрахунках ефективності участі підприємств у проекті приймається, що можливості використання грошових коштів не залежать від того, які це кошти - власні, позикові, прибуток і т.п. У цих розрахунках враховуються грошові потоки від усіх видів діяльності - інвестиційної, операційної та фінансової - і використовується схема фінансування проекту. Позикові кошти вважаються грошовими притоками, платежі по позиках - відтоками; при цьому виплати дивідендів акціонерам не враховуються в якості опока реальних грошей.

Як вихідних форм для розрахунку ефективності участі в проекті рекомендуються таблиці звіту про фінансові результати, грошових потоків з розрахунком узагальнюючих показників ефективності (Р / ф, NPVф, / РРФ і ін.), Обчислених на підставі формул (5.8 5.16).

До складу грошових потоків при розрахунках ефективності участі в проекті входять грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (останній пов'язаний з отриманням і поверненням позик).

В окремих випадках необхідно оцінити бюджетну ефективність, яка визначається на вимогу органів державного і (або) регіонального управління. Відповідно до цих вимог може оцінюватися бюджетна ефективність для бюджетів різних рівнів або консолідованого бюджету.

Бюджетна ефективність визначається відношенням бюджетних надходжень, отриманих в результаті реалізації проекту, до інвестицій в проект. В якості вихідної форми рекомендується таблиця грошового потоку бюджету з визначенням показників бюджетної ефективності.

Головним показником бюджетної ефективності є NPV бюджету - NPV Cy При наявності бюджетних відтоків можливе визначення IRR і PI бюджету.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ СТРУКТУРАМИ ВИЩОГО РІВНЯ.

У тих випадках, коли реалізація проекту зачіпає інтереси суб'єктів і адміністративно-територіальних одиниць РФ, різних об'єднань підприємств, холдингових структур і ФПГ, розрахунок ефективності ведеться але сумі грошових потоків від інвестиційної, виробничої і частково - фінансової діяльності цих структур. Враховуються надходження і виплата кредитів тільки з боку середовища, зовнішньої по відношенню до даної структури.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ З УРАХУВАННЯМ ІНФЛЯЦІЇ, НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИЗИКУ.

Інфляція в багатьох випадках істотно впливає на величину ефективності інвестиційного проекту, умови фінансової можливості бути реалізованим, потреба у фінансуванні та ефективність участі в проекті власного капіталу. Інфляційний вплив помітно для проектів з розтягнутим в часі інвестиційним циклом (наприклад, в енергетичному будівництві, в добувній промисловості і ін.). Тому при розрахунках необхідний облік загального індексу інфляції, який залежить від прогнозів валютного курсу рубля і зовнішньої інфляції, зміни в часі цін на продукцію і ресурси (енергосистема, обладнання, сировина, СМР), рівня заробітної плати.

З метою оцінки стійкості та ефективності проекту в умовах невизначеності використовуються такі методи:

 • • укрупненная оцінка стійкості, при якій даються песимістичні прогнози параметрів техніко-економічних характеристик проекту, цін, ставок податків, цін на продукцію;
 • • варіація параметрів;
 • • розрахунок рівнів беззбитковості;
 • • оцінка очікуваного ефекту проекту з урахуванням кількісних характерних! до невизначеності.

Залежно від того, яким методом враховується невизначеність умов реалізації проекту, можна включати чи не включати поправку на ризик. Поправка на ризик зазвичай включається, коли проект оцінюється при єдиному сценарії його реалізації. У величині поправок на ризик зазвичай враховують ризик країни (конфіскація майна, непередбачені зміни законодавства і т.п.); ризик ненадійності учасників проекту (зазвичай вбачається в можливості нецільового витрачання коштів, фінансової нестійкості або несумлінності фірми, відсутності платоспроможності інших учасників проекту); ризик неотримання передбачених проектом доходів, обумовлений технічними, технологічними і організаційними коливаннями обсягів виробництва і цін на продукцію і ресурси.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >