ОСНОВНІ ФОНДИ В БУДІВНИЦТВІ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати

  • • економічну сутність і структуру основних фондів в будівництві;
  • • методи оцінки основних фондів;
  • • поняття лізингу; вміти
  • • розраховувати показники ефективності використання основних виробничих фондів;

володіти

• навичками підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

Економічна сутність основних фондів, їх класифікація

Для виробництва будь-якого виду продукції, в тому числі і будівельної, необхідна наявність і взаємодія трьох елементів: засобів праці, предметів праці і живої праці.

Засоби праці та предмети праці являють собою засоби виробництва, які, беручи участь у виробничому процесі в натуральній і вартісній формі, в сукупності складають речовий зміст виробничих фондів.

Залежно від характеру участі у виробничому процесі і способу обороту виробничі фонди поділяються на основні та оборотні (рис. 6.1).

Класифікація виробничих фондів

Мал. 6.1. Класифікація виробничих фондів

Основні фонди - це засоби праці, які, зберігаючи свою натурально-речову форму, багаторазово беруть участь у виробничому процесі і поступово, у міру зносу, переносять свою вартість на собівартість готової будівельної продукції.

Основні фонди в будівництві є сукупність матеріально-речових цінностей, що діють як в сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері. Основні фонди є майном підприємства (будівельних організацій) і є складовою частиною в необоротних активів.

Наявність у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відособленого майна є основною ознакою підприємства, так як саме воно забезпечує матеріально-технічну можливість його фінансування. Нижче представлені дані про наявність основних фондів в Російській Федерації за видами економічної діяльності на кінець року.

роки

2004

2005

2006

2007

2008

Всього, млн руб.

34873724

41493568

47489498

60391454

74441095

З них будівництво, млн руб.

688936

604922

711286

992921

1220893

роки

2009

2010

2011

2012

2013

Всього, млн руб.

82302969

93185612

108001247

121268908

133521531

З них будівництво, млн руб.

1391117

1499940

1553038

1581874

1676906

Джерелами формування майна підприємств і, відповідно, основних фондів можуть бути:

  • • грошові і матеріальні внески засновників;
  • • доходи, отримані від реалізації СМР, а також від інших видів господарської діяльності;
  • • доходи від цінних паперів,
  • • кредити банків та інших кредиторів;
  • • капітальні вкладення і дотації з бюджетів відповідних рівнів;
  • • інші джерела, не заборонені законодавством.

У бухгалтерському обліку основні фонди відображаються у вигляді основних засобів підприємств. Основні засоби - це основні фонди, виражені в вартісному вимірі. У нормативах і інструктивних матеріалах, а також в практиці ділового спілкування ці терміни в даний час вживаються як синоніми.

За функціональним призначенням основні фонди діляться на виробничі і невиробничі (рис. 6.2).

Основні виробничі фонди - це засоби праці, які беруть участь в процесі виробництва (робочі машини і обладнання, силові машини та інші знаряддя праці, за допомогою яких здійснюється про

ництво продукції), а також об'єкти, що створюють умови для використання знарядь праці в процесі виробництва (будівлі, споруди та ін.)

Класифікація основних фондів

Мал. 6.2. Класифікація основних фондів

Основні невиробничі фонди безпосередньо не беруть участь у створенні будівельної продукції і призначені для задоволення соціально-побутових потреб будівельних підприємств. Невиробничі фонди будівельних підприємств включають об'єкти житлового та комунального господарства, культурно-побутового обслуговування, охорони здоров'я та освіти. Незважаючи на те що невиробничі основні фонди не надають безпосереднього впливу на обсяг виробництва і зростання продуктивності праці, їх постійне збільшення нерозривно пов'язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства, з підвищенням матеріального і культурного рівня їх життя, що в кінцевому рахунку впливає на результати діяльності будівельного підприємства.

Головним визначальною ознакою основних виробничих фондів виступає спосіб перенесення вартості на продукт: поступово, протягом рядів виробничих циклів; частинами, у міру зносу. Знос основних фондів враховується за встановленими нормами амортизації, сума якої включається в собівартість продукції. Після реалізації продукції нарахований внесок накопичується в особливому амортизаційному фонді, який призначається для відтворення основних фондів. Таким чином, кругообіг основних фондів включає три фази: знос, амортизацію і відшкодування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >