ЛІЗИНГ ЯК СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

В даний час оновлюваність парку будівельних машин і устаткування досягла критичної позначки і становить менше 1-2% при нормальній потреби 8-9% в рік.

В обставинах, що склалися для оновлення і розвитку технічної бази будівельного підприємства необхідні нові економічні інструменти, що дозволяють залучати значні інвестиційні потоки в капітальне будівництво; одним з них є лізинг.

Лізинг являє собою комплекс майнових відносин, що складаються в зв'язку з передачею майна у тимчасове користування.

Лізингодавець - юридична або фізична особа, яка за рахунок залучених чи власних грошових коштів набуває в ході реалізації лізингової угоди у власність майно і надає

його в якості предмета лізингу лізингоодержувачу за певну плату, на певних умовах у тимчасове володіння і користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу.

Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору лізингу приймає предмет лізингу за певну плату, на певний термін у тимчасове володіння і користування відповідно до лізингової договором.

Продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору купівлі-продажу продає лізингодавцю в обумовлений термін вироблене (закуповується) їм майно, що є предметом лізингу. Продавець (постачальник) зобов'язаний передати предмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договору купівлі-продажу.

Лізингодавець залишається власником обладнання, в той час як лізингоотримувач набуває право користування обладнанням, сплачуючи лізингові платежі. Після закінчення певного терміну лізингоодержувач може придбати право власності за домовленістю з лізингодавцем.

Згідно з міжнародною практикою, лізинг являє собою підвид орендних відносин, який характеризується тим, що: а) лізингоодержувач не набуває права власності на об'єкт лізингу; б) ризики і вигоди від користування об'єктом лізингу лежать на лізингоодержувача;

в) оплата проводиться в розстрочку і (звичайно) покриває повну вартість об'єкта лізингу та необхідну норму прибутковості лізингодавця.

Сьогодні на ринку лізингових послуг можна виділити два основних види лізингу: фінансовий та оперативний. Під фінансовим лізингом розуміють оренду майна з подальшим викупом. При цьому фінансовий лізинг виступає у вигляді альтернативного джерела фінансування, так як передбачає придбання майна в кінці терміну дії лізингового договору. Оперативний лізинг, навпаки, не передбачає викуп майна після закінчення договору лізингу. При цьому лізингоотримувач уникає ризиків використання, так як об'єкт лізингової угоди залишається у власності лізингодавця.

Також розрізняють види лізингу:

 • а) за термінами договорів, формі платежів, об'єктів лізингу і ряду інших параметрів. По термінах виділяють довгострокові (більше трьох років), середньострокові (від одного року до трьох років) і короткострокові (до року) договори. Лізинг може бути терміновим (на певний термін) і поновлюваних (продовжується після закінчення терміну договору);
 • б) за умовами амортизації виділяється лізинг з повною та неповною амортизацією, при яких протягом договору лізингу виплачується відповідно повна або часткова вартість орендованого майна;
 • в) за обсягом обслуговування переданого майна лізинг поділяється на чистий лізинг, лізинг з повним або частковим набором послуг. Чистий лізинг передбачає, що всі обслуговування бере на себе лізингоодержувач, а при повному і частковому наборі послуг лізингодавець бере на себе

відповідно повне або часткове обслуговування переданого майна. Основна перевага повного лізингу полягає в наданні спектру послуг, що надаються лізингодавцем (можливо, навіть із залученням виробника);

 • г) по об'єктах оренди виділяють рухоме і нерухоме майно, причому нерухоме майно класифікують за програмними цілями використання на виробниче і комерційне. При лізингу нерухомого майна лізингодавець купує нерухомість за дорученням лізингоодержувача, а потім здає його йому в оренду. Так само, як і в угодах з рухомим майном, контракт полягає звичайно на термін менший або рівний амортизаційному періоду об'єкта; орендар несе всі ризики, витрати і податки під час дії контракту;
 • д) за сферами ринку виділяють внутрішній і зовнішній (міжнародний) лізинг, який, в свою чергу, ділиться на експортний та імпортний. При експортному лізингу лізингоодержувачем є зарубіжна компанія, а майно, яке є об'єктом договору лізингу, вивозиться з країни на умовах експортного контракту. При імпортному лізингу зарубіжна сторона виступає лізингодавцем, а майно поставляється при цьому на умовах імпортного контракту. Варто врахувати, що розглядається місцезнаходження юридичної особи, а не його представництва або філії;
 • е) за характером взаємодії учасників можна виділити класичний і зворотний лізинг, а також сублизинг. Класичний лізинг передбачає придбання лізингодавцем майна у третьої особи (постачальника) і передачу його в користування лизингополучателю. При зворотному лізингу постачальником виступає лізингоодержувач, який продає власне майно лізингової компанії, а потім лізингова компанія передає його йому ж в лізинг. Така схема дозволяє лізингоодержувачу вивільнити кошти, а по завершенню лізингу, через застосування прискореної амортизації, отримати назад своє майно істотно замортизованих та в подальшому знизити платежі з податку на майно. Сублизинг передбачає перездачу лізингоодержувачем предмета лізингу в лізинг третій особі - сублізингоодержувачу. При цьому сублізингоодержувач платить лізингові платежі лізінгополучаетелю, а лізингоодержувач - лізингодавцю.

Перевагою лізингу є порядок здійснення лізингових платежів. Оскільки терміни і розмір виплат визначаються за взаємною домовленістю лізингоодержувача і лізингодавця, то в укладається ними договорі лізингу можна гнучко враховувати інтереси кожного з них. Наприклад, виходячи зі свого фінансового стану, лізингодавець і лізингоодержувач можуть домовитися про відстрочку першого платежу, поступове наростання лізингових виплат або, навпаки, про авансовий платіж, зниження обсягу виплат до кінця терміну лізингу, нерівномірному графіку виплат і т.д. Крім того, лізингові платежі можуть здійснюватися з виручки від продажу продукції не тільки в грошовій формі, а й частково або повністю в формі продукції, що випускається на лізинговому обладнанні, або зустрічних послуг.

Загальний розмір лізингових платежів складається:

 • • з суми амортизаційних відрахувань;
 • • суми, що компенсує лізингодавцю витрати, пов'язані з використанням кредитних ресурсів для придбання майна;
 • • комісійної винагороди лізингодавця;
 • • плати за додаткові послуги.

Розмір лізингових платежів за весь термін дії договору визначається за формулою

(6.24)

де Т - термін дії договору; - сума лізингових платежів за / -й рік дії договору, яка дорівнює:

(6.25)

де Л, - величина амортизаційних відрахувань, млн руб .; РК; - плата за кредитні ресурси; КУ 1 - комплексне винагороду за надання майна в лізинг; - плата лізингоодержувача за додаткові послуги; - ПДВ; I - номер розрахункового року.

Таким чином, особлива економічна роль лізингової діяльності полягає в тому, що, вкладаючи свої кошти і працю в поліпшення і кількісне множення основних засобів виробництва, лизингополучатели стають вже не тільки власниками, але і власниками таких збільшень. В результаті в лізинг досягається дозвіл подвійності спільної власності.

Лізинг ефективний при оперативному використанні досягнень НТП, збільшення масштабів діяльності, зниження питомих витрат та інтенсифікації всього виробничого процесу.

Фактори ефективності лізингу на будівельних підприємствах представлені на рис. 6.3.

Учасники (суб'єкти) лізингу - це сторони, що мають безпосереднє відношення до об'єкта угоди (рис. 6.4).

Виділяють пряме і непряме участь в лізинг. До прямих учасників лізингової угоди належать: лізингові фірми або компанії (лізингодавці); будівельні підприємства (лизингополучатели); постачальники об'єктів угоди - виробничі і торговельні компанії. Непрямими учасниками лізингових відносин є: комерційні та інвестиційні банки, що кредитують лізингодавця і виступають гарантами угод; страхові компанії; брокерські та інші посередницькі фірми.

Посередниками між основними учасниками лізингових відносин є фізичні або юридичні особи, які виступають або в якості представника клієнта перед учасниками лізингових відносин, або самостійними суб'єктами угод з постачальниками, купуючи у них устаткування у власність з метою подальшої реалізації іншим клієнтам.

Фактори, що забезпечують ефективність лізингу на будівельних підприємствах

Мал. 63. Фактори, що забезпечують ефективність лізингу на будівельних підприємствах

Загальна схема взаємин між учасниками при класичному лізингу зображена на рис. 6.5.

Учасники лізингових відносин

Мал. 6.4. Учасники лізингових відносин

Взаємовідносини між суб'єктами лізингу

Мал. 6.5. Взаємовідносини між суб'єктами лізингу

Класичний лізинг передбачає, що продавця і предмет лізингу лізингоодержувач вибирає самостійно, а лізингодавець тільки оплачує операцію купівлі-продажу і передає право користування товаровиробнику.

Також існує варіант, коли продавця вибирає лізингодавець; в цьому випадку він несе відповідальність перед лізингоодержувачем за виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу об'єкта лізингу.

Кожен з учасників лізингових відносин знаходить свої переваги. Виробник (продавець) знаходить в лізинг перш за все додатковий канал реалізації машин і обладнання, що дозволяє розширити обсяг продажів споживачам, які не мають достатніх коштів для їх покупки. Для лізингодавця лізинг - це вигідний спосіб вкладення капіталу, що дозволяє ефективно використовувати свої грошові активи. Для лізингоодержувача (підприємства будіндустрії) лізинг є засобом придбання необхідного для підприємницької діяльності майна та реалізації виробничого потенціалу (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Переваги лізингу для будівельного підприємства як лізингоодержувача

показник

переваги лізингу

Зниження потреби у власному стартовому капіталі

Угода повністю фінансується лізингодавцем і (або) кредитором. Не потрібно одноразово оплачувати необхідне обладнання, що звільняє ліквідні кошти користувача і збільшує оборотний капітал для розширення виробництва

Доступність системи платежів

Лізинг може бути єдиним джерелом коштів для тих будівельних підприємств, які ще не мають ділової історії і достатніх активів для забезпечення застави. Мінімальні початкові грошові витрати

Гнучкість системи платежів

Адаптація платежів до можливого руху грошових коштів користувача. Можлива відстрочка першого платежу, поступове збільшення або зменшення лізингових виплат з авансом і ін. Здійснення виплат з прибутку, в формі товарів і послуг, вироблених на взятому в лізинг обладнанні, тобто обладнання як би "сам себе викуповує"

Прискорена амортизація об'єкта лізингу, виходячи з терміну контракту

Розширюється можливість оперативного оновлення застарілого обладнання і технічного переозброєння виробництва будівельних підприємств. Зменшення оподатковуваного прибутку. Прискорення використання досягнень НТП

Економія на транзакційних витрат

Зниження адміністративних витрат за рахунок виключення трудомістких операцій з придбання, утримання, ліквідації та продажу обладнання. Загальний обсяг лізингових платежів може бути менше, ніж при банківському фінансуванні

Закінчення табл. 63

I Покажчик

переваги лізингу

фактор часу

Термін лізингу може бути значно більше терміну кредиту. Нерівноцінність різночасних витрат і надходжень грошових коштів

Податкові пільги,

державна

підтримка

Зменшення оподатковуваного прибутку за рахунок віднесення лізингових платежів, включаючи відсотки але фінансування, на собівартість продукції, що випускається лізингоодержувачем продукції, що одночасно забезпечує більш повне і швидке їх відшкодування, на відміну від списання на витрати лише амортизації при простій покупці майна, коли відсотки але фінансування платять з чистою прибутку

Зниження ризику старіння обладнання у товаровиробника

Ризик морального і фізичного зносу переноситься на лізингодавця об'єкта. Користувач може взяти в оренду інше нове обладнання

Збільшення виробничого потенціалу

Однаковий стартовий капітал дозволяє при лізингу задіяти значно більше виробничих потужностей, ніж при покупці в кредит з відсотками. Можливість відразу почати експлуатацію обладнання до його повної оплати

Удосконалення технології виробництва

Можливий доступ до нових технологій при збереженні таємниці переданого (отриманого) ноу-хау

Розширення економічної свободи підприємця

Існує можливість вибору: викупити об'єкт лізингу, продовжити договір або залучити сучасне обладнання

11адежность використання предмета лізингу

Можливо гарантійне та подальше сервісне обслуговування обладнання постачальником або лізингодавцем

фінансові

вигоди

Зберігається кредитна лінія підприємства в банку (якщо вона є). Зменшується залежність від звичайних джерел фінансування (банків, постачальників). Знижуються податкові платежі. Забезпечується фінансування бізнесу при нестачі капіталу. Контракт з лізингу укласти легше, ніж отримати позику, особливо при неможливості забезпечення заставою. Хеджування інфляції в деякій мірі

Зниження ризику при освоєнні нової продукції

У разі недостатнього попиту є можливість повернути узяте майно лізингодавцю

економічні

вигоди

Можливість випробувати нові зразки обладнання в конкретних умовах виробництва перед закупівлею його партій

Об'єктами лізингових відносин в будівельній галузі може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, що відноситься за діючою класифікацією до основних засобів, крім майна, забороненого до вільного обігу на ринку, і земельних ділянок.

Необхідно виділити два важливі аспекти:

 • • обов'язковою вимогою до об'єктів, переданих в лізинг, є використання їх виключно в підприємницьких цілях;
 • • уживана речей у виробничому циклі.

Виходячи з цього продукція, що випускається будівельними підприємствами (будівельні матеріали, вироби і конструкції), не може виступати в якості об'єктів лізингу.

Як об'єкти лізингу в будівельній галузі можуть виступати як окремі види основних засобів (обладнання, автотранспорт, виробничі приміщення, склади, офіси і ін.), Так і цілі підприємства як єдині майнові комплекси.

При передачі підприємства як єдиного майнового комплексу до лізингоодержувача переходить все майно підприємства, включаючи сировину, матеріали, нематеріальні та інші активи, незважаючи на їх потребляемость в виробничому процесі.

У такому випадку основні фонди виступають не самостійним об'єктом лізингу, а складовою частиною (приналежністю) підприємства, яке за визначенням може функціонувати тільки при збалансованому комплектацію, включаючи не тільки будівлі, верстати та обладнання, продукцію, сировину та інвентар, а й майнові права , ноу-хау та інші нематеріальні активи. І саме в такому комплексі підприємство передається в лізинг, який поширюється на всі вхідні в його склад майно, рухоме і нерухоме, включаючи права вимоги і виключні права.

Об'єктом лізингу часто є складні речі, які складаються з різнорідних речей, що утворюють єдине ціле. Якщо предметом лізингу є такий об'єкт, наприклад підприємство, то дія угоди поширюється на всі його різнорідні частини: будівлі, споруди, обладнання та інші компоненти, з яких можуть бути і виключення за договором.

В даній сукупності предметом лізингу може бути головна річ та її приналежність, наприклад будівля та добудова до нього. Головна річ має в господарському обороті самостійне значення, а приналежність залежить від неї, служить головній речі і пов'язана з нею спільним господарським призначенням. Тому якщо головна річ передається в лізинг, то разом з нею в лізинг передається і приналежність.

Слід помститися, що якщо, наприклад, в лізинг передається обладнання як самостійний об'єкт, то витрати на придбання комплектуючих до нього можуть враховуватися в складі додаткових послуг лізингодавця.

У всіх випадках об'єкт лізингу має бути найбільш точно визначений, ідентифікований. Якщо предмети одного найменування можуть володіти різними ознаками, то при укладанні договору лізингу треба вказати, які саме характеристики має предмет угоди. Коли ж користувач хоче отримати неоднорідний товар, то визначається кількість товару за кожною ознакою, переданого в лізинг, з докладною специфікацією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >