ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Забезпеченість будівельного підприємства оборотними коштами є найважливішою умовою ефективності його діяльності. Вирішення цього завдання має два аспекти:

  • 1) розрахунок оптимальної потреби підприємства в оборотних коштах. Для цього здійснюється нормування окремих елементів оборотних коштів;
  • 2) визначення джерела покриття потреб підприємства в оборотних коштах. Оборотні кошти формуються за рахунок фінансових ресурсів.

Оборотні кошти будівельних підприємств за джерелами формування поділяються на власні, позикові і залучені.

Власні оборотні кошти призначені для покриття мінімальної потреби по створенню виробничих запасів, зачепила по незавершеному виробництву СМР і витрат для забезпечення нормальної і безперебійної роботи будівельного підприємства. Загальний розмір власних оборотних коштів встановлюється будівельним підприємством самостійно. Зазвичай він визначається мінімальною потребою коштів для утворення необхідних виробничих запасів, для забезпечення планованих обсягів СМР і реалізації будівельної продукції, а також для здійснення розрахунків у встановлені терміни.

Джерелами власних оборотних коштів є прибуток, статутний, додатковий і резервний капітали і цільові надходження.

Прибуток характеризує фінансовий результат діяльності підприємства і може використовуватися як джерело для поповнення власних обігових коштів при збільшенні обсягу робіт або зміну умов будівельного виробництва.

Статутний капітал являє собою сукупність вкладів засновників в майно підприємства при його створенні і призначений для забезпечення діяльності створюваного підприємства в розмірах, визначених установчим документом (статутом).

Додатковий капітан утворюється за рахунок переоцінки основних фондів в сторону їх збільшення, безоплатного надходження різних активів від юридичних і фізичних осіб, а також за рахунок продажу власних цінних паперів. Призначений для утворення власних коштів підприємства.

Резервний капітал утворюється за рахунок прибутку підприємства і призначений для покриття непередбачених втрат і збитків, в тому числі

і але оборотних коштів, а також виплати дивідендів за привілейованими акціями у разі, коли для цих цілей недостатньо прибутку.

Позиковими називаються кошти, що залучаються будівельними підприємствами з різних джерел фінансування. Ці кошти не закріплюються безоплатно за підприємством, а беруть участь в їх обороті тимчасово. В основному це короткостроковий банківський кредит на різні потреби підприємства, в тому числі на придбання матеріалів, видачу заробітної плати та інші цілі з обов'язковим поверненням і за певну плату.

Крім власних і позикових коштів в обороті підприємства знаходяться залучені кошти - кредиторська заборгованість усіх видів, а також кошти цільового фінансування до їх використання за прямим призначенням.

де Д - гроші; П т - предмети праці, призначені для виробництва; Пр-во - виробництво; H np _ DO - незавершене виробництво; Г прод - готова продукція.

Перша стадія обороту - Д -> П т . Відбувається перетворення коштів у матеріальні цінності у вигляді основних матеріалів, деталей, конструкцій, допоміжних матеріалів і т.д., призначених для виробництва СМР. Оборотні кошти в грошовій формі знаходять товарну форму у вигляді виробничих запасів.

На другій стадії кругообігу оборотні кошти знаходяться в сфері виробництва, де відбувається процес продуктивного споживання предметів праці, призначених для виробництва СМР. Рух оборотних коштів відбувається за схемою П т -> Пр-во Н мр _ у -► Г прод , починаючи з надходження предметів купа безпосередньо в процес виробництва і закінчуючи випуском готової продукції.

На третій стадії (Г прод -> Д) відбувається перехід коштів з виробництва в сферу обігу, здійснюється реалізація готової продукції, що відповідає переходу коштів з товарної форми в грошову.

Завершенням процесу виробництва і реалізації продукції є надходження на рахунок будівельного підприємства грошової суми за реалізовану продукцію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >