ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ

Оборотні кошти, постійно перебуваючи в русі, переходять зі сфери виробництва в сферу обігу, здійснюючи кругообіг. Окремі елементи оборотних коштів в кожен момент часу знаходяться на всіх стадіях кругообігу: в складі виробничих запасів, незавершеного виробництва, а також обігу продукції і розрахунків за реалізовану продукцію. Схема кругообігу оборотних коштів є єдиною для всіх видів виробництв, в тому числі і для будівництва. Рух вартості оборотних коштів може бути представлено в наступному вигляді:

(7.1)

Для забезпечення рівномірного, безперебійного виробничого процесу будівельні підприємства повинні мати у своєму розпорядженні виробничими запасами, незавершеним виробництвом робіт, грошовими коштами. Оскільки потреба в них на різних стадіях виробництва і обігу змінюється, то змінюється і величина оборотних коштів. Фінансово-господарські інтереси окремих підприємств в найбільшій мірі будуть задоволені в тому випадку, коли в періоди збільшення потреби в оборотних коштах можливе залучення додаткових коштів, і навпаки - при зниженні потреби кошти, що вивільняються з обороту організації, можуть бути використані для інших цілей.

Тому для кожного будівельного підприємства (незалежно від форм власності) важливо визначити мінімально необхідний розмір оборотних коштів, який повинен бути достатній для здійснення безперебійного процесу будівництва і своєчасного введення в дію об'єктів і виробничих потужностей при ефективному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Значний надлишок оборотних коштів над необхідної мінімальної потреби призводить до утворення невиправданих запасів матеріалів, абстрактних коштів на непродуктивні витрати. При нестачі оборотних коштів будівельне підприємство не може вчасно розраховуватися з постачальниками, робітниками і службовцями, бюджетом та позабюджетними фондами і т.д.

Розрахунок необхідного наявності оборотних коштів здійснюється безпосередньо в будівельному підприємстві. Потреба в оборотних коштах прийнято встановлювати щорічно на кінець планованого року і кожного кварталу. В умовах ринкових відносин визначення і нормування мінімальної потреби в оборотних коштах носить рекомендаційний характер.

Нормативну потреба будівельних підприємств, як правило, розраховують, але виробничих запасів матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів та грошовими коштами.

Визначення необхідного наявності оборотних коштів за більшістю елементів полягає в розрахунках норм оборотних коштів за окремими їх складовими, вираженим в відносних величинах (днях, відсотках і т.д.), і розміру оборотних коштів в грошовому вираженні, виходячи з конкретних умов діяльності будівельної організації.

Найбільш трудомістким і складним є визначення розміру оборотних коштів на створення виробничих запасів і незавершене виробництво СМР.

Процес розрахунку оборотних коштів, що виділяються на освіту виробничих запасів, починається з визначення річної номенклатури і витрати всіх видів матеріальних ресурсів у натуральному і вартісному вираженні. Витрата основних матеріалів, деталей конструкцій встановлюється за групами матеріалів (цегла, стінові панелі, пісок і т.д.), а всередині груп - за видами і різновидам. Наприклад, цегла червона, цегла силікатна, облицювальна та ін. Норматив оборотних коштів по кожному основного матеріалу визначається за формулою:

(7.2)

де Р 0 - одноденний витрата основних матеріалів за кошторисом витрат на виробництво СМР, тис. руб .; Дн - норма запасу, днів.

Одноденний витрата матеріалів в грошовому вираженні визначається але кошторисі витрат на виробництво робіт шляхом ділення суми річних витрат на 360 днів.

При розрахунку норми оборотних коштів враховуються такі нормотворча фактори, як транспортний, підготовчий, поточний і страховий запаси.

Транспортний запас враховує період часу від дати оплати платіжної вимоги до дати надходження вантажу на склад будівельної організації.

Норма підготовчого запасу включає час, необхідний для приймання, розвантаження, сортування, складування, комплектації, лабораторного аналізу матеріалів, що надійшли, і визначається за встановленими нормами або за дослідними даними про витрати часу на ці операції.

Поточний (складський) запас призначений для забезпечення безперервності виробничого процесу в інтервалах між двома черговими поставками. Розмір поточного запасу залежить від середньоденного витрати і частоти поставок. Чим частіше надходять матеріали на будівельний майданчик, тим менше повинен бути поточний запас при незмінному обсязі СМР. Рекомендується приймати поточний запас у розмірі 50% від середньої тривалості інтервалу між двома суміжними поставками.

Страховий (гарантійний) запас необхідний для запобігання наслідків можливих перебоїв у постачанні, роботі транспорту і порушень термінів поставки. Норму страхового запасу в днях рекомендується встановлювати в розмірі 30-50% норми оборотних коштів на поточний (складський) запас.

Потреба в оборотних коштах але допоміжних матеріалів може бути розрахована шляхом множення середнього фактичного запасу в днях за попередній рік на одноденний витрата за кошторисом витрат на виробництво робіт поточного року.

Величина оборотних коштів по незавершеному виробництву СМР може бути розрахована за сумою планового залишку незавершеного виробництва на кінець того кварталу планованого року, в якому він найменший. Для визначення планового залишку незавершеного виробництва НІ, ... ,,, можна використовувати формулу

(7.3)

де НП мач - залишок незавершеного виробництва СМР на початок відповідного кварталу планованого року; Про - обсяг СМР на відповідний квартал планованого року; ГО пла | 1 - введення в дію готових об'єктів у відповідному кварталі планованого року.

Розмір оборотних коштів на незавершене виробництво залежить від тривалості будівництва, кошторисної вартості об'єктів, що будуються, річної програми робіт, ступеня наростання витрат і ряду інших чинників.

Мінімальну потребу оборотних коштів на витрати майбутніх періодів можна визначити за формулою

(7.4)

де В () - сума коштів на витрати майбутніх періодів, вкладена на початок планованого року; Р плаї - витрати майбутніх періодів в році, що планується і підлягають віднесенню на собівартість робіт в майбутні періоди; Рейс - витрати майбутніх періодів, що підлягають списанню на собівартість робіт в планованому періоді.

Можна також використовувати і спрощену формулу

(7.5)

де Qcmp - обсяг СМР в планованому році; До Ст - коефіцієнт, що враховує питому вагу витрат майбутніх періодів в обсязі СМР за попередній рік.

Мінімальна потреба в оборотних коштах, що забезпечує стабільність роботи, в цілому по організації дорівнює сумі потреб по окремих елементах оборотних коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >