ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Критерієм ефективності використання оборотних коштів є показник оборотності, що характеризує швидкість їх обороту і відображає взаємозв'язок розміру оборотних коштів, обсягу СМР і часу їх виконання.

Оборотність оборотних коштів характеризується числом циклів повного кругообігу коштів протягом планового періоду часу. Прискорення оборотності оборотних коштів свідчить про збільшення випуску і реалізації готової продукції, що припадає на кожен рубль оборотних коштів будівельної організації. Чим швидше обертаються кошти, тим менше сума, необхідна для виконання одного і того ж обсягу СМР і введення об'єктів і виробничих потужностей в експлуатацію. Тому ефективність використання оборотних коштів, вкладених в будівництво, в більшій мірі визначається тривалістю виробничого циклу в будівництві.

Ступінь використання оборотних коштів можна визначити, використовуючи показники їх оборотності: коефіцієнт оборотності (кількість оборотів коштів за певний період часу) і середню тривалість одного обороту в днях. Коефіцієнт оборотності за часом розраховується за формулою

(7.6)

де В - виручка від здачі робіт в сумі, що дорівнює обсягу СМР за договірною ціною з додаванням компенсацій і пільг понад договірну ціну, а також виручка від реалізації матеріалів і послуг за певний період часу; ОС - середня величина оборотних коштів за той же період.

Коефіцієнт оборотності показує кількість оборотів оборотних коштів за конкретний період часу або обсяг продукції, що припадає на 1 крб. оборотних коштів за аналізований період часу. Зменшення коефіцієнта оборотності в кінці планового періоду часу (рік, квартал, місяць) але порівняно з коефіцієнтом, розрахованим на початок розглянутого періоду, свідчить про уповільнення обороту оборотних коштів, і навпаки.

Середня тривалість одного обороту Д ср за прийнятий розрахунковий період виражається відношенням числа днів в цьому періоді до величини коефіцієнта оборотності і визначається за формулою

(7.7)

де Г р - тривалість розрахункового періоду, днів; До о6 - коефіцієнт оборотності.

Тривалість обороту характеризує собою час, необхідний для проходження оборотними засобами всіх стадій кругообігу, і показує, через скільки днів оборотні кошти повертаються в організацію у вигляді виручки від реалізації робіт, послуг. Оборотність оборотних коштів на кожній стадії встановлюється за формулою

(7.8)

де Д £ - тривалість перебування коштів на окремих стадіях кругообігу, днів; Д ос - частка окремих елементів або груп оборотних коштів в загальній сумі,%.

При розрахунку показників використання оборотних коштів їх наявність визначають виходячи з фактичних залишків на початок і кінець періоду, представлених в бухгалтерському балансі підприємства.

Ефективність використання оборотних коштів знаходиться в безпосередній залежності від оборотності оборотних коштів. Прискорення оборотності коштів означає вивільнення частини цих коштів з обороту: абсолютна, коли зменшується необхідна сума коштів, і відносне, коли при незмінних розмірах оборотних коштів збільшується обсяг СМР.

Важливим заходом, який пришвидшує оборотність оборотних коштів, є поліпшення системи розрахунків за виконані роботи: дотримання кошторисної, фінансової та договірної дисципліни. На прискорення оборотності оборотних коштів істотно впливає вдосконалення технології та організації робіт, що забезпечує безперервність виробництва і ліквідації втрат робочого часу.

Прискорення оборотності оборотних коштів можна досягти в результаті скорочення часу перебування матеріалів у дорозі від постачальника до споживача, зменшення поточних і страхових запасів, недопущення необґрунтованого накопичення наднормативних запасів, застосування механізації і автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. Для прискорення оборотності оборотних коштів необхідно скорочувати обсяги незавершеного виробництва.

В умовах ринкової економіки поряд із зазначеними показниками, що характеризують ефективність використання оборотних коштів, необхідно також розглядати вплив величин і структури оборотних коштів на платоспроможність і фінансовий стан будівельної організації.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Поліпшення використання оборотних коштів будівельними підприємствами залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників.

До зовнішніх факторів, який впливає на використання оборотних коштів підприємства, відносяться:

  • • неухильне дотримання встановленого порядку заповнення допущеного браку власних і прирівняних до них оборотних коштів;
  • • форма і стан матеріально-технічного постачання будівельного підприємства;
  • • рівень плати за фонди і ступінь взаємозв'язку се з госпрозрахунковими інтересами будівельних підприємств;
  • • своєчасність доведення до будівельних підприємств завдань по залученню в господарський оборот невикористовуваних і наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей і організація контролю за їх виконанням;
  • • вплив кредитно-розрахункового механізму на ефективність і використання оборотних коштів будівельними підприємствами;
  • • рівень відповідальності замовників і проектно-вишукувальних організацій за ефективне використання капітальних вкладень;
  • • дотримання договірних умов субпідрядними будівельно-монтажними і транспортними організаціями;
  • • стан матеріального та морального стимулювання ефективного використання оборотних коштів.

До внутрішніх факторів поліпшення використання оборотних коштів підприємства можна віднести:

  • • стан економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності будівельного підприємства;
  • • дотримання вимог науково обґрунтованого нормування оборотних коштів па основі розробки і здійснення заходів щодо поліпшення господарсько-фінансової діяльності (вдосконалення організації будівництва і впровадження передової технології в будівельне виробництво, застосування прогресивних і дешевих матеріалів і конструкцій, скорочення термінів і дотримання ритмічності будівництва, зниження норм витрати матеріальних цінностей і електроенергії, впровадження та дотримання виробничо-технологічної комплектації ії, вдосконалення розрахунків з постачальниками і замовниками, прискорення документообігу та ін.).

Кращому використанню оборотних коштів сприяє підвищення ролі підприємств-замовників за стан справ у капітальному будівництві та проектно-вишукувальних організацій - за своєчасне забезпечення будівництв якісної проектно-кошторисною документацією. Зокрема, це веде до концентрації капітальних вкладень, кращому забезпеченню споруджуваних об'єктів всіма видами ресурсів, що дозволить скоротити тривалість будівництва і знизить обсяги незавершеного будівельного виробництва. Не менше значення мають внутрішні фактори, облік яких цілком залежить від самих будівельних організацій; в першу чергу необхідно підвищити рівень економічної та організаційної роботи але управління оборотними коштами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >