ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ

Трудові ресурси - частина населення, здатна виробляти блага і послуги; до трудових ресурсів відносять працездатних громадян працездатного віку, а також працюючих підлітків і пенсіонерів, які працюють.

До працездатним громадянам працездатного (робочого) віку ставляться чоловіки 16-59 років і жінки 16-54 років, за винятком непрацюючих інвалідів (I і II груп) і непрацюючих громадян пенсійного віку, які отримують пенсію на пільгових умовах.

Трудові ресурси формуються з економічно активного населення поряд з частиною економічно неактивного населення. При цьому до економічно активного населення відносять громадян, зайнятих прибутковою суспільно корисною діяльністю, а також безробітних, які перебувають в активному пошуку роботи. До економічно неактивного населення відносять громадян, не зайнятих економічною діяльністю (учнів денної форми навчання, непрацюючих пенсіонерів та інвалідів і т.д.).

Кількісна характеристика трудових ресурсів заснована на вивченні показників чисельності населення.

Трудові ресурси будівельного підприємства формуються промислово-виробничим персоналом і непромислових персоналом.

До складу промислово-виробничого персоналу включають робочих (основних, безпосередньо зайнятих виробництвом СМР, і допоміжних, зайнятих обслуговуванням виробничого процесу), керівників, фахівців (виконують інженерно-технічні, економічні та інші функції) і службовців (технічних виконавців, зайнятих обслуговуванням документообігу, господарським обслуговуванням і т.д.).

Персонал будівельного підприємства також може бути структурований за професіями, спеціальностями і рівнем кваліфікації фахівців.

Кількісні характеристики персоналу будівельного підприємства включають показники чисельності і співвідношення працівників за категоріями (структуру трудових ресурсів).

Розрізняють Облікова чисельність працівників (кількість працівників облікового складу підприємства на певну дату з урахуванням прийнятих і вибулих працівників), а також явочну чисельність (кількість працівників, що з'явилися на роботу).

Показник середньооблікової чисельності працівників Ч ср за період визначається за формулою

(9.1).

де Ч ПСР - чисельність працівників за певний період (день для середньомісячної чисельності; місяць - для середньорічної і квартальної), чол .; До ІСР - кількість періодів (календарних днів місяця для середньомісячної; 3 - для квартальної; 12 - для середньорічний).

Для характеристики трудових ресурсів підприємства важливі показники обороту по прийому та вибуття кадрів.

Коефіцієнт обороту але прийому визначається як відношення кількості прийнятих протягом аналізованого періоду працівників до їх середньооблікової чисельності за той же період. Аналогічно визначається коефіцієнт обороту але вибуття.

В якості одного з критеріїв ефективного управління персоналом виступає динаміка значень коефіцієнта плинності кадрів Т до :

(9.2)

де Ч В1 | - число робочих (працівників), які вибули протягом року за власним бажанням, звільнених за прогули та інші порушення трудової

дисципліни; Ч ср - загальна середньооблікова чисельність працівників (робочих).

Нижче наведено динаміку чисельності прийнятих і вибулих працівників в будівництві за 2010 2014 рр.

роки

2010

2011

2012

2013

2014

Чисельність прийнятих працівників облікового складу, тис. Чол.

629,4

655,4

655,5

613,2

612,5

Чисельність вибулих працівників облікового складу, тис. Чол.

633,9

659,3

662,1

686,6

695,5

В сучасних умовах особливу увагу необхідно приділяти вдосконаленню організації праці і підвищення його продуктивності, так як вони є єдиним джерелом реального економічного зростання і прогресу.

Продуктивність праці - це ефективність витрат праці в процесі виробництва. В цілому можна сказати, що продуктивність праці визначається кількістю продукції, тобто сумою споживчих благ в натуральному їх вираженні, створюваних робочим в одиницю часу.

Велике значення, яке має зростання продуктивності праці для окремих підприємств і всього суспільства, робить необхідним вивчення основних факторів, що впливають па рівень продуктивності праці, і виявлення резервів його зростання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >