ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Матеріально-технічне забезпечення являє собою процес забезпечення будівельного виробництва всіма необхідними засобами і предметами праці.

До основних завдань плану МТЗ відносяться:

  • • своєчасне і повне задоволення потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах;
  • • визначення оптимальних термінів поставки і розмірів транспортних партій, придбаних матеріальних ресурсів;
  • • визначення оптимального рівня запасів матеріально-технічних ресурсів;
  • • мінімізація витрат на придбання, постачання і зберігання товарно-матеріальних цінностей.

Вихідними даними для розробки плану МТЗ є:

  • • календарні плани будівництва об'єктів і виконання видів робіт;
  • • обсяги робіт, що виконуються власними силами організації;
  • • норми витрат матеріалів по запланованим видам робіт;
  • • планування роботи основних машин і механізмів;
  • • плановані заходи щодо підвищення ефективності діяльності організації, модернізації та реконструкції основних фондів.

План МТО складається в натуральних і вартісних одиницях виміру в квартальному розрізі і наростаючим підсумком на планований період (рік).

Для того щоб розрахувати потребу в матеріальних ресурсах, спочатку розраховують обсяги робіт, що виконуються генпідрядною організацією власними силами в планованому періоді, а потім розраховується потреба в матеріальних ресурсах в вартісному вираженні.

ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В БУДІВЕЛЬНИХ МАШИНАХ І МЕХАНІЗМАХ.

План механізації розробляється для визначення потреби в машинах і механізмах, розрахунку витрат на їх експлуатацію і визначення обсягу механізованих робіт, що виконуються власними силами генпідрядної організації. При плануванні механізації робіт передбачається впровадження комплексної механізації, а також плануються методи поліпшення використання машин. При плануванні вибирають найбільш ефективні машини.

Методи розрахунку потреби в машинах і витрат на їх експлуатацію залежать від типу машин і наявності на момент складання плану об'єктивних даних про обсяг і характер планованих робіт.

Планування рівня механізації робіт. Планування механізації робіт розробляється в будівельно-монтажної організації для визначення потреби в машинах і механізмах (див. Подп. 8.2 на рис. 10.3), розрахунку витрат на їх експлуатацію і визначення обсягу робіт, які будуть виконані з використанням машин. При плануванні механізації СМР передбачається скорочення ручної праці на важких і трудомістких процесах шляхом впровадження прогресивних способів комплексної механізації, а також автоматизації та покращення використання машин. Також при плануванні відбувається вибір найбільш ефективних машин для даних умов.

Методи розрахунку потреби в машинах і витрат на їх експлуатацію залежать від типу машин і наявності на момент складання плану об'єктивних даних про обсяг і характер майбутніх робіт.

Показник рівня механізації У мсх дозволяє дати кількісну оцінку (у%) або охарактеризувати зрушення, які відбуваються в напрямку переходу від ручної праці до машинному:

(10.16)

де 1 ^ " з р х - обсяг робіт, виконаних механізованим способом в попередньому періоді; М в - виконаний план підвищення середньорічної

потужності парку машин, що використовуються на будівництві об'єктів,%; М пл - можливе (плановане) підвищення середньорічної потужності парку машин, що використовується на будівництві об'єкта; - загальний обсяг робіт даного виду, що підлягає виконанню в планованому році.

Потреба в машинах визначається виходячи з обсягів робіт, намічених до виконання механізованим способом, з розподілом за видами машин і з планових норм виробітку машин.

Середньорічна кількість машин визначається за формулою

(10.17)

де Уобщ - загальний плановий обсяг робіт; У £ 52х - плановий показник рівня механізації; П екс - годинна експлуатаційна продуктивність машин; Т - річний фонд робочого часу однієї машини, ч.

Дана формула може бути застосована при визначенні потреби в машинах для однорідних робіт.

Для машин, що виконують різнорідні роботи, при яких не може бути встановлений єдиний вимірювач продуктивності в фізичному вираженні або обсягів роботи, норми виробітку встановлюють в годиннику. Для визначення потреби в провідних машинах використовують також норми витрати часу машин на 1 тис. Руб. кошторисної вартості або за загальним календарним графіком розраховують їх необхідну кількість з урахуванням робіт з доставки, монтажу і демонтажу машин і механізмів.

Кількість машин, яке необхідно поставити на об'єкти протягом планованого періоду, визначають з урахуванням наявних машин в організації на початок планованого періоду, беручи до уваги поставку машин і необхідність заміни машин, що вибувають в планованому періоді внаслідок фізичного і морального зносу:

(10.18)

де М ср - середньооблікова кількість машин, потрібних на планований період; М н - число машин даного виду на початок планованого періоду; М З (1 - число машин, що підлягають списанню у зв'язку з фізичним і моральним зносом; До р - коефіцієнт рівномірності, що враховує рівномірність поставки машин протягом планованого періоду; він розраховує за формулою

(10.19)

де М, - число машин, що поставляються в партії; - термін роботи цих машин до кінця року, міс .; £ М, - - число машин, що надійшли протягом року.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >