ВИТРАТИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

Витрати будівельного підприємства - це зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу підприємства.

Витрати будівельного підприємства від звичайної діяльності - це витрати, пов'язані з виробництвом СМР і реалізацією будівельної продукції або надання послуг.

Витрати приймаються до обліку:

 • • в сумі, що дорівнює оплаті і (або) кредиторської заборгованості, пов'язаної з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів, призначених для будівельного виробництва;
 • • в сумі витрат, що виникають в процесі виготовлення будівельних конструкцій, деталей і виробів з метою виробництва будівельної продукції та її реалізації, які формують собівартість будівельної продукції.

Для обчислення собівартості витрати будівельної продукції групуються за елементами витрат.

При плануванні, обліку і аналізі витрат, що утворюють собівартість продукції, робіт, послуг, застосовуються такі види грунніровкі витрат (рис. 12.1).

Класифікація витрат, що формують собівартість будівельної продукції, робіт, послуг

Мал. 12.1. Класифікація витрат, що формують собівартість будівельної продукції, робіт, послуг

Крім витрат, пов'язаних з виробництвом будівельно-монтажних робіт, послуг, підприємство несе інші витрати:

 • • витрати, пов'язані зі здачею в тимчасове користування активів організації;
 • • витрати, пов'язані з оплатою прав, що виникають з патентів на винаходи та інших видів інтелектуальної власності;
 • • штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, присуджені або визнані підприємством;
 • • відшкодування завданих підприємством збитків;
 • • збитки минулих років, визнані у звітному році;
 • • витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів (крім іноземної валюти), продукції;
 • • відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування кредитів і позик;
 • • суми дебіторської та депонентської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;
 • • курсова різниця валют.

За джерелами здійснення витрати будівельного підприємства можна поділити;

 • 1) на що включаються в собівартість будівельної продукції, робіт, послуг;
 • 2) відносяться на фінансові результати (збитки від списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та інших боргів, нереальних для стягнення; збитки від розкрадань, деякі види податків і т.д.);
 • 3) здійснюються за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні будівельного підприємства після оподаткування (витрати на утримання культурно-побутових об'єктів, виплати доходів, але цінних паперів підприємства, утворення різних фондів і т.п.).

Виходячи з обернено пропорційній залежності між ефективністю (рентабельністю) діяльності та витратами підприємства, доцільно розробляти заходи щодо зниження витрат. Так, для зниження витрат, що відносяться на собівартість продукції, застосовуються заходи по збільшенню продуктивності праці, оптимізації матеріально-технічного забезпечення, використання більш економічних інноваційних матеріалів і технологій і т.д. Для зниження витрат, що відносяться на фінансові результати, вживаються заходи щодо реструктуризації заборгованостей, превентивні заходи щодо зниження криміногенних ризиків і т.п. Витрати, що здійснюються за рахунок чистого прибутку підприємства, як правило, носять характер інвестування коштів в розвиток матеріальної бази або кадрового потенціалу підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >