ПРИБУТОК І ЗБИТКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. ВИДИ ПРИБУТКУ В БУДІВНИЦТВІ

В умовах ринкових відносин основу економічного розвитку будівельного підприємства представляє прибуток, яка виступає показником ефективності діяльності підприємства. Зростання прибутку створює фінансову основу для забезпечення виробничої діяльності підприємства власними фінансовими ресурсами, здійснення рас ширення відтворення і задоволення соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями.

В сучасних умовах зведеним (інтегруючим) показником, що характеризує фінансовий результат діяльності будівельного підприємства, є валовий прибуток або збиток.

Валовий прибуток П вал утворюється з фінансового результату від реалізації продукції, робіт, послуг; рассчітвается за формулою

(12.1)

де В - виручка; З з - собівартість будівельної продукції.

Прибуток будівельного підприємства є прибуток від здачі замовникам виконаних робіт, яка в залежності від етапу інвестиційного процесу може бути кошторисної, планової і фактичної.

Під кошторисної прибутком будівельного підприємства розуміється прибуток, певна в процесі розробки проектно-кошторисної документації. Кошторисна прибуток є особливою економічною категорією в складі вартості СМР. Вона призначена для використання на відтворення і розширення потужностей цих підприємств, для освіти різних фондів, соціально-культурних заходів, житлового будівництва та інших цілей.

У складі кошторисної прибутку не враховані витрати:

 • • на благодійні внески;
 • • розвиток соціальної та комунально-побутової сфери;
 • • виділення одноразової допомоги працівникам, які виходять на пенсію;
 • • надбавки до пенсій;
 • • компенсацію вартості харчування в їдальнях і буфетах;
 • • оплату проїздів в транспорті загального користування;
 • • відшкодування витрат понад встановлені норми при направленні працівників для виконання монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт, за рухомий і роз'їзний характер їх діяльності, за проведення робіт вахтовим методом;
 • • оплату витрат на відрядження понад встановлені норми;
 • • страхування персоналу будівельних організацій (крім обов'язкового соціального страхування і забезпечення медичного страхування);
 • • покупку акцій, облігацій та інших цінних паперів, витрати, пов'язані з випуском і розповсюдженням цінних паперів;
 • • платежі за перевищення гранично допустимих викидів забруднюючих речовин;
 • • зміст навчальних закладів, які перебувають на балансі будівельних організацій і підсобного сільського господарства;
 • • інші витрати, вироблені за рахунок власних коштів організації.

В даний час порядок визначення кошторисного прибутку регламентується МД З 81-25.2001 "Методичні вказівки щодо визначення величини кошторисного прибутку в будівництві".

Таблиця 12.1

Порядок розрахунку кошторисного прибутку в залежності від стадії проектування і методу визначення кошторисної вартості

Стадія проектіро- ванн я

Метод визначення кошторисної вартості

ресурсний

Базисно-індексний

Стадія "Проект"

Q. роб

з "= V и < 12 - 2 >

Чсмет. II. роб

З "= 10 ° т " (12.3)

Стадія "Робоча документація"

ІЗзі-с ;;

з - -100 ,, 2 - 4 >

З "= ^ - ( Х (3 $ П +3") - І (12.5)

Примітки. З "- кошторисний прибуток, тис. Руб .; З зп - величина ФОП, що враховується і складі прямих витрат локального кошторисного розрахунку (кошторису), тис. Руб .; З '| "- загальногалузевий норматив кошторисного прибутку, встановлений до ФОП у складі прямих витрат; С" - норма кошторисного прибутку по / -му виду будівельних і монтажних робіт, наведена в процентах; 3 ™ - величина коштів на оплату праці робітників-будівельників і механізаторів, що враховується в складі прямих витрат локального кошторисного розрахунку (кошторису), складеного з використанням кошторисних норм і цін базисного рівня, тис. Руб., 3 £ п і 3 "- сумарні по / -му виду робіт кошторисні величини оплати праці (основної заробітної плати) робітників-будівельників і механізаторів, тис. руб .; І від - індекс поточного рівня коштів на оплату праці в будівництві по відношенню до рівня оплати праці (основний кошторисної заробітної плати робітників), врахованої кошторисними нормами і цінами базисного рівня; і - загальна кількість видів робіт по даному об'єкту.

Планова прибуток являє собою прогноз прибутку будівельного підприємства, що складається при розробці бізнес-плану. Планова прибуток від виконання СМР складається з наступних складових: сум кошторисного прибутку, передбачених в кошторисі, і планової економії витрат від зниження собівартості БМР, запланованої на основі ефекту від розроблених організаційно-технічних заходів. Визначення розміру планового прибутку П пл від виконання (здачі) робіт продукції проводиться за наступними формулами

(12.6)

де Е " л - планова економія від зниження собівартості робіт за період будівництва об'єкта; До комп - компенсації, отримані від замовника.

Планова прибуток може визначатися як за окремими об'єктами і виконуваних робіт, так і в цілому але будівельно-монтажної організації.

Планова прибуток в цілому по підприємству розраховується як сума прибутку від здачі робіт продукції замовникам, виконаних власними силами, і від реалізації послуг підсобних виробництв і допоміжних господарств.

Фактичний прибуток Пф від здачі виконаних робіт замовникам визначається як різниця між виручкою від їх реалізації за вирахуванням ПДВ і витрат на їх виробництво і реалізацію (фактична собівартість СМР):

(12.7)

де Д ц - договірна ціна; фактична собівартість виконаних робіт.

Виручка як фінансовий показник характеризує завершення виробничого циклу, повернення авансованих на виробництво коштів організації в грошову готівку і початок нового витка в обороті коштів.

Виручкою будівельного підприємства від здачі замовником виконаних робіт є договірна ціна без ПДВ.

При складанні бухгалтерської звітності виділяється прибуток від продажів, що представляє різницю між валовим прибутком і понесеними будівельною організацією управлінськими і комерційними витратами.

Прибуток від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, виробничих запасів та іншого майна визначається як різниця між ціною їх реалізації без ПДВ і первісної (відновлювальної) вартістю цього майна.

Прибуток від реалізації стороннім організаціям продукції та послуг, підсобних і допоміжних виробництв визначається як різниця між вартістю цієї продукції за продажними цінами без ПДВ та її собівартістю. У процесі розрахунку прибутку враховуються доходи і витрати будівельного підприємства за іншими операціями, а також суми всіх нарахованих до отримання або сплати відсотків (по депозитах, акціях, облігаціях та інших цінних паперів, кредитів, позик) і дохід від участі в статутному капітана інших організацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >