ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Одним з найважливіших узагальнюючих показників, що характеризують економічну ефективність роботи будівельних підприємств, є рентабельність. Коефіцієнти рентабельності - коефіцієнти, що показують відношення прибутку до обсягу продажів або інвестицій.

Коефіцієнти рентабельності бувають двох видів: 1) показують співвідношення прибутку і обсягу продажів і 2) співвідношення прибутку і інвестицій в активи. У сукупності коефіцієнти характеризують загальну ефективність діяльності підприємства.

Для характеристики прибутковості, або рентабельності будівельних підприємств використовують не тільки абсолютну величину прибутку, але і її відносну величину, тобто відношення суми до собівартості або до кошторисної вартості; такий показник називають рівнем рентабельності. Рентабельність відображає, наскільки ефективна діяльність будівельного підприємства. У будівельному виробництві розрізняють кошторисний, плановий і фактичний рівні рентабельності.

Самотній рівень рентабельності /? см розраховується як відношення кошторисного прибутку (планових накопичень) до кошторисної вартості об'єкта:

(12.8)

де К см - кошторисний рівень рентабельності,%; З п - кошторисний прибуток, тис. Руб .; - кошторисна вартість об'єкта, тис. Руб.

Плановий рівень рентабельності визначається за формулою:

(12.9)

де К пл - плановий рівень рентабельності,%; П пл - плановий прибуток, тис. Руб .; Д ц - договірна ціна, тис. Руб.

Після закінчення будівництва об'єкта і завершення розрахунків з замовником визначається фактична рентабельність '.

(12.10)

де /? ф - фактична рентабельність,%; Пф - фактичний прибуток від здачі об'єкта з урахуванням економії і компенсації, тис. Руб .; Сф - фактична вартість будівництва об'єкта, тис. Руб.

У практиці роботи будівельних підприємств застосовується ряд показників рентабельності в залежності від поставлених цілей. Найбільш часто використовуваними показниками є показники рентабельності: всіх активів підприємства, реалізації продукції, робіт, послуг, власного капітана.

Рентабельність всіх активів підприємства розраховується діленням чистого прибутку на середньорічну вартість активів підприємства:

(12.11)

де Я р - рентабельність реалізації,%; П р - прибуток, тис. Руб .; Р РСАЛ - обсяг реалізації продукції, робіт, послуг, тис. Руб.

Розрізняють два види основних показників рентабельності реалізації: з розрахунку прибутку від реалізації і з розрахунку по чистому прибутку. Перший показник відображає зміни в політиці ціноутворення і здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг. Але найважливішим показником залишається рентабельність реалізованої продукції, робіт, послуг, яка визначається як ставлення-

(12.12)

де Я а - рентабельність всіх активів,%; П ч - чистий прибуток, тис. Руб .; З а - середньорічна вартість активів, тис. Руб.

Рентабельність реалізації розраховується за допомогою розподілу прибутку на обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг:

ня чистого прибутку після сплати податку до обсягу реалізованої будівельної продукції:

(12.13)

де /? реал пр од - рентабельність реалізованої продукції,%; П ч - чистий прибуток після сплати податку, тис. Руб .; У реал прод - обсяг реалізованої будівельної продукції (робіт, послуг), тис. Руб.

Рентабельність цього виду визначається тільки по кожному виду продукції, робіт і послуг, характеризує вигідність або прибутковість випуску тієї чи іншої продукції, повинна бути не нижче рівня нормативного прибутку до виручки від реалізації даної продукції. Для отримання більшої маси прибутку від реалізації доцільно в виробничу програму будівельного підприємства включати об'єкти і види робіт, продукції, послуг з більш високими рівнями планової рентабельності.

Показник рентабельності основного виду будівельної продукції - будівельно-монтажних робіт - часто використовують при характеристиці рівня зниження їх собівартості. Якщо рівень рентабельності обчислений за підсумковими показниками діяльності будівельного підприємства (сумарного прибутку і загальної виручки від реалізації всіх видів робіт, продукції, послуг), то це рентабельності> продажів. Цей показник широко використовується в зарубіжній практиці як при плануванні (планова рентабельність продажів), так і при характеристиці результативності діяльності підприємств.

Рентабельність власного капіталу розраховується відношенням чистого прибутку до середньорічної суми власних коштів:

(12.14)

де # ск - рентабельність власного капіталу,%; П ч - чистий прибуток, тис. Руб .; СР - середньорічна сума власних коштів, тис. Руб.

Рентабельність власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками, і порівняти цей показник з можливим одержанням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери.

Рівень загальної рентабельності підприємства істотно залежить від рівня рентабельності виробничої діяльності, реалізованої будівельної продукції. Рентабельність реалізованої продукції характеризує ефективність використання поточних витрат живої і минулого праці. Зміна рівня рентабельності продукції відбувається під впливом зміни оптових цін на ринку сировини і матеріалів, праці, продукту або зміни структури (виду) будівельної продукції.

Аналіз динаміки рентабельності реалізованої будівельної продукції повинен передбачати визначення динаміки рентабельності

основних видів продукції підприємства. Це дозволяє визначити роль виробництва та реалізації окремих виробів у формуванні прибутку в цілому, визначити вигідність або збитковість для будівельного підприємства виробництва того чи іншого виду будівельної продукції.

При аналізі рентабельності будівельної продукції слід враховувати основну особливість даного показника: він не враховує ймовірний ефект довгострокових інвестицій. При переході на нові технології або види продукції, що вимагають великих інвестицій, рентабельність продукції може тимчасово знижуватися, тому зниження рентабельності в звітний період не завжди є негативним фактором.

Показниками рентабельності реалізованої будівельної продукції є: рентабельність продажів, частка прибутку від продажів в повній собівартості, витрати па один карбованець реалізованої продукції.

Різноманіття показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів підвищення. Кожен з вихідних показників розкладається в факторну систему з різним ступенем деталізації, що задає кордону виявлення та оцінки виробничих резервів. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розділяти вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Такі показники, як ціна продукту і ресурсу, об'єм споживаних ресурсів і обсяг виробництва продукції, прибуток від реалізації і рентабельність продажів, тісно пов'язані між собою.

Основні шляхи зростання рентабельності виробництва наступні: розвиток найбільш прогресивних методів виробництва в галузі; раціональне розміщення об'єднань, підприємств; підвищення питомої ваги спеціалізованого виробництва; застосування сучасних методів організації виробництва і праці відповідно до вимог НТП; прискорення впровадження і освоєння нової, більш прогресивної техніки; підвищення продуктивності праці; зниження собівартості продукції, поліпшення її якості; посилення режиму економії у витрачанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; підвищення матеріальної зацікавленості працівників у результатах своєї праці.

Також на рентабельність будівельного підприємства впливають як екстенсивні, так і інтенсивні фактори. Екстенсивні фактори пов'язані зі зростанням маси прибутку за рахунок збільшення обсягів робіт і впливом інфляції на рівень цін. Інтенсивні фактори визначені, як правило, прогресом у сфері будівельної індустрії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >