БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік всі економічні суб'єкти, незалежно від форми власності та системи оподаткування, зобов'язані складати річну бухгалтерську (фінансову) звітність. Подання проміжної звітності законом не передбачено, вона може складатися підприємствами добровільно для отримання банківських кредитних продуктів, банківських гарантій, залучення інвесторів та ін. Звітним періодом для річної бухгалтерської звітності (звітним роком) є календарний рік - з 1 січня по 31 грудня включно, за винятком випадків створення, реорганізації та ліквідації юридичної особи. У ст. 18 Закону про бухгалтерський облік введено таке поняття, як обов'язковий примірник бухгалтерської (фінансової) звітності, що надається до органу державної статистики але місцем державної реєстрації. До податкового органу надання бухгалтерської (фінансової) звітності встановлено подп. 5 і. 1 ст. 23 НК РФ.

Відповідно до ст. 14 Закону про бухгалтерський облік до складу бухгалтерської (фінансової) звітності входять: бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати і додатку до бухгалтерського балансу. Наказом Мінфіну Росії від 02.07.2010 № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій" затверджено форми бухгалтерської звітності організацій і форми додатків у вигляді трьох звітів: про зміни капіталу, про рух грошових коштів та про цільове використання коштів, а також пояснення (розшифровки) до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати.

У формах бухгалтерської (фінансової) звітності збільшено кількість звітних періодів надання інформації про показники фінансово-господарської діяльності організації: дата звітного періоду, попередній рік, рік, що передує попередньому. Наприклад, якщо бухгалтерська фінансова звітність складається за 2015 року, то датою звітного періоду є 2015 року, датою попереднього року - 2014 р а датою, що передує попередньому року, - 2013 р Це означає, що форми звітності є джерелом інформації про показниках фінансово-господарської діяльності організації за три звітні періоди (три роки).

Бухгалтерський баланс.

Одним з основних документів бухгалтерської (фінансової) звітності є бухгалтерський баланс, який являє собою сукупність показників, що характеризують фінансовий і господарський стан організації на певну дату. Бухгалтерський баланс складається з двох частин - активу і пасиву. Організація самостійно визначає деталізацію показників за статтями, метод відображення показників розкривається в поясненнях до бухгалтерського балансу. Склад статей бухгалтерського балансу та порядок їх заповнення наведено в табл. 13.3.

Таблиця 133

Статті бухгалтерського балансу і порядок їх заповнення

Найменування статті балансу

Нормативний документ. Пояснення до заповнення статті

актив

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

Вербу 14/2007 "Облік нематеріальних активів". Вказується сума залишків на кінець звітного періоду

Результати досліджень і розробок

Вербу 17/02 "Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторських і технологічні роботи". Вказується сума витрат на завершення НДДКР, списаних на витрати по звичайних видах діяльності, та інших витрат

нематеріальні пошукові активи

Рядок заповнюється тільки підприємствами, які використовують природні ресурси. Інформація, що міститься інформація повинна відображати витрати на освоєння ресурсів

матеріальні

пошукові

активи

Рядок заповнюється тільки підприємствами, які використовують природні ресурси. Інформація, що міститься інформація повинна відображати витрати на пошук, оцінку родовищ корисних копалин і розвідку корисних копалин на певній ділянці надр

Основні

засоби

Вербу 6/01 "Облік основних засобів". Вказується сума залишкової вартості на кінець звітного періоду (різниця між первісною вартістю і нарахованою амортизацією)

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

Вербу 6/01 "Облік основних засобів". Вказується сума залишкової вартості ОЗ, що обліковуються в складі дохідних вкладень в матеріальні цінності, на кінець періоду з урахуванням переоцінки

фінансові

вкладення

Вербу 19/02 "Учетфінансових вкладень". Вказується сума довгострокових (термін обігу / погашення перевищує 12 міс.) Фінансових вкладень організації на кінець звітного періоду

відкладені

податкові

активи

ПБО 18/02 "Облік розрахунків але податку на прибуток організацій". Вказується сума відкладених податкових активів на кінець звітного періоду, які виникають при появі тимчасових різниць (сума відкладеного податку в майбутньому буде зменшувати суму податку на прибуток до сплати)

Продовження табл. 133

I [аіменованіе статті балансу

Нормативний документ. Пояснення до заповнення статті

Інші

необоротні

активи

Вказується сума інших необоротних активів на кінець звітного періоду, що не увійшли до попередніх статей розділу I бухгалтерського балансу. На цю статтю можна віднести вкладення у необоротні активи, незавершене будівництво

Разом у розділі I

Вказується загальна сума необоротних активів організації на кінець звітного періоду

II. Оборотні активи

запаси

ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів". Вказується сума запасів організації на звітну дату: сировина, матеріали, витрати в незавершеному виробництві, готова продукція та товари для перепродажу, товари відвантажені, витрати майбутніх періодів, інші запаси і витрати

ІДС по придбаних цінностей

Вказується сума дебетового сальдо по рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей"

дебіторська

задолжен

ність

Вказується сума дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду: аванси, передоплата за вирахуванням 1ІДС за авансами і предоплатам, переплата постачальникам товарів, робіт послуг; заборгованість покупців за продані товари, виконані роботи, надані послуги, суми переплати по податках і зборах, але страхових внесках і інша заборгованість

фінансові

вкладення

ПБО 19/02 "Облік фінансових вкладень". Вказується сума короткострокових фінансових вкладень (за винятком грошових еквівалентів) організації на кінець звітного періоду

Грошові кошти та грошові еквіваленти

Вказується сума залишку готівкових та безготівкових грошових коштів та грошових еквівалентів (високоліквідних фінансових вкладень) на кінець звітного періоду. Розшифровкою даної статті "Грошові кошти та грошові еквіваленти" є звіт про рух грошових коштів

Інші

оборотні

активи

Вказується сума інших оборотних активів на кінець звітного періоду, що не увійшли в попередні рядки розділу II бухгалтерського балансу: недостачі і втрати від псування цінностей, щодо яких не прийнято рішення про списання у витрати або на винних осіб; суми надміру сплачених податків і зборів, внесків на обов'язкове страхування, щодо яких не прийнято рішення про залік (повернення), і інші оборотні активи

Разом у розділі II

Вказується сума оборотних активів організації на кінець звітного періоду

баланс

Вказується загальна сума активів організації на кінець звітного періоду (сума розділів I і II)

Продовження табл. 133

Нормативний документ. Пояснення до заповнення статті

І Іаіменованіе статті балансу

Нормативний документ. Пояснення до заповнення статті

пасив

III. Капітал та резерви

Статутний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, внески товаришів)

Вказується сума статутного капіталу організації на кінець звітного періоду, закріплена в установчих документах. Розшифровкою до даної статті є звіт про зміни капіталу

Власні акції, що викуповуються у акціонерів

Вказується сума дебетового сальдо по рахунку 81 "Власні акції (частки)" на кінець звітного періоду. Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (учасників), відображаються в звітності в сумі фактичних витрат на їх викуп незалежно від номінальної вартості

переоцінка

необоротних

активів

Переоцінка основних засобів проводиться шляхом перерахунку їх залишкової або поточної (відновлювальної) вартості (якщо даний об'єкт переоцінювався раніше) п суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта (і. 15 ПБО 6/01)

Додатковий капітал (без переоцінки)

Вказується сума кредитового сальдо по рахунку 83 "Додатковий капітал" на кінець звітного періоду, за вирахуванням сум кредитового сальдо, що утворилося в зв'язку з переоцінкою активів: перевищення продажної вартості акцій (часток) над їх номінальною вартістю

резервний

капітал

Вказується сума резервного капіталу організації на кінець звітного періоду: суми резервних фондів, утворених відповідно до установчих документів і положень чинного законодавс ьства

Нераспре

поділена

прибуток

(непокритий

збиток)

Вказується сума нерозподіленого прибутку (непокритих збитків), яка відображається на кінець року за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Разом у розділі III

Вказується загальна сума власного капіталу організації на кінець звітного періоду

IV. Довгострокові зобов'язання

Позикові кошти

Вказується сума позикових коштів організації (кредитів і позик, в тому числі вексельних та облігаційних), залучених на довгостроковій основі, на кінець звітного періоду, відображаються на рахунку "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками". Відповідно до п. 2 ПБУ 15/2008 "Облік витрат за позиками та кредитами" основна сума зобов'язання за отриманим позикою (кредитом) відображається в бухгалтерському обліку організацією-позичальником як кредиторська заборгованість відповідно до умов договору позики (кредитного договору) в сумі, зазначеної в договорі

Продовження табл. 133

I (аіменованіе статті балансу

Нормативний документ. Пояснення до заповнення статті

відкладені

податкові

зобов'язання

Вказується сума відкладених податкових зобов'язань на кінець звітного періоду. При появі тимчасових різниць виникає відстрочене податкове зобов'язання. Це сума відкладеного податку, яка в майбутньому буде збільшувати суму податку на прибуток до сплати. Відповідно до і. 8 ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" під тимчасовими різницями розуміються доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) в одному звітному періоді, а податкову базу але податку на прибуток - в інших звітних періодах

оціночні

зобов'язання

Вказується сума довгострокових оціночних зобов'язань на кінець звітного періоду, що враховуються на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат". Відповідно до і. 5 ПБО 8/2010 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" оціночне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні декількох умов

Інші зобов'язання

Вказується сума інших довгострокових зобов'язань організації на кінець звітного періоду, що не увійшли в попередні рядки розділу IV бухгалтерського балансу

Разом але розділу IV

Вказується загальна сума довгострокових зобов'язань організації на кінець звітного періоду

V. Короткострокові зобов'язання

Позикові кошти

Вказується сума позикових коштів організації (кредитів і позик, в тому числі вексельних та облігаційних), залучених на короткостроковій основі, на кінець звітного періоду, відображаються на рахунку "Короткострокові кредити"

кредиторська

задолжен

ність

Вказується сума кредиторської заборгованості, термін обігу (погашення) якої не перевищує 12 міс. після звітної дати. Кредиторська заборгованість формується виходячи з наступних показників: аванси, передоплата і переплата, отримані від покупців п замовників; заборгованість перед постачальниками за придбані товари, роботи, послуги; суми заборгованості з податків і зборів; суми заборгованості по страхових внесках; суми заборгованості перед співробітниками і підзвітними особами; суми іншої кредиторської заборгованості

Доходи майбутніх періодів

Вказується сума доходів, отриманих у звітному періоді, але відноситься до наступних періодів, на кінець звітного року. Дані доходи враховуються на рахунку "Доходи майбутніх періодів"

оціночні

зобов'язання

Вказується сума короткострокових оціночних зобов'язань на кінець звітного періоду, в тому числі враховуються на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат"

Інші зобов'язання

Вказується сума інших короткострокових зобов'язань організації на кінець звітного періоду, що не увійшли в попередні рядки розділу V бухгалтерського балансу

Закінчення табл. 133

Найменування статті балансу

Нормативний документ. Пояснення до заповнення статті

Разом у розділі V

Вказується загальна сума короткострокових зобов'язань організації на кінець звітного періоду

баланс

Вказується загальна сума пасивів організації на кінець звітного періоду (сума розділів III. IV, V)

Значення статей бухгалтерського балансу застосовуються для оцінки майнового стану та джерел фінансування діяльності організації. Крім того, дані бухгалтерського балансу використовуються для розрахунку і оцінки показників, що характеризують фінансовий стан організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >