АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати

 • • сутність економічного аналізу діяльності підприємства; вміти
 • • проводити економічний аналіз виробничо-господарської діяльності;
 • • проводити маржинальний аналіз в прийнятті управлінських рішень;
 • • проводити аналіз фінансового стану підприємства; володіти
 • • навичками діагностики банкрутства підприємства.

Основні поняття комплексного економічного аналізу діяльності підприємства

Особливості будівельної діяльності накладають відбиток на функціонування будівельних підприємств. Однак категорії прибутку, рентабельності та ефективності діяльності однакові для всіх підприємств незалежно від їх галузевої приналежності та виду діяльності; тому причини, методика і висновки за результатами аналітичної діяльності на підприємствах будівництва ідентичні аналогічним категоріям підприємств інших галузей. Розглянемо методологію аналітичної діяльності більш детально.

Комплексний економічний аналіз діяльності підприємства це системне, комплексне, планомірне дослідження всіх процесів господарської та фінансової діяльності в усіх ланках підприємства.

Економічний аналіз господарської та фінансової діяльності в умовах ринкової економіки все більше набуває характеру системного аналізу. Предметом економічного аналізу не є безпосередньо технічна сторона виробництва, але економічні показники вивчаються в тісній взаємодії з технікою і технологією виробництва, його організацією.

Вихідна інформація для проведення аналізу.

Економічний аналіз базується на різноманітній вихідної інформації. Її можна розглядати як систему потоків нормативних, планових (бюджетних), статистичних, бухгалтерських та оперативних відомостей, первинної доку-

тації, а також інформації, що розробляється спеціалізованими фірмами. Всі джерела інформації поділяються на нормативно-планові, облікові та необлікового.

До нормативно-планових джерел відносяться всі типи планів, які розробляються на підприємстві, закони, укази, постанови, накази, господарсько-правові документи, рішення зборів акціонерів, довідники, прайс-листи, кошторису та ін. До облікових джерел відносяться дані управлінського і фінансового обліку. До необлікового джерел інформації відносяться матеріали, акти, висновки внутрішнього і зовнішнього аудиту, ревізій та інших перевірок, інформація професійних консалтингових компаній, ЗМІ, реклама і ін.

Процес підготовки до аналізу включає забезпечення порівнянності даних, спрощення числової інформації, використання середніх і відносних величин, скороченого аналітичного балансу і ін.

Комплексний економічний аналіз на підприємстві здійснюється в такій послідовності:

 • 1) комплексний огляд узагальнюючих показників виробничо господарських ної діяльності;
 • 2) аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та якості продукції;
 • 3) аналіз натуральних і вартісних показників обсягу виробництва;
 • 4) аналіз використання основних фондів і роботи обладнання;
 • 5) аналіз використання матеріальних ресурсів;
 • 6) аналіз використання праці і заробітної плати;
 • 7) аналіз собівартості продукції;
 • 8) аналіз прибутку і рентабельності;
 • 9) аналіз фінансового стану та оборотності оборотних коштів;
 • 10) узагальнює оцінка роботи і аналіз ефективності економічного стимулювання.

Організація проведення комплексного економічного аналізу на підприємстві.

Одним із принципів організації аналізу на підприємстві є забезпечення економічності та ефективності аналітичного процесу, тобто виконання найбільш повного і всебічного дослідження при мінімумі витрат на його проведення. З цією метою при проведенні комплексного економічного аналізу повинні широко використовуватися новітні методики аналізу, комп'ютерні технології обробки інформації, раціональні методи збору і зберігання даних.

Важливим принципом в організації аналітичної роботи на підприємстві є її регламентація та уніфікація. Регламент передбачає розробку для кожного виконавця обов'язкового мінімуму таблиць і вихідних форм аналізу. Уніфікація (стандартизація) аналізу передбачає створення типових методик і інструкцій, вихідних форм і таблиць, стандартних програм, єдиних критеріїв оцінки, що забезпечує порівнянність, зведення результатів аналізу на більш високому рівні управління, підвищує об'єктивність оцінки діяльності внутріхозяй-

ських підрозділів, зменшує витрати часу на аналіз і в результаті сприяє підвищенню його ефективності.

Документальне оформлення результатів аналізу. Будь-які результати аналітичного дослідження діяльності підприємства в цілому або його підрозділів повинні бути оформлені у вигляді документів. Зазвичай це аналітичний звіт (пояснювальна записка), довідка, висновок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >