АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА.

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності діяльності підприємств є їх забезпеченість основними фондами в необхідній кількості та асортименті та найбільш повне їх використання.

Завдання аналізу основних засобів полягають у тому, щоб визначити:

  • • забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів основними фондами;
  • • рівень використання основних засобів по узагальнюючим і приватним показниками, причини їх зміни;
  • • вплив використання основних фондів на обсяги виробництва та інших показників;
  • • ступінь використання виробничої потужності підприємства;
  • • резерви підвищення ефективності використання основних фондів.

Аналіз використання основних засобів зазвичай починається з вивчення їх обсягу, динаміки і структури. В аналізі використовується ряд показників, які розраховуються за даними бухгалтерської звітності. Найбільш інформативними є такі:

  • 1) сума господарських засобів, що знаходяться у власності і під контролем підприємства, - дає узагальнену вартісну оцінку величиною підприємства як єдиного цілого. Це облікова оцінка активів, що значаться на балансі підприємства, необов'язково збігається з їх сумарної ринкової оцінкою. Значення показника визначається шляхом видалення з балансу статей, які завищують сто валюту;
  • 2) частка активної частини основних засобів До - показує, яку частину основних засобів складають активи, які безпосередньо беруть участь у виробничо-технологічному процесі:

  • (15.1)
  • 3) коефіцієнт зносу - характеризує частку вартості основних засобів, яка списана на витрати в попередніх періодах, в первісної (відновлювальної) вартості;
  • 4) коефіцієнт придатності - доповнює показник зносу і використовується в аналізі для характеристики стану основних засобів.

Також виділяють узагальнюючі показники корисності: фондоозброєність і технічну озброєність праці:

Фондоозброєність праці = Середньорічна вартість основних фондів / Середньомісячне число працівників

в найбільшу зміну; (15.2)

Технічна озброєність праці = Вартість виробничого обладнання / Середньооблікова чисельність робітників

в найменшу зміну. (15.3)

У процесі аналізу вивчаються перераховані вище показники в динаміці. Для узагальнення характеристики ефективності використання основних засобів використовують показники фондовіддачі, фондомісткості, Фондорентабельность, а також питомої капітального вкладення на 1 руб. приросту продукції. Для більш повного аналізу ефективності використання основних засобів розраховуються всі показники по всіх фондах.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Виробнича потужність підприємства - це максимально можливий випуск продукції при досягнутому або наміченому рівні техніки, технологій і організації виробництва. Ступінь використання виробничої потужності характеризується такими коефіцієнтами:

1) загальний коефіцієнт:

(15.4)

Якщо К = 1, значить, продуктивна потужність використовується повністю;

2) коефіцієнт інтенсивності:

До п = середовищ несуточная виробнича потужність; (15.5)

3) екстенсивний коефіцієнт:

(15.6)

У процесі аналізу вивчаються динаміка цих показників і причини їх зміни (введення в дію нових потужностей і реконструкція підприємства, технічне переоснащення виробництва призводить до збільшення виробничої потужності; до скорочення виробничих потужностей призводить продаж обладнання, його фізичний і моральний знос).

Аналіз використання трудових ресурсів виявляє: забезпеченість кадрами і їх професійний склад в цілому по будівельній організації і але окремим виробництвам і господарствам; виконання заходів з підготовки та підвищення кваліфікації працівників; оцінку динаміки продуктивності праці та її оплати; виконання виробничих норм виробітку. Визначаються цілозмінних і внутрісхемние втрати робочого часу, показники плинності робочих кадрів і причини цих явищ. Вивчаються впровадження передових форм організації праці, ефективність застосування прогресивних форм оплати праці.

Основні завдання аналізу використання трудових ресурсів підприємства, такі: аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, використання робочого часу, продуктивності праці, оплати праці.

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівників за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводиться по кожному виробничому підрозділу, в цілому по підприємству, за категоріями працівників.

Для оцінки рівня продуктивності купа застосовується система узагальнюючих, приватних та допоміжних показників.

Для оцінки ефективного використання коштів на оплату праці необхідно зіставляти темпи зростання продуктивності і оплати праці. Випереджаючий темп зростання продуктивності праці по відношенню до зростання заробітної плати є одним з основних джерел зниження собівартості будівництва.

Аналіз матеріальних ресурсів встановлює ефективність постачання матеріалами, конструкціями і деталями, які надходять від зовнішніх постачальників, а також з підсобних підприємств (виробництв) будівельної організації; визначає забезпеченість нормальними перехідними запасами цих матеріальних цінностей; контролює збереження і дотримання виробничих норм витрати матеріальних цінностей, своєчасність і комплектність надходження технологічного устаткування, що підлягає монтажу па будуються або реконструюються об'єктах; виявляє зайві матеріали.

Для характеристики використання матеріальних ресурсів застосовується система узагальнюючих і приватних показників.

О60611хающіе показники:

(15.7)

(15.8)

(15.9)

(15.10)

(15.11)

Приватні показники: матеріаломісткість окремих видів матеріальних ресурсів, а також матеріаломісткість окремих видів виробів.

Аналіз витрат на експлуатацію машин і механізмів визначає раціональність використання парку машин і витрат на їх утримання. Виявляються і оцінюються втрати робочого часу машин і причини цих втрат, визначається коефіцієнт змінності, перевіряється виконання норм виробітку але основнимимашин, встановлюються відхилення фактичної собівартості машино-зміни або одиниці виконаних механізованим способом робіт від їх планової собівартості за окремими видами машин і статтями витрат.

Аналіз накладних витрат має на меті зіставити рівень фактичних витрат, що відносяться до цієї статті, до затверджених кошторисними значеннями.

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ.

Рівень собівартості є синтезують показником, що характеризує використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

Завданнями аналізу собівартості є аналіз: загальної суми витрат на виробництво продукції (валовий і товарної); витрат па рубль продукції; собівартості за окремими статтями витрат.

Аналіз собівартості дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, визначити вплив факторів на його приріст, на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є: аналіз складу і динаміки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг, фінансових результатів від інших видів діяльності, рентабельності діяльності підприємства, розподілу і використання прибутку.

Фінансовий результат діяльності підприємства характеризується сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства отримують від реалізації продукції, робіт і послуг, а також від інших видів діяльності (оренда і т.д.).

Аналіз фінансового стану підприємства передбачає оцінку ряду коефіцієнтів за даними бухгалтерської звітності з метою визначення ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, а також діагностики ймовірності банкрутства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >