ЕТАН 4. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ І ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВІДНОСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА Є ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ (ДИВ. ПАРАГРАФ 12.5).

Для того щоб аналіз рентабельності був більш повним, не можна обмежуватися тільки розрахунком показників рентабельності, слід вивчити їх динаміку і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.

Поряд з абсолютними і відносними показниками прибутковості підприємства ефективність роботи підприємства характеризують показники ділової активності.

Ділова активність - це результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресурсів або величини їх споживання в процесі виробництва. Ділова активність проявляється в динамічності розвитку господарюючого суб'єкта, досягнення ним поставлених цілей, а також швидкості обороту коштів: від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту; з розмірами обороту, а отже, і з оборотністю пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожен оборот доводиться цих витрат; прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу засобів тягне за собою прискорення обороту і па інших стадіях.

Оборотність коштів, вкладених в майно організації, може бути оцінена: швидкістю обороту - кількістю оборотів, яке роблять за аналізований період капітал організації або його складові; періодом обороту - середнім терміном, за який повертаються в господарську діяльність організації грошові кошти, вкладені у виробничо-комерційні операції.

Ділова активність підприємства вимірюється за допомогою системи кількісних і якісних критеріїв.

Серед абсолютних показників ділової активності необхідно виділити обсяг продажів готової продукції, товарів, робіт і послуг; прибуток і величину активів. Доцільно враховувати порівняльну динаміку цих показників. Оптимальне співвідношення між ними становить:

(15.12)

де Т рп , Т рв , ТРД - темпи зростання відповідно прибутку, виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і активів (майна, авансованих коштів) підприємства.

Наведене співвідношення одержало назву золотого правила економіки підприємства: прибуток повинна зростати більш високими темпами, ніж обсяги реалізації і майна підприємства.

Відносні показники ділової активності характеризують ефективність використання ресурсів (матеріальних, трудових і фінансових).

Показники, що використовуються для аналізу ділової активності підприємства:

 • 1) продуктивність праці, руб. - характеризує ефективність використання трудових ресурсів;
 • 2) фондовіддача основних засобів, руб. - відображає ефективність використання основних засобів; показує, скільки виручки припадає на 1 руб. вартості основних засобів;
 • 3) коефіцієнт загальної оборотності капіталу - показує швидкість (кількість) обороту всіх коштів підприємства (авансованого капіталу);
 • 4) середній термін обороту капіталу - характеризує тривалість обороту всього капіталу підприємства;
 • 5) коефіцієнт оборотності оборотних коштів - відображає швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства за аналізований період, показує, скільки рублів обороту (виручки) припадає на кожен рубль даного виду активів;
 • 6) середній термін обороту оборотних активів - висловлює тривалість обороту мобільних активів за аналізований період;
 • 7) коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів - відображає швидкість обороту запасів і витрат, тобто число оборотів за звітний період, за який матеріальні оборотні кошти перетворюються в грошову форму;
 • 8) середній термін обороту матеріальних засобів - показує швидкість перетворення запасів з матеріальної в грошову форму;
 • 9) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості - показує число оборотів за період комерційного кредиту, наданого підприємству. При прискоренні оборотності відбувається зниження значення показника, що свідчить про поліпшення ситуації в розрахунках з дебіторами;
 • 10) середній термін обороту дебіторської заборгованості - характеризує тривалість одного обороту дебіторської заборгованості в днях;
 • 11) коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості - характеризує тривалість одного обороту дебіторської заборгованості в днях;
 • 12) тривалість обороту кредиторської заборгованості - показує період, за який підприємство покриває строкову заборгованість;
 • 13) коефіцієнт оборотності власного капіталу відображає активність власних коштів або активність коштів, якими ризикують акціонери або власники підприємства. Зростання в динаміці означає підвищення ефективності використовуваного власного капіталу;
 • 14) тривалість операційного циклу - характеризує загальний час, протягом якого фінансові ресурси перебувають у матеріальних засобах і дебіторської заборгованості;
 • 15) тривалість фінансового циклу - час, протягом якого фінансові ресурси відвернені з обороту.

На підставі узагальнення результатів аналізу по всім вищенаведеним етапах визначаються сильні сторони фінансово-господарської діяльності підприємства та проблеми, для вирішення яких необхідно приймати управлінські рішення з метою оптимізації показників. Моніторинг фінансового стану підприємства необхідно проводити постійно з метою своєчасного виявлення проблем та контролю за результатами тих чи інших заходів. Крім того, аналіз фінансового стану необхідний для отримання кредитних коштів при оцінці кредитоспроможності позичальника, а також його результати важливі для справжніх і потенційних контракторов підприємства. І, безумовно, найважливіша мета фінансового аналізу - це своєчасна діагностика банкрутства підприємства з метою його запобігання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >