ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Для аналізу будь-якого варіанту диверсифікації, як правило, визначаються показники комерційної, бюджетної і соціальної ефективності.

Ефективність диверсифікації як розосередження наявних ресурсів в ринкових умовах господарювання має сенс при поліпшенні інтегральних показників ефективності інвестицій з урахуванням ризику і невизначеності ринкової ситуації. Процес диверсифікації будівельного виробництва можна розглядати як звичайний процес інвестування коштів з метою отримання вигоди в майбутньому. Результати інвестиційно-будівельного проекту висвітлюють у величині потоку грошових коштів.

Горизонт розрахунку пов'язаний з тривалістю існування варіанту диверсифікації, тобто з тривалістю здійснення проекту диверсифікації. В рамках даного періоду розраховуються інтегральні показники ефективності (МРУ, / ЯЯ, Р1).

Реалізація проектів і їх ранжування оцінюється при розрахунку математичного очікування інтегральних показників ефективності. Розглянемо математичне очікування для МРУ ряду сценаріїв, в сукупності утворюють складене подія:

(16.10)

де М (х) - математичне очікування відповідних дисконтованих доходів окремого виробництва за розрахунковий період; у - порядковий номер відповідної кон'юнктури ринку (сценарію розвитку подій) при диверсифікації виробництва; п - кількість розглянутих сценаріїв розвитку ситуації для даного виду виробництва (продукції); р- - суб'єктивна ймовірність здійснення відповідного сценарію розвитку подій; X: - результат діяльності (прибуток або збиток) при відповідному сценарії.

Ризик і невизначеність, пов'язані з конкретним заходом, будемо описувати за допомогою розрахунку дисперсії, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації доходів:

(16.11)

де XV - дисперсія доходів при різних сценаріях відповідного виробництва в рамках стратегії диверсифікації; 5 - середньоквадратичне відхилення; К (ь) коефіцієнт варіації в частках;) - індекс відповідного сценарію.

Після проведення розрахунків отримуємо ряд векторів з математичних очікувань і коефіцієнтів варіації:

(16.12)

де $ - кількість доступних для аналізу альтернативних видів діяльності; М] (х), М 2 (х), М ^ (х); До { (р) у До 2 (і), ..., К ^ р) - математичні очікування дисконтованих доходів розглянутих видів діяльності і коефіцієнти варіації цих доходів відповідно.

На основі даних матриці 16.12 ранжируємо альтернативні варіанти диверсифікації з урахуванням прибутковості та ризикованості. В даному випадку прибутковість характеризується математичним очікуванням, ризикованість і невизначеність - коефіцієнтом варіації.

Коефіцієнт варіації дозволяє оцінити можливі відносні відхилення прогнозованих доходів при різних сценаріях від їх середньої величини. Чим більше значення К (?;), тим більше ризику. Чим більше математичне сподівання доходів, тим більш дохідних вважаємо захід. Відбираємо в першу чергу проекти з максимальними доходами і мінімальним ризиком; при цьому виникає протиріччя між критеріями прибутковості і ризикованості: вибрати маленькі доходи з незначним ризиком або великі доходи з істотним ризиком.

Для ранжирування (сегментування) проектів по прибутковості і ризикованості розглянемо графічну модель (рис. 16.8) сегментування виробництв по прибутковості і ризикованості.

Сполучення математичних очікувань і коефіцієнтів варіації по аналізованих проектів представляємо у вигляді точок у декартових координатах. Отриманий масив умовно ділимо на чотири сектори. В першу чергу привертають увагу варіанти з сектора 1, що характеризується низьким ризиком і високими доходами. Кандидатами на відмову в першу чергу є проекти з сектора 4. Тут має місце високий ризик з відносно низькими доходами. Розподіл переваг між секторами 2 і 3 залежить від суб'єктивного сприйняття ризикованості

і прибутковості. Що краще: низькі доходи з невеликим ризиком або високі доходи зі значними ризиками, - вирішує конкретний інвестор і власник ресурсів.

Графічна модель сегментування проектів по прибутковості

Мал. 16.8. Графічна модель сегментування проектів по прибутковості

і ризикованості

Після ранжирування ряду альтернативних проектів по прибутковості і ризикованості необхідно вирішити питання про раціональної стратегії диверсифікації, Г.Є. про доцільність одночасного здійснення ряду заходів.

Якщо в якості напрямку розвитку обрана стратегія диверсифікації, то у будівельного підприємства реалізується кілька відносно незалежних стратегічних бізнес-одиниць. Отже, є кілька незалежних потоків коштів з виробничої та інвестиційної діяльності. Ці потоки утворюють один загальний чистий дохід. Розрахуємо загальний Л Г РТ малого будівельного підприємства шляхом підсумовування доходів кожної окремої стратегічної бізнес-одиниці:

(16.13)

де у - сума математичних очікувань чистих дисконтованих доходів всіх виробництв в рамках стратегії диверсифікації; г - індекс виду діяльності; М (х), - математичне очікування для Л'РУ / -го незалежного напрямки діяльності; у - кількість видів діяльності в рамках обраної стратегії диверсифікації.

Таким чином, критерієм ефективності стратегії диверсифікації будівельного підприємства є максимум величини суми математичних очікувань чистих дисконтованих доходів всіх виробництв в рамках стратегії диверсифікації.

 
< Попер   ЗМІСТ