Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Інноваційний маркетинг

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ В МАРКЕТИНГУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати

 • • сутність поняття інновацій в маркетингу:
 • • типи та види інновацій;
 • • сучасні напрямки розвитку інновацій; вміти
 • • визначати роль і місце інновацій в маркетингу;
 • • розрізняти різні види інновацій;
 • • виявляти сучасні особливості створення інновацій в маркетингу; володіти
 • • понятійним апаратом в області застосування інновацій в маркетингу;
 • • практичними навичками використання інновацій в маркетингу.

Поняття і роль інновацій в маркетингу

В умовах глобалізаційних змін і жорсткої конкурентної середовища на світовому ринку торговельні та інвестиційні потоки створюють економічний простір і потрібно комплекс технологій інноваційного маркетингу, таких як інтернет-технологій, технологій брендингу і технологій захисту інтелектуальної власності, які повинні дозволити підприємствам успішно конкурувати в сучасних умовах.

Результатами поєднання в комплексі технологій інноваційних напрямків і маркетингових можливостей в окремих промислових секторах країни могли б стати стимулом загальної активності суб'єктів промисловості і привести до підвищення конкурентоспроможності окремих великих підприємств і галузей економіки та інтенсифікації процесів участі російських брендів на світових товарних ринках.

Посилення конкуренції вимагає розвитку бізнесу шляхом підвищення рентабельності виробництва і розширення асортименту. Компанії, випускаючи на ринок нові товари, розширюють свій асортимент продукції, а також закріплюють за собою нову товарну категорію. Інноваційний маркетинг є одним з напрямків діяльності підприємства для забезпечення конкурентоспроможності на галузевому ринку.

Інноваційний маркетинг як концепція маркетингу спрямований на формування або виявлення попиту на ринку нововведень з метою задоволення запитів споживачів при використанні нових ідей щодо товарів, послуг і технологій.

При правильному використанні інноваційних маркетингових технологій компанії отримують конкурентну перевагу - можливість

прогнозувати поведінку споживачів, замовників, партнерів і конкурентів, а також надавати на нього активний вплив [1] .

Інноваційний маркетинг в сучасному розумінні являє собою єдність стратегій, філософії бізнесу, функцій і процедур управління та методологічної основи.

До основних принципів інноваційного маркетингу відносяться:

 • • націленість на досягнення кінцевого практичного результату інновації, орієнтація на захоплення певної частини ринку нововведень відповідно до довгострокової метою, яка поставлена перед інноваційним проектом;
 • • інтеграція дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в систему управління підприємства; орієнтація на довгострокову перспективу, яка вимагає проведення маркетингових досліджень, отримання на їх основі ідей щодо інновацій, які забезпечують високоефективну господарську діяльність;
 • • застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених стратегій і практики активного пристосування до вимог потенційних споживачів інновації з одночасним цілеспрямованим виливом на їх інтереси.

Інноваційний маркетинг може розглядатися в різних аспектах.

Як філософія бізнесу інноваційний маркетинг пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності, яка полягає в орієнтації організації на основи маркетингу та досягненні конкурентних переваг при використанні інновації, важливою ознакою якої в ринкових умовах виступає новизна її технічних і споживчих властивостей.

Як аналітичний процес інноваційний маркетинг передбачає здійснення робіт дослідницького характеру: проведення маркетингових досліджень з метою вивчення кон'юнктури ринку; виявлення смаків споживачів; прогнозування динаміки попиту на інновацію, сегментацію і вибір цільового сегмента, розробку стратегії маркетингу для інновації і т.п.

Як активний процес інноваційний маркетинг вирішує ряд завдань, пов'язаних з позиціонуванням і просуванням інновації на ринок.

Як функція інноваційного менеджменту інноваційний маркетинг починається з етапу пошуку нових ідей щодо товарів, послуг і технологій, які найкращим чином можуть задовольнити існуючий і потенційний попит, з їх наступною матеріалізацією і комерціалізацією, і закінчується до етапу насичення життєвого циклу товару.

Як макроекономічний інструментарій інноваційний маркетинг, орієнтуючи розвиток національної економіки на інноваційний шлях розвитку, дає можливість формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективному використанню ресурсів завдяки впровадженню продуктових, технологічних та організаційних інновацій.

Інноваційний маркетинг для країн з перехідною економікою є, по суті, нововведенням. В індустріально розвинених країнах маркетингова концепція розвитку фірми займає почесне місце вже протягом десятиліть. При цьому необхідно зауважити, що становлення інноваційного маркетингу як наукової дисципліни довелося тільки на останні десятиліття.

Інноваційний маркетинг - це маркетинг, який включає в себе місію організації, філософію мислення, область наукових досліджень, стиль управління та поведінки. Це органічне, а не нав'язане новаторство, особливий тип відносин і повне прийняття ризику.

Роль інноваційного маркетингу як інструменту антикризового управління. Інноваційна діяльність передбачає комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, які в сукупності призводять до інновацій.

Рушійною силою конкуренції є стимул до нововведень. Саме на основі нововведень вдається підвищувати якість продукції (послуг), покращувати корисний ефект товару, тим самим домагатися конкурентної переваги даного товару. Таким чином, забезпечення конкурентоспроможності товару вимагає новаторського, підприємницького підходу, суттю якого є пошук і реалізація інновацій [2] .

Для забезпечення конкурентної переваги на ринку підприємствам слід дотримуватись таких умов:

 • • вдосконалення організаційного і технологічного порядку;
 • • докладне вивчення стану розвитку товарного ринку і потреб покупців;
 • • орієнтація діяльності підприємств на потреби покупців і дотримання якості менеджменту;
 • • досягнення стійкого рентабельного фінансового становища за рахунок реструктуризації заборгованостей і реалізації програми реформування;
 • • професіоналізм працівників всіх рівнів виробництва і управління;
 • • централізоване керівництво розвитком і спеціалізацією виробництва, інвестиційна політика на державному рівні.

Випуск нових видів виробів як конкурентна перевага інновації в сфері маркетингу здатний вплинути на структуру галузі безпосередньо через зростання попиту. Прориви в галузі використання реклами, нових маркетингових інструментів або каналів збуту дозволяють залучити нових споживачів або знизити рівень чутливості до цін (підвищуючи ступінь диференціації продукту). Наприклад, кінокомпанії підвищили попит шляхом рекламування фільмів по телебаченню. Відкриття нових каналів збуту також може розширити попит або підвищити ступінь диференціації продукту. Інновації в маркетингу, що підвищують його ефективність, можуть знизити вартість продукту. нові форми

маркетингу можуть вести до збільшення або зменшення економії на масштабі, впливаючи на бар'єри мобільності [3] .

Роль інноваційного маркетингу в сфері підприємницької діяльності. Інноваційна діяльність або інноваційний бізнес є ефективною за кордоном формою інноваційної діяльності, спрямованої на інтенсифікацію процесу використання винаходів та інших новацій.

В середині XX ст. склалося сучасне розуміння підприємця як новатора [4] : "Завдання підприємців - реформувати і революціонізувати спосіб виробництва шляхом впровадження винаходів, а в більш загальному сенсі - через використання нових технологічних можливостей для виробництва нових товарів або колишніх товарів, але новим методом, завдяки відкриттю нового джерела сировини або нового ринку готової продукції - аж до реорганізації колишньої і створення нової галузі промисловості ... "

Новаторство і новизна є невід'ємною рисою підприємництва, і тому необхідність формування інноваційного підприємництва в Росії обумовлена [5] :

 • • посиленням інтенсивних факторів розвитку виробництва, які сприяють застосуванню науково-технічного прогресу у всіх сферах економічної діяльності;
 • • визначальною роллю науки в підвищенні ефективності розробки і впровадження нової техніки;
 • • необхідністю істотного скорочення термінів створення, освоєння нової техніки;
 • • підвищенням технічного рівня виробництва;
 • • необхідністю розвитку масового творчості винахідників і раціоналізаторів;
 • • специфікою процесу науково-технічного виробництва: має місце невизначеність витрат і результатів, яскраво виражена багатоваріантність досліджень, ризик і можливість негативних результатів;
 • • збільшенням витрат і погіршенням економічних показників підприємств при освоєнні нової продукції; швидким моральним старінням техніки і технології;
 • • об'єктивною необхідністю прискореного впровадження нової техніки, технології і т.д.

Інноваційне підприємництво - це вид комерційної діяльності, яка характеризується особливим різноманіттям організаційних зв'язків, розвиненістю і гнучкістю своєї функціональної структури, широкими адаптаційними можливостями і використанням венчурного (ризикового) капітана.

Інноваційні підприємці - це специфічний тип бізнесмена, що виступає сполучною ланкою між новаторами - авторами оригінального науково-прикладного продукту і суспільством, зокрема, сферами виробництва і споживання. Підприємець систематизує научнопрікладние продукти, взаємодіючи з новаторами і формуючи інноваційний портфель, оцінює можливі шляхи реалізації і життєздатність кожної перспективної розробки за допомогою відповідних критеріїв. Останні підбираються і адаптуються індивідуально.

Інноваційні фінансові ресурси - один з чинників інновацій. Можливість фінансування інноваційних проектів визначається фізичною наявністю і доступністю капіталу, вкладеного сьогодні в ім'я майбутньої високої віддачі у разі не зовсім очевидного успіху.

Виділяють три основних види інноваційних підприємництва: інновацію продукції, інновацію технології та соціальні інновації.

Інновація продукції являє собою процес оновлення збутового потенціалу підприємства, що забезпечує виживання фірми, збільшення обсягу одержуваного прибутку, розширення частки на ринку, збереження клієнтури, зміцнення незалежного положення, підвищення престижу, створення нових робочих місць і т.д.

Інновація технології - це процес оновлення виробничого потенціалу, спрямований на підвищення продуктивності праці і економію енергії, сировини та інших ресурсів, що в свою чергу дає можливість збільшити обсяг прибутку фірми, удосконалити техніку безпеки, провести заходи щодо захисту навколишнього середовища, ефективно використовувати внутрішньофірмові інформаційні системи .

Соціальні інновації являють собою загальний процес планомірного поліпшення гуманітарної сфери підприємства. Застосування інновацій такого роду розширює можливості на ринку робочої сили, мобілізує персонал підприємства на досягнення поставлених цілей, зміцнює довіру до соціальних зобов'язань підприємства перед співробітниками і суспільством в цілому.

На основі способу організації інноваційного процесу в фірмі можна виділити три моделі інноваційного підприємництва:

 • 1) інноваційне підприємництво на основі внутрішньої організації, коли інновація створиться і (або) освоюється всередині фірми її спеціалізованими підрозділами на основі планування та моніторингу їх взаємодії з інноваційного проекту;
 • 2) інноваційне підприємництво на основі зовнішньої організації за допомогою контрактів , коли замовлення на створення і (або) освоєння інновації розміщується між сторонніми організаціями;
 • 3) інноваційне підприємництво на основі зовнішньої організації за допомогою венчурів , коли фірма для реалізації інноваційного проекту засновує дочірні венчурні фірми, які залучають додаткові сторонні кошти.

Інноваційний маркетинг як інструмент переведення економіки Росії на новий шлях розвитку. Варто відзначити важливість і актуальність проблеми інноваційного розвитку в період кризи, оскільки сировинної

характер російської економіки зумовив гостру реакцію на його прояви, що виразилася в істотному погіршенні більшості макроекономічних показників. Найбільш ефективним засобом нівелювання наслідків кризи і переходу на якісно інший рівень розвитку російської економіки в майбутньому може стати підвищення інноваційної активності, про що з недавніх пір заявляє і керівництво країни.

На світовому ринку високих технологій частка Росії сьогодні не перевищує 0,5%. При цьому весь обсяг російського високотехнологічного експорту становить 2% відповідного експорту США, 3% експортних обсягів Японії і Німеччині, 7% експорту Франції, Великобританії та Республіки Корея, 10% експорту Китаю, 20% експорту Таїланду. Якщо 1 т сирої нафти приносить до 20-25 дол, прибутку, а 1 кг авіаційної техніки - до 1 тис. Дол., То 1 кг наукомісткого продукту в галузях високих технологій (електроніка, промисловість, засоби зв'язку і т.д.) дозволяє витягувати вже до 5 тис. дол, прибутку [6] . Очевидно, що крім високої прибутковості диверсифікована сучасна інноваційна економіка в стані легше переживати будь-які кризові явища. Зволікання в переході до сучасної структурі економіки зводять на пет можливості наздогнати передові країни.

В умовах фінансової кризи в світі і глобального конкурентного середовища необхідно прискорити створення конкурентоспроможної промислової продукції, експортної орієнтації та високої рентабельності, які могли б форсувати диверсифікацію всієї економіки країни, забезпечити її конкурентоспроможність в числі країн світу і знизити залежність економіки країни від нафтового фактора. З цією метою одним з пріоритетних напрямків щодо розвитку економіки країни розглядається посилення ролі інновацій та маркетингу в розвитку промисловості країни в умовах глобальної конкуренції.

У разі успішного застосування інноваційного маркетингу в різних секторах промисловості Росії прогнозується прискорене і сталий розвиток цих галузей з виробленням необхідного захисного імунітету в умовах фінансової кризи в світі і глобального конкурентного середовища.

 • [1] Карпова С. В. Особливості інноваційної маркетингової політики сучасних ТВК: автореф. дні ... докт. екон. наук. М.2011.
 • [2] Економіка підприємства / під ред. Н. А. Сафронова. bibliotekar.ru/
 • [3] Портер Е. Конкурентна стратегія: методика аналізу галузей і конкурентів: пров. з англ. М .: Альпіна Бізнес Букс, 2006.
 • [4] Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М .: Прогрес. +1982.
 • [5] Голубков Е. Інноваційний маркетинг як інструмент переведення економіки Росії на новий шлях розвитку // Маркетинг в Росії і за кордоном. 2010. № 1. С. 18-29.
 • [6] Голубков Е. Інноваційний маркетинг як інструмент переведення економіки Росії на новий шлях розвитку. С. 18-30.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук