Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Інноваційний маркетинг

СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати

 • • основні поняття соціального маркетингу;
 • • принципи соціальної відповідальності та компетентності;
 • • технології маркетингу і маркетингових інновацій у соціальній сфері;
 • • методи, алгоритми та інструменти маркетингу соціальної сфери;
 • • види соціального маркетингу; вміти
 • • застосовувати отримані знання в практиці управління маркетингом комерційних і некомерційних організацій;
 • • реалізовувати стратегію соціальної відповідальності організації;
 • • організовувати фандрайзингової діяльність і стимулювання продажів в соціальному маркетингу;

володіти

 • • навичками застосування сучасного маркетингового інструментарію для вирішення соціальних завдань;
 • • методикою формування комплексу маркетингу в соціальній сфері;
 • • навичками самостійної розробки маркетингового плану;
 • • технологіями збору коштів на реалізацію соціального проекту і організацію благодійної та спонсорської діяльності в сучасних умовах.

Передумови та історія виникнення соціального маркетингу

Соціальний маркетинг - відносно нове і перспективний напрямок, що дозволяє не тільки зміцнити позиції маркетингу в сучасному світі, а й розширити коло проблем, які можна вирішити за допомогою маркетингового підходу до забезпечення збалансованого та сталого розвитку.

Концепція соціального маркетингу займає сьогодні важливі позиції в контексті розвитку теорії і практики маркетингу. Аналіз публікацій по даному питанню показує, що витоки цієї концепції відносяться до 1950-их рр., До часу виникнення оригінальних концепцій маркетингу, забарвлених орієнтацією на споживача, які з роками вийшли за межі ринкових відносин.

В останні роки все більше компаній починають займатися проблемами суспільства. Багато представників бізнесу в світі стали відзначати, що недостатньо просто створити продукт і викинути його на ринок, просто задовольнити попит споживачів. Щоб виглядати в очах потребіте-

лей найкращим чином, зміцнити свою ділову репутацію, сучасним компаніям необхідно вирішувати проблеми суспільства, використовуючи для цього, в числі іншого, і інструментарій соціального маркетингу.

До необхідності соціологічного підходу привела сама внутрішня логіка розвитку маркетингу: від збуту до організації взаємодії, де головним є не укладання угоди купівлі-продажу, а встановлення довготривалих взаємин зі споживачем.

Термін "соціальний маркетинг" був вперше використаний в 1971 р [1] Він позначав спробу застосування принципів маркетингу і його техніки для сприяння вирішенню соціальних завдань, реалізації соціальних ідей, а також в процесі соціальних дій. Саме тоді в сферу діяльності компаній все частіше стало вплітатися рішення різних суспільних проблем.

Існує безліч суперечливих думок з приводу того, що ж вважати соціальним маркетингом. У роботах, присвячених соціальному маркетингу, демонструється різноманітність підходів до його розуміння. С. Захарова визначає соціальний маркетинг як встановлення потреб, потреб та інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними, ніж у конкурентів, способами з одночасним збереженням і зміцненням благополуччя споживача і суспільства [2] . Так само розуміють соціальний маркетинг С. Ебель, М. Брехун і Дж. Тілмес, М. Ауер і М. Герц, Д. Берре. Серед інших назв даної концепції зустрічаються: соціально-етичний маркетинг (Ф. Котлер, І. Альошина), соціально-етичний маркетинг (В. Е. Гордін, В. В. Іванов, Е. П. Голубков), етико-соціальний маркетинг ( І. С. Березін), суспільно орієнтований соціальний маркетинг (А. Тета), соціально орієнтований маркетинг (А. П. Панкрухин), соціально-відповідальний маркетинг (М. Л. Симановская), громадський маркетинг (В. І. Мартинов). Всі визначення розглянутої концепції так чи інакше підкреслюють її соціальну сутність.

Одне з перших визначень соціального маркетингу дав Ф. Котлер. У його визначенні основний акцент робиться на принципі споживчої орієнтації. Ф. Котлером підкреслюється орієнтація цієї концепції маркетингу на цільові групи. Предметним полем такої концепції є розробка, реалізація і контроль над виконанням програм, мета яких - домогтися сприйняття і зміни в позитивну сторону суджень і думок певних цільових груп про соціальні ідеях, завданнях або конкретної діяльності [3] .

Саме у Ф. Котлера формується уявлення про соціальний маркетинг як маркетинг ідей, яке отримало подальший розвиток в роботах інших авторів.

І. С. Березін визначає дану концепцію таким чином: соціальний маркетинг - це вивчення і формування потреб

покупців і задоволення їх більш ефективними методами, ніж конкуренти, за умови підвищення добробуту всіх членів суспільства [4] . При цьому під добробутом розуміється сукупність матеріальних, духовних, соціальних благ, якими володіє суб'єкт добробуту і які використовує для задоволення своїх потреб. Соціальний маркетинг представляє собою, таким чином, механізм узгодження потреб та інтересів споживачів, потреб та інтересів підприємства і потреб і інтересів суспільства.

В. М. Мелихівська вважає, що соціальний маркетинг - це маркетинг в соціальній сфері. Близьке соціальному маркетингу поняття в зв'язку з цим він називає економічною соціологією. І соціальний маркетинг, і економічна соціологія вивчають вплив економічних факторів па різні форми соціальної поведінки людей, малих і великих соціальних груп. В цьому спільне між даними поняттями. Відмінність же між ними полягає в тому, що соціальний маркетинг спочатку ставить потреби людей на перше місце в порівнянні з потребами виробництва [5] .

У словнику-довіднику "Маркетинг" Е. П. Голубков визначає соціальний маркетинг як "маркетинг, що полягає в розробці, реалізації та контролі соціальних програм, спрямованих на підвищення рівня сприйняття певних верств громадськості деяких соціальних ідей, рухів або практичних дій" [6] .

З цього визначення випливає, що соціальний маркетинг передбачає використання маркетингових технологій перш за все в обміні, що не передбачає отримання прибутку. Тим часом соціальні орієнтири маркетингу набувають значні позиції і в комерційному маркетингу [7] , посилюється роль споживача (індивідуального і суспільства в цілому) не тільки в некомерційному, але і в комерційному обміні. В даний час під терміном соціальний маркетинг також розуміється робота комерційних компаній, спрямована на одночасне продвіженіe бренду і соціальних цінностей [8] . Ключовими елементами такого маркетингу, нарівні з вивченням, формуванням і задоволенням потреб покупців, є розробка, реалізація і контроль соціальних програм, спрямованих на просування соціальних ідей, рухів або реалізацію практичних дій. Сьогодні можна говорити про тенденцію до адаптації традиційного маркетингового інструментарію відповідно з новими поглядами соціального маркетингу (табл. 12.1).

Хоча фахівцями з соціального маркетингу був запропонований широкий спектр його визначень, і обговорення кращої формулювання триває, найбільш популярним визначенням є наступне

Таблиця 12.1

Порівняльна характеристика концепцій соціального маркетингу

концепція

мета концепції

Соціально-етичний маркетинг (Ф. Котлер, 1971)

Узгодження і пов'язування інтересів організації, споживачів, всього суспільства

Соціальний маркетинг (Ф. Котлер, 1980)

Розробка, реалізація та контроль над виконанням програм, мета яких - домогтися сприйняття і зміни в позитивну сторону суджень і думок певних цільових груп про соціальні ідеях, завданнях або конкретної діяльності

Соціально відповідальний маркетинг (Ф. Котлер, 1982)

Готовність бізнес-фірм до вирішення соціальних завдань суспільства, формування корпоративної соціальної відповідальності

Маркетинг ідей (В. Е. Гордін, 1993)

Регулювання суспільством соціальних змін методами переконання, різного роду стимулювання.

В якості продавця соціальних цінностей, ідей виступає суспільство в особі своїх інститутів, а покупці - члени суспільства

Суспільно оріентіровочносоціальний маркетинг (А. Тета, 1994)

Виходить з визначення Ф. Котлера та наголошує на необхідності посилення громадської орієнтації маркетингу в зв'язку з посиленням впливу на організацію і прояв до неї своїх інтересів з боку груп, які не перебувають на ринку, таких як уряд чи профспілки

Соціальний маркетинг (С. Захарова, 1995)

Встановлення потреб, потреб та інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними, ніж у конкурентів способами з одночасним збереженням і зміцненням благополуччя споживача і суспільства

Джерело: Соціологія маркетингу / Н. В. Лопатіна. С. 55.

Соціальним маркетингом можна називати застосування технологій комерційного маркетингу для аналізу, планування, реалізації та оцінки програм, спрямованих на зміну поведінки цільової аудиторії, з метою поліпшення добробуту, як окремої людини, так і всієї спільноти (А. Андреасен, 1995).

Незважаючи на те що визначення соціального маркетингу можуть відрізнятися один від одного, суть його залишається незмінною:

 • • це окрема дисципліна в області маркетингу;
 • • він несе користь і всьому суспільству, і цільової аудиторії;
 • • він ґрунтується на принципах і техніках, створених комерційним маркетингом, особливо на стратегіях маркетинг-міксу, пізніше названого "4P" product (продукт), place (місце), price (ціна), promotion (просування).

Ключовими ознаками соціального маркетингу є:

 • • орієнтація на незахищені верстви населення;
 • • пропаганда соціальних проблем, підвищення уваги до тієї чи іншої соціальної проблеми;
 • • залучення грошових коштів на вирішення цієї проблеми.

У більшості випадків мета соціального маркетингу - сприяти поліпшенню життя окремої людини і суспільства в цілому. Наприклад, відмова від куріння корисний для здоров'я колишнього курця і його сім'ї, а також скорочує витрати на охорону здоров'я, що, без сумніву, вигідно державі. До того ж у курців знижена продуктивність праці. У разі ж, коли людина не отримує прямої вигоди для себе, наприклад стаючи донором, соціальний маркетинг акцентує увагу на моральному задоволенні від здійснення добрих справ.

Особливості соціального маркетингу, його основні відмінності від комерційного маркетингу. Основні відмінності соціального маркетингу від класичного комерційного полягають в наступному.

 • 1. Соціальний маркетинг відрізняється від комерційного, головним чином, своїми цілями. Якщо мета комерційної організації - отримання прибутку, і цю мету допомагає досягти маркетингова стратегія, то соціальний маркетинг - це нова концепція соціальної відповідальності всіх членів суспільства. Соціальний маркетинг ставить собі за мету зміну поведінки великих груп людей для досягнення соціальної гармонії в суспільстві. Він дозволяє показати привабливість своїх пропозицій на ринку і "продати" товар, навіть якщо це абстрактна ідея, модель поведінки або партія.
 • 2. Соціальний маркетинг - це набагато більш складне поняття, ніж комерційний маркетинг, оскільки він покликаний впливати на формування ідей і зміна поведінки на противагу комерційному маркетингу, який впливає в основному на відчутні продукти (товари) або сервіс (послуги), і з цієї ж причини він найчастіше менш ефективний, ніж комерційний маркетинг.
 • 3. Для реалізації проектів соціального маркетингу компанія має потребу в ресурсах. Далеко не всі компанії можуть покривати свої витрати на соціальний маркетинг з доходів від реалізації продукції або послуг і змушені залучати необхідні кошти, наприклад, за рахунок пожертвувань, грантів, соціального замовлення, забезпечуючи безперервне надходження коштів. Таким чином, компаніям доводиться в області соціального маркетингу мати справу з двома взаємопов'язаними завданнями:
  • а) діяльністю по залученню необхідних ресурсів;
  • б) використанням залучених ресурсів відповідно до мети проекту соціального маркетингу.
 • 4. Необхідність піклуватися як про залучення ресурсів, так і про їх використання відповідно до мети означає, що при реалізації проектів соціального маркетингу доводиться мати справу з двома категоріями громадськості: донорами і клієнтами. Збереження балансу між інтересами і очікуваннями цих двох груп часто є досить складним завданням. Наприклад, донори можуть вимагати, щоб надані

ними кошти використовувалися для надання послуг будь-якої конкретної групи населення, в той час як керівники компанії вважають, що клієнтом їх програми повинна бути інша група населення. Крім того, в результатах проекту часто зацікавлені і "треті сторони", наприклад компанії, що займаються страхуванням здоров'я, політики, колишні клієнти (скажімо, випускники навчальних закладів або учасники попередніх програм), які так чи інакше можуть підтримати або не підтримати проект, а також ЗМІ. При реалізації проектів комерційного маркетингу дуже небагатьом маркетологам доводиться мати справу з такою кількістю груп, що впливають на діяльність їх компанії.

 • 5. Запорукою успішної комерційної діяльності є правило "Клієнт завжди правий". Однак це правило не завжди може бути застосовано, коли мова йде про соціальний маркетинг. Часто "правота клієнта" і його уявлення про те, що для нього добре, може вступати в протиріччя з метою проекту соціального маркетингу. Наприклад, якщо метою проекту є забезпечення незалежного життя для людей з інвалідністю, то консервативний погляд не тільки суспільства, а й цільової групи на місце і роль інвалідів у соціальному житті може виявитися серйозною проблемою для компанії.
 • 6. Якщо конкурентами в комерційному маркетингу виступають компанії, що пропонують подібні товари та послуги або задовольняють подібні потреби, то в соціальному маркетингу конкуренція - це поточний або переважне поведінку цільової аудиторії і сприймаються вигоди, асоційовані з даним поводженням. Крім того, до конкурентам також можуть ставитися некомерційні, державні організації, інші комерційні компанії, націлені на рішення подібної проблеми.

Цілі соціального маркетингу та області його застосування. Соціальний маркетинг - це розробка програм в інтересах всього суспільства, в яких поєднуються необхідні дослідження, реклама, просування, придбання репутації для задоволення інтересів великих груп людей, сукупності яких і складають суспільство.

Соціальний маркетинг спрямований на зміну небажаного поведінки в контексті економічних, соціальних, політичних і технологічних причин та факторів зовнішнього середовища в умовах обмежених ресурсів. Основною метою соціального маркетингу можна вважати реалізацію суспільного прагнення до поліпшення якості життя. Ця мета вимагає довгострокового планування, яке переходить з одиночного споживача на групи, спільноти і суспільство в цілому.

До конкретним цілям соціального маркетингу відносяться:

 • • досягнення розуміння необхідності впровадження соціально значущої ідеї;
 • • спонукання до одноразового дії;
 • • прагнення змінити поведінкові звички;
 • • зміна основоположних уявлень, що існували раніше.

Фахівці з соціального маркетингу намагаються впливати на цільову аудиторію, використовуючи чотири підходи до зміни поведінки:

 • 1) прийняття нового поведінки (наприклад, роздільне збирання сміття);
 • 2) невжиття потенційно небажаної поведінки (наприклад, не починаючи курити);
 • 3) зміна поведінки, що практикується в даний час (наприклад, вживання низькокалорійних продуктів);
 • 4) відмова від наявного небажаного поведінки (наприклад, від розмов по телефону під час керування автомобілем).

Хоча цільову аудиторію зазвичай складають споживачі, соціальний маркетинг застосовується і для здійснення впливу на представників влади, які формують політику в різних сферах (соціальної, охорони здоров'я і т.д.). Цілі соціального маркетингу включають в себе також проведення аналізу соціальних наслідків комерційного маркетингу (наприклад, моніторинг наслідків маркетингових дій тютюнової або харчової промисловості).

Принципи та техніки соціального маркетингу можуть бути використані для поліпшення життя як всього суспільства, так і окремих цільових груп. Основне застосування соціального маркетингу в останні роки припадає на чотири сфери: охорона здоров'я, профілактика травматизму, захист навколишнього середовища і громадська мобілізація, або іншими словами, - залучення громадян до вирішення соціальних проблем.

Охорона здоров'я - проблеми та аспекти, на які можна вплинути, застосовуючи соціальний маркетинг: куріння, проблемне пияцтво, зайва вага, ранню вагітність, поширення ВІЛ / СНІДу, недостатнє вживання в їжу фруктів і овочів, високий холестерин, грудне вигодовування, рак, вроджені аномалії , імунізацію, стан порожнини рота, діабет, кров'яний тиск, порушення харчування.

Профілактика травматизму - проблеми та аспекти, на які можна вплинути, застосовуючи соціальний маркетинг: водіння в стані сп'яніння, використання ременів безпеки, черепно-мозкові травми, захисні пристрої для дітей в автомобілі (дитячі сидіння, "дитячі" замки па задніх дверях), рівень самогубств, домашнє насильство, хропіння зброї, насильство в школі, пожежі, пошкодження у літніх людей, викликані падінням, отруєння домашніми заготовками.

Захист навколишнього середовища - проблеми та аспекти, на які можна вплинути, застосовуючи соціальний маркетинг: зниження рівня забруднення, захист окремих видів дикої природи, вирубка лісів, токсичні добрива та пестициди, збереження водних ресурсів, забруднення повітря автомобілями і з інших джерел, переробка відходів, ненавмисні пожежі, економія енергії, сміття (наприклад, недопалки на вулицях), захист басейнів річок.

Громадська мобілізація - проблеми та аспекти, на які можна вплинути, застосовуючи соціальний маркетинг: органне донорство і донорство крові, виборче право, грамотність, зниження злочинності, захист і утримання тварин.

Якщо проекти соціального маркетингу реалізує комерційна компанія, то для неї цілі проекту можуть бути пов'язані зі створенням образу компанії. Як правило, існують два варіанти вихідної ситуації: компанія бажає, щоб про неї дізналися або щоб уявлення оточуючих про неї змінилося. Успішно розроблена маркетингова стратегія дає компанії можливість виконувати місію, досягати цілей програми, підтримувати стабільне фінансове становище, виявляючи потреби клієнтів і своєчасно їх задовольняючи.

Практика використання соціального маркетингу. Аналізуючи практику використання соціального маркетингу [9] , можна помститися, що даний вид управлінської діяльності застосовувався досить широко в США для проведення антинікотинової кампанії, для вирішення питань, пов'язаних зі здоровим способом життя, раціональним харчуванням, боротьбою за чисту екологічну обстановку, освітньою реформою, залученням іноземних інвесторів, збільшенням числа робочих місць і іншими проблемами. У таких країнах, як Швеція, Канада і Австралія, соціальний маркетинг використовується в кампаніях проти раннього постаріння (боротьба з атеросклерозом), проти куріння і зайвого вживання алкоголю, в боротьбі проти забруднення навколишнього середовища. Необхідно зауважити, що ці кампанії проводяться досить успішно і дають відчутні результати. У країнах, що розвиваються, таких як Філіппіни, Індонезія і Китай, до соціального маркетингу вдаються для проведення ранньої імунізації дітей до одного року проти небезпечних вірусних інфекцій, а також для планування сім'ї, впровадження нових методів контрацепції, застосування здорової дієти, в Шрі-Ланці - для боротьби з лепри і т.д.

У нашій країні про соціальний маркетинг вперше заговорили в 1994 році, коли був запущений проект "Зателефонуйте батькам", в якому брали участь всі центральні телеканали. Ідея проекту належить Громадській раді, організованому в Москві в 1992 р з ініціативи рекламної фірми "Доміно". В цей Ради увійшли редакції газет "Комсомольская правда", "Сім'я", "Труд", "Вісник благодійництва", телекомпанії НТВ, Останкіно, МТК, радіостанції "Європа плюс", "Маяк", "Радіо Росії", "Ехо Москви" , Жіночий ліберальний фонд, Московський фонд милосердя та здоров'я, благодійний фонд "Причетність" і ще ряд організацій. Рада ставив перед собою мету створити єдиний рекламний продукт з соціальної проблематики. Принципова позиція Ради полягала в тому, щоб не ставити на рекламу своєї марки. Місце на газетних шпальтах і ефірний час Рада і його інформаційні партнери надавали безкоштовно.

Інший приклад соціального маркетингу - масова інформаційна кампанія з профілактики СНІДу в Москві, здійснена в 1997- 1998 рр. Міжнародної медичної гуманітарною організацією "Лікарі без кордонів". Кампанія проводилася на високому професійному рівні: на телебаченні демонструвалися рекламні ролики, в місті була розміщена зовнішня реклама, розповсюджувалися інформаційні буклети. Соціологічні дослідження показали, що кампанія була досить результативною.

У червні 1998 р російська некомерційна організація "Некомерційне партнерство підтримки громадських ініціатив" Фокус ", спільно з організацією" Лікарі без кордонів ", за підтримки Міністерства охорони здоров'я Росії приступили до підготовки повий масштабної інформаційно-освітньої кампанії з профілактики СНІДу в Росії. Перед учасниками акції стояла задача врахувати недоліки попередньої кампанії і вивести просвітницьку роботу на новий рівень. Фахівці з "Лікарів без кордонів" допомогли "Фокусу" організувати збір коштів, вибрати компетен тное і відповідальне рекламне агентство, провести всі необхідні дослідження, підготувати рекламні тексти. В результаті "Фокус" придбав неоціненний досвід і здатний тепер проводити подібні кампанії на міжнародному рівні.

Основні теми соціального маркетингу в сьогоднішній Росії - здоровий спосіб життя (в тому числі профілактика СНІДу), дотримання правил дорожнього руху, заклик до виконання цивільних обов'язків (сплата податків, служба в армії і т.п.), дбайливе ставлення до природи, патріотизм і любов до Батьківщини, зміцнення сімейних відносин (в тому числі підвищення народжуваності), виховання почуття відповідальності за долю дітей і соціально незахищених верств.

Можна навести безліч сучасних прикладів впровадження соціальної відповідальності в маркетингові стратегії компаній.

Компанія Diageo , власник бренду горілки "Смірнофф", запустила рекламну кампанію, що закликає до відповідального споживання алкоголю, а компанія Philip Morris спонсорувала на MTV рекламну кампанію проти куріння підлітків.

Компанія Starbucks випускає "справедливий кави" (вирощений без використання дитячої праці та з дотриманням соціальних норм), a Clarks недавно став першим рітейлером, який запропонував "соціальні" туфлі. Його мокасини "Хулань" робляться в Південній Африці, і 5 фунтів від продажу кожної пари (ціпа якої 29,99 фунтів) направляються в дитячий будинок, а 2 фунта надходять сшівшім їх сільським жителям.

Багато компаній з сектора електроенергетики пропонують споживачам "зелений пакет", де спожита електроенергія зіставляється з відновлюваної. Наприклад, компанія N-Power об'єдналася з Грінпі- сом, щоб запропонувати споживачам електроенергію, що виробляється вітряними млинами.

Компанія ВР зробила багато, щоб змінити свою бізнес-модель і включити в неї питання збереження навколишнього середовища. Вона ввела більш жорсткі в порівнянні з зафіксованими в Кіотському протоколі вимоги контролю за викидами. Її останній продукт, Ultimate, маркетіру- ється як потужне і чисте паливо.

У деяких випадках одна додана функція або невелика модифікація допомагають зробити товари більш доступними споживачам з обмеженими можливостями. Компанії мобільного зв'язку знаходять

цікаві шляхи використання своїх продуктів для допомоги людям. Компанія 02, наприклад, спробувала застосувати одну з моделей своїх телефонів для вимірювання об'єму легенів з метою запобігання нападів астми у хворих на цю недугу людей. "Водафон" випустив текстової телефон для глухих, що дає їм можливість спілкуватися в реальному режимі часу; ця ж компанія пропонує спікерфон для сліпих.

McDonald's бере активну участь в кампанії по вторинній переробці: упаковка з штучних матеріалів була замінена в цих цілях картоном; на переробку йде ресторанне меню і використане при готуванні масло; відвідувачам дозволяється повернути іграшки з серії "Хеппі Міл", в яких вже не працюють батарейки.

Одна з компаній, що спеціалізуються на виробництві очок, переробляє старі окуляри, відправляючи їх в бідні країни.

Крім формування внутрішніх структур, відповідальних за дотримання принципів етики, деякі компанії прагнуть прищепити подібні установки і своїм постачальникам. Наприклад, Сар стежить за тим, щоб в процесі виробництва одягу не використовувалася дитяча праця. Енергетична компанія Severn Trent , вирішивши оновити уніформу співробітників, спеціально проінспектувала умови праці на фабриці, де її шили, розуміючи, що ринок виробництва одягу найбільш схильний до зловживань. Ще одна компанія заявила про свій намір при виборі постачальників керуватися, в тому числі, етичними критеріями.

Подібна діяльність, безумовно, призводить до лояльності споживачів. Опитування, проведене серед більш, ніж б тис. Споживачів в США і Великобританії, показав 98% -у впізнаваність компаній, що займаються соціальним маркетингом. 80% опитаних самі брали участь в подібних кампаніях, понад 71% споживачів прийняли рішення про покупку в магазині, більше половини захотіли спробувати нові продукти, збільшили споживання або перейшли на нові бренди компаній, що реалізують проекти соціального маркетингу. Це говорить про те, що велика впізнаваність компаній, що займаються соціальним маркетингом, веде до більш високого рівня лояльності до бренду.

Соціальні інновації, впроваджені в рамках стратегій корпоративної соціальної відповідальності, не тільки дозволяють компаніям продемонструвати свою громадянську позицію, але також стають важливим маркетинговим інструментом, що дає можливість виділитися, розвивати нові продукти і напрямки, створювати емоційний зв'язок між брендом і споживачем, сприяючи тим самим зростанню лояльності .

 • [1] Kotier Р. Marketing-Management: Analyse. Plannung und Kontrolle. Stuttgart. 1982. P. 717.
 • [2] Захарова С. Криза індустріалізму і концепція соціального маркетингу // Соціологічні дослідження. 1995. № 5. С. 3d-38.
 • [3] Kotier Р. Marketing for Nonprofit Organizations. 2 ed. NJ1982. P. 717.
 • [4] Березін І. Маркетинг і дослідження ринків. М .: Російська ділова література, 1999..
 • [5] Мелихівська В. М. Соціальний маркетинг. Ярославль: Изд-во Яр ГУ, 1996. С. 4
 • [6] Голубков Е. Маркетинг: Словник-довідник. 2-е изд. М .: Справа, 2001. С. 99.
 • [7] Соціологія маркетингу: навч, посібник / Н. В. Лопатіна. М .: Академічний проспект, 2007. С. 54.
 • [8] Там же. С. 304.
 • [9] Решетніков А. В. Соціальний маркетинг і обов'язкове медичне страхування. М .: Фінанси і статистика. 1998. С. 23.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук