Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва

МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ І ОБОРОТНІ ЗАСОБИ

З економічної точки зору матеріальні ресурси будівництва відносяться до оборотних засобів. Однак поняття оборотних засобів ширше, так як включає також грошові кошти звернення.

Склад оборотних коштів і показники їх використання

Оборотні кошти (оборотний капітал, оборотні активи) - матеріальні цінності, повністю використовуються в процесі виробничого циклу і переносять свою вартість на вартість будівельної продукції цілком, у міру витрачання. Вони можуть перебувати у вигляді матеріальних або грошових коштів (фондів обігу). Структура оборотних активів показана в табл. 33.1 [1]

Таблиця 33.1

Структура оборотних активів підприємства

Група статей активів

Статті оборотних активів

запаси

Сировина, матеріали, конструкції, деталі

Витрати в незавершеному виробництві

Готова продукція, товари

Витрати майбутніх періодів

ПДВ

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

Дебіторська заборгованість

Заборгованість покупців і замовників

Векселі до отримання

Заборгованість дочірніх і залежних товариств

Заборгованість засновників але вкладами в статутний капітал

видані аванси

Інші дебітори

Закінчення табл. 33.1

Група статей активів

Статті оборотних активів

Фінансові вкладення

Позики, надані на термін не менше року

Власні акції, викуплені в акціонерів

Інші фінансові вкладення

Грошові кошти та грошові еквіваленти

Розрахункові рахунки в банках

Валютні рахунки в банках

Касові залишки та інші грошові кошти

Інші оборотні активи

Виконані етапи по незавершених роботах

Надміру сплачені податки, збори, пені та штрафи

У будівництві оборотні кошти мають ряд особливостей. Зокрема, при будівництві "під ключ" підрядник набуває технологічне обладнання та комплекти інструментів для установки в споруджуваному об'єкті. Ці матеріальні цінності формально ставляться до технічних ресурсів, однак фактично грають роль матеріальних запасів, так як не ставляться на баланс підрядника в якості основних засобів, і на них не нараховується амортизація. Для підрядника це просто предмети праці, що підлягають монтажу або установки.

Крім того, в будівництві практично відсутні запаси готової продукції, так як будівельна продукція з фази незавершеного виробництва зазвичай відразу переходить в стадію реалізації.

Слід звернути увагу на присутність у складі оборотних коштів дебіторської заборгованості , тобто заборгованості підприємству з боку його партнерів (як замовників, так і постачальників і навіть податкових органів). У певних розмірах її наявність неминуче, так як дата придбання матеріальних цінностей (або здачі робіт) і дата оплати практично ніколи не збігаються: при оплаті товарів, що купуються і робіт після їх надходження виникає кредиторська заборгованість (компанія якийсь час повинна постачальникам, які є її кредиторами), а при передоплаті виникає дебіторська заборгованість (постачальники повинні компанії). При прострочені платежі заборгованості важким тягарем лягають на економіку підприємства, не дають можливості необхідних закупівель і розрахунків, змушують брати непередбачені планом кредити.

На кінець 2012 р дебіторська заборгованість будівельних організацій РФ (без суб'єктів малого підприємництва) становила 1949,8 млрд руб., Кредиторська - 2741,8 млрд руб. Частка простроченої заборгованості становила 2,7 і 25% відповідно. Із загальної суми кредиторської заборгованості заборгованість постачальникам і підрядникам становила 59,6%, в бюджет і позабюджетні фонди - 3,8, за отриманими кредитами і позиками - 28,7%.

До витрат майбутніх періодів можна віднести витрати на вступ до СРО, будівництво тимчасових нетитульних об'єктів, технічний огляд автомобілів, придбання комп'ютерних програм, передоплату за кілька місяців оренди машин і т.п.

Слід розрізняти поняття незавершеного виробництва та незавершеного будівництва. Підрядник набуває будівельні матеріали, вироби і конструкції на власні або позикові оборотні кошти (включаючи кошти, отримані від замовника у вигляді авансу). Ці матеріали числяться у нього на балансі. При виконанні робіт підрядник оплачує працю працівників, оренду будівельних машин і інші витрати також за рахунок оборотних коштів. Ці витрати в розмірі собівартості виконаних робіт складають незавершене виробництво на балансі підрядника. Після оплати замовником чергового етапу робіт підрядник знову отримує оборотні кошти в грошовому вигляді і продовжує виконання робіт. Такий цикл, званий кругообігом оборотних коштів, показаний на рис. 33.1.

image18

Мал. 33.1. Кругообіг оборотних коштів і освіту незавершеного будівництва

Замовник або інвестор, приймаючи на баланс черговий етап робіт, рахує його в розмірі сплаченої договірної вартості у вигляді незавершеного будівництва. Такий же статус має обладнання, придбане самим замовником для споруджуваного об'єкта. Однак це поки не самостійний об'єкт, а частина майна замовника, оскільки об'єкт незавершеного будівництва стає таким після державної реєстрації.

Коли будівництво закінчується і об'єкт приймається в експлуатацію, його вартість в розмірі незавершеного будівництва по даному об'єкту переходить в статус основних засобів замовника (інвестора) з постановкою на бухгалтерський облік. З цього об'єкту починають нараховуватися амортизаційні відрахування (на відміну від землі і іншого неамортізіруемого майна).

Класифікація матеріальних ресурсів досить складна і неоднозначна. Вони можуть бути розділені за ознаками призначення, походження, фізико-технічними властивостями, з вигляду і формі обробки. Так, існують класифікації кошторисно-нормативних комплексів (ФССЦ 81-01-2001, ТСН-2001.1 - див. Гл. 20 підручника), які склалися історично і не завжди послідовні. Загальнопромислові класифікації (наприклад, Загальноросійський класифікатор продукції ОК 005-93, Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності ТН ЗЕД) в повному обсязі враховують особливості і різноманітність продукції для будівництва. З 2007 р впроваджується Класифікація продукції за видами економічної діяльності ОК 034-2007, заснований на Статистичної класифікації продукції за видами діяльності в ЄЕС [2] . Цей класифікатор, мабуть, буде основним в найближчі роки, однак застосування його в будівництві вимагає певної переробки товарознавчих і логістичних процедур.

Ефективність використання оборотних коштів в цілому можна оцінити коефіцієнтом оборотності, аналогічним коефіцієнтом фондовіддачі для основних засобів (пор. Формулу 32.1):

де ОБ ін - середньорічна вартість оборотних коштів, млн руб.

Коефіцієнт оборотності показує кількість оборотів коштів у даній організації за рік. Зворотний показник (аналогічний коефіцієнту фондомісткості) показує тривалість обороту в днях:

(33.1)

де 360 - умовна тривалість фінансового року, яка приймається для порівнянності даних за різними місяців (12 х 30 = 360 днів).

Останній показник зручний тим, що дозволяє наочно оцінити тривалість проходження оборотними засобами різних фаз кругообігу. При цьому приймається, що оборотні кошти послідовно проходять різні стадії кругообігу: оплата ресурсів - придбання ресурсів - запаси матеріалів - незавершене виробництво - кошти в розрахунках із замовником - грошові кошти.

Ефективність використання матеріальних ресурсів можна оцінити кількома показниками. Такі показники, як матеріаломісткість будівельно-монтажних робіт, залежність вартості робіт від їх матеріаломісткості та ін., Рідко використовуються будівельними організаціями.

Рівень втрат матеріалів - показник, який визначається як відношення відходів, обрізків, шлюбу, поломок і інших втрат до загальної витрати матеріалів, виробів і конструкцій при виконанні будівельно-монтажних робіт і в підсобному виробництві:

де V д - використана кількість матеріалу "в справі"; V п - кількість втрат матеріалу; V 0 - вихідна кількість матеріалу.

Оскільки в будівництві застосовуються тисячі видів матеріальних ресурсів, то рівень втрат може визначатися як в натуральному вираженні для окремих видів матеріалів або їх груп, так і для витрат ресурсів в цілому (в останньому випадку - у вартісному вираженні). Угруповання матеріалів повинна проводитися з урахуванням класифікації матеріальних ресурсів.

При підрахунку рівня втрат слід враховувати кількість зламаних, зруйнованих, а також загублених, неправильно замовлених і не використовуваних конструкцій і виробів. Для конструкцій, що виготовляються або збираються на будмайданчику, враховуються втрати від невиправного браку. Для будівельних матеріалів необхідно враховувати розлив, усушку, розсип, випаровування, викришування матеріалів, що відбуваються при переміщенні матеріалу від приоб'єктного складу до робочого місця і під час виконання робіт. Для погонажних, рулонних і мірних матеріалів необхідно врахувати також втрати, пов'язані з обрізками.

Оборотність оборотних коштів у вигляді матеріальних запасів - відношення обсягу виконаних за рік будівельно-монтажних робіт і реалізації інших робіт і послуг до середньорічному рівню матеріальних запасів:

де С г - річний обсяг CMP; М - середньорічний запас основних і допоміжних матеріалів, деталей і конструкцій.

Даний показник відображає ефективність використання виробничих запасів. Для визначення ефективності використання оборотних коштів, що знаходяться в інших формах (в незавершеному виробництві, дебіторської заборгованості та ін.), Слід застосовувати коефіцієнт оборотності, віднесений до всієї величини оборотних коштів будівельно-монтажної організації.

  • [1] Положення з бухгалтерського обліку ПБО 4/99 "Бухгалтерська звітність організації", затв. наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 № 43н.
  • [2] Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community , 2002 version (CPA 2002).
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук