ВАРІАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ

Сформовані тенденції технологічного розвитку в російській економіці, а також ризики і можливості зростання дозволяють виділити три можливих варіанти інноваційного розвитку Росії.

Варіант інерційного (орієнтованого на імпорт) технологічного розвиткупередбачає відсутність масштабних зусиль, націлених на інноваційний розвиток, фокусування політики переважно на підтримці макроекономічної стабільності і низьких параметрів бюджетних витрат на науку, інновації та інвестиції в розвиток людського капіталу. Інноваційна політика проводиться в основному через загальні заходи з розвитку інститутів, формування сприятливого ділового клімату, а також через заходи організаційного сприяння, які не потребують значних витрат. Цей варіант з великою ймовірністю призведе до подальшого ослаблення національної інноваційної системи та посилення залежності економіки від іноземних технологій. Російська інноваційна система розпадається на ряд окремих (переважно оборонних) науково-технічних сегментів. При цьому низький попит на інновації з боку російського бізнесу і відсутність збільшення рівня державної підтримки зроблять негативний вплив на розвиток сектора досліджень і розробок. Результати реалізації такого варіанту не відповідають цілям і орієнтирам розвитку російської економіки на довгострокову перспективу. Такий варіант прирікає Росію на технологічне відставання від провідних країн Заходу, а в перспективі - на програш в конкуренції новим індустріальним країнам і, отже, є неприйнятним.

Варіант наздоганяючого розвитку і локальної технологічної конкурентоспроможності орієнтований на переозброєння економіки на основі імпортних технологій, а також на локальне стимулювання розвитку російських розробок. Попит на вітчизняні технології створюється не тільки потребами забезпечення інтересів національної безпеки і оборони, а й розвитком енергосировинного сектора. При цьому сектор фундаментальної і прикладної науки сегментируется і концентрується навколо тих напрямків, які мають комерційне застосування.

Варіант наздоганяючого розвитку добре відомий на прикладі Японії, Південної Кореї, Малайзії, Сінгапуру і Китаю. В його основі лежить максимальне використання доступних на світовому ринку технологій, які закуповуються або залучаються в країну разом з іноземним капіталом. Однак, як правило, імпортовані технології не є найпередовішими в світі. Зазначений варіант має ряд переваг:

  • • використовуються вже готові і добре відпрацьовані технології, отже, інноваційні ризики мінімальні. При цьому поряд з технологіями можна отримати і весь комплекс супутніх послуг - обслуговування, ремонт і навчання персоналу;
  • • терміни реалізації інноваційних проектів скорочуються;
  • • розвиток технологій в базових секторах економіки може привести до появи в ній нових високотехнологічних секторів;
  • • децентралізація прийняття рішень про вибір технології знижує ризик помилок.

Однак існують і ризики при використанні цього варіанту в російських умовах, зокрема:

  • а) необхідність жорстко конкурувати з виробниками аналогічної продукції, що використовують таку ж або більш досконалу технологію, що забезпечується тільки при кардинальному зростанні продуктивності праці в російській економіці;
  • б) найбільш ефективний розвиток виробництва відбувається в рамках процесу залучення прямих іноземних інвестицій, що вимагає серйозних зусиль щодо поліпшення інвестиційного клімату. Разом з тим значна участь в економічному розвитку країни іноземного капіталу та іноземних технологій підвищує її залежність і підсилює зовнішні ризики;
  • в) залежність економіки від імпорту техніки і технологій гальмує розвиток власних розробок.

Варіант досягнення лідерства в провідних науково-технічних секторах і фундаментальних дослідженнях відповідає довгостроковим цілям і задачам, позначених в Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Росії на період до 2020 р Він характеризується істотними зусиллями держави щодо модернізації сектора досліджень і розробок, концентрацією зусиль на найбільш перспективних науково-технологічних напрямках, які дозволяють різко розширити застосування російських розробок і поліпшити позиції Росії на світів ом ринку високотехнологічної продукції та послуг. Росія може претендувати на лідируючі позиції у виробництві авіакосмічної техніки, композитних матеріалів, розробці та застосуванні нанотехнологій, біомедичних технологій життєзабезпечення та захисту людини і тварин, програмного забезпечення, а також в атомній і водневої енергетики, окремих напрямках раціонального природокористування та екології і ряді інших сфер діяльності .

Цей варіант характеризується різким збільшенням попиту на нові наукові та інженерні кадри, а також передбачає формування розвинутої національної інноваційної системи та відновлення лідируючих позицій російської фундаментальної науки. Але одночасно вказаний варіант є більш витратним, оскільки передбачає масштабне державне фінансування наукових досліджень і розробок насамперед фундаментального характеру, сприяння якнайшвидшій комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок, активний пошук і формування нових ринків, ніш і сегментів в рамках існуючих ринків, підтримку виходу на них російських компаній. Для цього варіанту характерні істотні інноваційні ризики, пов'язані з принциповою новизною рішень, в тому числі велика ймовірність того, що найбільш перспективні інновації будуть раніше і (або) в більшій мірі використані в інших країнах.

Для країни з диверсифікованою галузевою структурою вибір варіанта політики технологічної модернізації не може бути універсальним для всіх галузей і секторів економіки. Для Росії в сучасних умовах оптимальним є варіант розвитку з елементами лідерства в деяких сегментах економіки, в яких є (або можуть бути швидко створені) конкурентні переваги, але з реалізацією наздоганяючого варіанта в більшості секторів економіки. Реалізація такої моделі є кращою в рамках Стратегії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >