ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ

Реалізація Стратегії передбачається в два етапи.

На першому етапі (2011-2013 рр.) Вирішується завдання підвищення сприйнятливості бізнесу і економіки до інновацій шляхом здійснення наступних заходів:

 • - підвищення інвестиційної привабливості перспективних високотехнологічних секторів економіки, пріоритети розвитку яких визначені Президентом РФ;
 • - сприяння перетіканню капіталу і залучення найбільш кваліфікованих кадрів в ці сектори за допомогою реалізації комплексу заходів податкового, тарифного та інших типів державного регулювання, а також різних типів фінансової підтримки;
 • - модернізація секторів економіки, в яких у Росії немає короткострокових перспектив досягнення світового лідерства, в тому числі за рахунок податкового стимулювання технічного переозброєння, сприятливого митного режиму ввезення імпортного обладнання і посилення вимог технічного регулювання;
 • - розвиток конкуренції в секторах економіки, стимулювання інноваційної поведінки компаній з державною участю і природних монополій, в тому числі підвищення якості корпоративного управління, формування вимог до інноваційної складової їх інвестиційних програм і поліпшення якості зовнішньої експертизи таких програм;
 • - усунення в системі державного регулювання (включаючи технічне, митне та податкове регулювання) бар'єрів, що перешкоджають інноваційної активності;
 • - нарощування витрат на співфінансування інноваційних проектів приватних компаній (в тому числі за допомогою вдосконалення регулювання галузі венчурного фінансування, реалізації проекту підтримки кооперації бізнесу і вузів, установ науки), а також вибудовування роботи з державними компаніями з розробки та реалізації ними програм інноваційного розвитку;
 • - розширення підтримки недавно утворених інноваційних компаній інститутами розвитку;
 • - реалізація регіональних програм підтримки малого бізнесу, а також підтримки конкретних проектів в рамках відповідних державних програм і підпрограм, розроблених для високотехнологічних секторів економіки.

На зазначеному етапі реалізації Стратегії розпочнеться здійснення пілотних проектів з відпрацювання механізмів підтримки масштабних інноваційних програм бізнес-структур, зокрема підтримка кластерних ініціатив та формування технологічних платформ.

На другому етапі (2014- 2020 рр.) Частка витрат на інновації в бюджеті країни буде збільшуватися. Крім того, передбачається зростання частки приватного фінансування в загальному обсязі внутрішніх витрат на дослідження і розробки.

 • 1. За рахунок вивільнення фінансових ресурсів, які використовуватимуться для підтримки бізнес-проектів, істотно збільшиться фінансування освіти, науки і модернізації інфраструктури інноваційної економіки (в тому числі необхідних для цього об'єктів транспортної, телекомунікаційної та житлово-комунальної інфраструктури).
 • 2. На базі напрацювань, сформованих на першому етапі реалізації Стратегії, буде проведено масштабне переозброєння і модернізація промисловості. В основних секторах економіки російські підприємства по використовуваних технологіях вийдуть на середній рівень розвинутих країн. З цією метою планується введення необхідних податкових та інших стимулів, спрямованих на витіснення старого технологічного обладнання.
 • 3. При цьому збережеться в необхідних обсягах підтримка реалізації великих проектів в рамках пріоритетів технологічного розвитку, а також пріоритетних напрямків розвитку науки, технологій і техніки Російської Федерації, які забезпечать технологічне лідерство країни в перспективі.
 • 4. Особливий акцент робиться на модернізації і добудови необхідних елементів інноваційної інфраструктури та підвищення їх ефективності. На другому етапі реалізації Стратегії передбачається повністю сформувати цілісну й працездатну національну інноваційну систему, адекватну розширюється попиту на інновації з боку секторів економіки, що забезпечує підтримку інноваційної активності на всіх стадіях інноваційного циклу.
 • 5. На даному етапі реалізації Стратегії також передбачається збільшення підтримки просування російської інноваційної продукції (послуг) і технологій на світові ринки, включаючи збільшення обсягів фінансування на надання кредитної і гарантійної підтримки, а також на співфінансування витрат бізнес-структур.
 • 6. Передбачається забезпечення випереджаючого зростання витрат на оновлення наукової і приладової бази, посилення ролі інститутів розвитку в фінансуванні досліджень і розробок і продовження збільшення програмної складової в бюджетних витратах на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи цивільного призначення. У сфері науково-технічного співробітництва ресурси будуть сконцентровані на обмеженій кількості проектів міжнародної кооперації на засадах її поділу ризиків.

Стимулювання інноваційної активності молоді , в тому числі науково-технічної творчості школярів та студентів, є надзвичайно важливим напрямом інноваційного розвитку Росії. Для цього передбачається розширити надану на конкурсній основі підтримку організацій додаткової освіти дітей та молоді, які реалізують інноваційні освітні програми високого рівня в області науково-технічної творчості молоді.

У табл. 7.4 показані цільові індикатори реалізації напрямків вдосконалення інноваційної політики в Росії.

Таблиця 7.4. Цільові індикатори реалізації напрямків вдосконалення інвестиційно-інноваційної політики РФ

Найменування індикатора

2010 р

2016 р

2020 р

Питома вага інноваційних товарів, робіт, послуг у загальному обсязі експорту товарів, робіт, послуг,%

7,0

12

15

Обсяг відвантажених товарів, робіт, послуг, пов'язаних з нанотехнологіями, млрд руб.

119

350

600

Питома вага організацій, які здійснювали технологічні інновації, в загальній кількості організацій:

за все, з них:

8,0

15

25

- видобувні, обробні виробництва, виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

9,6

20

30

- зв'язок, діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій

10,9

25

35

Знову впроваджені або піддавалися значним технологічним змінам інноваційні товари, роботи, послуги, нові для ринку (у% від загального обсягу відвантажених товарів, виконаних робіт, послуг)

0,4

5,0

8,0

Кількість соучрежденних освітніми і науковими бюджетними установами малих інноваційних підприємств

600

2000

4000

Основні рекомендації російських експертів полягають в необхідності сконцентрувати ресурси на ключових напрямах інноваційного розвитку. Крім того, потрібно посилити увагу до внутрішніх ресурсів інноваційного розвитку, провести детальний аналіз та інвентаризацію наявних елементів інноваційної системи, в тому числі чітко визначити сучасний стан зберігся радянського науково-технічного потенціалу та напрацювань, реалізованих в останні десятиліття. У найближчому майбутньому така робота може бути здійснена тільки за рахунок великомасштабного дослідження наукової системи, заснованого на найбільш передових методах, включаючи сучасні опитувальні техніки, прогресивні підходи і теорії, кількісний і статистичний аналіз [1] .

Сьогодні основна перешкода на шляху ефективного інноваційного розвитку Росії більшість експертів бачить не в нестачі фінансування академічного сектору, а в інституційних і культурних умовах наукової діяльності, що не відповідають вимогам часу. Було б доцільно створити систему незалежної оцінки та рецензування роботи всіх організацій і осіб, задіяних в інноваційній економіці. Вельми важливо також перерозподілити контролюючі функції елементів інноваційної системи в процесі реалізації наукової політики, провести значну роботу з удосконалення російського законодавства, що регулює інноваційну діяльність.

 • [1] Див .: Клочіхін Е. Інноваційна політика Російської Федерації: проблеми і рішення. URL: rusnor.org/pubs/articles/7685.htm (дата звернення: 12.03.2013).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >