Методи проникнення на міжнародний ринок

Підприємствах, які планують вихід на міжнародний ринок, повинна вибрати конкретний ринок, на якому воно зосередить маркетингові зусилля. Це припускає вивчення трьох параметрів: потенціалу ринку; рівня розвитку конкуренції і можливостей підприємства.

Потенціал ринку визначається насамперед його ємністю, перспективами розвитку, доступністю проникнення на нього іноземного підприємства без надмірних витрат коштів і часу. Основними перешкодами на шляху підприємства, який планує вихід на зовнішній ринок, є митні бар'єри, нетарифні обмеження, юридичні перешкоди.

Рівень розвитку конкуренції передбачає: виявлення ефективно діючих конкурентів; визначення структури конкуренції, т. е. кількість конкурентів і розподіл їх часткою ринку; встановлення критеріїв конкурентоспроможності (наприклад, цін, технічних нововведень, післяпродажного обслуговування і т. п.).

Вивчення можливостей підприємства пов'язане з проведенням аналізу фактичного становища підприємства на зовнішньому ринку, при якому виявляються слабкі і сильні сторони його діяльності, визначаються резерви підприємства, які успішно можна використовувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

При плануванні виходу на міжнародний ринок підприємство може ставити такі цілі:

 • • завоювання стратегічних позицій в країнах, які представляють собою перспективні ринки в силу своїх розмірів і потенціалу;
 • • використання низьких цін при виробництві товарів і послуг, створення стандартизованих товарів;
 • • впровадження на ринки товарів і послуг, захищених протекціоністськими заходами, а також напрацювання досвіду, що допомагає проникати з одного зарубіжного ринку на інший;
 • • отримання економії коштів за рахунок збільшення обсягів реалізації та масштабів діяльності на ринках різних країн.

Вихід підприємств на міжнародний ринок вимагає значних маркетингових зусиль і дотримання ряду умов:

 • • наявність відповідних фінансів, власних і мобілізуються з боку;
 • • наявність концепції товару або послуги, на якій будується комерційно-господарська діяльність;
 • • забезпечення якості товарів, відповідного якості товарів ринкових лідерів;
 • • встановлення цін, що задовольняють покупців, і організація передпродажної підготовки товарів;
 • • післяпродажне обслуговування, що дозволяє закріпити клієнтуру;
 • • можливість встановлення взаємовідносин з політичними владою і пресою, врахування громадської думки.

Основними методами виходу підприємств на зовнішні ринки є:

1. Експорт товарів і послуг. Цей метод є найпростішим і найпоширенішим. Процес прийняття рішення про експорт залежить від безлічі факторів: психофізичних особливостей керівників, технічного стану та фінансового становища підприємства; розмірів підприємства і його конкурентних переваг; матеріальних ресурсів і трудового потенціалу; становища підприємства на внутрішньому ринку. При вирішенні питання про експорт продукції суб'єкт ринку повинен оцінити всі позитивні і негативні моменти.

При поставках товарів промислового призначення в рамках міжурядових угод, а також при продажу товарів великим універсальним магазинах або організаціям, які торгують за каталогами, доцільно застосовувати прямий експорт, який передбачає обгрунтування доцільності створення за кордоном власного збутового філії.

Для цього підприємству, перш ніж відкрити зарубіжний філія, необхідно вивчити особливості правового режиму цієї країни, а саме:

 • • порядок реєстрації та основні документи;
 • • наявність (або відсутність) межстранового угоди про уникнення подвійного справляння податків;
 • • правила, що стосуються обов'язкового мінімуму місцевого персоналу, найманого для роботи у філії;
 • • порядок компенсації при можливому звільненні працівників;
 • • відрахування на соціальне і пенсійне забезпечення;
 • • вимоги місцевих профспілок;
 • • існуючі в цій країні закони про трудових контрактах.

Непрямий експорт передбачає продаж товарів за кордон через закордонні посередницькі організації, до яких відносяться оптові торговці, агенти експортера та імпортера, роздрібні торговці.

2. Створення міжнародних консорціумів. Учасниками консорціуму можуть бути виробничі, науково-дослідні, проектно-конструкторські, інжинірингові, торгові, фінансові та страхові компанії. Всі суб'єкти ринку, що входять в консорціум, повністю зберігають свою самостійність. Консорціум несе спільну відповідальність перед замовником-експортером за виконання всього обсягу робіт, у той час як конкретні роботи і відповідальність розподіляються між усіма учасниками.

Міжнародні консорціуми є найбільш гнучкою формою міжнародних договірних зв'язків. Вони отримали широке поширення у сфері науково-технічного співробітництва, в авіакосмічній галузі, а також при будівництві великих промислових об'єктів.

3. Спільне підприємництво (спільні підприємства). Цей метод являє собою процес здійснення спільної діяльності учасників різних держав у тій чи іншій сфері. Основною ознакою, що дозволяє відокремити спільне підприємництво від інших видів зовнішньоекономічної діяльності, є наявність спільного управління господарською діяльністю.

Найбільш ефективними і довговічними є ті спільні міжнародні підприємства, в яких партнери: володіють приблизно еквівалентним науково-технічним потенціалом; проводять НДДКР в області обраної технології; вивчають потенційний міжнародний ринок планованої до випуску продукції; створюють нову продукцію, що перевершує за технічними характеристиками та якістю вироби, раніше вироблені окремими незалежними партнерами.

4. Пряме інвестування. Цей метод передбачає створення за кордоном власних дочірніх виробничих підприємств. Це вимагає досить значних інвестицій, але разом з тим може бути вигідним за рахунок використання більш дешевих сировини і робочої сили. У Росії цей метод інвестування поки не знайшов широкого застосування.

Одним з основних завдань маркетингових служб підприємств, що виходять на міжнародний ринок, є вибір каналів розподілу руху товарів, за допомогою яких вони доводяться до кінцевих зарубіжних покупців. На вибір каналів товароруху впливають такі фактори: розмір фірми, обсяг її діяльності; склад управлінських кадрів фірми (підприємства); дохід фірми від комерційної діяльності.

Вибір каналів товароруху при виході на міжнародний ринок доцільно здійснювати на основі наступних критеріїв:

 • • адаптація до особливостей кожного конкретного зовнішнього ринку;
 • • достатня тривалість існування даного каналу товароруху;
 • • мінімум витрат на освоєння каналів;
 • • мінімум інвестицій на створення каналів;
 • • оволодіння прийнятною часткою ринку;
 • • досягнення необхідного ступеня контролю за каналами товароруху.

Після вибору каналів товароруху налагоджується співпраця з посередницькими структурами, розглядається періодичність їх контролю та можливість заміни. Для залучення до співпраці посередницьких структур використовуються такі засоби, як підвищення комісійної винагороди, сприяння засобами реклами, грошова підтримка, навчання продавців.

При виході на зовнішній ринок кожне підприємство повинно оцінити свої можливості шляхом зіставлення потреб обраного ринку з дійсними можливостями підприємства, розробити конкретні плани виробництва, удосконалити продукцію і збутову діяльність. Виробничі потужності підприємства повинні оцінюватися відповідно до вимог міжнародних стандартів якості і можливостями зарубіжних конкурентів.

Досягнення конкурентних переваг базується на основі постійно проведених інновацій, нововведень і удосконалень по всій виробничо-збутової і комунікаційної мережі. Воно досягається при наявності висококваліфікованих кадрів, внутрішніх технічних можливостей. Утримання цих переваг вимагає постійних вкладень у підготовку фахівців високого професійного рівня.

Одним з факторів конкурентоспроможності фірми є оптимізація витрат обігу, пов'язаних з постачанням товарів і послуг. Для досягнення оптимального рівня витрат необхідно раціонально використовувати міжнародний поділ праці. Відомо, що при створенні матеріальних цінностей в різних країнах є істотні відмінності в рівнях витрат виробництва. З урахуванням цього необхідно постійно прагнути до зниження витрат до рівня, досягнутого в найбільш розвинених країнах.

Дуже важливо, щоб створювані фірмою товари не завдавали шкоди навколишньому середовищу. Тому екологічний фактор в перспективі має стати одним з вирішальних у оцінці конкурентоспроможності товару і відповідно витрат щодо його забезпечення. При розробці товарів фірмі необхідно прагнути до того, щоб її продукція відповідала єдиним екологічним вимогам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >