КРИТЕРІЇ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНИХ РОДОВИЩ

На основі аналізу геологічних факторів і обліку техніко-економічних вимог виділяються об'єкти різного рангу. При детальному і локальному прогнозуванні такими об'єктами є родовища або рудні поля з декількома однотипними родовищами. Для них визначаються основні оціночні параметри: ресурси категорій Р2 і P1 і можливо запаси С2 і С1). За цими даними родовище може бути віднесено до великих, середніх або дрібним з багатими, рядовими або бідними рудами. З'являється можливість розширення мінерально-сировинної бази конкретного регіону в певній географо-економічній обстановці. На основі прогнозних ресурсів може бути отримано тільки дуже орієнтоване уявлення про можливу промислової значущості родовища. Для остаточного вирішення питання необхідно провести подальші геологорозвідувальні роботи аж до розвідки. Рішення про передачу родовища в експлуатацію зазвичай приймається за результатами розвідки об'єкта з підрахунком запасів на основі розроблених в техніко-економічному обгрунтуванні (ТЕО) постійних кондицій до якості і кількості сировини. Цьому передує оцінка об'єкта на стадії оціночних робіт після проведення пошукових досліджень на основі тимчасових кондицій, розроблених в техніко-економічні доповіді (ТЕД). Кількісна і якісна оцінка параметрів зруденіння на всіх стадіях геологорозвідувального процесу має різну ступінь достовірності або обґрунтованості, що відбивається на віднесення їх до різних категорій ресурсів і запасів. Однак самі по собі одержувані цифрові параметри окремо взятого об'єкта ще нс дають повного уявлення про його господарської значущості. Тільки його порівняння з іншими рудними об'єктами того ж мінеральної сировини, облік стану розвіданих запасів і потреб господарства країни в ньому дозволяє з'ясувати дійсну промислову цінність даного об'єкту.

Для порівняльної оцінки необхідно знати мінімально допустимі значення основних оцінних параметрів сировини, при яких об'єкт може бути віднесений до промислово перспективним. Такими параметрами при детальному і локальному прогнозуванні виявляються середній вміст корисного компонента, ресурси і запаси руди, гірничо-геологічні умови, що визначають вибір відкритої або підземної відпрацювання сировини, географо-економічні умови, які ускладнюють освоєння прогнозованих мінеральних ресурсів.

Параметри бракувальних кондицій встановлюють за результатами техніко-економічного аналізу роботи діючих гірничодобувних підприємств і стану мінерально-сировинної бази країни і окремих регіонів.

Результати аналізу періодично узагальнюють і висвітлюють в спеціальних документах країни і в Інтернеті. У цих матеріалах для кожного виду мінеральної сировини даються бракувальні кондиції в залежності від геолого-промислового типу родовища і передбачуваного способу відпрацювання. Наводяться значення поправочних коефіцієнтів на географо-економічні умови, які враховуються шляхом підвищення вимог до якості мінеральної сировини. В остаточному підсумку геолого-економічна оцінка (ГЕО) може представлятися в табличному варіанті (табл. 16).

Таблиця 16

Геолого-економічна оцінка прогнозних ресурсів

Найменування об'єкта та його геолого-промисловий тип

Характеристика ресурсів оцінюваного об'єкта

Параметри бракувальних кондицій

Висновок але геологоекономіческой оцінці об'єкта

Ресурси руд, млн.т. або т

Вміст корисного компонента,% (г / т)

спосіб видобутку

Ресурси руд, млн.т. або Т

Вміст корисного компонента,% (г / т)

Поправочний коефіцієнт

Вміст корисного компонента з урахуванням поправочного коефіцієнта,%

Родовище А колчеданного типу

32

4.9

підземний

25

4

1.2

4,8

Відповідає

вимогам

Родовище Б стратиформного типу

150

1,3

відкритий

120

1,2

1,2

1,44

Не відповідає за змістом П.К.

Родовище В жильного типу

2,5

9,0

підземний

3

1,0

1,2

8,4

Не відповідає за ресурсами

У наведених прикладах родовище А відповідає параметрам; родовище Б, незважаючи на високий вміст корисного компонента і великі ресурси, оцінюється негативно в зв'язку з несприятливими географо- економічними умовами; родовище В при вельми багатих рудах оцінюється за кількістю ресурсів.

При наявності багатьох оцінюваних об'єктів таке порівняння дозволяє встановити черговість постановки подальших більш детальних геологорозвідувальних робіт на прогнозованих площах. Співробітники ВИМС пропонують розраховувати бракувальні кондиції виходячи з рівності витягується продукції, тобто принципу збитково-беззбиткової діяльності підприємств. Для розрахунку рекомендується використовувати стандартну формулу для визначення мінімально- промислового змісту компонента С мп :

де 3 - витрати на видобуток і переробку одиниці мінеральної сировини, тис.руб; Ц - ціна одиниці кінцевого продукту, тис. Руб .; Іо - коефіцієнт вилучення металу, частки од .; Р- коефіцієнт разубоживания при видобутку, частки од.

За основу приймається модель з типовими для даного промислового типу характеристиками, нормованими на гірничо-геологічні та географоекономіческіе умови. Тому при оцінці об'єктів, що відрізняються від "нормалізованих" умов, приймаються поправочні коефіцієнти.

Було рекомендовано цей принцип "збитково-беззбиткової" діяльності гірничих підприємств застосовувати тільки до прогнозованих об'єктів з прогнозними ресурсами категорії Рз, а для об'єктів з ресурсами Р2 і Р1 передбачати рентабельність підприємств. При цьому мінімально-промисловий вміст запропоновано збільшувати на величину нормативного прибутку для окупності капітальних вкладень, що виражаються величиною

де Е " - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, частки од .; / Скудельним капітальні витрати в промислове будівництво в розрахунку на 1 т готової продукції, руб. [Методика геолого-економічної переоцінки ... 1996].

Основним завданням наступних оціночних робіт є відбракування виявлених проявів і визначення промислової значимості окремих об'єктів. Ресурси оцінюються по категорії Р |, можливих запасів С2, оконтуренних виробками і можливо категорії С1 Рекомендується використовувати методику оцінки резервних родовищ.

При оцінці ефективності освоєння родовищ потрібно узгоджувати різночасові витрати і показники шляхом дисконтування (приведення) їх до базису часу - початку будівництва гірничодобувного підприємства шляхом множення на коефіцієнт дисконтування

де / - число років; Е - норма дисконтування, рекомендується від 12 до 20% залежно від виду корисної копалини.

В методичному вказівці [Методичний посібник .., 1986] наводяться показники ефективності освоєння потенційних родовищ.

При регіональному геологічному вивченні надр об'єктами прогнозу є потенційно перспективні території - металлогенические пояса, провінції, зони, рудні вузли, рудні райони, де визначаються прогнозні ресурси категорії Рз. Ці ресурси мають позитивну оцінку, якщо комплекс геологічних чинників свідчить про можливість відкриття на території прогнозу промислово значимих родовищ. Перспективність ресурсів визначається за параметрами можливих родовищ, що відповідають вимогам до промислових об'єктів.

Прямі геолого-економічні розрахунки тоді не застосовуються. Параметри мінімально значимих родовищ встановлюються на основі оціночних кондицій.

Економічна оцінка прогнозних ресурсів категорії Р2 здійснюється за аналогією з розвіданими і оціненим для даних економічних умов родовищем за укрупненими техніко-економічним розрахункам для прогнозованого об'єкта. Враховується промисловий тип, можливий масштаб, якість руд, спосіб майбутньої відпрацювання та географо-економічні умови регіону.

Для цього використовуються бракувальні (оціночні) кондиції. Бракувальні кондиції складаються стосовно до конкретних промисловим типами родовищ. Вони висловлюють мінімальні вимоги промисловості до кількості та якості сировини. Бракувальні кондиції можуть представлятися у вигляді графіків, що розмежовують ресурси і змісту компонента.

Бракувальні кондиції по достовірності і точності параметрів істотно відрізняються від тимчасових і постійних кондицій, що застосовуються на стадії розвідки. Вони грають роль граничної умови при оцінці нових об'єктів (рудних полів, родовищ) на ранніх стадіях загального геологорозвідувального процесу при обґрунтуванні відбраковування рудопроявлений непромислового значення від промислово цікавих.

ПРОГНОЗНІ РЕСУРСИ - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР РАЦІОНАЛЬНИХ ПОШУКОВИХ ОЦІНОЧНИХ І РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

Прогнозно-мінерагенічній і прогнозно-пошукові дослідження в загальній схемі геологорозвідувального процесу займають строго певне положення - вони завершують роботи одних стадій і визначають доцільність відкриття робіт наступних стадій. Виявляються прогнозні ресурси, що визначають потенційну рудоносность площ різних рівнів в кількісному вираженні, дозволяють ранжувати прогнозовані структури за ступенем їх перспективності та масштабом очікуваного зруденіння. Визначають черговість і види подальших геологорозвідувальних робіт, необхідних для реалізації прогнозів.

Прогнозні ресурси категорії Рз служать базою для планування великомасштабних геологічних зйомок і пошуків з метою виявлення рудоперспектівних ділянок, рудопроявлений і оцінки їх потенційної продуктивності. Прогнозні ресурси категорії Р2 є основою для складання проекту на проведення пошукових і оціночних робіт в межах найбільш перспективних і першочергових для промислового освоєння ділянок. Прогнозні ресурси категорії Р |, оцінених на стадії оціночних робіт, вважаються підготовленим геологічним резервом для обгрунтованого проведення об'єктів розвідки і пооб'єктного планування приросту запасів категорій С2 і С1 На разведуемих і розвіданих родовищах - це база для приросту запасів промислових категорій С1, В і А, для будівництва гірничодобувних підприємств.

Отже, прогнозні ресурси є найважливішим фактором управління прогнозно-пошуковими роботами і для раціональних методів розвідки і геолого-промислової оцінки родовищ корисних копалин.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >