ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ І ПРОВЕДЕННІ РОБІТ

Реалізації комплексів для конкретних геолого-промислових типів родовищ передує аналіз стану прогнозно-пошукової вивченості територій. Аналіз виконується за спеціалізованими картками ознак об'єктів різного рангу. Територія намічаються робіт розділяється по сполученням ознак на ділянки, підготовлені для постановки робіт різних стадій із застосуванням того чи іншого варіанту прогнозно-пошукових комплексів.

При застосуванні прогнозно-пошукових комплексів враховується можливість отримання трьох варіантів вирішення завдань стадії: невизначеного, негативного і позитивного. Перший варіант вимагає повернення до попередньої стадії робіт з постановкою більш інформативних методів. Другий варіант вказує на відсутність об'єктів пошуків на даній території і є підставою для припинення робіт. Третій варіант відповідає виявлення об'єкта і визначає можливість переходу до робіт наступної стадії.

Такі системи і комплекси повинні розглядатися в якості основи технології геологорозвідувального процесу. Вони визначають необхідність оптимізації та збільшення ефективності пошукових і оціночних робіт. Ці комплекси дозволяють в найкоротший термін з мінімальними витратами послідовно вирішувати завдання з виявлення й оцінки родовищ корисних копалин.

ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВИХ І ОЦІНОЧНИХ РОБІТ

Ефективність прогнозно-пошукових робіт зазвичай розглядається з двох позицій: з економічної та геологічної. Тому і виділяється економічна і геологічна ефективність. Економічна ефективність - це отримання необхідних результатів з найменшими витратами коштів і часу. Геологічна ефективність пошукових робіт - це отримання максимуму кондиційних геологічних даних для прогнозу і виявлення родовищ корисних копалин, а також для їх перспективної оцінки.

Однак загальноприйнятої методики визначення економічної ефективності геологорозвідувальних робіт поки не існує. Більшість дослідників розрізняють галузеву і народногосподарський економічну ефективність витрат на геологорозвідувальні роботи [Каждан, 1984].

Галузева ефективність відображає результати проведення геологорозвідувальних робіт за окремими стадіями. Вона визначається обсягом і якістю виконання геологічних завдань, витратами на пошуки і розвідку, а також достовірністю отриманих відомостей. Галузева ефективність оцінюється наступними показниками:

> Кількістю і якістю виявлених запасів корисних копалин але категоріям їх оцінки та разведанности;

> Приростом ефективно розвіданих запасів на 1 рубль витрат (З.разв. - витрати розвідані) на геологорозвідувальні роботи: Е + Q / 3.разв .;

> Собівартістю одиниці запасів (питомими витратами): Уд.з. = 3.разв. / Q;

> Економією, одержуваної в результаті виконання геологічного завдання.

Народнохозяйственная ефективність визначається кінцевим результатом

геологорозвідувальних робіт з урахуванням ефекту від промислового використання розвіданих запасів. Для оцінки народохозяйственной ефективності геологорозвідувальних робіт, виконаних на конкретному родовищі, можуть бути використані наступні показники:

 • 1) кількість і якість розвіданих запасів корисних копалин в надрах, придатних для реалізації в народному господарстві;
 • 2) вартість розвіданих запасів в грошовому вираженні;
 • 3) вартість розвіданих запасів в надрах, що припадають на один карбованець витрат на геологорозвідувальні роботи;
 • 4) прибуток і диференційований рентний дохід від реалізації розвіданих запасів.

Для порівняльної оцінки результатів оціночних і розвідувальних робіт народохозяйственного ефективність геологорозвідувальних робіт може бути охарактеризована системою непрямих показників, що відображають співвідношення витрат на оцінку і розвідку: а) вартістю товарної продукції, б) собівартістю товарної продукції, в) капітальними вкладеннями в промислове освоєння розвіданих запасів родовищ, г) прибутком від промислового використання мінеральної сировини.

Ще більш складним є визначення геолого-економічної ефективності пошуків, що завершуються виявленням перспективних геологічних структур. зон, а не конкретних родовищ із запасами корисних копалин, оціненого на рівні промислових категорій.

Шляхи підвищення загальної економічної ефективності пошукових робіт визначаються наступними показниками [Баранніков, 1997].

 • 1. Застосування раціональної методики пошукових робіт. Наприклад, застосування групової геологічної зйомки, супроводжуваної попередніми пошуками, дозволяє економити кошти і час на прогнозну оцінку регіонів. На другій стадії раціональна методика пошукових робіт з урахуванням характеру геологічних і геофізичних аномалій створює умови для скорочення витрат на комплекс застосовуваних пошукових методів за рахунок виключення тих методів, які непридатні для виявлення даних аномалій. Це збільшує і геологічну ефективність робіт.
 • 2. Можливість скорочення обсягів гірничо-бурових робіт. Питома вага пошукового буріння для виявлення прихованих родовищ становить 25-75% від загального обсягу пошукового і розвідувального буріння. Скорочення обсягів горнобурових робіт можливо за рахунок застосування геохімічних і геофізичних методів пошуків.
 • 3. Застосування нової техніки, технології та організації пошукових робіт впливає на підвищення ефективності робіт. Наприклад, нові верстати УПБ-25, УПБ-12/25 замінює дороге і непродуктивне ручне буріння картіровочние і пошукових свердловин. Система документації на перфокартах дозволяє економити час при узагальненні польових матеріалів.
 • 4. Виявлення перспективних об'єктів як найбільш значний результат пошукових робіт, що визначає різке підвищення їх ефективності. Виявлення перспективних площ обмежує площі подальших робіт і тому дозволяє економити кошти і час. Виявлення проявів корисних копалин, які заслуговують на постановки розвідки, економічно найбільш ефективний результат пошукових робіт.

Показником ефективності витрат на оціночні роботи є ціна виявлених прогнозних ресурсів і запасів сировини в надрах. За І.А. Хрущову, вона визначається за формулою

Цз = ОНЗ + А-Пе - До в , руб / т,

де Цз - ціна 1 т виявлених ресурсів і запасів; ОНЗ - суспільно-необхідні витрати (середні по галузі) на розвідку в загальній сумі капітальних вкладень у промислове освоєння отриманих запасів і ресурсів; А - очікувана річна продуктивність гірничорудного підприємства; Пе - розрахунковий прибуток від експлуатації отриманих запасів і ресурсів; Кв - коефіцієнт, що враховує фактор часу, рівний 0,5 при десятирічному розриві у часі між витратами на розвідку і отримання прибутку від їх розробки.

В інших випадках дається оцінка перспективних площ і аномалій, на основі оцінки прогнозних ресурсів ПО категорії P2.

Ефективність пошукових робіт залежить, перш за все, від прийнятого прогнозно-пошукового комплексу і ступеня відповідності його і обсягів виконаних робіт особливостям геологічної будови об'єкта вивчення з урахуванням природних факторів його, а також геологічної ефективності прийнятих методів досліджень. У загальному випадку вона може бути оцінена наступним чином:

 • 1) порівняльним аналізом проектно-кошторисних і фактичних обсягів робіт;
 • 2) відносної оцінкою кількості результативних гірничих виробок (і пошукових свердловин) з фактично пройденими на перспективних площах;
 • 3) порівняльним аналізом ефективності виконаних робіт по відношенню до проектної;
 • 4) розрахунком питомих витрат на одиницю прогнозних ресурсів.

Розглянемо це на прикладі пошукових робіт в одному з гірничотайгових районів Туви. У пошуковий комплекс по об'єкту включені [Коробейников, Кузебний, 1998]:

 • 1) пошукові маршрути і складання опорних геологоструктурного розрізів;
 • 2) літохіміческіе пошуки по вторинним і первинним ореолом розсіювання;
 • 3) електророзвідка методами ВП-СГ, ТЗВП і ЗС (ЗМПП);
 • 4) магніторозвідка;
 • 5) гірничі роботи для отримання штучних оголень за профілями і розкриття мінералізованих зон і аномалій;
 • 6) буріння пошукових свердловин і супроводжуючі каротажні дослідження;
 • 7) випробувальних робіт;
 • 8) тематичні роботи.

Геологічна ефективність цих методів в ландшафтних умовах горнотаежной зони Східної Туви і слабкою оголеності району досить висока. Детальні пошукові маршрути в поєднанні з опорними розрізами і гірничими роботами за профілями дозволяють скласти надійну геологічну основу досліджуваної площі і виявити виходять на денну поверхню мінералізовані зони навіть по курумов. Геохімічні пошуки в цих умовах здатні виявити перекриті пухкими відкладеннями ореоли рудної мінералізації, розкриті ерозією, а також відповідають "сліпому" зруденіння. Комплекс основних наземних геофізичних робіт (електророзвідка методами ВП-СГ, ТЗ-ВП і магніторозвідка) дозволяє виявити аномальні структури, зони гидротермально-змінених порід і сульфідної мінералізації, а також систематизувати їх і дати першу оцінку на глибину.

Значно менше поле застосовності в умовах гірничо-тайгового ландшафту району на стадії пошуків виявилося для методу ЗМПП. Чи не використані можливості методу заряду. Наявність в складі прогнозно-пошукового комплексу гірських робіт, пошукового буріння, каротажу свердловин, випробувальних робіт та тематичних досліджень сумнівів не викликають.

Таким чином, застосовувані в умовах розглянутого району методи досліджень досить апробовані і ефективні, а прийнятий прогнознопоісковий комплекс в цілому відповідає особливостям геологічної будови об'єкта вивчення і основних елементів традиційного пошукового комплексу колчеданно-поліметалічних родовищ. Однак у проекті і особливо у фактичному виконанні його для ефективних пошуків руд абсолютно недостатні обсяги гірських і бурових робіт, що, природно, негативно позначилося на результатах. Так, гірські і бурові роботи в проекті були закладені в обсягах 32863 м 3 і 10530 пог. м, а фактично виконані тільки на 50%. Досвід пошукових робіт масштабу 1: 10000 і крупніше в межах типових колчеданових провінцій країни (Урал, Рудний Алтай) показує, що обсяги гірничо-бурових робіт на об'єкті занижені на цілий порядок. Встановлено, наприклад, що для виявлення одного колчеданно- полиметаллического родовища в умовах Рудного Алтаю потрібно буріння близько 200 тис.пог. м. пошукових свердловин.

Ефективність проведення пошуків шляхом порівняння проектно-кошторисних і фактичних витрат на роботи показує, що фактичні витрати на виконання польових робіт і в цілому щодо проектно-кошторисних складають близько 50%. При першому погляді це ніби добре. Однак здається "економія" коштів пов'язана, перш за все, зі значним невиконанням плану гірничопрохідницьких і бурових робіт (відповідно 57,7 і 47,5%), що стало наслідком значних упущень в організації пошуків і, природно, позначилося на їх продуктивності.

Визначення ефективності пошукових робіт на основі відносної оцінки кількості результативних гірничих виробок (і свердловин) і фактично пройдених на площі досліджень базується на даних таблиці 17. З таблиці видно, що близько 50% виробок (канави, свердловини), що плануються для розтину аномалій, мінералізованих зон і пошуків руд, частково або повністю свої завдання виконали. Однак скупчень колчеданно-поліметалічних руд в промислових масштабах гірничими виробками і свердловинами не розкрити.

Таблиця 17

Оцінка результативності гірничих виробок і свердловин за їх кількістю

ділянка

робіт

гірничі роботи

пошукові свердловини

Кількість виробок, пройдених на перспективних ділянках

Кількість виробок, які виконали проектне завдання

Відносна результативність,%

Кількість свердловин, пройдених на перспективних ділянках

Кількість свердловин, частково або повністю виконали проектне завдання

Відносна результативність,%

ділянка А

26

7

27

5

2

40

ділянка В

2

2

100

4

2

50

ділянка З

23

14

61

2

1

50

Ефективність пошуків на основі порівняльного аналізу результативності виконаних робіт по відношенню до проектної визначається на даних таблиці 18.

Таблиця 18

Оцінка результативності пошукових робіт по співвідношенню планової і фактичної продуктивності гірничих виробок і свердловин

ділянка

робіт

гірничі роботи

пошукові свердловини

Планова продуктивність,%

Фактична продуктивність,%

відноси

кові

результа

тивность,

%

Планова продуктивність,%

Фактична продуктивність,%

відноси

кові

результа

тивность,

%

ділянка А

10

5

50

6

1,0

17

ділянка Б

10

8

80

7

1,3

20

ділянка З

10

20

200

12

4,8

40

Таблиця відображає відносно високу результативність гірничих виробок в цілому і низьку пошукових свердловин на ділянках А і В (в останньому випадку за рахунок разбуривания тільки одного - опорного структурного профілю). Висока продуктивність гірських робіт і пошукових свердловин на ділянці С визначається значними обсягами геолого-геохімічних, геофізичних досліджень і надійної підготовкою поверхні до її розкриття гірничо-буровими засобами. Результатом стало виявлення цілого ряду мінералізованих зон (рудопроявлений) і підсіченого однієї з них на глибину.

Розрахунок питомих витрат на одиницю прогнозних ресурсів можливий тільки для однієї ділянки С (табл. 19).

Наведені в розділі дані відображають низьку ефективність пошуків на ділянках А (прогнозні ресурси не підтверджені), В (прогнозні ресурси не реалізовані в зв'язку з малими обсягами буріння) та відносно високу на ділянці С (прогнозні ресурси підтверджені і переведені в категорію Р | І Р2) . У зв'язку з цим пропонується: 1) прогнозні ресурси Р 2 по ділянці А зняти як не підтверджені; 2) прогнозні ресурси Р 2 по ділянці В залишити в повному обсязі, що не реалізовані в процесі виконання пошукових робіт; 3) прогнозні ресурси P1 і Р2 по ділянці З затвердити в обсязі, представленому авторами звіту.

Таблиця 19

Розрахунок питомих витрат на одиницю прогнозних ресурсів

ділянка робіт

Прогнозні ресурси Рз затверджені, тис.т. металу (цинк + свинець + мідь)

Прогнозні ресурси, реалізовані виконаними роботами, тис.т. металу (цинк "мідь)

витрати,

тис. руб

Питомі витрати на одиницю прогнозних ресурсів

Р. + Р 2

ділянка А

860

Чи не підтверджені

ділянка В

740

Чи не реалізовані в зв'язку з малими обсягами бурових робіт

ділянка З

1800

1500

500

0,4 руб / т

В цілому

3400

1500

1300

0,8 руб / т

За результатами пошукових робіт складаються техніко-еколого-економічні міркування (ТЕЕС), а оціночних робіт - техніко-еколого-економічні обгрунтування (ТЕЕО).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >