Розділ II. Адміністративно-правові норми, нормативні акти і відносини

Адміністративно-правові норми та нормативні акти

Поняття та особливості норм адміністративного права

Норми адміністративного вдачі різновид правових норм. Особливості норм адміністративного характеру. Норми-розпорядження і логічні норми. Норми і система адміністративного характеру. Законодавча техніка і практика текстового викладу адміністративно-правових норм.

Норми адміністративного права є різновидом правових норм, тому володіють загальними для них ознаками. Для норм даної галузі права характерні поряд із загальними ознаками правових норм і специфічні особливості.

Норми адміністративного права: 1) можуть виходити від державних органів законодавчої та виконавчої влади, адміністрації державних органів і організацій; 2) орієнтовані переважно на закріплення публічних інтересів; 3) спрямовані на регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері організації та діяльності державної адміністрації, а також відносин з участю фізичних і юридичних осіб, організацій, що підпадають під юрисдикцію державної адміністрації; 4) володіють змістом, що відображає ознаки суспільних відносин, регульованих адміністративним правом; 5) їх адресатами є суб'єкти державної адміністрації, а також інші фізичні та юридичні особи, організації, що підпадають під юрисдикцію державної адміністрації; 6) застосовуються в основному суб'єктами, наділеними державної адміністративною владою; 8) передбачають заходи заохочення та умови їх застосування стосовно осіб, які справно здійснюють приписану їм діяльність в адміністративно-правовій сфері; 9) у разі відмови від добровільної їх реалізації та порушення забезпечуються способами правового примусу, насамперед службово-дисциплінарного та адміністративного.

Серед норм адміністративного права (та інших галузей) розрізняють правові нормативні приписи (норми-приписи) і правові логічні норми. Нормативні розпорядження є первинними клітинками адміністративного права і в точно визначеної словесній формі виражені в тексті нормативного правового акта чи іншому джерелі права. Логічні норми складаються , компонуються з декількох норм-приписів, що знаходяться в одному або різних нормативних правових актах (джерелах).

Правові норми-приписи мають чітко виражену законодавцем словесну форму і цілком визначене конкретне місце в тому чи іншому нормативному правовому акті. Правові логічні норми, хоча і передають волю законодавця (правотворчого суб'єкта), її "правовий дух", але містять елементи інтерпретації, тлумачення і тому не мають настільки жорсткою словесної оболонкою, як нормативні приписи. Перші можна називати реальними, другі - інтерпретаційними. Особливості тих і інших легше зрозуміти, якщо згадати про трьох класичних структурних елементах правової норми: гіпотезі, диспозиції, санкції.

Гіпотеза визначає умови, фактичні обставини, при яких діє норма. Диспозиція містить саме правило поведінки, права та обов'язки, яких повинні дотримуватися учасники громадського відносини. Санкція вказує на несприятливі наслідки і заходи для тих, хто порушує диспозицію і потрапляє в зону дії норми.

Адміністративно-правові норми-приписи являють собою логічно завершені і закріплені в нормативному акті (його статті, параграфі, пункті) елементарні текстові юридичні конструкції у формі юридично обов'язкових велінь (встановлень). Вони виражені в одному або кількох реченнях конкретної частини тексту нормативного правового акта, пов'язаних між собою, і розраховані на регулювання безлічі типових випадків і ситуацій. Їх дуже легко знайти в тексті акту і виділити з нього. Наприклад, у Федеральному законі "Про бухгалтерський облік" міститься одна правова норма-припис, що встановлює відповідальність за порушення законодавства РФ про бухгалтерський облік: "Керівники організацій та інші особи, відповідальні за організацію та ведення бухгалтерського обліку, у разі ухилення від ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації і нормативними актами органів, здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, спотворення бухгалтерської звітності і недотримання термінів її подання та публікації притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації "[59. Ст. 18].

У тому ж Законі, що визначає порядок організації бухгалтерського обліку, мається відразу три правових норми-розпорядження, в яких встановлені вимоги до облікової політики організації: 1) "прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік"; 2) "зміна облікової політики може проводитися у випадках зміни законодавства

Російської Федерації чи нормативних актів органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов її діяльності "; 3)" з метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку зміни облікової політики повинні вводитися з початку фінансового року "[59. Ст. 6, ч. 4].

Відомо, що реальні норми-розпорядження складаються з двох структурних елементів: гіпотези і диспозиції якої гіпотези і санкції. Логічні правові норми включають вагу три структурні елементи одночасно: гіпотезу, диспозицію, санкцію.

У кожному з наведених вище чотирьох нормативних правових приписів є гіпотеза і диспозиція або гіпотеза і санкція. Отже, вони можуть бути викладені за схемою "якщо - то". Елемент "якщо" відповідає гіпотезі, "то" - диспозиції або санкції. Як приклад для ілюстрації візьмемо останнє з приписів, наведене у п. 3, і викладемо його за структурною схемою, прийнятої для норми-розпорядження: якщо організація вирішить змінити облікову політику (гіпотеза), то з метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку вона повинна вводити зазначені зміни з початку фінансового року (диспозиція).

Адміністративно-правова логічна норма являє собою загальне юридично обов'язкове правило поведінки, складене на основі логічного виявлення органічних зв'язків між декількома і цілком певними нормами-розпорядженнями. Такі норми існують в неявному вигляді в адміністративному законодавстві. Їх виявляють на основі логічного аналізу ряду цілком конкретних нормативних адміністративно-правових приписів в результаті цілеспрямованої розумової діяльності, заснованої на професійних навичках.

Норми-приписи, що лежать в основі правових логічних норм, можуть бути розміщені в різних частинах нормативного правового акта або навіть в різних актах. Адміністративно-правові норми-приписи об'єднуються логічним шляхом в рамках правової логічної норми за відомою тріаді "гіпотеза - диспозиція - санкція" і завдяки цьому набувають більш закінчену з юридичної точки зору форму існування. Формула якої логічної норми права звучить дуже просто: "якщо - то - інакше". Елемент "якщо" відповідає гіпотезі, "то" - диспозиції, "інакше" - санкції. Бачення логічних норм дозволяє краще відтінити і зрозуміти ту силу ефективного регулювання суспільних відносин, якою володіють юридичні норми.

З метою ілюстрації прикладів розумових операцій по виявленню адміністративно-правової логічної норми знову звернемося до Федерального закону "Про бухгалтерський облік". У кожній з його 19 статей містяться норми-розпорядження, встановлюють вимоги до бухгалтерського обліку в Російській Федерації. Їх юридичний і логічний аналіз дає нам можливість вивести таку об'єктивно існуючу правову логічну норму: якщо організації знаходяться на території РФ (гіпотеза), то їх керівники зобов'язані здійснювати організацію бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства РФ про бухгалтерський облік при виконанні господарських операцій (диспозиція ), інакше вони притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з законодавством РФ (санкція).

В основу наведеної правової логічної норми покладено ряд конкретних норм-приписів. Серед них, зокрема, приписи: а) про поширення Федерального закону "Про бухгалтерський облік" на всі організації, що знаходяться на території РФ; б) покладанні відповідальності за організацію бухгалтерського обліку, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій на керівників організацій; в) залученні керівників та інших осіб організацій, відповідальних за організацію та ведення бухгалтерського обліку, до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з законодавством РФ у разі їх ухилення від ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому законодавством та нормативними актами органів, здійснюють регулювання бухгалтерського обліку [59. Ст. 4, ч. 1; ст. 6, ч. 1; ст. 18]. Щоб отримати закінчену для даного випадку логічну адміністративно-правову норму, необхідно звернутися також до ст. 15.11 КоАП РФ, в якій встановлені цілком певні адміністративні санкції за порушення правил та порядку ведення бухгалтерського обліку. Зазначена стаття передбачає, що "грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності, а також порядку та строків зберігання облікових документів тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці". У примітці до тієї ж статті дається роз'яснення, що під грубим порушенням правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності розуміється спотворення сум нарахованих податків і зборів не менше ніж на 10% або спотворення будь-якої статті (рядки) форми бухгалтерської звітності не менш ніж на 10% [45. Ст. 15.11].

Таким чином, правові логічні норми є більш складними за змістом і структурою юридичними конструкціями, ніж правові нормативні приписи. Вони можуть включати декілька або безліч норм-приписів. Норми-приписи збігаються але змістом з певною частиною (частинами) логічної адміністративно-правової норми (гіпотезою, диспозицією, санкцією).

Законодавча техніка і практика текстового викладу адміністративно-правових норм своєрідні. Найбільш складна техніка використовується законодавцем для викладу норм логічних. Вона полягає в тому, що всі три структурних елемента норми (гіпотеза, диспозиція, санкція) можуть: 1) безпосередньо слідувати один за одним в жодному нормативному адміністративно-правовому акті; 2) перебувати в різних частинах одного й того ж акта або 3) взагалі бути поміщеними в різних актах. При розгляді адміністративної відповідальності за правопорушення у бухгалтерському обліку ми мали приклад викладу логічної адміністративно-правової норми, зазначеної в третьому варіанті.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >