ЗМІСТ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ

Основні поняття про працю

Праця - це діяльність, спрямована на виробництво матеріальних або духовних цінностей. Трудова діяльність є головною діяльністю людини. За визначенням А. Маршалла, праця - це "будь-яке розумове і фізичне зусилля, що робляться частково або повністю з метою досягнення будь-якого результату, окрім задоволення, одержуваного безпосередньо від самої виконаної роботи". Протягом життя кожна людина може перебувати в двох станах: діяльності (активний процес) і бездіяльності (пасивний стан). Діяльність, не пов'язана з творенням, працею не є. Наприклад, прогулянка, подорож, прийом їжі і т.д.

Цілями трудової діяльності може бути виробництво споживчих товарів і послуг або коштів, необхідних для виробництва. Так, наприклад, мета може полягати в виробництві енергії, засобів інформації, а також продуктів управлінських та організаційних технологій. Цілі трудової діяльності задаються людині суспільством, тому за своєю природою вона є громадською: потреби суспільства її формують визначають, розвивають, спрямовують і регулюють.

Компоненти системи праці

Праця являє собою особливу систему, що складається з трьох компонентів:

  • • предмети праці;
  • • технічні споруди;
  • • люди як суб'єкти праці, що перетворюють в процесі своєї діяльності предмети праці в продукти за допомогою засобів праці.

Предмети праці - природна речовина, річ або комплекс речей, на які людина впливає в процесі праці за допомогою засобів праці з метою пристосування їх для задоволення особистих і виробничих потреб. Якщо предмети праці утворюють матеріальну основу продукту, то вони називаються основними матеріалами, а якщо сприяють самого процесу праці або надають основного матеріалу нових властивостей, то вони є допоміжними матеріалами. До предметів праці в широкому сенсі відноситься все те, що видобувається, обробляється, формується, тобто матеріальні ресурси, наукові знання і т.д.

У разі науково-технічного прогресу створюються нові, відсутні в природі матеріали з наперед заданими властивостями. Крім того, підвищення ефективності виробництва можна досягти за рахунок зниження матеріаломісткості продукції.

До предметів праці пред'являються вимоги, які пов'язані не тільки з їх виробничо-технічними характеристиками, які сприяють недопущенню шлюбу і випуску неякісної продукції, а й з необхідністю забезпечення безпечних умов праці для працівників і виключення негативних екологічних наслідків.

Засоби праці - це річ або сукупність речей, які є провідником впливу людини на предмет праці з метою отримання необхідних матеріальних або духовних благ. До засобів праці відносяться знаряддя праці і робоче місце. Ефективність праці, крім інших факторів, залежить від сукупності властивостей і параметрів засобів праці, належним чином пристосованих до людини або колективу як суб'єкту праці. У разі невідповідності параметрів засобів праці і психофізіологічних характеристик людини порушується безпечний режим роботи, підвищується стомлюваність працівника і т.д. Параметри знарядь праці залежать від багатьох чинників: досягнень науково-технічного прогресу, фінансових можливостей організації і т.д.

Робоче місце може бути індивідуальним або колективним, але його розміри повинні відповідати ергономічним нормативам.

У процесі праці на людину впливає велика кількість зовнішніх виробничих і позавиробничих факторів, що впливають на його працездатність і здоров'я. Сукупність цих факторів називають умовами праці.

Під умовами праці розуміється сукупність елементів виробничого середовища, які впливають на функціональний стан людини, його працездатність, здоров'я, розвиток, а також на ставлення до праці і його ефективність. Умови праці формуються в процесі виробництва і визначаються типом і рівнем використовуваної техніки, технологій і організації виробництва.

Розрізняють соціально-економічні та виробничі умови праці. Соціально-економічні умови праці включають все те, що впливає на рівень підготовки працівника до участі у праці та на відновлення робочої сили (рівень освіти і можливість його отримання, можливість повноцінного відпочинку, умови побуту і т.д.). Виробничі умови праці - це все елементи виробничого середовища, які впливають на працівника в процесі праці, на його здоров'я і працездатність, на ставлення до роботи.

Суб'єктом праці є працівник або колектив. Оскільки кошти праці та предмети праці створює людина, він є основним компонентом системи праці.

Працівник як суб'єкт праці має складні внутрішні (психологічні) властивості. До таких внутрішніх властивостей відносяться емоційна налаштованість на процес праці, загальне свідомість захищеності в суспільстві, впевненість і радість в сім'ї і будинку, особливості темпераменту, а також здатність до побудови образу майбутнього результату діяльності.

Таким чином, предмети і засоби праці не виконують свою роль, якщо не включені в процес живої праці. Трудова діяльність також не може здійснюватися без засобів виробництва, що утворюють речові умови живого праці. Тому процес праці представляється як органічна єдність трьох компонент, головними чинниками якого є людина та її трудова діяльність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >