СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні поняття і зміст мотивації

Будь-який сучасний топ-менеджер усвідомлює, що успіх організації безпосередньо залежить від розробки, впровадження та застосування ефективної системи мотивації персоналу. Забезпечення відповідного рівня мотивації сприяє підвищенню результативності праці кожного співробітника і ефективності всього виробництва, кваліфікації кадрів та стабілізації колективу.

Мотивація - це зовнішній вплив на трудову поведінку людини для досягнення особистих, групових і суспільних цілей. При виборі форм і методів мотивації необхідно враховувати мотиви людей, тобто спонукання, що викликають ті чи інші їх дії.

Мотив - це засіб, за допомогою якого працівник, перебуваючи в тій чи іншій ситуації, пояснює і обгрунтовує свою поведінку. Мотиви можуть часто змінюватися. Найчастіше вони формуються під впливом емоцій працівника, його темпераменту, кількох мотивів, або мотиваційного ядра.

Мотиваційний ядро - це сукупність провідних мотивів, якими керується працівник у певний період часу в своєму трудовому поведінці.

Структура мотиваційного ядра різна і залежить від конкретних трудових ситуацій. Найбільш часто зустрічаються такі трудові ситуації (рис. 1.2).

Структура мотиваційного ядра

Мал. 1.2. Структура мотиваційного ядра

Провідне місце в наведеній класифікації трудових ситуацій займає повсякденне трудову поведінку. Воно характеризується такими мотиваційним ядром (рис. 1.3).

Мотиваційний ядро трудової поведінки

Мал. 1.3. Мотиваційний ядро трудової поведінки

Важливо також чітко уявляти, що мотивація - це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників (рис. 1.4).

Процес мотивації персоналу

Мал. 1.4. Процес мотивації персоналу

Працівник мотивує свою поведінку, пропускаючи зовнішні чинники через призму своєї свідомості. В кінцевому підсумку лише через систему мотивації він включається в певний контекст соціальної дійсності. Таким чином, мотивація - прикордонне прояв структури особистості, що діє або провідною себе певним чином завжди на перетині суб'єктивних, що виходять зсередини, сил і об'єктивних, що впливають ззовні, чинників. Мотивація відбивається у вчинках і діях індивіда, який об'єктивує, виявляє зовні власні задуми та рішення.

Поведінка працівника в сфері праці переходить від загальних установок до конкретного вмотивованим вибору сфери діяльності. Змістовно і структурно становлення працівника відбувається в кілька стадій, на кожній з яких формуються певні якості особистості, з одного боку, в своєму інтегрально-суммативная вираженні характеризують зрілого працівника, з іншого - відбивають шлях, який він пройшов в процесі соціалізації і професійної підготовки.

В основі взаємодії між індивідами лежить реалізація потреб людей.

Потреби - це недолік в чому-небудь об'єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку особистості.

Існує безліч класифікацій людських потреб, підставою яких виступають: специфічний об'єкт (предмет) людських потреб, їх функціональне призначення, вид реалізованої діяльності і т.п.

Мотивація трудової діяльності має конкретними мотиваційно-трудовими значеннями, серед них можна виділити чотири основні групи.

  • 1. Потреби в змістовності праці - потреба у цікавій, з точки зору працівника, роботі; в реалізації своїх знань, здібностей, умінь і навичок; в самостійності, тобто можливості самому вибирати, що і як робити; в підвищенні професійної майстерності.
  • 2. Потреби в суспільної корисності роботи - ставлення до роботи як до свого обов'язку перед суспільством; випуск корисною для людей продукції; випуск продукції, що має попит.
  • 3. Потреби в роботі як в джерелі засобів існування - потреба в заробітку, адекватному трудовим зусиллям працівника; потреби в забезпеченні достатку для своєї сім'ї; потреби в задоволенні соціально-побутових потреб.
  • 4. Статусні потреби, пов'язані з положенням працівника в первинній групі і трудовому колективі в цілому, - потреби в спілкуванні, повазі і кар'єрному зростанні.

Потреби як рушійна сила процесу мотивації трудової діяльності характеризуються такими основними властивостями: модальністю (у чому саме виникає потреба); силою (ступенем потребностного напруги); гостротою (суб'єктивним сприйняттям і суб'єктивною оцінкою ступеня незадоволення або повноти задоволення потреби).

Як будь-яка динамічна система, потреби мають ряд особливостей, пов'язаних зі здатністю потреб індивіда або групи змінюватися в часі. До таких особливостей відносяться:

  • • явище заміщення потреб (своєрідна взаємозамінність потреб);
  • • закони інерції і підвищення потреби (при задоволенні потреби остання або продовжує суб'єктивно переживатися як актуальна, або множиться або посилюється);
  • • боротьба між фізичними і духовними потребами;
  • • розвиток потреб (їх зміна в часі внаслідок досвіду, освіти, культурного зростання і великий інформованості) і ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >