МОРФЕМА І СУМІЖНІ ЯВИЩА

§ 78. Поняття морфеми як найкоротшою знаковою, або значущою, одиниці мови можна вважати загальноприйнятим. Проте при визначенні морфемного статусу ряду мовних явищ, їх ставлення до морфемам, виникають значні труднощі. Як морфем нерідко розглядаються мовні засоби, у яких відсутній той чи інший істотний ознака, що характеризує морфему в загальноприйнятому її розумінні, або ж наявність такої ознаки виявляється спірним.

Як уже неодноразово зазначалося, в якості обов'язкового для будь-якої морфеми ознаки є наявність у неї експонента, тобто матеріальної оболонки у вигляді звуку (фонеми) або поєднання звуків. У той же час морфемами нерідко визнаються різні мовні засоби вираження граматичних або лексичних (словотворчих) значень, які не мають експонента, чи означає, тобто не були представлені окремими звуками або ланцюжками звуків. До них відносяться такі явища, як, наприклад: чергування фонем, словесний наголос, тон, або інтонація, редуплікація, тобто подвоєння слів або основ слів, порядок слів у реченні, узгодження, управління. У лінгвістичній літературі такі кошти називаються нелінійними (надлінейнимі) морфемами, несегментнимі (надсегментного, сверхсегментнимі, Суперсегментні, супрасегментних) морфемами, надсловнимі (сверхсловнимі) морфемами. Як зазначалося в першому розділі, при загальній характеристиці (класифікації) мовних одиниць, відмінна риса подібних мовних засобів полягає в тому, що вони не можуть існувати самі по собі, окремо від відповідних лінійних, сегментних одиниць (докладніше про них див. В § 189 і подальших).

§ 79. У сучасному мовознавстві широко поширена точка зору, згідно з якою поряд з сегментними (тобто вираженими звуками або поєднаннями звуків) і сверхсегментнимі морфемами існують ще й так звані нульові, або негативні, морфеми (тобто морфеми, що не мають матеріального, звукового вираження).

Як відомо, в практиці шкільного викладання російської мови традиційно розглядаються нульові закінчення. Подібні "морфеми" виявляються лінгвістами, наприклад, в формах називного відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни (будинок, стіл), в формах родового відмінка множини іменників другої відміни чоловічого роду (гір, рук, партизан), в коротких формах прикметників єдиного числа чоловічого роду (весел, гарний, молодий), в дієслівних формах однини чоловічого роду минулого часу і умовного способу (писав, сидів, просив; знав би, хотів би), в формах другої особи дінственного числа наказового способу (дай, знай, залиш). Наявність нульових закінчень в подібних формах обґрунтовується гем, що в інших формах цих слів або ж в аналогічних формах інших слів є звичайні, матеріально виражені закінчення і що форми з матеріальними закінченнями і без них висловлюють одні й ті ж граматичні значення. Наприклад, у іменника будинок виділяється нульове закінчення на тій підставі, що матеріальне закінчення мається на формах непрямих відмінків цього іменника (будинки, будинку, будинком) і в формах того ж відмінка іменників середнього роду, а також іменників жіночого роду першої відміни (село, рука ), які виражають те ж значення, що і форми без матеріального закінчення, - значення називного відмінка однини. У науковій літературі іноді говориться про наявність нульових закінчень у іменників іншомовного походження та деяких складноскорочених слів, які традиційно розглядаються як невідмінювані (бра, кенгуру, радіо, ИМЛИ, ООН та інші подібні); такі іменники кваліфікуються як слова особливого, нульового відміни, що мають нульове закінчення в усіх відмінках.

У сучасній російській мовознавстві поряд з нульовими закінченнями часто виділяються і описуються нульові суфікси, як граматичні, так і словотвірні. Як приклад граматичного нульового суфікса зазвичай вказується суфікс минулого часу і умовного способу, що виділяється в формах однини чоловічого роду дієслів з основою на приголосний, в яких матеріально виражений суфікс-л- був втрачений в результаті спрощення груп приголосних після падіння слабких редукованих голосних, наприклад : пек, пес би (пор .: пекла, несла б; писав, читав би). Словотворчі суфікси виявляються лінгвістами в складі багатьох похідних іменників, а також деяких прикметників і порядкових числівників, наприклад: височінь (пор .: висота, ширина), вибори (пор .: голосування), кума (пор .: свекруха), отчий (пор. : батьків, батьківський, братський), золотий (пор .: срібний), п'ятий, сотий (пор .: тисячний).

Останнім часом поряд з нульовими закінченнями і суфіксами іноді виділяються також нульові префікси. Зазвичай вони виявляються у слів, утворених способом так званої депрефіксаціі, тобто шляхом відділення від їх виробляють початкової частини (префікса або префіксоподобного сегмента), таких, як, наприклад: розсадний (спосіб вирощування овочів) - утворено від раніше існуючого прикметника безрассадний; небезпечна (бритва) - від безпечна; оказіональні годити - від почекати, лепий - від безглуздий, уклюжій - від незграбний і т.п.

Деякі лінгвісти вбачають нульові морфеми (суфікси і префікси) в складі кожного слова, у якого відсутній відповідний матеріально виражений афікс, незалежно від значення даного слова, його семантичних відносин з іншими однокореневі словами. Прихильниками такого розуміння нульовий морфеми нульові суфікси і префікси приписуються всім кореневим словами російської мови: адреса, лелека, алмаз, комора, аптека, баня, береза, червоний, білий, берегти і т.д. Таке розуміння нульовий морфеми не отримало широкого визнання.

Порівняємо такі висловлювання. "Викликає заперечення зустрічається іноді вживання терміна нульова приставка в значенні" відсутність приставки "(типу" префіксальні дієслова прибігти, втекти і дієслово з нульовою приставкою бігти "). Термін нульовий позначає не всяке відсутність тієї чи іншої одиниці, а значиме відсутність, тобто відсутність, яке є засобом вираження певного значення ";" нульовий А. (тобто афікс. - В. Н .) виділяється лише там, де в паралельних формах тієї ж парадигми або інших її формах спостерігається матеріально виражена флексія ".

Терміни "нульова морфема", "нульовий афікс", "нульовий суфікс" і т.п. стали настільки популярними, що аналогічні термінологічні найменування іноді вживаються і по відношенню до кореневої морфеми, і навіть по відношенню до з'єднувального голосному, або інтерфікси. Нульовий корінь лінгвісти вбачають в слові вийняти, яке ділять на префікс ви- і суфікси -ну- і -ть. Правильніше було б морфему -ну- розглядати як кореневу, яка виникла з -ня- (пор .: взяти, забрати, зайняти і т.п.) під впливом дієслів на -шлях (пор .: рушити, стрибнути і т.д. ).

У сучасній лінгвістичній літературі висловлюються суперечливі думки про необхідність виділення нульових морфем, про морфемном статус даного явища. Багато лінгвісти беззастережно визнають їх повноцінними морфемами, розглядають нарівні з морфемами матеріальними. При цьому деякі вважають морфемами тільки нульові закінчення або закінчення і граматичні суфікси, які виникли на місці матеріально виражених морфем, втрачених в результаті закономірних фонетичних змін. Окремі лінгвісти визнають нульові морфеми як щось умовне, зручне для опису мовної системи (структури). За словами E. С. Кубрякова, наприклад, нульові морфеми (афікси) "представляють собою зручну умовність структурного опису мов, відому вже др.-інд. Граматиста; доцільність введення цього поняття пояснюється прагненням до однотипного поданням форм однієї парадигми". Висловлюється також думка, згідно з яким визнання нульових морфем категорично відкидається як неспроможне, наприклад: "Морфема двостороння одиниця. Для неї є обов'язковими як сторона змісту (значення), так і сторона вираження (звучання). У нульовий морфеми немає свого особливого звукового вираження, значить, немає і самої морфеми ". Подібна оцінка даного явища представляється найбільш прийнятною і цілком обгрунтованою. Можна додати до сказаного, що немає достатніх підстав вважати подібне явище значущим, що виражає якесь мовне значення. Згідно широко поширеній думці словотвірні значення похідних слів, що містять так звані нульові морфеми, виражаються за допомогою закінчень (системи флексій), а граматичні значення відповідних словоформ - за допомогою їх основ.

Заперечення морфемного статусу так званих нульових морфем відбивається також в пропонованих визначеннях даного явища, в яких наголошується відсутність у нього експонента знака (матеріального вираження), або самої морфеми в цілому. Деякі приклади подібних визначень: "Під нульовою морфемою розуміється така матеріально не висловлений значна частина слова, яка виділяється в ньому в порівнянні з корелятивних формами, що мають матеріально виражені морфеми того ж роду"; "Отже, нульова морфема (закінчення, суфікс) - це матеріально невиражена морфема, що виділяється тільки при зіставленні її з іншими формами того ж слона"; "Словотворчі афікси (подібно флексіях) можуть бути не виражені ніяким звуком або комплексом звуків. Такі афікси називають морфемами "; " Морфема нульова (морфема негативна) ... Відсутність граматичного (словозмінна) аффикса, яке набуває певну семиологическую граматичну значущість внаслідок особливого властивості цієї парадигми"; " Афікс нульовий ... Відсутність аффикса в одній формі парадигми, що протиставляється позитивним (або вираженим ) аффиксам в інших формах тієї ж парадигми"; " Нульовий афікс - це відсутність афікса в одній формі парадигми при наявності афіксів в інших формах тієї ж парадигми".

Все сказане про так званих нульових морфемах призводить до думки про недоцільність використання понять "нульова морфема", "нульовий афікс", "нульовий суфікс" і позначають ці поняття термінів. Для позначення подібних явищ доцільніше було б використовувати такі вирази, як "відсутність морфеми (афікси, суфікса і т.п.)", "нуль морфеми", "морфемний нуль", як і роблять деякі лінгвісти.

§ 80. Як морфем досить часто розглядаються різні частини слів (окремі звуки або поєднання звуків), позбавлені значень (граматичних або словотворчих), хоча і виконують певні функції (з'єднувальні, стилістичні). Типовим прикладом подібних одиниць служать сполучні голосні або, ширше, з'єднувальні елементи, що їх вживають в складі складних слів, широко використовувані в різних мовах, де виконують функцію об'єднання різних слів в одній лексичної одиниці. У російській мові це, перш за все, голосні звуки о та е (е), що виникли з так званих тематичних голосних, наприклад, в словах: сам-о-вар, хліб-о-завод, пів-е-ництво, вод-о -гряз-е-лікарня, плід-о-овоч-е-сховище. Поряд з ними аналогічну функцію можуть виконувати також інші голосні, окремі приголосні або поєднання голосних з приголосними, що виникли на місці відмінкових або особистих закінчень: сорок-а-річний, п'ят-і-поверховий, дв-у-глави, дв-у-член , немогу-у-знайко, зірвемо-і-голова, дв-ух-річний, тр-ех-метровий, з-їй-годину, з-його-дня, з-ію-хвилинний ', пор. в німецькій мові: Arbeit-s-plan - "робочий план" (від Arbeit - "робота" і Plan - "план"), Gebur-s-tag - "день народження" ( geboren - "народитися" і Tag - "день "), Freiheit-s-kampf -" боротьба за звільнення " (Freiheit - " свобода "і Kampf -" боротьба "), Mensch-en-liebe -" любов до людей "( Mensch -" людина "і Liebe -" любов "), Kind-er-garten -" дитячий садок "( Kind - " дитина "і Garten -" сад "); в литовському: darb-o-tvarke - "порядок денний" (пор .: darbas - "робота" і tvarka - "порядок"), ginkl-a-nesys - "зброєносець" ( ginklas - "зброя" і nesti - "нести "), tr-i-kampis -" трикутник " (trys -" три "і kampas -" кут ").

Деякі вчені розглядають подібні елементи як значущі частини слів, стверджуючи, що вони "постають перед нами як морфеми, значення яких є чисто словотворчими і зводяться до вираження простої ідеї з'єднання". Морфемами (або афіксами) такі елементи називають і інші лінгвісти. Непрямим підтвердженням морфемного статусу сполучних елементів складних слів служить використання для їх позначення численних складових термінів з опорним компонентом "морфема" ( "морф"), або "афікс", наприклад: "сполучна морфема" ( "з'єднувальний морф"), "зв'язкова морфема" ( "зв'язковий морф"), "морфема зв'язку", "межосновная морфема", "синтаксична морфема", "структурна морфема", "асемантіческого морфема", "порожня морфема", "сполучний афікс", "формально-структурний (з'єднувальний) афікс ".

Конкретні мовні факти дозволяють стверджувати, що розглянуті частини складних слів не висловлюють словотворчих значень в загальноприйнятому їх розумінні (про них див. В § 169). Це з усією очевидністю підтверджується тим, що однорідні за своєю структурою складні слова з сполучними елементами і без них не розрізняються за своїми словотворчим значенням, виражають аналогічні значення; пор. значення таких слів, як, наприклад: метал-о-ріжучий, буряків-о-хто сіє, сер-о-містить, з одного боку, і азотфіксуючих, мелсодержащій і т.п. - з іншого; або: Петро-о-град, Волг- о-град, цілині-о-град і Ленінград, Калінінград і ін .; пор. також литовські слова: tr-i-kampis - "трикутник" (пояснення було дано вище) і keturkampis - "чотирикутник" (від keturi - "чотири" і kampas - "кут"), ginkl-a-nesys - "зброєносець" ( пояснення див. вище) і knygnesys - "книгоноша" (від knyga - "книга" і nesti - "нести"). Звідси випливає незаперечний висновок про те, що з'єднувальні елементи, що виконують в складі складних слів чисто сполучну функцію, є асемантіческого частинами цих слів, не повинні розглядатися як морфеми.

Для позначення розглянутих частин слів, поряд з терміном "сполучний елемент", може використовуватися традиційний термін "з'єднувальний гласний", коли даний елемент представлений одним голосним звуком (як, наприклад, у багатьох російських складних словах або в наведених вище словах литовської мови), або термін "з'єднувальний приголосний", якщо він представлений одним згодним звуком (наприклад, згодним s у багатьох словах німецької мови). З огляду на те, що для виконання сполучної функції можуть вживатися також поєднання голосних з приголосними, для позначення розглянутих мовних одиниць рекомендується використовувати термін "сполучний елемент".

§ 81. За виконуваної функції з'єднувальні елементи складних слів багато в чому нагадують частини похідних слів або граматичних форм слів, які знаходяться між основою і аффиксом (суфіксом або префіксом) і служать засобом їх сполуки. Такі частини слів прийнято називати інтерфікси (від лат. Inter - "між" і fixus - "укріплений"). За визначенням Е. А. Земської, інтерфікси називаються "частини слова, що не мають самостійного значення і виступають як стройові кошти мови, функція яких полягає в поєднанні морфем в слові". Приблизно так само визначають интерфикс і інші лінгвісти.

У російській мові інтерфікси особливо часто вживаються між основами слів і суфіксами, наприклад, в таких словах: беж-ен-ец, біг-від-ня, ламп-ду-ка, жнива-л-ец, зна-т-ок, жа -т-ва, кава-й-ник, весель-ч-ак; сестер-ін-ський, куб-ип-ський, орл-ов-ський, стрічок-оч-ний, шосе-й-пий, завтра-ш-ний; самовар-нич-ать, фамільярно-ич-ать; дв-а-Жди, тр-та-Жди, чотири-е-Жди. Аналогічну функцію виконують в різних мовах кінцеві звуки (голосні або приголосні) деяких префіксальних морфем (пор. Приводившиеся вище приклади префіксів з кінцевим голосним і без нього в російських словах від-о-рвати і відрізати, в литовських at-i-duoti (віддати) і at-nesti (принести), ap-i-berti (обсипати) і ap-rasyti (описати)). Як приклади подібного з'єднувального елемента, представленого згодним звуком, можна навести деякі російські слова з іншомовним але походженням префіксом дез- / де-: де-з-активувати, де-з-інформувати, де-з- орієнтувати і дегазувати, декваліфіціровать, демаскувати . Очевидно, подібні звуки теж можна кваліфікувати як інтерфікси.

Описувані тут інтерфіксальние елементи в лінгвістичній літературі зазвичай розглядаються як частини афіксальних морфем, включаються до складу відповідних суфіксів або префіксів, хоча іноді вони кваліфікуються як самостійні одиниці (на зразок сполучних елементів складних слів), як "особливі стройові частини слова". На думку деяких вчених, що розглядаються частини слів висловлюють певні мовні значення і є самостійними морфемами. Для їх позначення іноді використовуються такі складові терміни, як "сполучна морфема", "зв'язкова морфема", "синтаксична морфема", "порожня морфема".

Для визнання розглянутих частин слів морфемами немає достатніх підстав. Відсутність у них будь-яких мовних значень підтверджується тим, що слова, які містять подібні елементи і їх вживають без них, можуть висловлювати аналогічні значення (пор., Наприклад: куб- ін-ський, орл-ов-ський, Пенза-ен-ський і московського-ський, Петербурзький, туль-ський. Більш того, можливі варіантні форми одних і тих же слів з інтерфікси і без них, тобто освіти, тотожні за своїми лексичним значенням, наприклад: ват-оч-іий і ватний, отаман -ов-ський і отаманський, виконком-ов-ський і ісполкомскій.

З огляду на те, що інтерфікси виконують функції, схожі з функціями сполучних елементів складних слів, термін "интерфикс" іноді використовується для позначення останніх або для позначення тих і інших разом узятих.

§ 82. Спірним є питання про значущість деяких частин слів, що знаходяться в кінці основи, і, отже, про їх морфемном статус. У сучасній русистики, наприклад, по-різному визначається морфемний статус кінцевих голосних дієслівних основ, або дієслівних тематичних голосних, які нерідко називаються тематичними морфемами, тематичними суфіксами, основотвірний (основообразовательнимі) суфіксами і т.д. (пор .: піс-а-ть, прощ-а-ть, сид-е-ть, син-е-ть, похвал-і-ть, бел-і-ть, прасувати-і-ть). Одні лінгвісти подібні голосні в складі будь-якого дієслова розглядають як суффіксальние морфеми, інші повністю заперечують їх приналежність до морфемам, треті вважають їх морфемами лише в тих випадках, коли їх вживання пов'язане з виразом певних значень - граматичних або лексичних ( прощати, синіти, білити, прасувати ), і не визнають морфемами у всіх інших випадках (писати, сидіти, хвалити).

Морфемами прийнято називати кінцеві частини основ іменників, які формально виділяються шляхом порівняння цих іменників з тотожними по лексичним значенням однокореневі утвореннями, простішими в фонетичному відношенні, тобто по фонемного складу. Йдеться про окремі звуки або звукосполучення, співзвучних зі звичайними Суфіксальне морфемами, такими, як, наприклад: к- (пор .: дочка і дочка, ялинка і ялина, толку і йшла, грубка і піч, сорочка і сорочка, жилетка і жилет , табуретка і табурет), -ж- (пор .: ножик і пож), -іц- (пор .: лисиця і лисиця), -ет- (пор .: мотоциклетів і мотоцикл). У той же час подібні частини слів нерідко розглядаються як асемантіческого, називаються десемантізірованних афіксами, десемантізірованних суфіксами. Вони іноді називаються також стилістичними морфемами (афіксами, суфіксами), оскільки містять їх слова зазвичай характеризуються стилістичною сниженностью, носять побутово-розмовний характер.

Однак у такому випадку наступний вислів Н. М. Шанського:

"Є такі слова, в похідному характері основи яких в сучасній мові сумніватися не доводиться, але ... мотивованості в назві все ж немає.

Так, наприклад, слово ножик безперечно має основу похідну, яка розкладається на морфологічні частини, так як поруч з цим словом існує слово ніж і частина слова ніж- в слові ножик і в слові ніж це означатиме одне і те ж. Але разом з тим слово ножик є таким же абсолютно умовним позначенням ріжучого інструменту, як і слово ніж. Співвідношення, що існує між словами типу листочок і лист і т.п., в даному випадку відсутня, але основа слова ножик все ж залишається похідною ".

До морфемам іноді без достатніх підстав відносяться кінцеві частини основ іменників і прикметників, які виділяються на тій підставі, що втрачаються в складі похідних слів, мотивованих даними іменниками і прикметниками. Це такі частини основ, як, наприклад: к- (пор .: качка і каченя, качиний), -ец (пор .: палець і безпалий, п'ятипалий), -іц- (пор .: вулиця і вулиця, провулок), -прибл- (пор .: широкий і ширина, великий) і деякі інші

§ 83. Як уже зазначалося, при визначенні морфемного статусу деяких мовних одиниць не враховується така ознака морфеми, як неподільність на більш дрібні частини. Зокрема, це проявляється в тому, що окремими морфемами іноді визнаються поєднання двох морфем різних видів (префікса і суфікса або префікса і постфікса), наприклад: під- і -нік в російських іменників типу підвіконня, підлокітник, підсклянник, раз-(рас- ) і -ся в дієсловах розбігтися, расшуметься, ge- і -t або ge- і -еп в німецьких формах пасивного причастя типу gelobt - "хвалений" (від loben - "хвалити"), genommen - "взятий" (від nehmen - "брати"). Деякі лінгвісти розглядають подібні поєднання морфем як єдині словотвірні або граматичні (морфологічні) кошти, які в лінгвістичній літературі називаються по-різному: конфікс (від лат. Соп- - приставка, що позначає спільність, і fixus - "прикріплений"), циркумфікс (від лат . circumfixus - "укріплений колом"), біфіксамі, біморфемамі, дистантних біморфемамі (де початкове бі - з латинської bi-, що означає "дво-, дво-"), переривчастими морфемами, переривчастими (перерваними) афіксами, двуаффікснимі морфемами, м орфемамі з дістантно розташованими частинами. У сучасній літературі з МОРФЕМИКА і словотвору конфікс (біфікс, циркумфікс і т.п.) визначається як "морфема, що виконує тс ж функції, що і суфікс і префікс, тобто службовим матеріалом одиничного акту морфологічного словопроизводства", як афікс, " "оперізуючий" корінь, тобто складається з двох частин, що знаходяться перед коренем і після нього, і несе єдине нерозчленованим значення ", як" переривчастий, але єдиний словотворчий афікс, що складається з двох компонентів, перший з яких зовні схожий на префікс, а другий - на суфф ікс ".

Більш переконливим видається визнання розглянутих афіксальних комбінацій поєднаннями двох

самостійних морфем з різними значеннями. За словами Е. Л. Земської, "виділення конфікс як особливих морфем в російській мові недоцільно. Наявність переривчастих морфем не характерно для структури російської мови". На підтвердження цієї думки наводяться вагомі аргументи, зокрема, звертається увага на те, що "постфіксальний і префіксальні частини конфікс збігаються, як правило, за значенням з відповідними приставками і суфіксами, тобто під-, що входить в конфікс під- .. .-ник (наприклад, підвіконня, підсклянник), тотожне за значенням приставці під- (пор .: під-пол) ; ник, що входить в той же конфікс, тотожний за значенням суфіксу -ник (пор. слова з предметним значенням типу комір , творож-ник) ". Очевидно, те ж саме можна сказати і про відповідні поєднаннях граматичних морфем, наприклад, афіксів у складі наведених вище дієприкметників німецької мови.

Деякі вчені морфемами називають основи слова, які, крім кореня, можуть містити різну кількість афіксів. Очевидно, коментувати подібне ( "розширення") розуміння морфеми було б зайвим.

§ 84. Немає достатньо чітких меж між морфемою і словом, відсутні суворі критерії розмежування даних мовних одиниць. У російській і в інших мовах службові морфеми найтісніше пов'язані зі словами службових частин мови. Як уже зазначалося на початку розділу, при поясненні поняття морфемики, багато слова, перш за все приводи, можуть перетворюватися в афіксальних морфеми, зберігаючи при цьому формальне і семантичне схожість з ними. Належність таких одиниць до слів або морфем в ряді випадків носить умовний характер. Умовність кордонів між словами і морфемами в подібних випадках частково підтверджується наявністю таких понять (і термінів), як, наприклад: "морфема-частка", під якою розуміється "частка, що виконує функцію службової морфеми, наприклад, частка б в формах умовного способу"; "морфема-слово", або "вільна морфема", яка іноді визначається як "морфема, яка функціонує в якості цілого слова"; "щодо пов'язані морфеми", або "полуаффіксов", тобто афіксальних морфеми, які, на відміну від власне афіксів, "мають паралельно їм вживаються само- стоять. слова з тими ж значеннями, пор. рос. до- в" добігти до школи ", з- в" витягти з землі "і т. д. "

У мовах, в яких є послелоги (службові слова, розташовані після знаменної слова), вони виконують граматичні функції, схожі з функціями граматичних службових морфем. Те ж саме можна сказати про артиклі, який іноді визначається як "граматичний елемент, який виступає в мові у вигляді службового слова або афікса ...". Належність артиклів (так само як і слів інших службових частин мови) до слів або морфем нерідко визначається їх позицією по відношенню до знаменної слову. "На практиці препозитивні артиклі і приводи зазвичай відносять до службових словами, а постпозитивні артиклі і послелоги - до аффиксам" (докладніше про артиклях і послелогах см. В § 188).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >