СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

§ 171. В сучасному вітчизняному мовознавстві способи словотворення з синхронічеськой точки зору прийнято розрізняти в залежності від основних словотворчих засобів, або формантів, точніше - від їх виду. На підставі цієї ознаки поняття способу синхронного словотворення можна визначити як властивість похідного слова виявляти словотворчий засіб або можливе поєднання словотворчих засобів (словотвірний формант) того чи іншого виду. Інакше кажучи, кожен спосіб синхронного словотворення представляє собою особливий вид, або тип, відмінності похідних слів від виробляють, яке виражається словотворчим засобом, або засобами, словотворчим формантом.

У сучасній російській мові налічується 14 видів словотворчих формантів. Це словотвірні афікси (префікси, суфікси, постфікси), можливі комбінації різних афіксів (префіксів і суфіксів, префіксів і постфіксів, префіксів, суфіксів і постфіксів), флексії (системи закінчень похідних слів), поєднання префіксів і флексій, єдине головне словесний наголос, поєднання головного наголоси з різної морфемної засобами (префіксами, суфіксами, префіксами і суфіксами одночасно, з флексією). На цій підставі чітко розрізняються 14 способів синхронного словотворення. Для позначення багатьох з них використовуються терміни, утворені від назв словотворчих засобів: "префіксальних спосіб словотворення", або "префиксация", "суфіксальний спосіб", або "суффиксация", "префиксально-суффіксалний (суффіксально-префіксальних) спосіб" і т.п .

За характером (складом) виробляє бази серед способів синхронного словотворення розрізняються способи утворення простих похідних слів, або прості способи словотворення (виробляє база представлена одним словом або однією основою), і способи утворення складних слів, або складні способи (виробляє база включає не менше двох слів або основ). Цим визначається також характер (склад) словообразовательного форманта: при складних способах словотворення у похідних обов'язково присутнє таке словотворчий засіб, як єдине головне словесний наголос (в чистому вигляді або в поєднанні з морфемная словотворчих засобів), яке відсутнє у похідних всіх простих способів словотвору. Залежно від кількісного складу словотвірного форманта способи словотворення обох виділених груп поділяються на способи чисті (в якості словотвірного форманта виступає одне основне словотворчий засіб) і змішані (формант включає два і більше основних словотворчих засобів).

Чистими способами словотворення простих похідних слів в сучасній російській мові є: префіксальний (префіксальних) спосіб , або префиксация (основним словотворчим засобом є префікс), наприклад: пра-внук, чи не-друг, біс-порядок, не-боли, без-грамотний, раз-веселий, ви-писати, при-готувати, у-нести, на-завжди, чи не-даром ; суфіксальний спосіб , або суффиксация (в якості основного словообразовательного кошти виступає суфікс), наприклад: будинок-ик, танк-іст, чита-тель, залоз-н-ий, силь-н-ий, терпе-лив-ий, бороп-ова -ть, сип-е-ть, весна-ой, три-Жди; постфіксальний спосіб, або постфіксація (основне словотворчий засіб - постфікси), наприклад: стукати-ся, квапити-ся, хтось, чий-небудь, скільки-небудь •, флексійной (флективною) спосіб, званий також нульовий суффиксацией (основне словотворчий засіб - флексія, система закінчень похідного слова), наприклад: фізик, родовий відмінок фізик-a, давальний фізик-у, множина фізик-й і т.д. (пор. фізика), математик (пор. математика), електротехнік (пор. електротехніка), чоловік-a (пор. чоловік), синьйор-а (пор. синьйор).

Особливий різновид флексійной способу словотворення є конверсія (від лат. Conversio - "зміна, перетворення"), або транспозиція (пор. Лат. Transpositio - "перестановка"), що також називається морфолого-синтаксичним способом словотворення. Словотвір по конверсії пов'язано зі зміною частини мови виробляють слів, їх "переходом" з однієї частини мови в іншу, без участі словотворчих афіксів. Слова можуть "переходити" з однієї частини мови в іншу без яких би то не було матеріальних, фонетичних змін (конверсія в вузькому сенсі), наприклад: синь (пор. Синій), третина (пор. Третій) ; в російській мові цей "перехід" найчастіше супроводжується деякими фонетичними змінами виробляє слова - чергуванням фонем, пом'якшенням кінцевого приголосного основи, урізанням основи, зміною місця наголосу (конверсія в широкому сенсі), наприклад: новь (пор. новий), височінь (пор. високий), широчінь (пор. широкий), отчий (пор. батько), пригожий (пор. приходити), розповідь (пор. розповісти), золотий (пор. золото).

До змішаних способам словотворення простих похідних слів відносяться: префиксально-суфіксальний (суффіксально-префіксальних) спосіб (словотвірний формант представлений поєднанням префікса і суфікса), наприклад: па-син-ок, пере-лес-ок, з-бесід-ник, до- вій-н-ий, при-школь-н-ий, над-план-ов-ий, про-нів-і-ть, у-порядний-і-ть, по-першою-их, на-чистий-о, з-молод-у; прсфіксалию-постфіксальний (словотвірний формант складається з префікса і постфікса), наприклад: в-думати-ся, ви-спати-ся, до-чекати-ся, при-слухати-ся, разь-їхати-ся; суффіксально-постфіксальний (словотвірний формант включає суфікс і постфікс), наприклад: брат-а-ть-ся, гордий-і-ть-ся, колос-і-ть-ся, префиксально-суффіксально-постфіксальний (словотвірний формант - поєднання префікса, суфікса і постфікса), наприклад: про-лікоть-і-ть-ся, під-бочках-єни-ть-ся, при-лун-і-ть-ся, про-смів-і-ть-ся, рас -щедр-і-ть-ся; префиксально-флек- сійний (префиксально-флективною) (формант - поєднання префікса і флексії), наприклад: без-дн-а (пор. дно), по-друг-а (пор. один), що не-дотрог-а (пор . доторкнутися, доторкатися), о-Зноб (пор. морозить), про-сьо (пор. сивий), у-дою (пор. доїти).

Чисті способи словотвору складних слів у сучасній російській мові представлені одним способом, який називається чистим складанням, або чистим словоскладанням (основне словотворчий засіб - єдине головне словесний наголос), наприклад: льн-о-волокно, хліб-о-завод, південь-о- захід, бел-о-рожевий, мороз-о-стійкий, правд-о-подібний, взаємо-о-діяти, зл-о-вживати, сам-о-усунутися, пів-у-всерйоз. До даного способу словотворення відносить також створення складноскорочених слів всіх типів, або абревіація (від лат. Abbrevio - "скорочую"), наприклад: вуз, СРСР, міськвно, сільпо, радгосп, міськрада, педінститут та ін., Які традиційно виділяються в особливий, самостійний спосіб словотворення. Подібно до всіх інших словами, належать до чистого додаванню, вони послідовно відрізняються від виробляють, мотивуючих словосполучень характером словесного наголоси (мають тільки одне основне наголос, в той час як мотивуючі їх словосполучення - не менше двох наголосів).

Всі інші способи освіти складних слів є змішаними. До них відносяться: складно-суфіксальний (суффіксально-складний) спосіб (до складу словотвірного форманта входять єдине головне словесний наголос і суфікс), наприклад: десят-і-років-щ-е, п'ят-і-років-до-а, мяс -о-руб-к-а, овоч-е-храни-ліщ-е, черн-о-мор-ец, бел-о-снеж-п-ий, дв-ух-поверх-н-ий, нов-о -рік-н-ий, прав-о-БЕРЕЖ-н-ий, метал-о-реж-ущ-ий, повз-хід-му, повз-езд-му; префиксально-складний (складно-префіксальних) спосіб (словотворчим формантом є поєднання наголоси і префікса), наприклад: о-плід-о-творити, у-світ-о-творити; префиксально-складно-суфіксальний (суффіксально-складно-префіксальних) спосіб

(словотвірний формант - поєднання наголоси, префікса і суфікса), наприклад: При-черн-о-мор-j-е, перед-нів-о-рік-і-ий, по-нд-е-дн-ЕВН-ий, по-т-у-сторін-п-ий, в-тр-та-доріг-а; Ростов-на-Дон-у, Комсомольськ-на-Амур-е, Франкфут-на-Майн-е; складно-флексійной (складно-флективною) спосіб (формант - поєднання наголоси і флексії), наприклад: горе-мукання-а (пор. горе і поневірятися), книг-о-нош-а, сам-о-вар, длинн -о-рук-ий, круглий-о-осіб-ий, син-е-очей-ий, широкий-о-пів-ий .

§ 172. Багато з розглянутих способів синхронного словотворення використовуються в різних мовах світу. При цьому в використанні слів різних способів словотворення виявляються деякі загальні закономірності. Так, наприклад, в ряді індоєвропейських мов (російською, українською, польською, чеською, литовською, німецькою та ін.) Словоскладання і суффиксация використовуються переважно в сфері іменних частин мови, префиксация - в сфері дієслова. Більш того, деякі загальні тенденції спостерігаються у використанні слів одного і того ж способу словотворення. Наприклад, слова суффиксального способу словотворення в багатьох мовах широко поширені серед іменників, що позначають назви осіб за професією, родом занять, виду діяльності, назви осіб жіночої статі, серед іменників і прикметників з оцінним значенням (зменшувально-пестливих, збільшувальних і т.д. ). (Приклади див. Нижче.)

У різних мовах використовуються і інші способи словотворення, нетипові для сучасної російської мови або відсутні в ньому. До таких способів словотвору можна віднести, наприклад, інфіксальний спосіб , або інфіксаціі . При даному способі словотворення основним словотворчим засобом є Інфікси, який вставляється всередину кореня або основи виробляє слова (на відміну від префиксации, суффиксации або постфіксація, при яких словотвірний афікс приєднується до основи слова в початковій або кінцевої її частини). Як приклад можна привести тагальська дієслово s-um-ulat - "писати", що містить словотвірний Інфікси -urn- (пор. Sulat - "лист").

У деяких мовах всередину основи слова може вставлятися ціле слово, тобто похідне (складне) слово може утворюватися "шляхом згортання двох або неск. членів речення в одне слово", точніше, шляхом вставки всередину дієслова-присудка інших членів пропозиції, найчастіше доповнення. Такий спосіб створення складних утворень називається инкорпорацией (від лат. In - "в" і corpus - "тіло, єдине ціле"), В Чукотському мовою, наприклад, можливі освіти типу ti-vala-nto-a'k - "я витягнув ніж ", де ti є префіксом 1-го особи однини дієслова, vala - основою іменника" ніж ", nto - основою дієслова" виймати ", a'k - суфіксом, що виражає значення минулого часу і 1-го особи однини. Подібні освіти, на відміну від звичайних складних слів, характеризуються лексико-семантичною розчленованою і нагадують в деякому сенсі синтаксичні конструкції.

У спеціальній літературі звертається увага на випадки освіти в різних мовах слів шляхом фонетичних змін в складі кореневих морфем, які характеризуються як самостійний, фонетичний спосіб словотворення. До даного способу словотворення, очевидно, можна віднести подвоєння (гемінація) приголосних кореня, широко поширене в семітських мовах. Можна навести деякі приклади з арабської мови: darraba - "він вдарив з великою силою" (пор. Daraba - "він вдарив"), kassara - "він розбив вщент" (пор. Kasara - "він зламав"), Tabbax - "кухар "(пор. Tabaxa -" він варив ") і ін. М. Д. Степанова до фонетичного способу словотворення відносить слова сучасної німецької мови з чергуванням голосних в корені. За її словами, "словотвір шляхом зміни кореня як самостійний спосіб (що не сприяє іншим способом) непродуктивно в сучасній мові (мова йде про німецьку мову. - В. Н.), хоча слова, утворені таким способом, досить численні". Як приклади наводяться іменники типу Band - "зв'язок; узи, кайдани" (пор. Bin- den - "в'язати, зв'язувати"), Zug - "рух, хід, перехід" (пор. Ziehen - "тягнути, тягти"), Trieb - "схильність, прагнення, спонукання" (пор. treiben - "гнати, штовхати"), дієслова типу legen - "класти, покласти" (пор. liegen - "лежати"), setzen - "садити, садити" (пор. sitzen - "сидіти"), прикметники diinn - "тонкий, худий; рідкісний, рідкий" (імовірно від dehnen - "розтягувати, розширювати, подовжувати") і ін. Л. В. Щерба фонетичним словотвір називає випадки утворення похідних слів, з супроводжуючих так званими морфологічними чергуваннями. Маються на увазі "чергування твердості останнього приголосного основи з м'якістю при утворенні абстрактних іменників від прикметників зелений (зелень), чорний (чернь), чергування місця наголоси в англійському при утворенні дієслів від прикметників".

Треба зауважити, що в розглянутих випадках фонетичні зміни далеко не завжди є єдиним і основним словотворчим засобом; в більшості наведених випадків вони супроводжують відмінності в системі флексій, що і служить основним словотворчим засобом похідних слів. Відповідно до прийнятої в даному підручнику концепції до похідних фонетичного способу словотворення можуть бути віднесені лише такі слова, для яких названі вище фонетичні особливості є єдиним, а отже - основним словотворчим засобом; в інших випадках слід говорити про флексійной способі словотворення.

Як вже зазначалося вище (при розгляді морфемики), серед мов світу є такі, в яких немає афіксальних морфем - префіксів, суфіксів або тих і інших. У мовах, в яких відсутні префікси (наприклад, в алтайських, уральських, тюркських, монгольських, угро-фінських, японському і ін.), Відсутній і такий спосіб словотвору, як префіксація. Так само, в мовах, в яких немає суффіксальних морфем (наприклад, в тайському - на території Таїланду), немає суффиксального способу словотворення. У мовах, в яких відсутні всі види афіксальних морфем (наприклад, у багатьох китайсько-тибетських), не може бути мови про афіксальних способи словотворення взагалі.

§ 173. Мови, в яких використовуються одні й ті ж способи словотворення, помітно різняться інтенсивністю застосування різних способів словотворення, перш за все способів утворення простих, одноосновних слів і способів творення слів складних, поліосновних. Так, в сучасній російській та інших слов'янських мовах досить широко поширені і ті, і інші способи словотворення, при цьому переважають прості похідні слова, перш за все префіксальних і суффіксальние освіти. У сучасній російській мові, але даними академічного Орфографічного словника (М., 1963), прості, одноосновні слова складають більше половини словникового складу, точніше - близько 60 тис. Лексем. Використання простих похідних слів помітно переважає (у порівнянні зі складними словами) в сучасних романських мовах, зокрема, у французькому, де словосложение (основосложеніе) досить обмежена, принаймні, воно "менш розвинене, ніж в деяких інших мовах (російською, німецькою ) ".

Поряд з аффиксацией (різними способами аффиксального словотворення) в ряді індоєвропейських мов широко використовується флексійной словотвір, тобто утворення похідних слів, що відрізняються від виробляють системою закінчень, на зразок російських іменників математик, фізик, дружина. Можна відзначити особливу продуктивність флексійной словотворення в сучасному литовською мовою. В якості ілюстрації можна навести такий факт: до даного способу словотворення в литовській мові ставляться абсолютна більшість назв осіб жіночої статі, мотивованих назвами осіб чоловічої статі, наприклад: artist-e - "артистка" (пор. Artist-as - "артист"), darbinink-e - "робоча" (пор. darbinink-as - "робочий"), deslytoj-a - "викладачка" (пор. destytoj-as - "викладач"), draug-έ - "подруга" (пор. draug- as - "друг, товариш"), gydytoj-a - "лікарка" (пор. gydytoj-as - "лікар"), melzej-a - "доярка" (пор. melzej-as - "дояр"), mokytoj-a - "вчителька" (пор. mokytoj-as - "вчитель"), rasytoj-a - "письменниця" (пор. rasyto j-as - "письменник"), student-έ - "студентка" (пор. student-as - "студент"), tamautoj-a - "служить" (пор. tarnautoj-as - "службовець"). За підрахунками фахівців, серед литовських похідних іменників різних способів словотворення флексійной освіти посідають друге місце (після суффіксальних іменників). Широко використовуються в литовській мові також префиксально-флексійной і складно-флексійной способи словотвору.

У деяких мовах особливої продуктивністю відрізняється такий різновид флексійной способу словотворення, як конверсія, тобто флексійной словотвір, пов'язане з "переходом" слів з однієї частини мови в іншу. Конверсія, відома в різних індоєвропейських мовах (слов'янських, балтійських, романських і ін.), Особливо широко поширена в германських мовах, насамперед в англійській. Наведемо деякі приклади з окремих германських мов: англійські attack - "нападати" (пор. Attack - "напад"), hand - "передавати" (пор. Hand- "рука"), even - "вирівнювати" (пор. Even - " рівний "), jump - " стрибок "(пор .jump -" стрибати "), look - " погляд "(пор. look - " дивитися "), love - " любов "(пор. love - " любити "), salt - "солити" (пор. salt - "сіль"), stone - "побити камінням" (пор. stone - "камінь"); німецькі Alte - "старий" (пор. alt - "старий"), Fruhe - "рань" (пор . fruh - "ранній"), Gut - "добро, маєток; благо" (пор. gut - "хороший, добрий" ), Junge - "хлопчик" (пор . jung - "молодий, юний"), Leben - "життя" (пор. leben - "жити"), Lesen - "читання" (пор. lesen - "читати"), Schone - "красуня" (пор. schon - "гарний, прекрасний"), Stille - "тиша, спокій; мовчання, мовчання" (пор. still - "тихий, спокійний, мовчазний").

У мовах, в яких відсутні афіксальних морфеми, виняткову роль грає словосложение, різні способи словотвору складних слів. Це відноситься, зокрема, до китайського і іншим китайсько-тибетських мов. З індоєвропейських мов великою кількістю складних слів відрізняється німецька та інші германські мови, в яких особливо широко використовуються складні іменники, рідше - слова інших частин мови. Серед них помітне місце займають слова, утворені за допомогою так званих полуаффіксов, або аффіксоідов - префіксоїд і суффіксоідов. Складні слова (включаючи аффіксоідние освіти) в німецькій мові дуже часто вживаються для визначення предметів і явищ, які в інших мовах позначаються простими похідними або непохідними словами або ж поєднаннями різних слів (приклади див. Нижче).

У сучасних німецьких мовами (німецькою, англійською та ін.), Так само як і в слов'янських (російською та ін.), В рамках словосложения (основосложенія) широко використовується освіту складноскорочених слів, або аббревація, про яку говорилося вище. В англійській мові як особливого різновиду аббреваціі широко поширена телескопи, або вставні словотвір, тобто освіту складноскорочених слів "шляхом додавання початку першого слова і кінця другого". Деякі приклади: motel - "мотель" (пор. Motorist і hotel), positron - "позитрон" (пор. Positive і electron), smog - "туман з димом" (пор. Smoke і fog), to galumph - "радісно стрибати "(пор. to gallop -" скакати галопом "і to triumph -" святкувати тріумф "). Можна порівняти аналогічні освіти в російській мові: біоніка (біологія і електроніка), мопед (мотоцикл і велосипед), рація (радіо і станція) і деякі інші.

У багатьох мовах поширеною є такий різновид складання (чистого складання), як подвоєння слів (основ), або редуплікація, освіту редуплікатов, редуплікатівов (від gозднелат. Reduplicatio - "подвоєння"), тобто повторення (повне або часткове) виробляють слів або основ. Редуплікатов найчастіше використовуються для вираження посилення або ослаблення значення виробляють слів, посилення або ослаблення ознаки предмета, інтенсивності дії тощо Наприклад: російські синій-синій, далеко-далеко, ледве-ледве, трохи, давним-давно, індонезійський api-api - "сірники" (пор. Api - "вогонь"), тагальська lalaki - "чоловік" (пор. laki - "чоловік"), dagat-dagatan - "ставок" (пор. dagat - "море"), Самоа solo-solo - "носовичок" (пор. solo - "рушник"), узбецьке чой-чой - "частування "(пор. чой -" чай "), маорійського wera-wera - " теплий "(пор. wera - " жаркий ").

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >