БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК В СРСР

Історію розвитку бюджетного обліку в СРСР умовно можна розділити на три періоди.

Перший період (1917-1938 рр.)

Це період створення системи бюджетного обліку в новій країні. У перші роки радянської влади складання і виконання державного бюджету, облік і звітність по бюджету входили до функцій Центрального бюджетного управління Народного комісаріату фінансів. Методологією та організацією бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджету керував Лічильний відділ Центрального бюджетного управління.

Основи бюджетного устрою держави були сформульовані в Конституції РРФСР 1918 р, в якій розділ 5 так і називався "Бюджетне право". Перша Конституція закріпила мети і завдання фінансової політики, основні засади бюджетного устрою, бюджетної права центральних і місцевих органів влади, основи бюджетної дисципліни. Відповідно до Конституції 1918 бюджетна система РРФСР складалася з загальнодержавного та місцевих бюджетів, останні поділялися на губернські, обласні, повітові, міські, волосні і сільські.

Підготовка бюджету була визнана терміновим завданням, та 28 січня 1918 року з'явився перший нормативний акт радянського бюджетного права - Правила складання, розгляду і затвердження кошторисів на січень - липень 1918 р Відповідно до нього було складено перший радянський бюджет на перше півріччя 1918 р , затверджений Радою народних комісарів 11 липня 1918 г. Він поклав початок формуванню системи піврічних бюджетів, які діяли протягом 1918-1919 рр.

За час Громадянської війни було складено чотири піврічних бюджету. Бюджет на 1920 р Відповідно до декрету Раднаркому РРФСР від 23 грудня 1919 був уже складено на рік. Однією з причин ускладнення роботи по складанню бюджетів в період Громадянської війни була відсутність даних про виконання бюджетів за попередній відрізок часу.

Підставою для створення нової бюджетної системи стало утворення в 1922 р Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Бюджети союзних республік створювалися з 1921 по 1924 р

Велике значення в становленні бюджетного обліку мала грошова реформа 1922-1924 рр.

Для забезпечення використання коштів бюджету за цільовим призначенням в обліку державних витрат замість одного рахунку було передбачено два - Державних витрат по кошторисах поточного року і Державних витрат по кошторисах колишніх років. На першому з них відбивалися витрати поточного року по кошторисах урядових установ, а на другому - суми виплат по кредитах, продовженим і по кредиторських списками.

Для контролю за оборотами за взаємними операціями між установами Наркомфіну в активі і пасиві балансу був введений контрольний рахунок за взаємними розрахунками.

Особливістю бюджетного процесу в радянський період є те, що з 1922 р бюджетний рік починався з 1 жовтня і закінчувався 30 вересня. Даний термін був встановлений виходячи з того, що країна була, перш за все, сільськогосподарської державою і бюджет її формувався в основному за рахунок врожаю, результати якого можна було врахувати лише починаючи з 1 жовтня.

У вересні 1924 Народний комісаріат фінансів встановив новий порядок відкриття кредитів з бюджету, складання звітності, спростив бухгалтерські регістри (книги) і облік доходів і витрат. Однак облік і звітність виконання бюджету залишався технічно складним, надмірно деталізованим, він вівся на декількох рахунках.

Облік виконання бюджету не був зосереджений в одному органі. Контроль за касовим виконанням бюджету вели касові органи (каси) Народного комісаріату фінансів, які здійснювали касове виконання бюджету, детальний облік доходів і витрат за всіма підрозділами бюджетної класифікації вели фінансові органи; облік витрат по розгорнутій кошторисної номенклатурі, крім того, вели і бюджетні установи. Таким чином, здійснювався потрійний облік одних і тих же засобів.

Положення 1924 р вперше в законодавчому порядку регламентувало порядок виконання бюджетів. Єдиний Державний бюджет СРСР виконувався на основі єдності каси Союзу РСР при роздільності бухгалтерських рахунків по доходах і видатках загальносоюзного бюджету і бюджету кожної союзної республіки. Вся готівка каси Наркомфіну СРСР і Наркомфіну союзних республік була єдина і була джерелом покриття всіх державних витрат, як по загальносоюзному бюджету, так і по бюджетах союзних республік. Головними розпорядниками кредитів по кошторисах загальносоюзного бюджету були відповідні наркоми СРСР і керівники союзних установ, що мають самостійний кошторис.

Головні розпорядники кредитів по загальносоюзному бюджету мали право відкривати кредити своїм місцевим органам за допомогою витратних розкладів, окремих розпоряджень та перекладних вимог із спрямуванням їх копій народному комісару фінансів відповідної союзної республіки. Головні розпорядники кредитів по республіканським бюджетам мали аналогічні права.

У жовтні 1925 був зроблений перший крок по шляху створення банківської системи касового виконання бюджету - готівку кас Народного комісаріату фінансів була об'єднана з готівкою Державного банку СРСР.

Заходи, проведені в 1927 і 1928 р касового виконання бюджету, сприяли спрощення обліку доходів і витрат місцевих бюджетів, оскільки замість трьох органів цей облік стали здійснювати два - фінансові органи та бюджетні установи. Облік витрат по кошторисним підрозділам був залишений за бюджетними установами. Аналітичний облік доходів союзного бюджету, республіканських бюджетів союзних і автономних республік, обласних, крайових, міських і районних бюджетів було передано установам Держбанку і комунальним банкам (у місцях, де касове виконання бюджету здійснювали комунальні банки). Установи Держбанку і комунальні банки представляли фінансовим органам щомісячну звітність за доходами, а бюджетні установи - за видатками. Фінансові органи на підставі цих звітів становили зведені звіти про виконання бюджету.

В результаті проведення цих заходів фінансові органи отримали можливість поліпшити бюджетне планування і виконання бюджету, посилити контроль, спрямований на своєчасне надходження платежів до бюджету та витрачання державних коштів в суворій відповідності до затвердженого плану. Значно підвищилася їх роль у зміцненні фінансово-бюджетної дисципліни та контроль за фінансово-господарською діяльністю бюджетних установ.

У 1936 р була прийнята Конституція СРСР, яка багато в чому повторила положення першої союзної Конституції 1924 г. Вона встановила, що бюджетна система СРСР складається з союзного, республіканського і місцевих бюджетів, закріпивши право всіх місцевих Рад встановлювати свій бюджет. При цьому витрати всередині бюджетної системи поділялися наступним чином: основна частка державних витрат припадала на союзний бюджет, друге місце займали видатки місцевих бюджетів, третє - витрати бюджетів союзних республік.

За союзним і республіканським бюджетам кредити бюджетним установам відкривалися Наркомфином СРСР і Наркомфіну союзних республік. Кредити Держбанку на фінансування народного господарства відкривалися із зазначенням всіх кошторисних підрозділів видаткової частини бюджетної класифікації, тобто розділів, параграфів і статей. Отже, бюджетні установи, що складалися на союзному бюджеті і бюджетах союзних республік, могли отримувати кошти в установах Держбанку в межах відкритих ним кредитів. Відкриття кредитів оформлялося витратними розкладами і перекладними вимогами. За місцевим бюджетам обласні, крайові, міські та районні фінансові відділи відкривали кредити не на установи Держбанку, а безпосередньо на бюджетні установи.

Слід зазначити, що фінансові органи протягом тривалого періоду часу не мали єдиних правил обліку виконання бюджету і єдиного плану рахунків. Навіть окремі фінансові відділи місцевих виконавчих комітетів Рад депутатів трудящих застосовували різні правила обліку виконання бюджетів і різні плани рахунків.

В цілому в системі бухгалтерського обліку виконання бюджету були суттєві недоліки: відсутність єдиних правил обліку і єдиного плану рахунків поточного обліку, складна техніка ведення обліку, відсутність можливості складати зведені баланси фінансових органів та балансову звітність по виконанню бюджетів. Все це не забезпечувало належного контролю за станом обліку та звітності. Ці недоліки були усунені Інструкцією з бухгалтерського обліку виконання державного бюджету СРСР в фінансових органах, затвердженої Наркомфином СРСР 20 листопада 1938 р

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >