КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ НАДХОДЖЕННЯ, ВИБУТТЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЇХ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

До основних операцій з нематеріальними активами слід віднести:

 • - надходження (збільшення вартості) нематеріальних активів;
 • - внутрішнє переміщення нематеріальних активів;
 • - вибуття нематеріальних активів.

Кореспонденція рахунків за цими операціями приведена в табл. 5.7-5.9.

Відображення в бухгалтерському обліку вибуття нематеріального активу здійснюється у випадках:

 • - припинення терміну дії авторського права установи на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації;
 • - передачі з державного (муніципального) договором (контрактом) установою виняткового права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації;
 • - переходу виключного права до інших правовласникам без договору (в тому числі в порядку спадкування і при зверненні стягнення на даний нематеріальний актив);
 • - припинення використання внаслідок морального зносу і прийняття на зазначених підставах рішення про списання нематеріального активу;
 • - в інших випадках, передбачених законодавством РФ.

Одночасно зі списанням з обліку балансової вартості об'єктів нематеріальних активів внаслідок їх вибуття підлягає списанню сума накопичених амортизаційних відрахувань за цими нематеріальних активів.

Будь-яке вибуття нематеріальних активів проводиться тільки з дозволу вищого органу та органу, уповноваженого від імені Російської Федерації (власника) приймати рішення про розпорядження майном.

АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Строком корисного використання нематеріального активу є період, протягом якого установою передбачається використання активу.

Строк корисного використання нематеріальних активів з метою прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку та нарахування амортизації визначається комісією з надходження та вибуття активів установи виходячи:

Таблиця 5.7. Кореспонденція рахунків з приймання до обліку нематеріальних активів

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Прийняття до бюджетного обліку позитивних результатів НДДКР в сумі вироблених витрат

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)

Акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд)

Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів

010230 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

010632320 "Збільшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи"

Прийняття до бюджетного обліку нематеріальних активів за первісною вартістю, сформованої при їх придбанні, виготовленні господарським способом, а також збільшення вартості нематеріальних активів при проведенні робіт по їх модернізації

010230 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

010632320 "Збільшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи"

Прийняття до бюджетного обліку нематеріальних активів за вартістю, сформованої при їх безоплатному отриманні

010230 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

010632320 "Збільшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи"

Прийняття до бюджетного обліку за первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів, у тому числі:

010230 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

030404 320

"Внутрішньовідомчі розрахунки з придбання нематеріальних активів" (в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів)

- в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) бюджетних коштів одного рівня бюджету, між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів в рамках приносить дохід діяльності, а також при їх отриманні від державних і муніципальних організацій, від інших організацій, за винятком державних і муніципальних, і від фізичних осіб

040110180 "Інші доходи"

- в рамках руху об'єктів між бюджетними установами різних рівнів бюджетів

040110151

"Доходи від надходжень від інших бюджетів бюджетної системи РФ"

040110152

"Доходи від надходжень від наднаціональних організацій і урядів іноземних держав"

040110153

"Доходи від надходження від міжнародних фінансових організацій"

Таблиця 5.8. Кореспонденція рахунків по внутрішньому переміщенню нематеріальних активів

п / п

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

1

Внутрішнє переміщення об'єктів нематеріальних активів між матеріально відповідальними особами в установі

Вимога-накладна, складене в двох примірниках

0102 30 320 "Збільшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

010230 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

2

Внутрішнє переміщення об'єктів нематеріальних активів - предметів лізингу між матеріально відповідальними особами в установі

Вимога-накладна, складене в двох примірниках

010240 320 "Збільшення вартості нематеріальних активів - предметів лізингу"

010240 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - предметів лізингу"

3

Оприбуткування надлишків нематеріальних активів, виявлених під час інвентаризації (відображається за ринковою вартістю)

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)

Акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд)

Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів

010230 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

040110180 "Інші доходи"

4

Прийняття до обліку лізингового майна, що надійшло лізингоодержувачу, що його визнають за договором на балансі лізингоодержувача

010240 320 "Збільшення вартості нематеріальних активів - предметів лізингу"

010642 320 "Збільшення вкладень в нематеріальні активи - предмети лізингу"

5

Внутрішнє переміщення об'єктів нематеріальних активів - предметів лізингу при викупі лізингового майна і перехід його у власність лізингоодержувача за умови погашення всієї суми передбачених договором лізингу лізингових платежів, на рахунок з обліку нематеріальних активів

Вимога-накладна, складене в двох примірниках

010230 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

010240 320

"Збільшення вартості нематеріальних активів - предметів лізингу"

Таблиця 5.9. Кореспонденція рахунків з вибуття об'єктів нематеріальних активів

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Вибуття нематеріальних активів при їх продажу - відбивається за балансовою вартістю

Акт про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів)

Акт про списання груп об'єктів основних засобів (крім автотранспортних засобів)

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)

Акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд)

010439 420

"Зменшення за рахунок амортизації вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

040110172

"Доходи від операцій з активами"

010230 420

"Зменшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

Вибуття нематеріальних активів внаслідок недостачі, розкрадання - відбивається за балансовою вартістю

010439 420

"Зменшення за рахунок амортизації вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

040110172

"Доходи від операцій з активами"

010230 420

"Зменшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

Безоплатна передача нематеріальних активів - відбивається за балансовою вартістю

030404 320

"Внутрішньовідомчі розрахунки з придбання нематеріальних активів"

010230 420

"Зменшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

Вибуття нематеріальних активів, що стали непридатними, - відбивається за балансовою вартістю

010439 420

"Зменшення за рахунок амортизації вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

040110 172

"Доходи від операцій з активами"

010230 420

"Зменшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

Вибуття нематеріальних активів, що стали непридатними внаслідок стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, - відбивається за балансовою вартістю

010439 420

"Зменшення за рахунок амортизації вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

040120 273

"Надзвичайні витрати за операціями з активами"

010230 420

"Зменшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

Вибуття нематеріальних активів - предметів лізингу, які прийшли в непридатність внаслідок стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, - відбивається за балансовою вартістю

010449 420

"Зменшення за рахунок амортизації вартості нематеріальних активів - предметів лізингу"

040120 273

"Надзвичайні витрати за операціями з активами"

010240 420

"Зменшення вартості нематеріальних активів - предметів лізингу"

Вибуття нематеріальних активів - предметів лізингу внаслідок недостач, розкрадань - відбивається за балансовою вартістю

010449 420

"Зменшення за рахунок амортизації вартості нематеріальних активів - предметів лізингу"

040110172

"Доходи від операцій з активами"

010240 420

"Зменшення вартості нематеріальних активів - предметів лізингу"

Вкладення об'єктів нематеріальних активів до статутного капіталу (фонду) організацій

021530 000

"Вкладення в акції та інші форми участі в капіталі"

 • (0 215 31530-0215 34 530)
 • 010439420 "Зменшення за рахунок амортизації нематеріальних активів іншого рухомого майна установи"

010230 420

"Зменшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

Передача нематеріальних активів керуючим компаніям в довірче управління

021551550 "Збільшення вкладень в керуючі компанії" 010439 420

"Зменшення за рахунок амортизації вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

010230420 "Зменшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

 • - з терміну дії прав установи на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації і періоду контролю над активом;
 • - терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством РФ;
 • - очікуваного терміну використання активу, протягом якого установа передбачає використовувати актив в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення установи, або у випадках, передбачених законодавством РФ, отримувати економічні вигоди.

Нематеріальні активи, за якими неможливо надійно визначити строк корисного використання, вважаються нематеріальними активами з невизначеним терміном корисного використання. За вказаними нематеріальних активів з метою визначення амортизаційних відрахувань строк корисного використання встановлюється з розрахунку 10 років.

Строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів, які є предметами лізингу (сублізингу), визначається комісією з надходження та вибуття активів установи, що приймає відповідно до умов договору об'єкт до обліку, в порядку, передбаченому цим пунктом, якщо інше не передбачено договором лізингу (сублізингу).

З метою розрахунку сум амортизації об'єктів нематеріальних активів комісія установи з надходження та вибуття активів щорічно визначає тривалість періоду, протягом якого передбачається використовувати нематеріальний актив, і в випадках його істотної зміни уточнює термін його корисного використання. Виникла в зв'язку з цим коригування суми нараховується щомісячно амортизації здійснюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому вироблено уточнення терміну корисного використання.

Для збору інформації про нараховану суму амортизації нематеріальних активів, прийнятих установою до обліку, призначений счет001040000 "Амортизація" (табл. 5.10).

Таблиця 5.10. Структура рахунку 001040000 "Амортизація"

Рахунок 010400000 "Амортизація"

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Оборот по дебету - списання нарахованої амортизації при вибутті основних засобів і нематеріальних активів

Сп - сума нарахованої амортизації

на початок звітного періоду

Оборот по кредиту - нарахування амортизації

основних засобів і нематеріальних активів

протягом звітного періоду

Ск - сума нарахованої амортизації на кінець

звітного періоду

Показник амортизації відображає величину вартості нематеріальних активів, закріплених за установою на праві оперативного управління, а також об'єктів нематеріальних активів, що становлять державну (муніципальну) скарбницю, перенесену за період їх використання на зменшення фінансового результату.

Розрахунок річної суми амортизації установою, яка здійснює облік використовуваного об'єкта нематеріальних активів лінійним способом, проводиться виходячи з його балансової вартості і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну його корисного використання.

У випадках зміни строку корисного використання в зв'язку з коригуванням спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта, що амортизується нематеріального активу, в тому числі в результаті проведеної добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації або часткової ліквідації, починаючи з місяця, в якому було змінено строк корисного використання, розрахунок річної суми амортизації проводиться лінійним способом, виходячи із залишкової вартості об'єкта, що амортизується на дату зміни строку корисного вико ьзованія і уточненої норми амортизації, обчисленої виходячи з строку корисного використання на дату зміни терміну використання.

Під залишковою вартістю об'єкта, що амортизується на відповідну дату розуміється балансова вартість об'єкта, зменшена на суму нарахованої на відповідну дату амортизації.

Під залишилися терміном корисного використання на відповідну дату розуміється строк корисного використання об'єкта, що амортизується, зменшений на термін його фактичного використання на відповідну дату.

При прийнятті до обліку об'єкта нематеріального активу за балансовою вартістю з раніше нарахованою сумою амортизації розрахунок установою річної суми амортизації проводиться лінійним способом, виходячи із залишкової вартості об'єкта, що амортизується на дату його прийняття до обліку, і норми амортизації, обчисленої виходячи з строку корисного використання на дату його прийняття до обліку.

Протягом фінансового року амортизація нараховується щомісяця в розмірі 1/12 річної суми.

Протягом терміну корисного використання об'єкта, що амортизується нематеріальних активів нарахування амортизації не припиняється.

Нарахування амортизації починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку, і проводиться до повного погашення вартості цього об'єкта або його вибуття (в тому числі по підставі списання об'єкта з бухгалтерського обліку).

Нарахування амортизації не може проводитися понад 100% вартості об'єкта, що амортизується.

Нарахування амортизації на об'єкти припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об'єкта або за місяцем вибуття цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

Нарахована в розмірі 100% вартості амортизація на об'єкти, які придатні для подальшої експлуатації (використання), не може служити підставою для прийняття рішення про їх списання з причини повної амортизації і (або) нульовою залишковою вартістю.

Нарахована амортизація по об'єктах нематеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку шляхом накопичення на відповідних рахунках аналітичного обліку з відображенням бухгалтерських записів в порядку, передбаченому Інструкцією № 162н. Нарахована (прийнята до обліку) сума амортизації нематеріальних активів обліковується на рахунку по об'єктах нематеріальних активів установи, що перебуває на праві оперативного управління.

Для обліку операцій з нарахованою амортизацією застосовуються такі групувальні рахунку:

 • - 010430000 "Амортизація іншого рухомого майна установи";
 • - 010440000 "Амортизація предметів лізингу";
 • - 010450000 "Амортизація майна, що становить скарбницю".

Облік нарахованої амортизації ведеться на таких рахунках:

 • - 010439000 "Амортизація нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи";
 • - 010449000 "Амортизація нематеріальних активів - предметів лізингу";
 • - 010459000 "Амортизація нематеріальних активів у складі майна скарбниці".

При обліку амортизації можливі наступні бухгалтерські записи (табл. 5.11).

Аналітичний облік нарахованої амортизації по об'єктах нематеріальних активів нефінансових активів ведеться в Зворотним відомості по нематеріальних активів.

Операції по амортизації нематеріальних активів відображаються в Журналі операцій з вибуття та переміщення нематеріальних активів.

По об'єктах амортизація нараховується в наступному порядку:

- на об'єкти вартістю до 40 000 руб. амортизація нараховується в розмірі 100% балансової вартості при прийнятті об'єкта на облік;

Таблиця 5.11. Кореспонденція рахунків по амортизації нематеріальних активів

Факт господарського життя

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Нарахування амортизації нематеріальних активів

 • 040120271 "Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів"
 • 010634340 "Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"
 • 0109 00 000 "Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг"
 • (0109 60 271 - 0109 90 271)
 • 010439000 "Амортизація нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"
 • 010449000 "Амортизація нематеріальних активів - предметів лізингу"
 • 010459000 "Амортизація нематеріальних активів у складі майна скарбниці"

При безоплатному отриманні нефінансових активів раніше нарахована амортизація відображається

 • 030404000 "Внутрішньовідомчі розрахунки" (+030404310,030404320) - в рамках руху нефінансових активів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів
 • 040110151 "Доходи від надходжень від інших бюджетів бюджетної системи РФ" - в рамках руху об'єктів між установами різних рівнів бюджетів 0 40110180 "Інші доходи" - в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) бюджетних коштів одного рівня бюджету, а також при їх отриманні від державних і муніципальних організацій
 • 010439000 "Амортизація нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"
 • 010449000 "Амортизація нематеріальних активів - предметів лізингу"
 • 010459000 "Амортизація нематеріальних активів у складі майна скарбниці"

При безоплатну передачу нематеріальних активів раніше нарахована амортизація відображається

 • 010439000 "Амортизація нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"
 • 010449000 "Амортизація нематеріальних активів - предметів лізингу"
 • 010459000 "Амортизація нематеріальних активів у складі майна скарбниці"

030404000 "Внутрішньовідомчі розрахунки" (030404310, 030404 320) - в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів

040120241 "Витрати на безоплатні перерахування державним і муніципальним організаціям" - в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) бюджетних коштів одного рівня бюджету, а також при їх передачі державним і муніципальним організаціям

040120242 "Витрати на безоплатні перерахування організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій" 040120 251 "Витрати на перерахування іншим бюджетам бюджетної системи РФ" - в рамках руху об'єктів між установами різних рівнів бюджетів

Списання нарахованої амортизації при вибутті нематеріальних активів при їх реалізації, вибуття, вкладенні в статутний капітал (фонд) організацій, безоплатну передачу іншим організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій, фізичних осіб, наднаціональним організацій і урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій

010439000 "Амортизація нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

010230420 "Зменшення вартості нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"

Нарахування амортизації на об'єкти нематеріальних активів - предметів лізингу

 • 040120271 "Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів"
 • 010634340 "Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"

010449000 "Амортизація нематеріальних активів - предметів лізингу"

Суми уцінки (дооцінки) вартості об'єкта основних засобів і нарахованої амортизації, отримані в результаті переоцінки, відображаються

0401 30000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

 • 010439000 "Амортизація нематеріальних активів - іншого рухомого майна установи"
 • 010449000 "Амортизація нематеріальних активів - предметів лізингу"
 • 010459000 "Амортизація нематеріальних активів у складі майна скарбниці"

- на об'єкти вартістю понад 40 000 руб. амортизація нараховується відповідно з розрахованими у встановленому порядку норм амортизації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >