ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЯК ОКРЕМОГО ВИДУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Прийняття до бюджетного обліку позитивних результатів НДДКР в сумі вироблених витрат відбивається проводкою:

ДЕБЕТ 0102 30 320 "Збільшення вартості нематеріальних активів - інше рухомого майна установи" КРЕДИТ 0106 32 320 "Збільшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи".

Попередньо витрати на НДДКР збираються за дебетом рахунка 0106 32 320 "Збільшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи".

Витрати, пов'язані з НДДКР, при плануванні, обліку і калькулювання їх собівартості групуються за статтями витрат. Така група повинна забезпечити виділення витрат, пов'язаних з виробництвом окремих видів науково-технічної продукції по конкретних договорах (замовленням), які можуть бути прямо включені в їхню собівартість (так звані прямі витрати).

Залежно від способів включення в вартість науково-технічної продукції витрати поділяються на прямі і непрямі.

Під прямими розуміються витрати, пов'язані безпосередньо з виконанням конкретних договорів (замовлень): витрати на матеріали, спецобладнання; на оплату праці науковців, фахівців та інших працівників; витрати по роботах, що виконуються сторонніми організаціями та підприємствами, в тому числі що знаходяться на самостійному балансі досвідченими (експериментальними) підприємствами, і інші витрати, пов'язані з виконанням конкретних договорів (замовлень).

До непрямим ставляться витрати, пов'язані з виконанням декількох договорів (замовлень), управлінням і організацією науково-технічних робіт (витратами на утримання апарату управління, загальнотехнічних і загальногосподарських служб та ін.), А також витрати в експериментальних і досвідчених виробництвах, які не перебувають на самостійному балансі, які прямо віднести на конкретний договір (замовлення) не представляється можливим.

При плануванні, обліку і калькулювання собівартості НДДКР витрати групуються за такими статтями:

 • - матеріали;
 • - витрати по роботах, що виконуються сторонніми організаціями та підприємствами;
 • - спецобладнання для наукових (експериментальних) робіт;
 • - витрати на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих створенням науково-технічної продукції;
 • - відрахування на соціальні потреби;
 • - інші прямі витрати. Наукові організації, виходячи з необхідності найбільш точного визначення собівартості науково-технічної продукції за окремими договорами (замовленнями), можуть передбачати виділення самостійної статті прямих витрат "Витрати на утримання та експлуатацію науково-дослідного обладнання, установок і споруд";
 • - накладні витрати. На дану статтю відносяться загальновиробничі та загальногосподарські витрати, які прямо включити до собівартості окремих договорів (замовлень) не представляється можливим.

Витрати на НДДКР групуються:

 • - за договорами (замовленнями) на створення науково-технічної продукції;
 • - за календарними періодами, після закінчення яких підводяться підсумки виконання кошторису витрат;
 • - за видами витрат (елементами і статтями);
 • - за джерелами фінансування;
 • - по місцях виникнення витрат (по відділах, лабораторіях та іншим структурним підрозділам) - тільки для цілей внутрішнього господарського розрахунку в науковій організації.

Витрати, що утворюють собівартість НДДКР, групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:

 • - матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів);
 • - витрати на оплату праці;
 • - відрахування на соціальні потреби;
 • - Амортизація основних засобів;
 • - Інші витрати.

Сума вироблених вкладень, сформованих при здійсненні НДДКР, результати яких підлягають застосуванню в діяльності установи (за якими отримані позитивні результати), відображається проводкою:

ДЕБЕТ 0102 30 320 "Збільшення вартості нематеріальних активів іншого рухомого майна установи" КРЕДИТ 0106 32 320 "Збільшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи".

Сума вироблених вкладень в створення дослідних зразків, отриманих в ході здійснення НДДКР, відображається в обліку так:

ДЕБЕТ 010611310 "Збільшення вкладень в основні засоби - нерухоме майно установи", 010631310 "Збільшення вкладень в основні засоби - інше рухоме майно установи", 010634340 "Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи" КРЕДИТ 010632320 "Збільшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи ".

Списання вироблених вкладень, сформованих при здійсненні НДДКР, щодо яких не отримано позитивні результати, відбивається проводкою:

ДЕБЕТ 0 40110172 "Доходи від операцій з активами" КРЕДИТ 010632420 "Зменшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи".

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОТРИМАННЯМ (НАДАННЯМ) ПРАВ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відображення в обліку установи операцій, пов'язаних з наданням (отриманням) прав використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, здійснюється на підставі ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії та інших договорів, укладених відповідно до законодавства РФ.

У бухгалтерському обліку установи-правовласника (ліцензіара) надання нематеріальних активів у користування на умовах збереження виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації відбивається бухгалтерськими записами шляхом внутрішнього переміщення об'єкта обліку (без вибуття з балансового обліку) з одночасним відображенням на позабалансовому рахунку з обліку майна , переданого в користування. При цьому нарахування амортизації по зазначеним нематеріальних активів проводиться правовласником (ліцензіаром).

Нематеріальні активи, отримані в користування установою (ліцензіатом), враховуються на позабалансовому рахунку 01 "Майно, отримане в користування" за вартістю, яка визначається виходячи з розміру винагороди, встановленого в договорі. При цьому платежі установи (ліцензіата) за надане йому право використання результатів інтелектуальної діяльності (засобів індивідуалізації), виготовлені у вигляді періодичних платежів (одноразової фіксованого платежу) відповідно до умов договору, відносяться на фінансовий результат в складі витрат поточного фінансового року (витрат майбутніх періодів) в порядку, встановленому установою в рамках формування облікової політики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >