ОБЛІК І ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ ПРИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ НЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КАСОВЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

Рахунок 020121000 "Грошові кошти на рахунках установи в кредитній організації" призначений для обліку операцій з безготівковими коштами у валюті РФ, здійснюваних за рахунками казенних установ, в разі проведення операцій не через органи казначейства (фінансовий орган), а також для проведення операцій на рахунках , відкритих установам в кредитних організаціях, за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження.

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного рахунку в Картці обліку коштів і розрахунків та (або) в Журналі операцій з безготівковими коштами.

У табл. 11.7 представлені приклади бухгалтерських записів з обліку операцій з грошовими коштами на банківських рахунках.

Рахунок 0 20122 000 "Грошові кошти установи, розміщені на депозити в кредитній організації" призначений для обліку операцій з розміщення грошових коштів на банківські депозитні рахунки.

Аналітичний облік ведеться по кожному депозитному рахунку в Картці обліку коштів і розрахунків та (або) в Журналі операцій з безготівковими коштами.

Облік операцій за рахунком ведеться в Журналі операцій з безготівковими коштами.

Приклади бухгалтерських записів за рахунком 0 20122 000 наведені в табл. 11.8.

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КОНВЕРТАЦІЇ ВАЛЮТИ РФ В ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ ТА ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ В ВАЛЮТУ РФ. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ УСТАНОВИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Облік операцій по руху коштів в іноземних валютах одночасно ведеться у відповідній іноземній валюті і у валюті

Таблиця 11.6. Бухгалтерські записи по рахунку 020126000 "Акредитиви на рахунках установи в кредитній організації"

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Перерахування коштів на акредитивний рахунок

Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами Повідомлення Платіжне доручення

X 20126510 "Надходження грошових коштів на акредитивний рахунок установи в кредитній організації"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

X 30405 XXX "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами"

Використання

акредитива

Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами Повідомлення Платіжне доручення

X 206 зх 560 "Розрахунки за виданими авансами" (при переході права власності на майно одержувачу в момент його отримання)

X 107 XX ЗХХ "Нефінансові активи в дорозі"

(X 10711310, X 10731310, X 10733340,

X 10741310, X10743 340) (при переході права власності на майно одержувачу в момент його відвантаження постачальником)

X 302 2Х 830 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями" (при оплаті придбання послуг, виконання робіт)

X 20126610 "Вибуття грошових коштів з аккредитивного рахунки установи в кредитній організації"

Надходження невикористаних сум акредитивів

Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами Повідомлення Платіжне доручення

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

X 20127 510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 30405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами"

X 20126610 "Вибуття грошових коштів з аккредитивного рахунки установи в кредитній організації"

Таблиця 1. 1 .7 . Бухгалтерські записи по рахунку 020121000 "Грошові кошти установи на рахунках в кредитній організації"

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Надходження грошових коштів за бюджетною діяльності з особового рахунку на рахунок, відкритий в кредитній організації головному розпоряднику, розпоряднику, одержувачу бюджетних коштів, головному адміністратору, адміністратору джерел фінансування дефіциту бюджету, для здійснення платежів відповідно до затвердженого бюджетного розпису головного розпорядника бюджетних коштів, головного адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

X 30404 XXX

"Внутрішньовідомчі розрахунки" (X 30404 21Х-X 30404 26Х,

X 304 04 290,

X 304 04 ЗХХ, X 304 04 520-

X 30404540,

X 30404550.Х 30404810,

X 304 04 820)

Надходження в звітному році коштів на відновлення видатків, в погашення дебіторської заборгованості

Повідомлення Видатковий касовий ордер

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів Касова книга Платіжне доручення Довідка про фінансування і касових виплати

X 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

X 20134610 "Вибуття з каси"

X 206 XX 660 "Розрахунки за виданими авансами" (X 206 2Х 660

X 206 6Х 660, X 206 91 660)

X 209 XX 660 "Розрахунки по збитку майну"

X 303 00 730 "Розрахунки по платежах до бюджетів"

(Крім X 303 09 730)

X 21003660 "Зменшення дебіторської заборгованості за операціями з органом Федерального казначейства за готівковими коштами"

Надходження грошових коштів, пов'язане із зарахуванням адмініструються установою доходів, в тому числі авансів, передоплат

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

X 205 XX 660 "Розрахунки по доходах" X 40110100 "Доходи поточного фінансового року"

X 303 05 730 "Збільшення кредиторської заборгованості за іншими платежами до бюджету"

Перерахування коштів установам, які у віданні головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, головного адміністратора, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 304 04 XXX "Внутрішньовідомчі розрахунки" (X 30404 21Х-Х3040426Х,

X 304 04 290, X 304 04 ЗХХ, X 304 04 520-X 304 04 550, X 30404810, X 30404 820)

X 201 21610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Перерахування попередньої оплати відповідно до укладених договорів на придбання матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, здійснення інших виплат

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 206 XX 660 "Розрахунки за виданими авансами"

(X 206 2Х 660, X 206 зх 660, X 206 61660, X 206 62 660,

X 206 91 +660)

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Перерахування коштів в оплату постачальникам за поставлені матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, а також іншим кредиторам за прийнятими щодо їх грошовими зобов'язаннями

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 302 00 730 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями" (крім X 302 IX 730)

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Погашення боргових зобов'язань

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 30100 8X0 "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями"

(Х301 IX 810, X 30121810, X 30123 810, X 30124810,

X 30131810, X 30133820,

X 30142 820-X 30144 820)

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Інші виплати, які здійснюються установою

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 20122510 "Надходження грошових коштів установи на депозитні рахунки в кредитній організації" X 20126510 "Надходження грошових коштів на акредитивний рахунок"

X 30403 830 "Зменшення кредиторської заборгованості по утримань із виплат з оплати праці" X 40110100 "Доходи поточного фінансового року"

X 303 XX 830 "Розрахунки по платежах до бюджетів"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Отримання готівкових коштів в касу установи

Прибутковий касовий ордер

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів Платіжне доручення Розрахунково-платіжна відомість

Платіжна відомість Касова книга Повідомлення

X 20134510 "Надходження коштів установи в касу"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Перерахування з банківського рахунку в кредитній організації грошових коштів, що надійшли в відшкодування заподіяної установі збитків, до відповідного бюджету

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 303 05 830 "Зменшення кредиторської заборгованості за іншими платежами до бюджету"

X 40110100 "Доходи поточного фінансового року"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Витрати за надані послуги з конвертації

Повідомлення Платіжне доручення

X 40120 226 "Витрати на інші роботи, послуги"

X 201 21610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Перерахування коштів в рамках розрахунків між відокремленим підрозділом і головною установою

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 30404610

"Внутрішньовідомчі розрахунки зі зміни (зменшення) залишків грошових коштів"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

надання кредитів

Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами Повідомлення Платіжне доручення

X 207 XX 540 "Розрахунки за кредитами, позиками (позиками)"

(X 20711540, X 20713 540, X 207 21540, X 207 23 540)

X 201 21610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Видача сум підзвітним особам

Платіжна відомість Повідомлення Платіжне доручення Довідка про фінансування і касових виплати

X 208 XX 560 "Розрахунки з підзвітними особами"

X 201 21610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Повернення зайво отриманих доходів

Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами Повідомлення Платіжне доручення Довідка про фінансування і касових виплати

X 205 XX 560 "Розрахунки по доходах"

(X 205 21560, X 205 31560, X 205 7Х 560, X 205 81 560)

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Перерахування коштів в інші фінансові активи, в тому числі в активи в управляючих компаніях

Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами Повідомлення Платіжне доручення Довідка про фінансування і касових виплати

X 204 5Х 550 "Інші фінансові активи"

X 201 21610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Перерахування коштів для конвертації валюти РФ в іноземну валюту

1) у валюті РФ: Повідомлення Платіжне доручення

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

2) подальше відображення в іноземній валюті

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

X 20123610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Перерахування коштів в іноземній валюті для конвертації у валюту РФ

1) в іноземній валюті:

Повідомлення Платіжне доручення

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

2) подальше відображення у валюті РФ

X 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

X 20123610 "Вибуття грошових коштів установи в дорозі в кредитній організації"

Надходження грошових коштів у тимчасове розпорядження

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

3 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

3 30401730 "Збільшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

Повернення грошових коштів власнику або передача їх за призначенням у встановленому порядку

Повідомлення

квитанція

Платіжне доручення

330401 830 "Зменшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

3 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Таблиця 11.8. Бухгалтерські записи по рахунку 020122000 "Грошові кошти установи, розміщені на депозити в кредитній організації"

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Надходження на депозитний рахунок коштів бюджету, перерахованих з особових рахунків в органі казначейства

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

120122 510 "Надходження грошових коштів установи на депозитні рахунки в кредитній організації"

130404510

"Внутрішньовідомчі розрахунки зі зміни (збільшення) залишків грошових коштів"

Зарахування на депозитний рахунок коштів бюджету, перерахованих з рахунків в кредитній організації

Повідомлення Платіжне доручення

1201 22 510 "Надходження грошових коштів установи на депозитні рахунки в кредитній організації"

130404510

"Внутрішньовідомчі розрахунки зі зміни (збільшення) залишків грошових коштів"

Збільшення суми депозитного рахунку на величину нарахованих відсотків

Повідомлення Платіжне доручення

120122 510 "Надходження грошових коштів установи на депозитні рахунки в кредитній організації"

140110120 "Доходи від власності"

Перерахування коштів з депозитного рахунку (закриття депозиту) на рахунки, відкриті в кредитній організації

Повідомлення Платіжне доручення

1304 04 610 "Внутрішньовідомчі розрахунки зі зміни (зменшення) залишків грошових коштів"

120122 610 "Вибуття грошових коштів установи з депозитних рахунків в кредитній організації"

Одночасно ці кошти відображаються записом

120121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

130404610

"Внутрішньовідомчі розрахунки зі зміни (зменшення) залишків грошових коштів"

РФ за курсом Банку Росії (рублевий еквівалент) на дату здійснення операцій.

Рублевий еквівалент залишку коштів в іноземних валютах на звітну дату (на дату формування регістрів бухгалтерського обліку) відбивається в бухгалтерському обліку у валюті РФ за курсом Банку Росії на звітну дату (на дату формування регістрів бухгалтерського обліку).

Переоцінка грошових коштів в іноземних валютах здійснюється на дату здійснення операцій в іноземній валюті та на звітну дату. При цьому позитивні (негативні) курсові різниці, що виникли при розрахунку рублевого еквівалента, відносяться на збільшення (зменшення) грошових коштів на рахунках установи в іноземній валюті, з віднесенням курсових різниць на фінансовий результат поточного фінансового року від переоцінки активів.

Рахунок 0 20127 000 "Грошові кошти установи в іноземній валюті на рахунках в кредитній організації" призначений для обліку операцій по руху грошових коштів установи в іноземній валюті в разі проведення зазначених операцій не через органи федерального казначейства.

Аналітичний облік за рахунком ведеться в розрізі рахунків, відкритих установі в Картці обліку коштів і розрахунків або в Журналі операцій з безготівковими коштами. Облік операцій по руху грошових коштів на рахунку ведеться в Журналі операцій з безготівковими коштами на підставі документів, доданих до виписок з рахунків, і Довідки, яка оформлюється при розрахунку курсової різниці. У табл. 11.9 представлені приклади бухгалтерських записів за рахунком 020127 000.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >