ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО ДОХОДАХ

В результаті вивчення глави 13 студент повинен:

знати

 • • систему розрахункових відносин і документообіг розрахунків за доходами;
 • • аналітичний і синтетичний облік розрахунків за доходами;
 • • кореспонденцію рахунків обліку розрахунків по доходах в розрізі аналітичних рахунків;
 • • порядок і правила проведення інвентаризації розрахунків по доходах і відображення її результатів в звітності установ;

вміти

• використовувати отримані теоретичні знання в області бухгалтерського обліку розрахунків по доходах для розуміння, аналізу, оцінки організації бухгалтерського обліку в установах державного сектора і формування облікової політики;

володіти

 • • навичками самостійної роботи з правовими актами та науковою літературою в частині обліку розрахунків за доходами;
 • • навичками та компетенціями, необхідними для реєстрації та узагальнення в бухгалтерському обліку та звітності фактів господарського життя, пов'язаних з розрахунками за доходами.

Система розрахункових відносин. Документообіг та відображення в обліку розрахунків за доходами. Облік розрахунків по доходах в розрізі аналітичних рахунків

У бюджетній сфері можна виділити дві групи розрахункових відносин:

 • - відносини по зарахуванню доходів до бюджету, бюджет державного позабюджетного фонду;
 • - відносини щодо здійснення видатків бюджетів.

Розрахункова правовідносини - відношення, з якого виникає обов'язок по здійсненню платежу на виконання фінансово-правового (основного) правовідносини.

Розрахунки класифікуються за своїм характером на групи:

 • 1) розрахунки, здійснювані усередині організації, - внутрішні розрахунки;
 • 2) розрахунки, здійснювані між структурними підрозділами організації, установи, - внутрішньогосподарські розрахунки;
 • 3) розрахунки, здійснювані між організаціями і вищестоящим органом, - внутрішньовідомчі розрахунки;
 • 4) розрахунки, що виникають між організаціями, установами за поставки товарів, виконання робіт, надання послуг - межхозяй- ственнис розрахунки;
 • 5) одногородние розрахунки - розрахунки, що здійснюються всередині міста;
 • 6) іногородні розрахунки - розрахунки між організаціями, установами і т.п., що знаходяться в різних містах;
 • 7) міжнародні розрахунки - вироблені між платником і одержувачем, що знаходяться на територіях різних держав.

Наведена класифікація покладена в основу побудови синтетичного обліку розрахунків в державних установах [1] .

Облік розрахунків за сумами доходів (надходжень) здійснюється за однойменним рахунком 0 205 00 000 «Розрахунки по доходах" (табл. 13.1).

Таблиця 13.1. Структура активного рахунку 020500000 "Розрахунки по доходах"

Рахунок 020500000 "Розрахунки по доходах"

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Залишок на початок звітного періоду - величина заборгованості за доходами установі на початок періоду

Нарахування сум доходів (нарахування податкових доходів; доходів від власності; доходів від виконання платних робіт, надання послуг; сум примусового вилучення; надходжень від бюджетів; страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування; доходів від операцій з активами та інших доходів)

Повернення зайво отриманих доходів в рамках приносить дохід діяльності Перерахування сум повернень доходів бюджету платникам

Надходження в касу сум доходів; зарахування суми доходів установою в дохід бюджетів через органи казначейства (надходження податкових доходів; доходів від власності; доходів від виконання платних робіт, надання послуг; сум примусового вилучення; надходжень від бюджетів; страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування; доходів від операцій з активами та інших доходів)

Нарахування сум повернень платникам зайво отриманих доходів Списання дебіторської заборгованості за доходами, визнаної нереальною до стягнення

Оборот по дебету

Оборот по кредиту

Залишок на кінець звітного періоду - величина заборгованості за доходами установі на кінець періоду

Рахунок 0205 00000 призначений для обліку розрахунків за сумами доходів (надходжень), нарахованих установою в момент виникнення вимог до їх платникам, а також надійшли від платників попередніх оплат.

Облік заборгованості дебіторів за нарахованими доходами в іноземних валютах одночасно ведеться у відповідній іноземній валюті і в рублевому еквіваленті на дату нарахування заборгованості (визнання доходів).

Переоцінка розрахунків платників за доходами в іноземних валютах здійснюється на дату здійснення операцій з оплати (поверненню) розрахунків у відповідній іноземній валюті.

При цьому позитивні (негативні) курсові різниці, що виникли при розрахунку рублевого еквівалента, відносяться на збільшення (зменшення) розрахунків за доходами в іноземній валюті, з віднесенням курсових різниць на фінансовий результат поточного фінансового року від переоцінки активів.

Угруповання розрахунків здійснюється в розрізі видів доходів бюджету, які адмініструються установою в рамках виконання повноважень адміністратора доходів бюджету, і (або) видів надходжень, передбачених затвердженим кошторисом (планом фінансово-господарської діяльності) установи по аналітичним групам синтетичного рахунку об'єктів обліку, представленим в табл. 13.2.

Таблиця 13.2. Аналітичний код виду синтетичного рахунки розрахунків за доходами

Аналітичні групи синтетичного рахунки 020500 000 "Розрахунки по доходах"

Аналітичні види в розрізі кожної групи синтетичного рахунки 020500 000 "Розрахунки по доходах"

код Косгеї

020510000 "Розрахунки по податкових доходів"

0 20511000 "Розрахунки з платниками податкових доходів"

560 - збільшення іншої дебіторської заборгованості 660 - зменшення іншої дебіторської заборгованості

020521 000 "Розрахунки по доходах від власності"

020521000 "Розрахунки з платниками доходів від власності"

020530 000 "Розрахунки по доходах від надання платних робіт, послуг"

0 205 31000 "Розрахунки з платниками доходів від надання платних робіт, послуг"

0 205 40 000 «Розрахунки за сумами примусового вилучення"

0205 41000 "Розрахунки з платниками сум примусового вилучення"

0 205 50 000 "Розрахунки за надходженнями від бюджетів"

 • 020551000 "Розрахунки по надходженнях від інших бюджетів бюджетної системи РФ"
 • 0 205 52 000 "Розрахунки за надходженнями від наднаціональних організацій і урядів іноземних держав"
 • 0 205 53 000 "Розрахунки за надходженнями від міжнародних фінансових організацій"

0 205 60 000 «Розрахунки по страхових внесках на обов'язкове соціальне страхування"

0 205 61000 "Розрахунки з платниками страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування"

0 205 70 000 «Розрахунки по доходах від операцій з активами"

 • 0 205 71000 "Розрахунки по доходах від операцій з основними засобами"
 • 0 205: 72 000 "Розрахунки по доходах від операцій з нематеріальними активами"
 • 0 205 73 000 "Розрахунки по доходах від операцій з Невироблені активами"
 • 0 205 74000 "Розрахунки по доходах від операцій з матеріальними запасами"
 • 0 205 75 000 «Розрахунки по доходах від операцій з фінансовими активами"

0 205 80 000 «Розрахунки за іншими доходами"

0205 81000 "Розрахунки з платниками інших доходів"

Таблиця 13.3. Операції по рахунку 020500000 "Розрахунки по доходах"

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Нарахування сум доходів

Довідка

 • 0 205 00 560 "Розрахунки по доходах"
 • (020511560,

+020521560,020531560,

 • 0 205 41560 0 205 51560- +020553560,020561560,
 • 0 205 71560-0 205 75 560,
 • 020581 560)

040110000 "Доходи поточного фінансового року" (040110110-040110 180)

Нарахування сум повернень платникам зайво отриманих доходів

Довідка

Заявка на повернення

 • 0 40110 000 "Доходи поточного фінансового року"
 • (040110110-040110 180)
 • 0 205 00 660 "Розрахунки по доходах" (0 20511560,
 • 0 205 21560, 0 205 31560,
 • 0 205 41560 0 205 51560- +020553560,020561560,
 • 0 205 71560-0 205 75 560, 0205 81 560)

Нарахування адміністратором доходів, що розподіляються і зараховуються в інший бюджет бюджетної системи РФ

Довідка

 • 0 205 00560 "Розрахунки по доходах"
 • (020511560,

+020521560,020531560,

 • 0 205 41560, 0 205 51560- 020553560,0205 61560,
 • 0 205 71560-0 205 75 560, 020 581 560)

040110000 "Доходи від надходжень від інших бюджетів бюджетної системи РФ" (0 41010110-0 41010 180)

Суми розрахунків за надходженнями до доходу бюджету повернень дебіторської заборгованості минулих років в відшкодування заподіяної шкоди майну, недостачі грошових коштів, а також інших платежів у одержувачів бюджетних коштів (адміністраторів доходів бюджету), що здійснюють окремі повноваження щодо нарахування і обліку платежів до бюджету

сповіщення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

 • 0 205 00560 "Розрахунки по доходах" (020511660, +020521660,020531660, +020541660,020551660,
 • 0 205 61660, 0 205 71660- 020575660,020581 660) 030305 730 "Збільшення кредиторської заборгованості за іншими платежами до бюджету"

Нарахування сум замовникам

Договір Розрахункові документи за виконані і здані замовниками окремі етапи готової продукції, робіт, послуг (рахунок, рахунок-фактура)

0 205 31560 "Збільшення дебіторської заборгованості за доходами від надання платних робіт, послуг"

040140000 "Доходи майбутніх періодів"

Перерахування сум повернень доходів бюджету платникам

Первинні документи, згідно з якими відображені операції на особовому рахунку адміністратора Виписка з особового рахунку адміністратора доходів бюджету Виписки з особового рахунку адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету

0 205 00 560 "Розрахунки по доходах"

 • 021002000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету"
 • (0 210 02110-0 210 02 80) 021004000 "Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування в бюджет"
 • (0 210 04110-0 210 04 180)

Нарахування сум доходів, що потребують уточнення органами казначейства, адміністраторами нез'ясованих надходжень

При їх надходженні:

021002180 "Розрахунки з фінансовим органом по котрі вступили до бюджету інших доходів"

0205 81660 "Зменшення дебіторської заборгованості за іншими доходами"

При з'ясуванні надходжень:

0 205 81560 "Збільшення дебіторської заборгованості за іншими доходами"

021002180 "Розрахунки з фінансовим органом по котрі вступили до бюджету інших доходів"

Нарахування адміністратором доходів від надання міжбюджетних трансфертів

Повідомлення за розрахунками між бюджетами

0 205 51560 "Збільшення дебіторської заборгованості за надходженнями від інших бюджетів бюджетної системи РФ"

040110151 "Доходи від надходжень від інших бюджетів бюджетної системи РФ"

Нарахування адміністратором доходів бюджету від надання (або від повернення) міжбюджетних трансфертів (адміністратором повернення невикористаних залишків міжбюджетних трансфертів минулих років, наданих у формі субвенцій, субсидій, інших міжбюджетних трансфертів, що мають цільове призначення) розрахунків по поверненню невикористаних залишків міжбюджетного трансферту в дохід відповідного бюджету, надав трансферт

0 205 51560 "Збільшення дебіторської заборгованості за надходженнями від інших бюджетів бюджетної системи РФ"

0 205 51660 "Зменшення дебіторської заборгованості за надходженнями від інших бюджетів бюджетної системи РФ"

Ухвалення сум відновленого в поточному фінансовому році невикористаного залишку міжбюджетного трансферту минулих років, отриманого в формі субсидії, субвенції, іншого міжбюджетного трансферту, який має цільове призначення

040110151 "Доходи від надходжень від інших бюджетів бюджетної системи РФ"

0 205 51660 "Зменшення дебіторської заборгованості за надходженнями від інших бюджетів бюджетної системи РФ"

Надходження сум доходів

Виписка з особового рахунку

Платіжне доручення Прибутковий касовий ордер

 • 020100510 "Грошові кошти установи" (020121510,
 • 020127 510)
 • 0 20134 510 "Надходження коштів в касу установи"
 • 0 210 02 000 «Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету" (0 210 02110-
 • 021002 180)
 • 030305 830 "Зменшення кредиторської заборгованості за іншими платежами до бюджету"
 • 0 205 00560 "Розрахунки по доходах"
 • (+020511560,020521560,

+020531560,020541560,

+020551560,020552560,

+020553560,020561560,

0 205 71560-0 205 75 560, 0205 81 560)

Списання в порядку, встановленому бюджетним законодавством, дебіторської заборгованості за доходами, нереальною до стягнення

Довідка

040110173 "Надзвичайні доходи від операцій з активами"

 • 0 205 00 660 "Розрахунки по доходах"
 • (+020511660,020521660,

+020531660,020541660,

020551660-

+020553660,020561660,

 • 0205 71660-0205 75 660,
 • 020581660)

Розподіл доходів в бюджет, відмінний від коду елемента доходів, що міститься у вигляді доходу розподіляється надходження, відбивається установою, які адмініструють доходи, що розподіляються і зараховуються в інший бюджет бюджетної системи РФ. При цьому надходження розподіляється частини зазначених доходів, за фактом зарахування на рахунок відповідного бюджету, відбивається фінансовим органом як адміністратором доходів

Виписка з особового рахунку

платіжне

доручення

 • 040110000 "Доходи поточного фінансового року"
 • (041010110-041010 180) 021 002 000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету" (0 210 02110- 021002 180)

021002000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету" (021002110-021002 180) 040 110 000 "Доходи поточного фінансового року" (041010110-041010 180)

Прийняття до обліку фінансових вимог по компенсації витрат держави до одержувачів авансових платежів (підзвітних сум)

Договір і розрахункові документи

0 205 31560 "Збільшення дебіторської заборгованості за доходами від надання платних робіт, послуг"

 • 0 206 00 000 «Розрахунки за виданими авансами"
 • 0 208 00 000 «Розрахунки з підзвітними особами"
 • (При звільненні працівника)

В рамках формування облікової політики установа має право з урахуванням вимог законодавства РФ, органів, що здійснюють функції і повноваження засновника, податкового законодавства РФ по розкриттю інформації про результати діяльності установи (роздільному обліку) встановлювати в складі робочого плану рахунків додаткову угруповання розрахунків за видами доходів (надходжень) - додаткові аналітичні коди номерів рахунків бухгалтерського обліку.

Факти господарського життя за рахунком 0 205 00 000 оформляються на підставі договорів, розрахункових документів замовників наступним чином (табл. 13.3).

Аналітичний облік розрахунків за надходженнями ведеться в розрізі видів доходів (надходжень) по платникам (групам платників) і відповідним їм сумами розрахунків в Картці обліку коштів і розрахунків та (або) в Журналі операцій розрахунків з дебіторами за доходами. Відображення операцій за рахунком здійснюється в Журналі операцій розрахунків з дебіторами за доходами. Всі необхідні форми регістрів представлені в табл. 13.4.

Таблиця 13.4. Форми регістрів бухгалтерського обліку за рахунком 020500000 "Розрахунки по доходах"

Найменування регістру

Код форми регістру

Коментарі щодо формування регістра

Картка обліку коштів і розрахунків

0504051

Аналітичний облік операцій з фінансовими зобов'язаннями в розрізі дебіторів і відповідних їм сум доходів

Журнал операцій розрахунків з дебіторами за доходами

0504071

Облік операцій з нарахування доходів установою (адміністратором надходжень) до бюджету

Головна книга

0504072

Відображення в хронологічному порядку записів по рахунках бухгалтерського обліку в порядку зростання на підставі даних Журналу операцій

Інвентаризаційний опис розрахунків за надходженнями

0504091

Результат проведеної інвентаризації розрахунків по доходах (дохідним надходженнях) установ

 • [1] Система розрахункових відносин. URL: platinalog.ru.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >